handdator

Visa fullständig version : Hur HSB hanterar en Extrastämma


Trötter
2009-03-23, 04:44
När HSB är inblandad i någonting som har med föreningars bästa på agendan, då lyckas HSB med konststycket att få allting till att bli rena rappakaljan.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg - Stämmoprotokoll, frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7879) - i forumet, så lovade jag att återkomma med protokoll/en från vår extrastämma. Jag återger protokollen från vår extrastämma som HSBs Rolf Lind dikterade som ordförande. Här ett bevis för vad HSB står för.


Jag kallar de olika protokollen för
- Protokoll 1. Upprättat av Sekreteraren A
- Protokoll 2. Upprättat av Rolf Lind

Sekreterare A. är den på stämman utsedda sekreteraren, "protokollföraren".
Sekreterare A. är akademiskt skolad på hög nivå och har en utmärkt förmåga att gör sig förstådd i text i alla sammanhang.


Anledningen till att stämman har två protokoll är som följer.
Sekreterare A. upprättar Protokoll 1, omgående efter stämman och får detta justerat av båda justerarna utan några invändningar.
Efter justeringen sänds orginal Protokoll 1 till den av Rolf Lind angivna adressen i Jönköping.
Det som händer när Rolf får detta Protokoll 1 i original, är hämtat från det som många i forumet har erfarit när det gäller hur HSB agerar när det inte går deras väg. Rolf försöker kontakta Sekreterare A under en söndag vid flera tillfällen vilket inte var möjligt. Det fick till följd att Rolf inte fick tag på Sekreterare A, och Rolfs frustration ökar sannolikt till bristningsgränsen efter detta. Sekreterare A ringer Rolf på måndag förmiddag för att höra vad Rolf ville.

Här anser jag att Rolf Lindh skiter i det blå skåpet
Rolf agerar otrevligt och hotfullt på telefon, uppger Sekreterare A för mig.
Det som Rolf förmedlar till Sekreterare A vid detta samtal, är att det är han som bestämmer vad som ska stå i protokollet från mötet och ingen annan, Rolf Lindh godkänner således inte detta Protokoll 1 och uppger att det måste skrivas om helt, inget i Protokoll 1 är korrekt.

I och med detta upprättar Rolf Protokoll 2 som han beordrar justerarna att godkänna, den naiva Justerare A skriver på detta Protokoll 2 medan Justerare B rådfrågar och tar beslut om att inte bifalla detta av Rolf redigerade och falska Protokoll 2. Justerare B anser att detta Protokoll 2 inte stämmer med vad som avhandlades på stämman i sin helhet och att det är det protokoll som är upprättat av sekreterare A som är det legitima protokollet från stämman.
Detta Protokoll 2 sänder Rolf Lind ut tillsammans med ett brev till samtliga medlemmar i föreningen. I detta brev samt Rolfs Protokoll 2 är det bevisat hur HSB bedriver sin lögnaktiga verksamhet.


Protokoll 1 - Orginalprotokoll

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Brf Xxxxxxx den XX Xxxxx XXXX

Plats: Lokalen, brf Xxxxxxx.
Tid: Måndagen den xx xxxx xxxx, kl xx.xx.

Deltagande: X medlemmar avbockade i röstlängd samt 3 ombud med fullmakter
Xxxx xxxxxxx, fd styrelseledamot och biträde till Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx, HSB:s representant i styrelsen
Rolf Lind, HSB Göta HK

1. Stämmans öppnande
Mötet öppnas av styrelsens ordförande Xxxxx Xxxxxxx.

2. Val av ordförande för stämman
Stämman beslutar att välja Rolf Lind till ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman
Stämman beslutar att välja Sekreterare A till sekreterare för stämman.

4. Godkännande av röstlängd
Stämman godkänner den framtagna röstlängden, se bifogad röstlängd med förteckning över bostadsrättsföreningens XX medlemmar samt tillhörande fullmakter.

5. Val av justerare för stämman som vid behov ska fungera som rösträknare
Stämman beslutar att välja Justerare A och Justerare B som justerare tillika rösträknade för stämman.

6. Begäran om extrastämma
Begäran om extrastämma avser votering om inte ge styrelsen ansvarsfrihet och att en ny styrelse väljs av medlemmarna. Medlemmarna som begärt extrastämman framför orsaken till begäran är att styrelsen inte genomför tidigare fattade beslut avseende omskrivning av andelstal och att styrelsen ej följer fattade beslut angående anlitande av byggkonsult. Det har medfört att medlemmarna ej getts möjlighet att påverka beslut angående av en byggkonsult.

Omskrivning av andelstal
Vid en extrastämma den Xx Xxxxxxx 2008 gavs styrelsen i uppdrag att genomföra en omskrivning av andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Felaktig information om kostnaden för detta har erhållits från HSB, vilket har bidragit till att genomförandet fördröjts. Styrelsen har gett HSB i uppdrag att skriva om andelstalen till andra kvartalet 2009 och omräkningstal per lägenhet har sänts till HSB.

Anlitande av byggkonsult
Vid årsmötet den X Xxxxx 2008 och vid extrastämman den XX Xxxxxxx 2008 fick styrelsen i uppdrag att se på förslag på lämplig byggkonsult. Styrelsen har vid ett styrelsemöte den XX XXXXXX 2008 fattat beslut om att anlita HSB byggkonsult. Praxis är att minst tre offerter från byggkonsulter tas in. En f d styrelseledamot framför att styrelsen vid styrelsemötet den XX Xxxxxxx 2008 informerades om att tre offerter från andra byggkonsulter skulle finnas att tillgå inom två veckors tid. Styrelsens ordförande framför att styrelsen valde att frångå besluten från årsstämman och extrastämman samt att anlita HSB byggkonsult eftersom det är brådskande att påbörja renoveringarna.

Ordföranden för stämman framför att HSB har som tradition att stämman ej väljer konsult samt varnar för att frånta styrelsen den befogenheten. Ordföranden för stämman uppskattar kostnaden för renoveringarna till mellan 3 - 4 000 000 kronor och informerar om att föreningen har 400 000 kronor i likvida medel, vilket kommer att innebära att en betydande höjning av medlemsavgiften kommer att behöva genomföras.

Övriga frågor utanför dagordningen som diskuterades vid mötet
Ordföranden för stämman öppnar mötet för övriga frågeställningar.

Frågan om vem ordföranden för stämman representerar och hans befattning väcktes. Ordföranden för stämman framför att han är inbjuden av styrelsen, att han är en fastighetsrättslig jurist och arbetar på HSB Göta HK.

Frågan om att den nya styrelsen ej har registrerats hos Bolagsverket efter årsmötet 2008 då styrelsesammansättningen ändrades väcktes. Styrelsens ordförande framför att ett konstituerande möte har genomförts, men att registrering hos Bolagsverket ej skett. En av styrelseledamöterna framför att hon ej blev kallad till den konstituerande mötet. Ordföranden för stämman ger styrelsen i uppdrag att omregistrera styrelsen hos Bolagsverket med omedelbar verkan.

Frågan om att varför ej styrelsesuppleanten kallats till samtliga styrelsemöten efter att två av styrelseledamöterna avgått väcktes. Det råder delade meningar om frågan mellan styrelsens ordförande och styrelsesuppleanten.

Frågan om att styrelseledamöterna ej erhållit erforderlig information när beslut ska tas i styrelsen väcktes. Styrelsen sekreterare förutsätter att det gäller frågan om att budgeten inte skickades ut till en av styrelseledamöterna innan styrelsemötet när ställning till budgeten togs. Styrelsens sekreterare framför att styrelsens ordförande och sekreterare fick budgetförslaget från HSB någon dag innan mötet, att andra styrelseledamöter ej fått budgeten innan mötet samt att budgeten enbart skulle granskas vid mötet.

Frågan om varför kallelser till styrelsemöten skickas ut fyra dagar innan mötet väcktes av styrelsesuppleanten, som också framför att det är för kort tid och att det medför att det kan vara svårt för alla att delta på mötet. Styrelsens ordförande framför att det beror på oregelbundna arbetstider.

Frågan om varför styrelsen ej kallat till extrastämma då fler än 10 % av medlemmarna begärt det samt varför de berörda medlemmarna fick ta kontakt med länsstyrelsen för att få till stånd aktuell extrastämma diskuterades.

Votering
Ordföranden för stämman framför att det är lagvidrigt att rösta om ansvarsfrihet vid ett annat tillfälle än vid årsmötet och hänvisar till § 18 i stadgarna för brf Xxxxxxx. En av medlemmarna menar att ansvarsfriheten kan prövas vid andra tillfällen än vid ordinarie stämma samt hänvisar till Lag om ekonomisk förening och 18 § i stadgan samt framför att lagen ej heller reglerar av vilken anledning ansvarsfriheten kan prövas.

Med anledning av att ordförande för stämman motsätter sig i frågan om att votera gällande styrelsens ansvarsfrihet sker istället en votering i frågan om att entlediga delar av styrelsen. Förslag är att styrelsens ordförande, Sekreterare B och ledamot Styrelseledamot B entledigas från sina uppdrag i styrelsen.

Votering angående styrelsens ordförande Styrelsens Ordförande
4 medlemmar röstar för att ordföranden entledigas från sitt uppdrag.
8 medlemmar röstar för att ordföranden behåller sitt uppdrag.

Votering angående styrelsen Sekreterare B
4 medlemmar röstar för att sekreteraren entledigas från sitt uppdrag.
8 medlemmar röstar för att sekreteraren behåller sitt uppdrag.

Votering angående styrelseledamot B
12 medlemmar röstar för att styrelseledamoten behåller sitt uppdrag.

Styrelsens sammansättning kvarstår därmed.

Stämman är överens om att ge bostadsrättsföreningens revisor och HSB:s revisor i uppdrag att utreda ovan nämnda frågor.

7. Avslutande av stämman
Stämmans ordförande Rolf Lind avslutar mötet.

Bilagor: Röstlängd samt tillhörande fullmakter.


Undertecknad
Sekreterare A
Protokollförare

Ej Undertecknad
Rolf Lind
Ordförande

Undertecknad
Justerare A
Justerare

Undertecknad
Justerare B
Justerare
Protokoll 2 - Av HSB manipulerade ersättningsprotokoll

Protokoll vid Extra föreningsstämma
HSB brf Xxxxxxxx 1356-52-69

Plats lokalen på knuten
Närvarande: se bilagd röstlängd. Bilaga 1

§ 1. Öppning Styrelsens ordförande Xxxxx Xxxxxxxxx öppnar mötet

§ 2. Val av ordförande Efter omröstning väljs en från Rolf Lind till ordförande för stämma.

§ 3. Sekreterare Ordförande väljer Sekreterare A Till sekreterare för stämman.

§ 4. Röstlängd. Stämman går igenom närvaron och inlämnade fullmakter. Alla 13 medlemmar är representerade vid stämman.
Röstlängden fastställs i enlighet med Bilaga 1 till protokollet.

§ 5. Justerare Till att utöver ordföranden justera dagens protokoll och vid behov vara rösträknare utses Justerare A och Justerare B.

§ 6. Sakfrågan Begäran om extrastämman framgår av bilaga 2 till protokollet.

Medlemmar och boende som begärt extrastämman kompletterar sina skäl för detta. Man anser att styrelsen frångått stämmobeslut angående omskrivning av andelstal respektive anlitande av byggkonsult.

Diskussion förs i ärendet.
Styrelsen anför att beslut om andelstalet tyvärr togs för sen för att avgiftsavierna skulle kunna justeras i tid innan utsändning inför 1/1-56. Ändringen är dock beställd och kommer att genomföras per den 1 april. Vad gäller beslut om att använda HSB Blåsa service byggkonsult är detta gjort efter lång beredning i styrelsen och då inga offerter inkommit, trots flera begärande från diskuterade alternativa konsulter.

Stämmoordförande konstaterar att det inte alls hör till tradition att medlemmarna i plena, vid föreningsstämma, utser byggkonsult eller byggentreprenör. Detta är en fråga som styrelsen bör hantera med stöd av sitt löpande förvaltningsuppdrag. Därtill vädjar ordföranden om att inte ha någon tilltro till alla de underhålls- och ombyggnadsprojekt som skisserats kan klaras i föreningen utan betydande avgiftshöjningar. Likvida medel uppgår t ex endast till cirka 400 tkr. som behövs till den löpande driften. En lånefinansiering behövs därför, vilket kostar ränta och amortering, som måste finansieras av höjda avgifter.

Utöver de sakfrågor som utgör grunden för extrastämman ventileras kritik mot styrelsen vad gäller att uppdaterat Registreringsbevis saknas, att styrelsesuppleanten ej anser sig blivit kallad till alla styrelsemöten, att information stannat hos ordföranden (bl a vad gäller budgetförslag 1357). Kort framförhållning vad gäller kallelse till styrelsemöten samt klander för att kallelse till dagens extrastämma dragit ut alltför långt i tiden efter att begäran kommit in, med mera.

Styrelsens ordförande bemöter kritiken, som han hävdar inte alls är vederhäftig på flera punkter. Beträffande extrastämman hade man fått fel uppfattning om nödvändigheten om att genomföra denna. Efter att man rådgjort med HSB kallade man dock omgående. Länsstyrelsen har inte, vilket vissa påstår, agerat för att få till stånd stämman.
Medlemmar som begärt extrastämman föreslår att beslut ska tas att ej bevilja delar av sittande styrelse ansvarsfrihet och att namngivna personer ur styrelsen ska entledigas och fyllnadsval därefter göras.

Stämmoordförande motsätter sig att ta upp frågan om ansvarsfrihet vid denna stämma. Denna fråga hör hemma på ordinarie föreningsstämma, som då även ska ha revisorernas berättelse som grund för ett beslut i ansvarsfrågan.

Omröstning kring frågan om att entlediga styrelseledamöter kan dock tas upp till beslut på dagens extrastämma.

Yrkande framställs att entlediga ordföranden Rudis Rudisson, sekreteraren Snåla Sixten och ledamoten Gamla Gumman.

Blablablabla, osv.
Här är bara röstningsresultatet, en majoritet av medlemmarna lät denna styrelse sitta och det är framfört på ett liknande sätt som i Protokoll 1.

§ 7. Avslutning Här avlutar Rolf Lind från HSB stämman


Notering: Då extrastämmans sekreterare ej hörsammat krav på justering av sitt utarbetade protokollförslag från
stämmoordföranden, som ska sörja för att ett korrekt protokoll förs vid stämman (se.Lagen om ekonomiska föreningar 7 kapitlet. 10§) har stämmoordförande själv sammanställt ovanstående protokoll.

Protokolljustering:

Undertecknad
Rolf Lind

Undertecknad
Justerare A

EJ Undertecknad
Justerare BJag har med hänsyn till medlemmarna i föreningen redigerat bort en del information som kan identifiera enskilda medlemmar i föreningen.

Jag hoppas att medlemmarna i vår lilla förening tar sitt förnuft tillfånga och tar avstånd från HSB snart.

Det finns lite brevkorrespondens i detta ärendet som jag kommer att publicera här snart.

clabbe
2009-03-23, 09:18
Jag tycker det är märkligt och ovanligt att ett protokoll justeras innan stämmoordförande skrivit på. Jag kan förstå om stämmoordföranden blev tvär över agerandet.

Admin
2009-03-23, 09:38
Ja, det är ju lite udda att frångå ordningen när det gäller justeringen, men vad som är inte så lite uppseendeväckande är att ordföranden tar sig friheten att på eget bevåg upprätta ett protokoll i stället för att han löser detta med den stämmovalda protokollföraren.

När jag jämför den blåa texten med den röda så måste jag nog säga att jag gillar blått mer... :cool:

Sedan kan man bara beklaga att Rolf Lind, HSB, utnyttjar sin maktposition för att skicka ut sin version av händelseförloppet. Det lär inte höra till vanligheterna att stämmoprotokoll skickas ut till alla medlemmar.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-38)
Ny föreningslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9504) - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#protokoll) - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#protokoll) - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12462) - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8728) - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14655) - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-0.htm) - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-1.htm) - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel (http://hotpot.se/hsb-staemma-protokoll-2007.htm) - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-12B.htm) - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12139) - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-26-5.htm) - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-36.htm) - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-05.htm#37) - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-55.htm) - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=9312&postcount=7) - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16166) - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas (http://hotpot.se/hsb-protokoll-brf-2004.htm) - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-protokoll-staemma-brf.htm) - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf (http://hotpot.se/hsb-staemmoprotokoll-2005-brf.htm) - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14447) - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12532) - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6499)

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8390)

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15660) - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12760) - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6722)

Frågor och svar om stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7879) - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/Pdf/hsb-planering-styrelsearbete.pdf)

Numrerad röstlängd på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16344) - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2880) - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224)
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-riksfoerbund.htm) - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40) - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050)
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-3.htm)

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-bengt-skanhamre.htm) - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1840)
Censurerade stämmoprotokoll från HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12420) - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-justerat-protokoll-foreningsstamma_20070426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/Pdf/HSB_Malmo_stammoprotokoll_080426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf) - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14804)

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stamma.pdf) - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566)
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del2.htm#6) - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-11.htm#88)
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#14) - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#34) - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-lagbrott.htm) - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16138) - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665) - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-9.htm#2010-9)
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-brf-hyresnamnden-protokoll.htm)
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12978) - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-36.htm) - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946) - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion

clabbe
2009-03-23, 10:22
Och sedan kan man bara beklaga att han utnyttjar sin maktposition för att skicka ut sin version av händelseförloppet.
Det lär inte höra till vanligheterna att stämmoprotokoll skickas ut till alla medlemmar.

Jag trodde att du Admin var förespråkare för att stämmoprotokoll görs tillgängliga för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Trötter
2009-03-23, 12:37
Detta med att protokollet justerades i denna ordning, gjordes för att justerarna var de som var närmast tillgängliga och att det förelåg en misstanke om att stämmoordföranden skulle motsätta sig innehållet i protokollet.

Sekreteraren gav ordförande möjlighet att tillföra sina sakargument genom att upprätta en protokollsanteckning som skulle billäggas till protokoll, vilket han vägrade.

Det som är besynnerligt är:
Rolf Lind fick detta förslag om att upprätta en protokollsanteckning av Sekreterare A som skulle biläggas protokoll 1, vilket han vägrar, men när nu Rolf Lind försöker förmå Justerare B att godkänna Protokoll 2 så uppmanar han Justerare B att upprätta en protokollsanteckning som han ska föra till sitt protokoll 2 som en bilaga.

Här antar jag att Rolf Lind lärde sig ett nytt förfarande, att de är möjligt att bifoga en protokollsanteckning till protokollet.

Den protokollförare som författade detta protokollet har en gedigen erfarenhet i att upprätta juridiskt bindande dokument, avtal och protokoll. Personen har sin inkomst av att föredra och medverka i sådana sammanhang som kräver en viss disciplin när det gäller hur det upprättas protokoll och texthandlingar som ligger till grund för beslut på hög nivå i samhälle och näringsliv.

Hela detta förfarande är förankrat juridiskt med att justera protokollet i denna ordning som jag har redovisat i mitt inlägg. Så vitt jag har fått erfara är justeringsordningen av protokoll inte fastlagd i lagar. Den enda information om hur protokollet ska föras är att man bara får/kan tillföra protokollet någonting, aldrig redigera bort något från de justerare som valts av stämman.

Rolfs frustration ligger nog i de bitar som han har redigerat bort från det ursprungliga protokollet.
Jag har listat några av det punkter som Rolf Lind redigerat till styrelsens och HSBs fördel.
Rolf Lind redigerar bort informationen om att Länsstyrelsen var tvungen att skicka en anmodan till styrelseordföranden i föreningen om att yttra sig i varför han inte kallat till extrastämma när 3 av 12 medlemmar så begärt. I sitt protokoll ljuger han om att Länsstyrelsen inte varit i kontakt med styrelsens ordförande angående kallelse till stämma.
Rolf Lind öppnar för andra frågor på extrastämman. Då kommer det fram genom mig att styrelsen som valdes 2008 inte är registrerad hos Bolagsverket. Här ger Rolf direktiv till styrelsen att registrera styrelsen vid Bolagsverket omgående. Det som är besynnerligt med denna registreringsplikt är att det inte har utförts någon registrering ännu. Jag har en aning om varför detta inte har skett. Det finns inget giltit beslutsunderlag/protokoll (som ska ligga till grund för registreringen av styrelsen hos Bolagsverket) från det konstituerande mötet 2008.
Följande framkom: När det konstituerande mötet hölls 2008 var inte samtliga nyinvalda styrelseledamöter kallade av styrelsens ordförande, samt att den sedan tidigare valda sekreteraren ej heller var kallad till mötet. Under 2008 har det vid ett antal tillfällen hänt att styrelsen ej sammankallats på det sätt som föreskrivs i lagen om ek. förening.
Rolf Lind redigerar även bort sina uttalanden från mötet. Att han som ordförande för stämman framför att det är lagvidrigt att rösta om ansvarsfrihet vid ett annat tillfälle än vid årsmötet och hänvisar till § 18 i stadgarna. Att han uppger att han är fastighetsrättslig jurist vid frågan om vem han är och vem han representerar.Det framgår av protokollen vad som är av känslig karaktär för styrelsen och framförallt HSB.
Jag återkommer snart med ett par skrivelser som är upprättade i samband med denna händelse.

Trötter
2009-03-23, 13:00
Det lär inte höra till vanligheterna att stämmoprotokoll skickas ut till alla medlemmar.

Vi är så få medlemmar i föreningen så det är tekniskt möjligt och medför inga stora kostnader att förmedla information i vår 12 medlemmar stora förening.

Det finns en i föreningen som inte vidarebefordrar information och det är vår styrelseordförande. Jag har under hans nästan 4 år vid posten som ordförande begärt att få ta del av den ekonomiska planen, underhållsplanen och information om vår dispositionsfond. Jag har varit tvungen att beställa den ek planen från Bolagsverket på egen bekostnad. Det kommer att bli en intressant läsning, där kommer det fram hur det är med denna så besynnerliga och hemliga dispositionsfond som jag har hört en del om. Jag har fått ta del av underhållsplanen efter att jag fick denna av vicevärden i föreningen.

Hört om dispositionsfonden:
Föreningens vicevärd uppger för mig att 2004, när HSB inte fick sköta föreningens fastighetsförvaltning, så hände det något med denna fond och här var vår ordförande inblandad på något sätt i denna händelse.

Detta med att vår ordförande behåller all information på sin kammare/bostad är ytterst oroväckande för föreningens anseende.

Admin
2009-03-23, 16:34
Jag trodde att du Admin var förespråkare för att stämmoprotokoll görs tillgängliga för medlemmarna?

Absolut är jag det.

Men jag är också förespråkare för medlemsinflytande och att inte HSB ska ha total makt över medlemmarna och/eller bete sig illa mot medlemmar och trycka ner all form av engagemang!