handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös årsstämma 2009 - På CD


Admin
2009-03-18, 13:59
HSB Malmö gör nu allt som står i deras makt för att på alla sätt som är möjliga förta värdet av motionerna till årsstämman 2009

Så här skriver HSB Malmö;


Angående HSB Malmös föreningsstämma

Föreningsstämman äger rum den 25 april på Moriskan, Norra Parkgatan 2 i Malmö, kl 09.30.

Blir mötet inte klart på lördagen fortsätter det under söndagen på samma tid.

Arbete pågår just nu med att sammanställa materialet till stämman. Handlingarna beräknas vara fullmäktige tillhanda med början den 3 april.

Stora delar av materialet kommer i år att återfinnas på cd-skiva med hänsyn till miljön och materialets omfattning.

HSB Malmö är väl medveten om fullmäktigeledamöternas generellt dåliga kunskaper i att hantera datorer, att många inte ens har datorer, och att motionerna blir avsevärt mer svårlästa om de läggs digitalt.

Jag vill därför uppmana alla HSB Malmös medlemmar att begära en skriftlig kopia av stämmohandlingarna. Alla 42.000 medlemmar i HSB Malmö har rätt till detta.

HSB Malmö skriver inte ens att motionerna kan erhållas i pappersform för de som så önskar.
Det är diskriminering mot dem som inte har datorer, spelare för CD eller kunskaper i att hantera dessa.

Konsekvensen av HSB Malmös agerande i denna fråga blir bara att jag måste ägna längre tid åt att föredra motionerna.

Av "hänsyn till miljön och materialets omfattning" så vill HSB Malmö distribuera motionerna på CD.
Men varför tas ingen som helst hänsyn till HSB Malmös 42.000 medlemmar som drabbas hårt av detta?

Jag kommer senare att redogöra för HSB Malmös styrelse agerat i sin behandling av motionerna, där också strategin helt uppenbart varit att göra det så svårt som möjligt för fullmäktige att sätta sig in i och förstå motionerna, för att på detta sätt skapa en aversion mot dem som engagerar sig.

Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Holger
2009-03-20, 18:50
Det finns naturligtvis bara ett skäl till att man väljer bort pappersvarianten nämligen att man inte seriöst vill behandla motionerna.

För det är väl motionerna som kommer att produceras på CD ?

Eller är det så att det är årsredovisningen ?

Sen att tala om miljö blaha, blaha.

Admin
2009-03-22, 23:23
Ja, allt runt årets motioner är extremt hemligt.

Denna medlemsorganisation bygger hela tiden upp nya murar mellan medlemmarna och HSB-organisationen. Det verkar finnas mycket att dölja och öppenheten inom HSB Malmö minskar oavbrutet med denna styrelse.

Till skillnad från alla andra HSB-regioner så har HSB Malmö dessutom flyttat bort allt om stämman och motionerna lång ner i trädstrukturen på HSB Malmös webbplats så att det ska vara så svårt att hitta som möjligt.

HSB Malmö skriver 2009-03-18;

Arbete pågår just nu med att sammanställa materialet till stämman.
Handlingarna beräknas vara fullmäktige tillhanda den 3 april.
Stora delar av materialet kommer i år att återfinnas på cd-skiva med hänsyn till miljön och materialets omfattning.
Notera hur HSB Malmö inte ens vill berätta vilket av materialet som man lägger på CD.
Det handlar naturligtvis om motionerna.

Allt för att försöka lura medlemmarna att det inte går att få materialet i pappersform.

Vari ligger medlemsnyttan att försöka minska demokratin och möjligheterna för medlemmarna att påverka på detta sätt?

Hade jag suttit i HSB Malmös styrelse så hade jag skämts rejält!

Admin
2009-03-25, 00:53
HSB Malmö har gått rejält tillbaka i utvecklingen under det senaste året.

Jag har ställt ett antal mycket viktiga frågor angående motionshanteringen under de senaste månaden. Styrelsen har inte gett ett enda svar.

Men från HSB Malmö fick jag vissa lätt luddiga svar igår;

Fullmäktige får inför årsmötet, i pappersform, kallelse, dagordning, följebrev, röstkort, samtycke till publicering av personuppgifter och årsredovisningen. Fullmäktige får också en cd-skiva. På cd-skivan finns alla handlingar bl a motioner och styrelsens svar till dessa. Valberedningens förslag finns också på cd-skivan.

Enskild medlem som har motionerat får inför årsmötet, i pappersform, en inbjudan till årsmötet, årsredovisningen och samtycke till publicering av personuppgifter. Utöver detta en cd-skiva. På cd-skivan finns alla handlingar, bl a motioner och styrelsens svar till dessa. Valberedningens förslag finns också på cd-skivan.

Enskild medlem får inte särskild inbjudan till årsmötet, inte en cd-skiva eller några andra handlingar i pappersform. Enskild medlem kan läsa på nätet när stämman ska vara. När stämman ska vara framgår också av det senaste numret av Hemma i HSB. Vill enskild medlem som inte har motionerat ta del av vår årsredovisning går det bra. Enskild medlem kan också få ta del av handlingarna till årsmötet genom att läsa dem på vårt MedlemsCenter.

Ur ett medlemsperspektiv är det viktigt att ta del av hur verksamheten går därför får fullmäktige och enskild medlem som motionerat årsredovisningen. Enskild medlem som inte har motionerat kan få en årsredovisning hemskickad om han/hon önskar detta.

Då det gäller “Samtycke till publicering av personuppgifter” är det så att enligt HSBs kod för föreningsstyrning kommer protokollet från HSB Malmös ordinarie föreningsstämma 2009 att publiceras på HSB Malmös hemsida . Protokollet kan innehålla personuppgifter, till exempel på personer som är nominerade till förtroendeuppdrag eller begär ordet på föreningsstämman. Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs i vissa fall samtycke från berörda personer för att deras personuppgifter ska kunna offentliggöras på en hemsida. Samtycket syftar till att få klart vilka som medger publicering av namn eller inte och är samma förfaringssätt som tillämpades redan i fjol.

Den publicering HSB Malmö kommer att vidta på hemsidan sker i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning. Publiceringen sker när fullmäktige erhållit sina handlingar.

Avslutningsvis hoppas vi att stämman avslutas senast under söndagen.


Många frågor kvarstår!
Det märks att allt är mycket ogenomtänkt och anledningen till detta är troligen främst att all energi i HSB Malmö mest går åt till att undvika svara på frågor och hur man på bästa sätt ska kunna komma runt motionerna.

Vaddå samtycke till publicering av personuppgifter?
Vilken dåre skulle ge tillstånd till detta rent allmänt?
Varför skulle någon ge HSB Malmö generellt tillstånd att publicera personlig information om medlemmen?

Tidigare hävdade HSB Malmö att man måste ha tillstånd pga PUL.
Efter att jag förklarat för HSB Malmö att detta tillstånd inte alls behövs för att publicera namnen i protokollen så väljer nu HSB Malmö att formulera det som;

Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs i vissa fall samtycke från berörda personer för att deras personuppgifter ska kunna offentliggöras på en hemsida.
Förmodligen har jag alltså lyckats få HSB Malmö att förstå vad som egentligen gäller, men HSB Malmö vill inte erkänna detta utan vänder i stället på formuleringarna så att HSB Malmö kan fortsätta fjäska för fullmäktige och fortsätta vara en sluten organisation.