handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös valberedning - Frågor


Admin
2008-04-21, 10:54
Det är nu bara några dagar kvar till HSB Malmös helt unika årsstämma.
HSB Malmös valberedning har gjort ett katastrofalt dåligt arbete och därigenom omöjliggjort för fullmäktige att kunna ta beslut i vilka personer som ska väljas in. Det drabbar alla 42.000 medlemmar, och innebär att HSB Malmös medlemmar även i år oundvikligen kommer att få fel personer som representerar dem.

HSB Malmös styrelse har inte lyft ett finger för att varken åtgärda problemen eller informera fullmäktige om att valberedningen inte utfört sina uppgifter.

Här följer en lista med frågor till valberedningen som de måste svara på omedelbart.
HSB Malmö måste sedan lägga ut frågor med svar på HSB Malmös webbplats och skicka ut informationen till alla fullmäktigeledamöter.

0. Vilka styrelser sitter Lennart Haglund i idag?

1. Har Lennart Haglund någon kunskap inom bostadsrättsbranschen (vilken)?

2. Har Lennart Haglund någon kunskap inom fastighetsverksamhet (vilken)?

3. Har Lennart Haglund någonsin bott i en bostadsrätt? Är han bosparare?

4. När blev Lennart Haglund medlem i HSB Malmö?

5. Vem har nominerat Lennart Haglund?6. Har Birgitta Nilsson haft någon funktion inom HSB eller inom en brf någon gång?

7. När valberedningen skriver att Birgitta Nilsson har "god kunskap om många olika typer av frågor med bäring på kooperationen", vad innebär detta? Som vilka frågor då?


8. Varför har valberedningen i år, precis som förra året, ansett att Thomas Wallenberg har sämre förutsättningar än de valberedningen föreslagit?


9. Varför har valberedningen inte informerat om vilka som nominerat eller hur många nomineringar varje kandidat fått från vilka?

10. Varför har valberedningen inte presenterat någon av de andra nominerade, varken för styrelse eller någon annan post?

11. Vad baserar valberedningen sina förslag på för respektive kandidat?

12. Varför har valberedningen inte motiverat de som valberedningen föreslår (utöver 4 till styrelsen)?

13. På vilka olika sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas?


14. Av vilken anledning var jag den enda person som valberedningen sorterade bort av de som var aktuella för posten som ombud/ersättare till HSB Riksförbund?
Vad är det som valberedningen menar att jag är sämre på jämfört med de 15 andra som valberedningen i stället föreslagit till dessa poster?


15. Varför har valberedningen föreslagit Tommy Johansson både till styrelse och som ersättare till HSB Riksförbund?


16. Vilka av de nominerade har valberedningen intervjuat?

17. Vilka har valberedningen tillfrågat om de ställer upp?


18. Varför har valberedningen ett separat sätt att ställa upp nomineringarna på för de som nominerats just till valberedningen?

19. Varför ber valberedningen HSB Malmö om information om de nominerade i stället för att kontakta de som nominerats och få information direkt från dem?

20. Ålder har ej angivits för någon nominerad, eller av valberedningen föreslagen medlem, förutom de som nominerats till valberedningen. Varför?


21. Varför presenteras/föreslås Olle Strand, men inte t.ex. Maj-Britt Thulin eller Maria Bengtsson?

22. Varför ställde Olle Strand inte upp som t.f. ordförande när han vill vara ordförande medan Maj-Britt Thulin inte vill detta, men ändå åtog sig uppdraget?

23. På vilket sätt står Olle Strand för kontinuitet i organisationen?

24. Vad har Olle Strand tillfört under sin tid i styrelsen enligt valberedningen?

25. På vilket sätt har Björn Andersson bred kunskap i fastighetsvärlden?

26. Vilken VD är det som valberedningen intervjuat, och vad kom fram av det?

27. Vilka arbetstagarrepresentanter har valberedningen intervjuat och varför? Vad kom fram av detta?

28. Vilka i styrelsen har valberedningen intervjuat och vad kom fram av det?

29. Har valberedningen intervjuat styrelsesuppleanten? Om inte, varför?

30. Valberedningen skriver;
"De punkter som är gemensamma i de intervjuer och andra samtal som föregått arbetet är att HSB Malmös styrelse ska innehålla kompetens från medlem, näringsliv, kommun, ekonomi och juridik. Vidare ska ledamöterna ha ett etablerat nätverk till gagn för organisationen och inte minst ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna".
Vad innebär "kompetens från medlem"?
Vad hände med alla andra viktiga parametrar, t.ex. engagemang?
Vad då för "nätverk"?
Vilka är "brukarna" i formuleringen "ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna", vad innebär detta rent konkret och på vilket sätt har de till styrelsen föreslagna personerna detta?

31. Vem har nominerat valberedarna;
- Rolf Brandt,
- Preben Karlsson,
- Ingrid Holmberg?

32. Vill valberedningen lägga ut valberedningens protokoll på HSB Malmös webbplats innan årsstämman?
Om ej, varför?

Detta är bara en del av de frågor som finns. Men svaren på ovanstående frågor visar på valberedningens inkompetens och ger samtidigt ett lite bättre underlag för fullmäktige att ta beslut på.


HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
Valberedningen ska alltid "vara objektiv och se till föreningens bästa och bortse från sina egna eller andras särintresse".
Tycker valberedningen att valberedningen följt detta?
Det torde nämligen vara uppenbart för alla hur valberedningen försökt framhäva vissa medan valberedningen för andra i stället försökt att särskilt göra dem ointressanta i presentationen, förutom att valberedningen bara kontaktat vissa av de nominerade.
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Arbetet går ut på att förbereda inför medlemmarnas val av förtroendevalda i samband med årsmötet".
Tror valberedningen att det finns en enda person utanför valberedningen (och dess närmaste krets) bland HSB Malmös 42.000 medlemmar som tycker att valberedningen förberett på ett tillfredsställande sätt inför valet av förtroendevalda?
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är viktigt att valberedningens förslag utgår från engagemang".
Så de som valberedningen föreslagit har alltså störst engagemang, och de som valberedningen plockat bort har ett sämre engagemang?
Då vill jag gärna veta på exakt vilket sätt respektive medlem som valberedningen föreslagit visat sitt engagemang inom HSB Malmö!
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"En valberedning som tagit sitt uppdrag på allvar och som kan presentera ett väl underbyggt förslag, väl förankrat hos medlemmarna, får vanligtvis stor uppskattning, och förslaget antas antas ofta i sin helhet".
Tycker valberedningen att valberedningen har ett väl underbyggt förslag och i så fall på vilket sätt?
Speciellt med tanke på att det är bara 8 personer som presenterats till 42 förtroendeposter.
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"...bra om valberedningen sitter med på något styrelsemöte då och då samt deltar så mycket som möjligt i föreningens aktiviteter".
1. Hur många styrelsemöten har valberedningen suttit med på?
2. Exakt vilka aktiviteter inom HSB Malmö har valberedningen deltagit i sedan årsstämman 2007, fram till och med mars 2008?
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Informera om arbetet, vilka som är med i valberedningen och hur man kommer kontakt med dem".
Hur menar valberedningen att valberedningen följt detta?
Speciellt med tanke på att det första livstecknet från valberedningen kom 2007-10-19, och först då uppgavs kontaktvägar till valberedningen, dock bara telefonnummer.
Dessutom uppger valberedningen felaktiga telefonnummer. Jag tror det var endast ett eller två telefonnummer som stämde.
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är bra om man tidigt engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen".
På vilka olika sätt tycker valberedningen att de engagerat medlemmarna?
Med sina två enda kortfattade, felaktiga och helt intetsägande utskick under hela sin mandatperiod?
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals, och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt".
Tycker valberedningen att valberedningen låtit alla komma till tals, och i så fall på vilket sätt?
Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade!
Tycker valberedningen att valberedningen övervägt samtliga nomineringar likvärdigt?
Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade och att valberedningen presenterat de nominerade på väldigt olika sätt beroende på valberedningens personliga tyckande.
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Har den nominerade blivit tillfrågad och är positivt inställd är det bra om det står klart och tydligt".
Var står detta i valberedningens material?
Inte för en enda nominerad uppges om den är tillfrågad eller om de nominerade är positivt inställda.
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"...likaså kontaktuppgifter till både den som nominerar och till den som är nominerad".
Var står detta i valberedningens material?
a) Inga kontaktuppgifter finns för en enda nominerad!
b) Valberedningen uppger inte ens namn på den som nominerats och har medvetet - utan att ens ange skäl för detta - för årets nomineringar t.o.m. tagit bort från vilken brf som nomineringen kommer (vilket fanns förra året, även om det bara var för valberedningen... men då jag upptäckte mygel här, så ville tydligen valberedningen inte ge medlemmarna en chans i år att kunna se hur det egentligen gått till).
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Samtliga nominerade måste även tillfrågas av valberedningen innan årsmötet".
Vilka har valberedningen inte tillfrågat och varför?
Jag och alla andra som inte tillfrågats är mycket förvånade över detta!
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det gäller att de personer som föreslås vid årsmötet är tillfrågade och väl insatta i vad som förväntas av dem".
På vilka olika sätt har valberedningen - för var och en av de föreslagna - kontrollerat att de nominerade är väl insatta i vad som förväntas av dem?
Varför har valberedningen inte följt detta och tillfrågat de nominerade?
HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"en parameter som valberedningen måste ta hänsyn till när de föreslår vilka föreningsmedlemmar som ska väljas in är ålderssammansättningen. Mixen mellan unga och lite mer erfarna styrelseledamöter är dessutom oftast bra för utvecklingen av styrelsens arbete".
Tycker valberedningen att den mix av "unga och lite mer erfarna" på en snittålder av 63 år som valberedningen föreslår till styrelsen är en bra mix åldersmässigt?
FRÅGA TILL STYRELSEN:
Tycker styrelsen att styrelsen inte har något ansvar - som högsta exekutivt ansvarig för HSB Malmö - för förtroendevalda som missköter sina uppdrag?
Anser styrelsen att förtroendevalda ska kunna missköta sina uppgifter hur mycket som helst utan att styrelsen har ett ansvar att ingripa och informera medlemmarna/fullmäktige? Fler frågor kommer senare.

Se även;
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
HSB Malmö: Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)