handdator

Visa fullständig version : Skild från lägenheten i brf


Admin
2009-03-24, 01:13
Skild från lägenheten

När anses en bostadsrättshavare skild från lägenheten?

Enligt 7 kap 14 § bostadsrättslagen (Brl) är en medlem skyldig att erlägga årsavgift till föreningen för den löpande verksamheten om föreningen väljer att ta ut sådan avgift. Om bostadsrättshavaren dröjer med att erlägga årsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen är nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten förverkat och föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till omedelbar avflyttning (Brl 7 kap 18 § och 24 §).

Efter en eventuell uppsägning har bostadsrättshavaren tre veckor på sig att betala avgiftsskulden och därigenom återvinna nyttjanderätten till lägenheten och två veckor när det gäller lokal. (Brl 7 kap 23 §). Det kan i detta sammanhang vara värt att nämna att med uppsägning likställs delgivning av ansökan om stämning samt delgivning av ansökan om betalningsföreläggande och handräckning.

Den s k sexmånadersregeln innebär att en bostadsrättshavare inte är skyldig att svara för de förpliktelser som åligger en bostadsrättsshavare längre tid än till det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader från den dag då bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten (Brl 6 kap 7 §).

Den fråga man då kan ställa sig och som HD tog ställning till i beslut nr Ö 456-98 meddelat 1999-10-04, är när anses en bostadsrättshavare skild från lägenheten. I målet behandlades frågan om hur köpeskillingen skulle fördelas efter tvångsförsäljning av bostadsrätten. Beroende på från när bostadsrättshavaren anses vara skild från lägenheten bestäms hur stor täckning bostadsrättsföreningen skall få för de oreglerade månadsavgifterna.

När en bostadsrättsförening ansöker om stämning alternativt betalningsföreläggande och handräckning anses bostadsrättshavaren skild från lägenheten från den dag då lagakraftvunnen dom alternativt utslag meddelats.

Då bostadsrättshavaren delgivits en uppsägning kan dagen för när hon anses vara skild från lägenheten variera. Om bostadsrättshavaren godkänt uppsägningen eller flyttat från lägenheten före återvinningsfristens tre veckor har gått till ända, anses hon ändå inte vara skild från lägenheten förrän då återvinningsfristen löpt ut. Om bostadsrättshavaren inte uttryckligen medgivit uppsägningen eller inte flyttat ut efter de tre veckorna kan bostadsrättsföreningen begära tvångsförsäljning hos kronofogdemyndigheten. I sådana fall anses bostadsrättshavaren skild från lägenheten från den dagen då kronofogdemyndigheten meddelade beslut om tvångsförsäljning.

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att en bostadsrättshavare kan anses skild från lägenheten vid olika tidpunkter beroende på vilken åtgärd bostadsrättsföreningen väljer att vidta.

Väljer bostadsrättsföreningen att gå via kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att få en dom alternativt utslag om avhysning är bostadsrättshavaren skild från lägenheten genom att domen eller utslaget vunnit laga kraft.
Väljer bostadsrättsföreningen istället att säga upp bostadsrättshavaren genom en uppsägning kan bostadsrättshavaren antingen vara skild från lägenheten då återvinningsfristen löpt ut (om uppsägningen godkänts eller avflyttning skett) eller då kronofogdemyndigheten meddelade beslut om tvångsförsäljning.