handdator

Visa fullständig version : Vem får vara ombud på extrastämma i brf?


Figaro
2009-03-18, 09:51
Vår förening ska ha en x-stämma och en medlem kan inte medverka och har då lämnat fullmakt till en mycket nära vän (icke medlem). Denne mycket nära vän har hjälpt oss andra medlemmar att lämna in en motion p g a att styrelsen inte sköter sina åtaganden. Vi misstänker att styrelsen är "rädd" för denna person.
Nu utkom kallelsen där styrelsen har skrivit i klartext;
/Ombud (enligt lagen om ekonomisk förening 7 kap § 2) Om du själv inte kan närvara kan du be ett ombud föra din talan men ombudet måste vara annan medlem, maka eller sambo./

Så här säger BRL

2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.

Och i våra stadgar finns inga andra tillägg.

Är det så att denne person inte får delta på vår X-stämma? (han behövs där nämligen)

Tacksam för svar
Figaro i Skåneföreningen

Mackis
2009-03-18, 10:04
Se vad som exakt står i stadgarna, i vår förening får även nära släkting företräda en medlem, dvs far, mor, syster eller bror oavsett om de är medlemmar eller inte.

Det kanske inte hjälper dig i detta fall om inte personen faller under ovanstående. Någon annan av er "gruppering kanske har en nära släkting som är väl bevandrad i juridik eller ekonomi som möjligtvis kan biträda er.

totiki
2009-03-18, 10:08
Såvitt jag förstår så får han inte det. Inte personligen.
Men det finns inget som hindrar att han medverkar per telefon och någon medlem kan stå i kontakt med honom och framföra de åsikter och framställanden som han vill göra. Fullmakten kan skrivas om till någon av er andra som lämnat in motionen.

Omständligt. Ja. Men genomförbart ifall ni anser det nödvändigt.

Ytterliggare ett sätt att sätta press på styrelsen och dess förhållningssätt är att göra som Admin rekommenderar. Spela in stämman. Det går att göra antingen enbart med ljud, exempelvis med telefonen. Eller med video.

stephan
2009-03-18, 10:31
Här diskuteras ombud och biträden på stämmor, men hur är det med "gäster".

Styrelserna tar ju ofta med sig "gäster" till stämmorna i form av förvaltare, föreläsare etc. Jag har ännu aldrig upplevt att de begärt tillstånd från stämman för att göra på så sätt. En medlem som är handikappad och behöver hjälp kan väl inte nekas att en "gäst" hjälper medlemmen så han kan delta på stämman?

HSB har ibland några utomstående med för att "bevaka sina intressen".

Finns det någon reglering av "gäster" på stämmor?

Figaro
2009-03-18, 11:11
Tack för alla svar, kan vi då göra på följande sätt?

Att vi röstar NEJ på förslag av ordförande på X-stämman och väljer en ny
ordförande, då vi kommer att välja "den som inte fick vara med p g a att han eller hon inte var make/sambo annan medlem"? Är det fullt möjligt??

totiki
2009-03-18, 11:38
Det är absolut möjligt. Mycket bra lösning.

stephan
2009-06-03, 23:49
Är det lämpligt att ett ombud för någon på en stämma väljs som protokolljusterare tillika rösträknare?

MikHo
2009-06-04, 01:12
Tack för alla svar, kan vi då göra på följande sätt?

Att vi röstar NEJ på förslag av ordförande på X-stämman och väljer en ny
ordförande, då vi kommer att välja "den som inte fick vara med p g a att han eller hon inte var make/sambo annan medlem"? Är det fullt möjligt??

Tror egentligen inte det är möjligt, mötesordförande skall väljas av närvarande på stämman. "Ombudet" får inte vara med på x-stämman, därför faller det på dess orimlighet.

EDIT-
Såg nu att tråden började i mars, stämman har troligtvis redan hållts, skulle vara kul att höra hur det gick :D