handdator

Visa fullständig version : Ändring av insats i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:10
Ändring av insats

Enligt bestämmelserna i 9 kap 13 § Brl är det en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen om inte annat har bestämts i stadgarna. Normalt fastställs en insats senast vid upplåtelsetillfället och anges således i upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602).

Ändring av insats
Om man därefter beslutar att ändra insatsen skall detta alltid beslutas av föreningsstämma.

Om beslutet innebär ökning av samtliga insatser utan att det inbördes förhållandet mellan insatserna rubbas krävs att alla röstberättigade i föreningen har gått med på det. Beslutet är också giltigt om två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Om beslutet innebär nedsättning av samtliga insatser skall detta registreras hos PRV och får inte verkställas förrän ett år har förflutit efter registreringen.

Ändring av insats som medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna Det finns normalt inte anledning att ändra den en gång fastställda insatsen. Fattas dock ett sådant beslut som innebär ändring av någon insats och detta medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna

· skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen gå med på beslutet för att det skall vara giltigt eller om enighet inte uppnås kan beslutet bli giltigt om
· två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och beslutet därutöver godkänns av hyresnämnden.

Det är enligt praxis endast vid uppenbara fel som hyresnämnden eller bostadsdomstolen (numera Svea Hovrätt) godkänt ett sådant beslut. Skälet till att lagen är så restriktiv är
· att insatserna används som en mätare på bostadsrättens andel i föreningen, så
· att en ändring kan inverka på bostadsrättshavarens andel i årsvinsten eller
· inverka på föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning.