handdator

Visa fullständig version : Kan styrelsen fatta beslut själv om hyreshöjning i brf


SandraA
2009-03-16, 17:18
Jag bor i en förening med 27 lägenheter. Vi ska idag har årstämma och jag är mycket fundersam. Enligt ordförande har dom haft ett extra årsmöte för att diskutera hyreshöjning från 2009-01-01. Jag har dock inte fått en kallelse till den eller ett protokoll. Ordförande sa även att ingen dök upp då så dom fattade beslutet själva.

Kan dom göra det? Det känns jättedumt och verkligen oetiskt. Sen att föreningen höjer hyran utan anledning är en annan sak.
Hur går jag vidare?

Admin
2009-03-16, 17:35
Det är tyvärr styrelsen förunnat att kunna förändra årsavgiften upp eller ner precis hur de vill.

Naturligtvis bör det ske i samråd med medlemmarna, tillsammans med en förklaring, men tyvärr sker nog så sällan.

Är du verkligen säker på att styrelsen kallat till extrastämma?
Jag tror styrelsen menar att de haft ett styrelsemöte och tagit detta beslut.

Men om styrelsen kallat till extrastämma så måste kallelse gå ut till alla medlemmar i föreningen.

Ett tips är att kontakta styrelsen och be om en förklaring till avgiftshöjningen.

Om styrelsen hållit en extrastämma så har du rätt att ta del av stämmoprotokollet, och det är bara att be styrelsen om detta.

totiki
2009-03-16, 17:36
Ifall ingen dyker upp verkar inte det extra årsmötet vara utlyst i laga ordning. Har du kollat ifall det är fler som inte fått någon kallelse? Eller om någon fått någon?

bostadsrättsinnehavare
2009-03-17, 10:05
Jag har länge undrat över samma fråga.
Det är tyvärr styrelsen förunnat att kunna förändra årsavgiften upp eller ner precis hur de vill.
Detta är säkert riktigt (tyvärr!!), men kan du referera till bostadsrättslagen eller liknande där detta sägs klart och tydligt?

totiki
2009-03-17, 10:27
Det beror säkert på det normala förfarandet vid budgetarbete. Under hösten brukar man försöka göra en likviditetsbudget för nästa år. De vanliga årsstämmorna brukar ligga under första halvåret, iallafall för de som inte har brutet räkenskapsår. Och det kan ju vara upp till sex månader efter det att den nya årsavgiften skulle behöva gälla.

Men ifall man inför en halvårsstämma skulle beslut om budgeten kunna underställas stämman.
Det kan ju även finnas en risk i att stämman underkänner en årsavgiftshöjning av okunskap och därmed försämrar föreningens ekonomi. Stämman kan givetvis också förhindra onödiga utgifter och få bättre kontroll över styrelsens arbete.
Så en halvårsstämma är nog inte helt fel.

Vid den extrema situation som inträdde i höstas kan styrelsen/föreningen också behöva se över strategi/taktik för hur ekonomin hanteras.

Men använder man ett förvaltningsbolag har föreningen undandragit sig ovanstående ansvar och möjlighet.

Francois
2009-03-17, 11:12
Det är viktigt att veta att en brf varken ska gå i plus eller minus vid årets slut. I praktiken innebär det att styrelsen ska sträva att budgeten ska vara balanserad för året som kommer. Om man tror att föreningen kommer att gå väldigt plus, borde avgiften sänkas, och höjas om man tror att föreningen kommer att gå minus. Hur utfallet sen blir är beroende på massa saker, bl.a. räntenivåerna (som ändras under årets gång) om föreningen har lån. Det kan ibland bli aktuellt att ändra avgiften mitt i räkenskapsåret.

Admin
2009-03-17, 11:28
"Det är tyvärr styrelsen förunnat att kunna förändra årsavgiften upp eller ner precis hur de vill."
Detta är säkert riktigt (tyvärr!!), men kan du referera till bostadsrättslagen eller liknande där detta sägs klart och tydligt?

BrL 9:13:
Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Hade bostadsrättslagen och föreningslagen varit så tydliga så hade vi levt i en mycket bättre bostadsrättsvärld, det kan jag lova.

I lagen begränsas styrelsens möjlighet till beslut i praktiken inte alls.

Huvudregeln är att stämman bestämmer, och styrelsen begår ett direkt lagbrott om styrelsen går emot stämmans beslut.

Sedan finns det några få restriktioner, t.ex. att varken styrelsen eller stämman normalt kan bestämma över det som hör till bostadsrättshavarens ansvar, och styrelsen har t.ex. inte rätt att avyttra fastigheten eller delar av fastigheten utan stämmans godkännande, och styrelsen kan inte ta beslut som ligger utanför styrelsens ansvarsområde.

Alltså livsviktigt med bättre stagdar som styr upp detta.
Fram till att medlemmarna börjar förstå detta och ta tag i frågan så är det förenat med mycket stor fara att bo i bostadsrätt.

Tyvärr förstår inte många hur mycket rena pengar de förlorar på olika sätt genom att de inte engagerar sig i sitt boende (förutom de medlemmar som är lyckligt lottade med en för stunden väl fungerande styrelse).

stephan
2009-03-17, 11:52
BOSTADSRÄTTSLAGEN
9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Vanlig text i HSB stadgar avseende avgiften.

Insats och årsavgift för lägenhet faställs av styrelsen.

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder.

FÖRKLARA GÄRNA VAD DETTA BETYDER, OM NÅGON SER SIG MODIG.

TILL DETTA KANSKE SKA LÄGGAS STADGARNAS TEXT OM SKYLDIGHETER FÖR STYRELSEN AVSEENDE UNDERHÅLLSPLAN?

HSB stadgetext om underhållsplan:
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek erfoderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus.

Och detta innebär i klartext?
Inte mycket av skyldigheter för styrelsen, att redovisa eller förklara avgiftshöjningar?

Bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm) kapitel 7:13.
Vidare längre ner i kap 9 visar det jag skrev under bostadsrättsföreningens ledning.

Admin
2009-03-17, 12:15
BOSTADSRÄTTSLAGEN
9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Se även; 7 kap, 14 §;

Avgifter till föreningen
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

En beslutad insats kan ändras i den ordning som sägs i 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av denna lag eller annan författning.

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrättsföreningen inte ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Intill dess sex månader förflutit räknat från dagen för erbjudandet, får avgiften högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635).


Jo, det är svårt att förstå att en styrelse ska kunna ändra avgifterna utan det minsta krav på sig att motivera höjningen/sänkningen... speciellt med tanke på att medlemmarna saknar insyn i bokföringen (årsredovisningen säger sällan något).


Länk till BrL;
http://hotpot.se/lag-stadgar/

(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM)

totiki
2009-03-17, 13:18
Jo jag hittade iofs det stephan skriver också, här:
SFS 1991:614
Källa: Rixlex

Utfärdad:
1991-05-30

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2008:84 Bostadsrättslag (1991:614)