handdator

Visa fullständig version : Höjning av styrlsearvoden, övriga frågor på stämman, etc.


roffe
2009-03-22, 15:21
På ett årsmöte för tre år sedan så höjdes styrelsearvodena från 40 000 till över 100 000... det var ingen motion inne om det utan togs under punkten övriga frågor där det beslutades.

Det var en kupp från ordförandes sida. Men en sådan sak skall väl inte tas under övriga frågor?

Samtidigt la denna person fram ett förslag att föreningen skall betala för öl eller vin för styrelsen. Detta togs också under övriga frågor.
Mötesordförande var som vanligt Riksbyggens representant.

Är dessa beslut giltiga när de står under övriga frågor? Om de inte är giltiga kan styrelsen bli återbetalningsskyldiga? Har för mig att ekonomiska beslut inte får stå under övriga frågor samt att en motion skall vara inlämnad. Det fanns ingen motion för varken höjda arvoden eller vin och öl. Vår styrelse brukar åka till Tyskland eller ta in på hotell på föreningens bekostnad och dricka vin eller öl. Och som det så fint heter bokslutskonferens.

Jag kan också berätta att vår revisor och revisor suppleant försökt få fram bokföring verifikationer från Riksbyggen men blivit nekade detta, med motivation den finns på data. Är detta riktigt?

Admin
2009-03-22, 15:37
Under övriga frågor placerar man normalt motioner (om inte stadgarna är formulerade som de ska vara, med en separat punkt för motioner), men allt kan tas upp där om det uppgivits i kallelsen och punkten ingår i dagordningen.

Eftersom arvodesfrågan ingår i dagordningen som standard kan detta inte klandrats, även om det är en uppenbar kupp att placera arvodesfrågor under "Övriga frågor" i stället för under punkten i dagordningen där denna hör hemma.

Sedan kan man fråga sig om man kan besluta i en fråga som redan tidigare i dagordningen beslutats om. Jag hävdar att man inte kan det. HSB Riksförbund hävdar motsatsen (baserat på ingenting). Just nu har jag ett klander av HSB Malmös årsstämma där bl.a. just denna frågeställning ingår (år 2007 kunde man på HSB Malmös årsstämma enligt HSB inte ta beslut i en fråga som tidigare beslutats om, år 2008 gällde raka motsatsen och då skulle det gå utmärkt att ta beslut i samma fråga flera gånger). Vi får se vad domstolen säger om detta.

För att kunna ta beslut i öl/vin-frågan måste det alltså ha stått i dagordningen till medlemmarna att beslut om detta skulle tas på stämman.

Be att få se stämmoprotokollen!

Om styrelsen kan bli återbetalningsskyldig är omöjlig att svara på.
Det är ett beslut stämman får ta.
Alternativt att frågan prövas i domstol.

Det finns ingen regel som säger att ekonomiska beslut inte får tas under övriga frågor.

"Övriga frågor" ligger ofta utanför dagordningen, där inga beslut därmed tas.
Men om "Övriga frågor" ingår i dagordningen så kan beslut tas. Dock ska det som regel då stå i dagordningen under övriga frågor vilka beslut som ska tas under denna punkt.

Revisorer får aldrig nekas någon information om föreningen, och om Riksbyggen nekar detta pga att informationen finns digitalt lagrad så är detta en uppenbar lögn.
En polisanmälan eller tips till media ligger då närmast till hands.

Har ni någon extern revisor?

Många styrelser festar loss på medlemmarnas pengar.
Så länge medlemmarna (och revisorerna) inte protesterar mot detta (eller ens kontrollerar detta) så kan styrelsen fortsätta göra detta.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-38)
Ny föreningslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9504) - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#protokoll) - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#protokoll) - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12462) - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8728) - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14655) - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-0.htm) - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-justering-protokoll-brf-1.htm) - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel (http://hotpot.se/hsb-staemma-protokoll-2007.htm) - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-12B.htm) - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12139) - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-26-5.htm) - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-36.htm) - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-05.htm#37) - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-55.htm) - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=9312&postcount=7) - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8534) - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16166) - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas (http://hotpot.se/hsb-protokoll-brf-2004.htm) - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-protokoll-staemma-brf.htm) - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf (http://hotpot.se/hsb-staemmoprotokoll-2005-brf.htm) - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14447) - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12532) - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6499)

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15660) - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12760) - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6722)

Frågor och svar om stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7879) - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/Pdf/hsb-planering-styrelsearbete.pdf)

Numrerad röstlängd på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16344) - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2880) - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224)
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-riksfoerbund.htm) - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40) - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050)
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-3.htm)

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-bengt-skanhamre.htm) - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1840)
Censurerade stämmoprotokoll från HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12420) - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-justerat-protokoll-foreningsstamma_20070426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/Pdf/HSB_Malmo_stammoprotokoll_080426.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf) - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14804)

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-stamma.pdf) - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566)
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del2.htm#6) - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-11.htm#88)
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#14) - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#34) - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-lagbrott.htm) - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16138) - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665) - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-9.htm#2010-9)
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-brf-hyresnamnden-protokoll.htm)
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12978) - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-36.htm) - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946) - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion

roffe
2009-03-22, 15:55
Frågan om vin eller öl fanns inte med på dagordningen för årsmötet ej heller frågan om höjda styrelsearvoden.

När årsmötet kom till övriga frågor var det en som ropade höj arvodena till 100 000. När det var klart kom frågan om styrelsen kunde dricka öl eller vin på föreningens bekostnad.

Admin
2009-03-22, 16:03
Arvodesfrågan är speciell.
Den behöver inte finnas med eftersom den redan finns som standard i dagordningen, bl.a. enligt din brf:s stadgar.
Här är bara frågan om man kan ta beslut för samma sak flera gånger.
Det finns nog tyvärr ingen som kan svara helt säkert på denna fråga.
Regelverket är alltför luddigt.

Styrelser har ofta en frände i församlingen som styrelsen ber tala för ökade förmåner till styrelsen (tjänster och gentjänster).

Under övriga frågor (om "övriga frågor" ingår i dagordningen, alltså före punkten "Avslutning") kan man ta beslut som inte ingått i dagordningen, men bara om man kan säga att frågan är nära kopplad till en fråga som ingår i dagordningen.
Det är en definitionsfråga och heller inget som det finns något tydligt regelverk om, tyvärr.

Stadgarna är föreningens viktigaste grund, och stadgarna är som regel extremt bristfälliga. Speciellt i Riksbyggen-föreningar.

Se;
Sveriges bästa stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index.htm)

roffe
2009-03-22, 16:26
Efter lite funderande så är vi inte säkra på om punkten övrigt fanns med.
Kan vi få fram dessa protokoll genom att kontakta Riksbyggen?
Hur långt tillbaka i tiden kan man begära ut stämmohandlingar?

Admin
2009-03-22, 16:35
Stämmoprotokoll är enligt lag styrelsen skyldig att låta dig som medlem få ta del av.
Styrelsen kanske vägrar låta dig få en kopia (om inte era stadgar tvingar styrelsen att lämna en kopia), men då kan du själv t.ex. fotografera av protokollen.

Det finns ingen bortre gräns för hur gamla stämmoprotokoll du kan få ta del av.
Du kan backa tillbaka till när föreningen bildades om du vill.

Om det fungerar likadant inom Riksbyggen som inom HSB har Riksbyggen en kopia av stämmoprotokollen, men till skillnad från styrelsen så är Riksbyggen inte skyldig enligt lag att låta medlemmar få ta del av protokollen (med mindre än att revisorn begär det).

bostadsrättsinnehavare
2009-03-23, 09:28
Roffe: Det verkar inte vara många rätt i denna förening!

Höja styrelsearvodena med över 100 procent, konferensresor osv. Vad är egentligen en rimlig ersättning för en enskild styrelsemedlem?
Den brf som här beskrivs är ett utmärkt fall där man bör gå samman i huset och avsätta styrelsen. Men hur går man tillväga? Dela ut flygblad eller vad? Ge gärna tips den som vet!

totiki
2009-03-23, 09:40
Ingen aning. Det finns så lite information om dig och föreningen Roffe.

Admin brukar föreslå detta:
Gör gärna det så vi får veta vad för typ av brf du bor i, hur många medlemmar det är, etc.
- Info som du vill visa för andra.
- En kort beskrivning av dig (rekommenderas starkt).
- Är du medlem i en HSB, Riksbyggen, SBC eller privat brf?
- Hur många lgh:er?
- Bosparare?
- Har du föreningens stadgar?
- Innehar du någon förtroendepost i föreningen
- Lägg in dig i en användargrupp
Det underlättar ofta att svara på frågor om man vet lite mer om de grundläggande bitarna.