handdator

Visa fullständig version : Förverkande bostadsrätt, vem ska delges?


Admin
2009-03-24, 01:16
Förverkande, Vem skall delges?

Om det är en enskild bostadsrättshavare som skall sägas upp skall handlingen lämnas till honom. Finns det flera bostadsrättshavare till samma bostadsrätt måste samtliga delges uppsägningen. En omyndig bostadsrättshavare delges genom sin förmyndare.

En juridisk person delges uppsägningen genom att handlingen lämnas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen, oftast styrelsen och firmatecknarna. Om flera är behöriga företrädare kan handlingen lämnas till någon av dem. Saknas behörig företrädare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, lämnas uppsägningen till denne. Om ingen av dem som nu nämnts går att delge, får delgivning ske med en suppleant för en behörig ställföreträdare, t ex en styrelsesuppleant. Suppleanten skall då utan dröjsmål lämna uppsägningen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen. Bestämmelsen om delgivning av juridisk person blir aktuell dels när uppsägning sker hos bostadsrättsföreningen dels när bostadsrätten innehas av en juridisk person, t ex ett aktiebolag.

För dödsbon, som också är juridiska personer, finns en kompletterande delgivningsbestämmelse. Utöver vad som sagts ovan om delgivning av juridiska personer kan dödsboet delges genom att uppsägningen överlämnas till någon av dödsbodelägarna som "sitter i boet". Den delägare som tagit emot handlingen skall utan dröjsmål underrätta övriga dödsbodelägare om uppsägningen. Denna bestämmelse gäller även om dödsboet förvaltas av t ex boutredningsman. Delägaren som tagit emot handlingen har då att utan dröjsmål underrätta den som företräder dödsboet. Innebörden av dessa delgivningsbestämmelserna är att bostadsrättsföreningen i de flesta fall kan verkställa uppsägningen hos den dödsbodelägaren som bor i lägenheten.


Se även;
Förverkande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8584)

Förverkande, Uppsägning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8582)

Förverkande, utomstående person i lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8585)

Förverkande, Tvångsförsäljning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8581)