handdator

Visa fullständig version : Förverkande, utomstående person i lägenhet / bostadsrätt


Admin
2009-03-24, 01:18
Förverkande, Utomstående person inrymts i lägenheten

Enligt 7 kap 8 § Brl får bostadsrättshavare inte inrymma utomstående personer i lägenheten om detta medför men för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen.

Huvudregeln är att bostadsrättshavare får ha inneboende i sin lägenhet. Han får också inrymma gäster för längre eller kortare tid. Något särskilt tillstånd från föreningen krävs inte. Denna rätt gäller såväl bostadslägenheter som lokaler upplåtna med bostadsrätt.

Bostadsrättshavaren har således rätt att såväl låna som hyra ut ett eller flera rum i en bostadsrättslägenhet. Någon begränsning i fråga om hur stor del av lägenheten som på detta sätt får hyras/lånas ut anges inte. Det fordras dock att bostadsrättshavaren själv har kontroll över lägenheten. Det innebär att han inte får hyra/låna ut alla rum utan måste själv disponera en del av lägenheten. För uthyrning av hela lägenheten gäller bestämmelserna om andrahandsupplåtelse.

Men för föreningen eller medlem
Uthyrningen får inte ta sådan omfattning eller ske under sådana former att föreningen eller annan medlem förorsakas verkligt men. Eftersom det är bostadsrättshavaren som svarar för lägenhetens vård och underhåll torde men för föreningen knappast kunna uppstå annat än i undantagsfall. Ett sådant undantagsfall kan t ex vara att uthyrningen är av så stor omfattning att den leder till stor "trafik" i föreningens fastighet och detta uppfattas som störande av de övriga bostadsrättshavarna.

Rättelseanmaning
Om bostadsrättshavarens inrymmande av utomstående personer medför men för föreningen har bostadsrättsföreningen att uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse utan dröjsmål. Rättelseanmaningen behöver inte skickas inom någon särskild tidsfrist. Det är bostadsrättshavaren och inte den/de inneboende som skall anmanas att vidta rättelse.

Om föreningen inte gjort bruk av sin rätt till uppsägning innan bostadsrättshavaren vidtagit rättelse kan han inte därefter skiljas från lägenheten.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden är tre månader med möjlighet för domstol att besluta att bostadsrättshavaren skall flytta tidigare.


Se även;
Förverkande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8584)

Förverkande, Uppsägning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8582)

Förverkande, vem ska delges? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8583)

Förverkande, Tvångsförsäljning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8581)


Om inneboende i bostadsrätt, se bl a;
Andrahandsuthyrning bostadsrätt - Inneboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) - Faktabanken
Bostadsrättshavare har i likhet med hyresgäster rätt att utan särskilt tillstånd ha inneboende i sin lägenhet. Detta gäller såväl bostadsrättshavare som innehar bostadslägenheter som lokaler.

Hyresnämnden och bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12515)
Uthyrning av en del av en bostadshyreslägenhet. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver inte i förväg fråga om lov.
Hyr du ut två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första upplåtelsen och hyreslagen (12 kap jordabalken) för den andra upplåtelsen. Om du hyr ut tre lägenheter eller fler, gäller hyreslagen för samtliga upplåtelser eftersom uthyrningen då normalt anses ske i näringsverksamhet.

Jchan
2016-04-07, 11:05
Men tanke på förmedlingstjänster och fallet på bastugatan:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7lJ3AkvzLAhUiMZoKHRUoDMwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fastighetsagarna.se%2FBinaryL oader.axd%3FOwnerID%3D7511e8df-a913-4754-b2d4-59802099d1c2%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DRela tedInfoFiles%26FileName%3DHyresn%25C3%25A4mnden%2B beslut%2Bom%2Buthyrning%2BAirbnb.pdf%26Attachment% 3DTrue&usg=AFQjCNGKGyruHXjcqcCZTz97VuQqooIeGA&sig2=wTfv7Q47ZiAmmQ1z4QpfkA&bvm=bv.118817766,d.bGs

Uthyrning via förmedlingstjänsterna särskiljer sig kanske främst genom att hyresgästen ofta byts mot en ny. Trafik har jag svårt att se hur den skulle kunna öka så länge det rör sig om 1-2 personer åt gången.
I fråga om inneboende så krävs ju inget tillstånd men det får inte medföra men för medlem eller förening. Hur definieras stor trafik och vem bedömer störningens grad?
Vad krävs för att kunna avtala bort rätten till att ha en inneboende?