handdator

Visa fullständig version : Förverkande, Uppsägning bostadsrätt


Admin
2009-03-24, 01:15
Förverkande - Uppsägning

En uppsägning ska alltid vara skriftlig. Uppsägningen ska ställas till den som är bostadsrättshavare. Detta gäller även när lägenheten används av någon annan.

Det är viktigt att notera att om det finns flera bostadsrättshavare för samma lägenhet ska samtliga sägas upp för att uppsägningen ska vara giltig.

När bostadsrättshavaren företar uppsägningen kan han göra det hos behörig ställföreträdare för föreningen. Han kan också göra det hos den som är behörig att ta emot årsavgiften på föreningens vägnar, t ex HSB-föreningen, om det är HSB som sköter föreningens förvaltning.

Uppsägning genom stämningsansökan

I vissa fall kan en ansökan om handräckning vid kronofogdemyndigheten eller ansökan om stämning vid tingsrätten ha samma verkan som en uppsägning när ansökan delgivits bostadsrättshavaren. Det gäller en ansökan om stämning med yrkande att bostadsrättshavaren ska skiljas från lägenheten eller avhysas. Även ett yrkande från bostadsrättshavaren om rätt att frånträda bostadsrätten gäller som uppsägning. Den situationen är dock inte aktuell vid förverkande.

För att ansökan ska gälla som uppsägning krävs således att den delgivits bostadsrättshavaren. Om bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan uppsägning skett, dvs innan stämningsansökan delgivits honom , kan han i vissa fall inte skiljas från lägenheten med åberopande av den förverkandegrunden. Föreningen bör överväga dessa konsekvenser vid beslut om uppsägning:
· om det ska ske särskilt,
· genom ansökan om stämning eller
· genom handräckning


Delgivning av uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig En skriftlig uppsägning ska delges den som föreningen vill säga upp. Om det finns flera bostadsrättshavare till samma bostadsrätt ska samtliga delges uppsägningen.

Ordinär delgivning
Delgivning kan ske genom att uppsägningen lämnas direkt till bostadsrättshavaren. Eftersom det är föreningen som har att bevisa att delgivning skett är det lämpligt att bostadsrättshavaren skriver på ett delgivningskvitto. Uppsägningen kan också skickas med post eller med bud till bostadsrättshavaren. Även i dessa fall ska bostadsrättshavaren avkrävas ett delgivnings- eller mottagningsbevis som visar att han tagit emot brevet.

Delgivning genom stämningsman
Om delgivning inte kan ske genom ordinär delgivning kan föreningen anlita en stämningsman. För att kunna ta uppdrag som stämningsman krävs att man har ett särskilt förordnande från polismyndigheten.

Vid stämningsmannadelgivning överlämnas uppsägningen i original eller bestyrkt kopia. Även om bostadsrättshavaren vägrar att ta emot uppsägningen anses delgivning ha skett när handlingen överlämnats. Stämningsmannen utfärdar i dessa fall ett intyg om att delgivning skett. Kostnaderna för stämningsmannen kan föreningen begära ersättning för i avhysningstvisten vid kronofogdemyndigheten eller tingsrätten.

Surrogatdelgivning
Denna delgivning får bara användas när bostadsrättshavaren har "känt hemvist" men inte träffas där. Hemvisten är normalt adressen i föreningen. Om bostadsrättshavaren är mantalsskriven på annan adress och han stadigvarande bor där, är den adressen att anse som hans hemvist.

När föreningen tillämpar surrogatdelgivning måste den alltid göra ett försök att delge bostadsrättshavaren i hans hemvist. Om bostadsrättshavaren inte påträffas där får föreningen skicka uppsägningen i rekommenderat brev under hans vanliga adress. Därutöver ska ett exemplar av uppsägningen lämnas antingen i bostadsrättshavarens bostad till någon vuxen som tillhör hushållet eller, om han driver rörelse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Om ingen vuxen påträffas i bostaden eller anställd på kontoret ska uppsägningen istället läggas i bostadsrättshavarens brevlåda, om sådan finns. Delgivning av uppsägningen har skett när det rekommenderade brevet avsänts och de övriga åtgärderna vidtagits. Detta oavsett om bostadsrättshavaren faktiskt fått kännedom om uppsägningen.

Vid surrogatdelgivning är det viktigt att åtgärderna vidtas i den ordning som anges i lagen. Om uppsägningshandlingen överlämnas till någon i hushållet eller någon anställd bör föreningen anteckna på sitt exemplar av uppsägningen när överlämnandet skedde och till vem. Anteckningen bör signeras. Likaså om handlingen läggs ner i brevlådan. Det ska noteras att det rekommenderade brevet inte behöver skickas med mottagningsbevis.

Kungörelsedelgivning
Om bostadsrättshavaren inte har känd hemvist och det heller inte finns något känt ombud för honom kan delgivning ske genom kungörelse. Uppsägningen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Istället för att delge uppsägning genom kungörelse är det oftast bättre att uppsägning sker genom ansökan om avhysning vid tingsrätten. Stämningsansökan gäller då som uppsägning. Ett sådant förfarande innebär att man bara behöver söka bostadsrättshavaren genom kungörelse en gång.

Se även;
Förverkande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8584)

Förverkande, vem ska delges? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8583)

Förverkande, utomstående person i lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8585)

Förverkande, Tvångsförsäljning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8581)