handdator

Visa fullständig version : Kompensation i samband med vattenskador i bostadsrätt enligt lag (BRL)


looptroop
2009-03-23, 19:17
Undrar om någon har erfarenhet av vattenskador vid köp av ny bostadsrätt?

Vilka möjligheter till kompensation finns det?
- ersättning i form av en del av månadsavgift under tiden?
- ersättning för egna kostnader för tid man lagt ner?
- kompensation för sveda och värk?
- skadestånd för byggfel?

Vattenskador på två väggar och tak i sovrummet.

Först (efter ca 1 vecka) borrade de upp taket i rummet p.g.a. instängt vatten sedan bygget. Sedan, vid nästa regn/läckage (efter ca 4 veckor), stängde de delar av ventilationen p.g.a. "extremt väder". Till slut, efter ytterligare regn/läckage (efter ca 6 veckor), gjorde de en ordentlig undersökning och upptäckte att yttre fasaden på något ställe hade ett obefintligt lager med puts utanpå isoleringen där alltså vatten trängde igenom. Det blev extra illa i kombination med felaktig vattenavrinning från stuprännor. Det var väldigt irriterade med alla vändor av misslyckade åtgärder.

Alla åtgärder, inkl. återställning av rummet, tog ca 3 månader. Under hela tiden rekommenderade de att inte använda sovrummet. Tiden vi lagt ner består i kontakter, möten på arbetstid, planering, välja nya tapeter etc. Värst av allt var väl att det hände precis i samband med att vi fick vårt andra barn, oro för hälsan, del av semester förstörd p.g.a. högljudd fläkt under två veckor. Det blev väldigt stressigt, inget man förväntar sig vid köp av ny lägenhet.

Tacksam för svar och erfarenheter.

Francois
2009-03-24, 08:30
Kolla detta utdrag från bostadsrättslagen:

7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Föreningens ansvar för lägenhetens skick
1 § När lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats.

2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

3 § Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid när lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse och beror inte dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av den. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter tillträdet.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

Jag tror att du kan hävda att du har rätt till en viss kompensation, men hur mycket kan vara svårt att bestämma.

Undrar om någon annan i forumet kontrollerat detta? Känner mig osäker.

Gäller paragrafen ovan bara för första bostadsrättshavaren i lägenhet eller även efter nybyggnation eller vid omvandling hyresrätt till bostadsrätt?

Admin
2009-03-24, 11:58
Gäller paragrafen ovan bara för första bostadsrättshavaren i lägenhet eller även efter nybyggnation eller vid omvandling hyresrätt till bostadsrätt?
Bostadsrättslagen 7 kap 1-3 § gäller nybyggda lägenheter, och det är väl vad det är frågan om i detta fall, om jag förstått det hela rätt.

Men jag tror att vissa delar av dessa paragrafer om kompensation vid skada går att överföra även på ej nybyggda lägenheter vid rättslig prövning.

Bostadsrättshavare bör alltså i detta läge ha rätt till ersättning.

Det som kan vara lite trixigt att få ersättning för är;
- egna kostnader för tid man lagt ner pga vattenskada
- kompensation för sveda och värk pga vattenskador och därav nödvändiga reparationer.
Det lär styrelsen inte godkänna och blir i så fall bara aktuellt först vid en rättslig prövning.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.
Vad gäller ersättning för "sveda och värk";
NJA 2004 s. 830:
HD förklarar att skadestånd för sveda och värk omfattas av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.

Domskäl
Enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen jämförd med 2 § samma kap. har bostadsrättshavare rätt till ersättning för skada om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom bostadsrättsföreningens vållande.

En bestämmelse med motsvarande innehåll infördes ursprungligen i lagen den 25 april 1930 om bostadsrättsföreningar, efter förebild från då gällande reglering för hyresförhållanden i lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom. I motiven till 3 kap. 10 § sistnämnda lag angavs som exempel att skadeståndet kan avse utgifter för annan bostad under en tid, för magasinering av möbler och för skador som uppstått på tillhörigheter vid provisorisk förvaring samt förlust i samband med anskaffande av ny lägenhet (se NJA II 1908 nr 5:1 s. 140 f.).

Enligt 7 kap. 2 § andra stycket bostadsrättslagen (1991:614), till vilken bestämmelse 4 § hänvisar, har bostadsrättshavaren rätt till ersättning för skada om bristen beror på försummelse från föreningens sida. Ersättning för sveda och värk är en ersättning för ideell skada till någon som drabbats av en personskada till skillnad från ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust som utgör ersättning för ekonomisk skada på grund av en personskada. Som tingsrätten anger i sin dom finns inga uttalanden i förarbetena till 7 kap. 2 och 4 §§ bostadsrättslagen eller dess föregångare som klargör vilka typer av skador som kan ersättas. Hovrätten bibringas dock närmast uppfattningen att det är ekonomiska skador som avsetts.

Hovrätten finner även rimligt att en bostadsrättsförening som genom åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder vållat ekonomisk skada blir skyldig att ersätta den...

Denna fråga (liknande frågor) om ersättning för sveda och värk har varit uppe till diskussion tidigare i forumet vid ett antal tillfällen.
Se bl.a.;
Kompensation för tackläckage (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=470)