handdator

Visa fullständig version : Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten


Admin
2008-04-22, 19:26
Det har kommit till min kännedom att delar av HSB Malmö nu aktivt arbetar för att HSB Malmös årsstämma ska stängas för alla utom för fullmäktige och följande 11 personer; VD, HSB Malmös styrelseledamöter, HSB Malmös revisorer och en representant för HSB Riksförbund, men alldeles speciellt för mig.

Detta resulterar i så fall i att inte bara jag som motionär och dessutom nominerad måste lämna lokalen, utan även t.ex. alla tjänstemän på HSB Malmö (även om tjänstemännen kanske struntar i att göra detta), suppleanter och övriga nominerade.

Det sensationella i denna historia är att detta sker med stöd av HSB Malmös tjänstemän.
I varje styrelse för varje brf inom HSB Malmö så har HSB Malmö en HSB-ledamot (ibl. kallad HSB-representant) enligt tvingande regler i HSB Malmös stadgar.
En tjänsteman på HSB Malmö kan sitta i 4-6 styrelser (eller fler, det finns ingen övre gräns), och därigenom t.o.m. helt ensam ställa till med mycket stor skada, inte minst eftersom såväl riktlinjer/regelverk som kontroll av HSB-ledamoten saknas.

HSB-ledamot = fullmäktigeledamot = styrelseledamot = tjänsteman på HSB...
HSB Malmö kan via HSB-ledamoten och sitt nätverk ganska enkelt styra vilka beslut som sedan tas på stämman.

I vissa fall är HSB-ledamoten dessutom fullmäktigeledamot (jag har hittat ett femtontal brf:ar där det är så, men det kan vara många fler).
Minst tre i HSB Malmös styrelse är också fullmäktigeledamöter (Maj-Britt Thulin, Henric Lellky och Olle Strand).
T.f. styrelseordförande Maj-Britt Thulin, liksom styrelseledamot Maria Bengtsson och styrelseledamot Olle Strand, är dessutom HSB-ledamot.
Ovanpå detta så finns det tjänstemän på HSB som är fullmäktigeledamöter (eller som t.ex. Lena Hammarström; både HSB-ledamot och fullmäktigeledamot samtidigt som hon är VD-sekreterare/koordinator på HSB Malmö, se http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)). Vem som innehar vilka uppdrag vill HSB försöka hålla så hemligt som möjligt, men HSB Malmö har ett ordentligt grepp om föreningarna. Genom att det på HSB Malmös stämmor sällan är mer än ett tiotal fullmäktigeledamöter som vågar uttala sig så krävs det inte särskilt mycket för HSB Malmö för att vända besluten i den riktning de vill. Bara så få som fem av de tjänstemän som sitter som HSB-ledamöter kan därmed få 20 fullmäktigeledamöter (dvs långt fler än vad som oftast behövs för att vända majoriteten i tänkt riktning) att rösta i en särskild riktning enligt HSB Malmös önskemål.
Om jag minns rätt så är så många som 60 % av HSB-ledamöterna också tjänstemän på HSB Malmö.

Detta är ett synnerligen allvarligt sätt att missbruka sin roll som HSB-ledamot i brf-styrelserna, och det får oundvikligen förödande konsekvenser (för hela organisationen) när HSB missbrukar sin makt på detta sätt för att undertrycka demokratin.

Till saken hör att årsstämman 2008 blir sista gången som det är möjligt för HSB Malmös fullmäktigeledamöter att stänga stämman och stoppa motionärer.
I §15 i HSB Malmös stadgar har det lagts in att stämman inte längre ska kunna stängas (i enlighet med HSB:s kod för föreningsstyrning);
§1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige".


T.f. VD Michael Carlsson
T.f. VD Michael Carlsson - högsta ansvarig tjänsteman för HSB-ledamöterna - svarar följande;
"Det är inte förenligt med ledamotsuppdraget att påverka fullmäktigeledamöter i en viss fråga".
Men vad innebär detta rent praktiskt?
- Kommer de HSB-ledamöter som gjort detta att fråntas sitt uppdrag som HSB-ledamot?
- Kommer de HSB-ledamöter som gjort detta att avskedas?
- Vad gäller för övriga tjänstemän som ägnat sig åt att försöka styra fullmäktigeledamöterna, hur kommer deras beteende att beivras?

Medlemsansvarig Börje Nilsson
Medlemsansvarig Börje Nilsson säger att han inte har gett några direktiv till tjänstemännen att påverka fullmäktigeledamöterna att rösta för att stämman stängs. Han säger vidare att om han får reda på vilka som gjort detta så kommer han att ta in dem för enskilt samtal och därefter får styrelsen ta ställning till om de ska entledigas från sina uppdrag. Om de ska avskedas är en fråga för personalchef, VD och facket, säger Börje Nilsson.

HSB Riksförbund
HSB Riksförbunds ordförande svarar på min direkta fråga att han öppet och offentligt kommer att "ta avstånd från ett sådant agerande om det kunde beläggas att det förekom och jag i så fall fick kännedom om det".



Hur reagerar HSB Malmös styrelse?
Med tanke på hur synnerligen allvarligt det inträffade är så har jag naturligtvis kontaktat HSB Malmös styrelse och krävt att de måste agera omedelbart. Detta vill styrelsen dock inte göra.

Äger inte frågan?
Jag har förklarat situationen för t.f. ordförande Maj-Britt Thulin men fick då bara det aningen märkliga och undvikande svaret att styrelsen inte "äger" denna fråga.
Det är tråkigt att styrelsen inte anser att de "äger" frågan om hur HSB Malmö - HSB-ledamöter och övriga tjänstemän - ska följa riktlinjer, sunt förnuft, kod för föreningsstyrning och stadgar (inkl. kommande).

Maj-Britt Thulin svarar;
"Jag tycker att det är så osannolikt att det skulle finnas tjänstemän och HSB-ledamöter som aktivt skulle agera för en sluten stämma, att jag skulle vilja att du namnger dessa personer innan jag kan/vill agera på dina uppgifter.

Dessutom tror jag inte att fullmäktigeledamöterna är så lättlurade. Det ar en stor församling med många kloka män och kvinnor".

Men vad har dylika, gentemot fullmäktige inställsamma, allmänna kommentarer med saken att göra?
Jag har information som tyder på annat. Om fullmäktigeledamöterna är lättlurade eller ej är en fråga som inte hör det minsta hit, men vem som helst måste väl begripa det uppenbara i att fullmäktigeledamöter påverkas av vad HSB-ledamöter och tjänstemän på HSB säger till dem!

Varför ska personer behöva namnges innan styrelsen agerar?
Är inte styrelsen intresserad av att arbeta i förebyggande syfte?
Måste HSB alltid vänta tills skadan är skedd och media skrivit om det innan man börjar agera från styrelsens sida (i bästa fall... och då som regel enbart med ord, och inte i handling)?

Maj-Britt Thulin svarar, först efter att jag ställt frågan flera gånger;
"Min personliga uppfattning är naturligtvis att vi ska ha en öppen stämma"
och understryker sedan att hon bara kan svara för sig själv.

Styrelsen vill inte delge sin ståndpunkt
Men när jag vid upprepade tillfällen ber Maj-Britt Thulin att gå ut och öppet informera om hennes/styrelsens åsikt i frågan om öppen/stängd stämma så vill hon inte göra detta utan refererar till att frågan ska tas upp på kommande styrelsemöte.

Jag förstår inte varför detta är en styrelsefråga!

Är det en styrelsefråga om man ska rädda HSB Malmös anseende eller ej?
Är det en styrelsefråga om styrelsen ska vara för eller emot en öppen stämma, t.o.m. trots stadgeförslag som säger detta och trots koden för föreningsstyrning, som styrelsen vid åtskilliga tillfällen, bl.a. i årsredovisningen, sagt att den börjar gälla från den 1/1 2008 (även om styrelsen har fel i detta).
Är det en styrelsefråga om man ska informera fullmäktige om vad styrelsens åsikt är och vad regelverk säger?Efter styrelsesammanträdet den 21 april förklarar styrelsen för mig att styrelsen inte vill berätta vad styrelsens ståndpunkt är till öppen eller stängd stämma. Styrelsen klargör också att styrelsen inte kommer att redovisa sin ståndpunkt om detta för någon!

Den som inte tar tydligt avstånd från att stämman stängs har därigenom tagit ställning för att stämman ska stängas.
Faktum är att styrelsen borde ha klargjort sin inställning i denna fråga redan i kallelsen, med tanke på att det lagts in en aldrig tidigare förekommen punkt;
P4.
"Fråga om stämman är öppen för andra än de som anges i stadgarna §§14 och 19 (fullmäktige, styrelseledamot, vd, förtroenderåd, revisorer samt representant for HSB Riksförbund)".
Att bara lägga in denna nya punkt (som inte ens finns med i stadgarna över hur dagordningen ska utformas) och sedan inte ens kommentera den känns ganska märkligt, och kan ge intryck av att styrelsen hör till dem som önskar en stängd stämma.

Jag frågar även om styrelsen inte anser det vara styrelsens ansvar under rådande omständigheter att gå ut till alla förtroendevalda och informera om styrelsens åsikt i frågan, tillsammans med motivering, t.ex. vad koden och stadgeförslag säger.
Det vill/kan dock inte Maj-Britt Thulin svara på.

Ej heller någon av mina följande frågor till styrelsen vill HSB Malmös styrelse besvara;

Tycker styrelsen att det är så här det ska gå till? Är detta vad HSB-ledamöterna ska användas för, dvs att stoppa motionärer från att kunna försvara sina motioner?
Tar HSB Malmös styrelse avstånd från tjänstemännens beteende i denna fråga?
Vad tycker styrelsen är en lämplig åtgärd mot de HSB-ledamöter (tjänstemän) och andra inom HSB Malmö som nu propagerar för att stänga stämman? En reprimand? Fråntas sitt uppdrag som HSB-ledamot? Avskedas?
Är styrelsen omedveten om vad som händer ute i organisationen?
Är det rimligt att en HSB-ledamot också innehar rollen som fullmäktigeledamot?
Är det rimligt att styrelseledamöter i HSB Malmös styrelse också fungerar som fullmäktigeledamöter?Med tanke på att HSB Malmö i år har infört ett helt nytt system (ogenomtänkt, med många luckor) för registrering av fullmäktigledamöter så är det inte utan man undrar om HSB sedan länge planerat för att stänga stämman eller på annat sätt blockera motionärer. När styrelsen dessutom inte vill varken informera om sin ståndpunkt för alla eller klargöra kod & stadgar så riskerar det naturligtvis att stärka dessa misstankar när det nu finns signaler om att det arbetas för att stänga stämman.



Hur omfattande den här undergrävande verksamheten med HSB-ledamöterna är kommer vi med all säkerhet aldrig att få veta, men HSB-ledamotens vara eller icke vara har jag haft uppe många gånger under de senaste åren. En fråga som tycks väcka en hel del känslor hos många.

HSB-ledamoten är nödvändig i alla brf:ar där det sitter okunniga styrelseledamöter som ibland inte ens vågar vända på ett papper utan att först fråga HSB-ledamoten. Dessa föreningars existens hänger på HSB-ledamoten. Men fel använd, där HSB-ledamoten nyttjas som ett verktyg för att styra föreningarna att tänka på ett viss sätt och att göra som HSB vill, i dessa fall får det tråkiga konsekvenser för hela organisationen.

I senaste "HSB Malmö Nytt" står följande, författat av Blanka Kruljac;
Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger. Enbart den omständighet att HSB Malmö utsett ledamoten innebär dock inte med automatik att HSB-ledamoten är jävig.
Personligen är jag kanske inte så imponerad av Blanka Kruljacs kunskaper i dylika frågor (vilket inte minst tydligggjordes av svaren på Brf Mistelns klander, även om hon då betalades för att svara enligt styrelsens önskemål), men här säger Blanka klart ut att VD och styrelseledamot blir jäviga om de intar rollen som HSB-ledamot. Alltså hoppar t.f. VD Michael Carlsson av som HSB-ledamot i valberedare Ingela Perssons brf (Tapperheten 4) efter att ha fått denna information. Om inte det funnits en vaken medlem som påpekat detta så hade dock inget hänt!

Men vad händer sedan? Blanka skriver ju att även de i HSB Malmös styrelse är jäviga.
Varför sitter de då kvar på sina poster som HSB-ledamöter samtidigt som de sitter i HSB Malmös styrelse?
HSB Malmös styrelse får samma information som Michael Carlsson, och som vi alla kan läsa i HSB Malmös tidning, men ingen i styrelsen tar någon notis om detta. De begår alltså medvetet lagbrott!

Vilka styrelseledamöter som sitter som HSB-ledamot var och vilka som är fullmäktigeledamot var är något HSB inte vill avslöja, men tidigare har det varit bl.a. enligt följande (vilket förmodligen är ungefär som det ser ut idag) exkl. de brf:ar jag inte känner till;

Styrelseledamot Olle Strand
HSB-ledamot (och vice ordförande) i Brf Domaren
Styrelseordförande i Brf Lugnet
Fullmäktigeledamot för Brf Lugnet

Styrelseledamot Maj-Britt Thulin
HSB-ledamot i Brf Lutan
Sekreterare i Brf Bollebygd
Fullmäktigeledamot för Brf Bollebygd

Styrelseledamot Maria Bengtsson
HSB-ledamot i Brf Gässlingen (f.d. vice ordförande i denna brf)
HSB-ledamot i Brf Månsgården
HSB-ledamot i Brf Hallamöllan
HSB-ledamot i Brf Ingelsgården
HSB-ledamot i Brf Leoparden 2 (f.d. viceordförande i denna Brf, där styrelseordförande är HSB-tjänsteman Jan Lindau)
HSB-ledamot i Brf Sandmöllan
F.d. HSB-ledamot i Brf Västra Ingelstad (avgick 30 juni 2005)

Styrelseledamot Henric Lellky
Sekreterare i Brf Södermanland
Fullmäktigeledamot för Brf Södermanland

Styrelseledamot Anders Lundberg
Okänt

Styrelseledamot Giovanna Brankovic
Okänt

Valberedare som också är HSB-ledamöter:
Ingela Persson (Brf Tapperheten 6, Brf Steglitsen).
Preben Karlsson (Brf Berguven, Brf Blekingsborg, Brf Söderkulla, Brf Artisten, Brf Bornholm).
Ingrid Holmberg (Brf Stenbocken, Brf Sundsterassen, Brf Visenten).

Så här fungerar det ju i hela HSB!
Över hela HSB och förmodligen i alla regionstyrelser så sitter det styrelseledamöter som också är HSB-ledamöter. Så har det alltid varit.

Sedan kan man starkt ifrågasätta Blanka Kruljacs lätt luddiga resonemang om att alla övriga tjänstemän på HSB Malmö inte ”med automatik” kan anses jäviga bara för att de också är HSB-ledamöter. Vad menas med det?
Självklart är alla HSB-tjänstemän som också är HSB-ledamöter precis lika jäviga som styrelseledamöter och VD, men det är bara det att Blanka inte vågar säga detta rakt ut, eftersom det skulle vända upp och ner på hela HSB och hon skulle riskera att få färre uppdrag från HSB i framtiden.

Så här skriver Mats Ohlsson, HSB Malmö, 2008-04-11;
HSB-ledamoten är uppskattad

Höga betyg från de förtroendevalda ute i föreningarna konstateras vid analys av attitydundersökning.
HSB-ledamoten utses av HSB Malmös styrelse och ska agera länk mellan föreningens styrelse och HSB Malmö. På så sätt kan föreningens medlemmar få bättre information om sina rättigheter och medlemsförmåner. Dessutom underlättas arbetet för de förtroendevalda.

I november 2007 utförde GfK Group, på uppdrag av HSB Malmö, en attitydundersökning för att kartlägga de förtroendevaldas attityd till HSB Malmö. Undersökningen konstaterar följande om HSB-ledamoten:

Det genomsnittliga betyget för HSB-ledamoten avseende i vilken utsträckning den uppfyller föreningarnas förväntningar uppgår till 4,0 på en femgradig skala
HSB-ledamöter är närvarande vid nio av tio styrelsemöten och flertalet ordförande känner ett stöd från ledamoten i sitt styrelsearbete
HSB-ledamöterna får genomgående mycket goda omdömen för sina arbetsinsatser av ordförande
Åtta av tio ordföranden menar att det är värdefullt eller mycket värdefullt att HSB-ledamoten deltar i bostadsrättsföreningens styrelsemötenHSB-ledamoten är en viktig komponent för att öka demokratin inom bostadsrättsföreningarna och för att se till så att ingen enskild medlem blir särbehandlad.
Vad säger detta utdrag från den genomförda undersökningen (som HSB Malmö inte vågar redovisa i sin helhet)?

"Flertalet ordförande känner ett stöd från ledamoten i sitt styrelsearbete"???
- Varför redovisar HSB Malmö bara vad ordföranden har tyckt?
- Vad innebär "känner ett stöd"?
- Är det bra att 49 % av brf:arnas ordförande inte känner något stöd överhuvudtaget från HSB-ledamoten?
- Att "flertalet" ordförande känner ett stöd, innebär det att flertalet ordförande inte är kompetenta för sin uppgift?
- Varför vågar HSB inte redovisa det riktiga resultatet och frågorna, och sedan låta oss själva dra en slutsats av resultatet i stället för att HSB Malmö gör det åt oss?
- Hur många förstår att detta är ett av HSB Malmö tillfixat resultat enbart i avsikt att ge medlemmarna bästa möjliga intryck av HSB-ledamoten?

Att sedan HSB-ledamoten fått 4 poäng på en skala från 1-5 om HSB-ledamoten uppfyller föreningens förväntan säger väl inte mycket mer än just detta.
Om föreningarna inte har några förväntningar så borde HSB-ledamoten få 5 poäng.

Öppenhet är ej samma som information!!!
Nu är den stora frågan om HSB ska lägga tid och medlemmarnas pengar på att sälja sig med sin reklam till medlemmarna, eller ska HSB vara öppen med de problem som finns inom organisationen och redovisa allt så att alla förstår att det behöver göras något för att därigenom kunna komma till nästa steg i utvecklingen där man börjar fundera på hur man ska lösa alla problem?
Det är alldeles för mycket resurser inom HSB som läggs på att dölja problem i stället för att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med det som gör att det fungerar så dåligt inom HSB och brf:ar.
Förtjänar inte medlemmarna sanningen, och hela sanningen?

”Öka demokratin”?
”Se till så att ingen enskild medlem blir särbehandlad”?
Det är ju just dessa bitar, som HSB Malmö för fram som positivt med HSB-ledamoten, som är faran med HSB-ledamoten!
Vi kan nu rent konkret se hur HSB-ledamoten används för att just minska demokratin. Rejält!
Gång efter annan kan vi sedan se att HSB-ledamoten är bidragande just till att medlemmar blir särbehandlade. Rejält!

Det är också ganska uppseendeväckande (som jag skrivit om här; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=414 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=414)) att enligt HSB Malmös undersökning så är det så många som minst 70 % av de som sitter i styrelserna som inte vet att HSB-ledamoten inte är förtroendevald.

Se även följande inlägg;
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)
Ingen yttranderätt för egna motioner! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11)

MrDean
2008-04-23, 09:53
Är det i Sverige detta händer, eller pratar du om Nordkorea. Finns verkligen Hsb Malmö i Nordkorea?

Denna fråga är berättigad, för så kan det inte gå till i Sverige. Man får inte glömma att det är det starka föreningslivet/folkrörelse som till stor till gjort Sverige till vad det är idag. Tanken bygger på att alla ska få säga sitt och att alla människor lika värde. Alla röster är lika mycket värda.

Tror att Per Albin Hansson (Svensk Statsminister 1932-36 och 1936-46) hade vänt sig i graven, om han hade läst ovanstående inlägg. När han väl har vänt sig så inser även Per Albin att det inlägget handlar om Hsb Malmö i Nordkorea. För även Per Albin Hansson inser att detta strider mot den starka policy som kännetecknar föreningslivet/folkrörelsen, som grundar sig på öppenhet.

Så visst menar du Hsb Malmö i Nordkorea?

Myggan
2008-04-23, 10:27
HSB gräver ju sin egen grav!
HSB har grävt länge nu....
HSB är och kommer att förbli en Org som vänder sig innåt och fjärmar sig från verkligheten.
Ovanstående som Admin skriver om HSB är helt otroligt!
Medlemmar:VAKNA!
Sätt ner foten och säg att nu är det bra!
Bort med samtliga inom "Toppen" av HSB Malmö!
Dom är samhällsfarliga!

Admin
2008-04-23, 12:34
Ja, då ska man veta att det faktiskt är värre än vad jag har skrivit här.

Mycket värre!

Jag har bara försökt göra ett sammandrag så kort som möjligt om HSB-ledamoten. För att det inte skulle bli en hel bok bara om detta, så har jag tvingats att exkludera mycket.

Visst är det ofattbart att det får gå till så här, och visst är det svårt att förstå att detta faktiskt händer i Sverige och inte i en avlägsen diktaturstat, men att det går till på detta sätt är helt enkelt för att medlemmarna tillåter det. Medlemmarna måste sätta ner foten och klart och tydligt säga ifrån att nu får det vara nog!

Holger
2008-04-24, 14:27
HSB Malmö har tydligen nu gått ut till alla HSB ledamöter och förklarat att det inte är förenligt med ledamotsuppdraget att försöka påverka styrelsen i den förening som man är ledamot i att agera för att årets stämma skall vara stängd. Nu gäller det för den skyldige att visa ryggrad och träda fram och erkänna sitt grova misstag och på det sättet förhindra att andra ledamöter blir misstänkliggjorda. Och naturligtvis ta sitt ansvar och avsäga sig alla sina förtroendeuppdrag.

Katten Georg
2008-04-24, 14:50
Du menar att den skyldige HSB ledamoten skall träda fram? Ja hoppas kan man ju men inte är det troligt. Det är ju lätt att ge en sådan order som HSB har gjort när skadan redan är skedd.

Admin
2008-04-24, 20:47
Ja, det är ju intressant att dessa personer inte vågar ge sig tillkänna. De hoppas tydligen in i det längsta att kunna klara sig undan... men om inte förr så lär det visa sig på stämman vilka som står bakom detta.

De som på stämman ställer sig upp och ska försöka förklara varför man vill stoppa motionärer kommer inte bara att skämma ut sig själva, de kommer även att skämma ut sin egen brf, och hela HSB Malmö... t.o.m. hela HSB-organisationen!

Ännu värre blir det av att HSB Malmös styrelse inte vill säga var de står i frågan om stämman ska ska stängas... eller varför de skulle vilja detta. Det är en feg styrelse. Men tystnaden talar! Att inte styrelsen vill avslöja sin ståndpunkt gör att alla förstår att styrelsen vill att motionärerna ska tystas.