handdator

Visa fullständig version : 2:a handsuthyrning i brf, vad gäller???


Einar
2009-03-16, 12:16
Vad gäller?

1) Får man överhuvudtaget hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden?
2) Hur länge får man i sådant fall hyra ut lägenheten i andra h and?
3) Måste man fortfarande vara folkbokförd på lägenheten under uthyrningstiden? (I annat fall kan jag tycka att man inte har för avsikt att återvända).
4) Måste styrelsen tillhandahålla en frågvis medlem det dokument där beslut om att tillåta andrahandsuthyrning finns? Eller skall sådant beslut finnas antecknat i längden över bostadsrättslägenheter eller annat dokument och i sådant fall vara öppet för åtminstone övriga medlemmar?

I detta fall gäller det vår föreningsvalde revisor som:

a) styrelsen anger på anslag bor i föreningen
b) Folkbokföringsregistret säger bor i Eslöv sedan augusti 2007
c) HSB:s representant (efter att ha varit tvungen kontrollera) säger bor på en adress i Växjö (tvärtom mot vad som anslås av styrelsen).

Francois
2009-03-16, 13:00
Mina gissningar:

1. nej.
2. styrelsen get tillstånd för en begränsad tid.
3. nej. Innehavande av bostadsrätt och folkboföring är två skilda saker.
4. Förstår inte frågan. Beslutet ska finns i styrelsemötes protokoll.

Var revisoren bor är inte viktigt. Om han äger en bostadsrätt i föeningen är han medlem i föreningen.

clabbe
2009-03-16, 13:00
Nej, man får inte hyra ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från varken styrelse eller hyresnämnd.

Men bara för att en person inte bor eller är folkbokförd på lägenheten innebär det ju inte att lägenheten nödvändigtvis hyrs ut.

Mackis
2009-03-16, 13:03
Vad gäller?

1) Får man överhuvudtaget hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden?
Svar: Ska stå i stadgarna, normalt tillåter inte styrelsen andrahandsuthyrning om inte särskilda skäl finns. OBS viktigt att se till att ett korrekt andrahandsavtal finns tecknat, man kan riskera att förlora sin besittningsrätt.

2) Hur länge får man i sådant fall hyra ut lägenheten i andra hand? Svar: Upp till styrelsen att besluta om i samråd med bostadsrättsinnehavaren.

3) Måste man fortfarande vara folkbokförd på lägenheten under uthyrningstiden? (I annat fall kan jag tycka att man inte har för avsikt att återvända).
Svar: Kan vara lämpligt, men kanske inte alltid nödvändigt.

4) Måste styrelsen tillhandahålla en frågvis medlem det dokument där beslut om att tillåta andrahandsuthyrning finns? Eller skall sådant beslut finnas antecknat i längden över bostadsrättslägenheter eller annat dokument och i sådant fall vara öppet för åtminstone övriga medlemmar?
Svar: i vår förening tillskriver medlemmar styrelsen i olika ärenden, svaret skrivs in i det lämnade förslaget med signatur från styrelsen. Kopior sparas tillsammans med styrelseprotokollet då ärendet avgjordes.

I detta fall gäller det vår föreningsvalde revisor som:

a) styrelsen anger på anslag bor i föreningen
b) Folkbokföringsregistret säger bor i Eslöv sedan augusti 2007
c) HSB:s representant (efter att ha varit tvungen kontrollera) säger bor på en adress i Växjö (tvärtom mot vad som anslås av styrelsen).

Svar: Här är det viktigt att styrelsen uppdaterar informationen i de anslag som finns, kan vara så att de missat det.

stephan
2009-03-16, 13:43
Man kan undra om styrelsen har uppdaterat lägenhetsregistret, avseende revisorn?


Bostadsrättslagen
9 kap.
9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den

totiki
2009-03-16, 14:13
Vad gäller?

1) Får man överhuvudtaget hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden?
2) Hur länge får man i sådant fall hyra ut lägenheten i andra h and?
3) Måste man fortfarande vara folkbokförd på lägenheten under uthyrningstiden? (I annat fall kan jag tycka att man inte har för avsikt att återvända).
4) Måste styrelsen tillhandahålla en frågvis medlem det dokument där beslut om att tillåta andrahandsuthyrning finns? Eller skall sådant beslut finnas antecknat i längden över bostadsrättslägenheter eller annat dokument och i sådant fall vara öppet för åtminstone övriga medlemmar?

I detta fall gäller det vår föreningsvalde revisor som:

a) styrelsen anger på anslag bor i föreningen
b) Folkbokföringsregistret säger bor i Eslöv sedan augusti 2007
c) HSB:s representant (efter att ha varit tvungen kontrollera) säger bor på en adress i Växjö (tvärtom mot vad som anslås av styrelsen).

1. Nej.
2. Det finns särskilda blanketter för detta att hämta hos hyresnämnden. Om jag minns rätt är maxtiden 4 år, därefter kan besittningsrätt inträda.
3. Ja, du. Detta är en knäckfråga. Lagstiftarnas intention med brf är att man inte skall kunna äga ett flertal brf:er och hyra ut dem i andra hand. Det är därför man infört "ägarlägenheter" bland annat. Man köper en immateriell rätt "bostadsrätten" för att ha som bostad. Man skall vara skriven där man har sin huvudsakliga bostad. Det finns ett antal specifierade anledningar hos hyresnämnden till att hyra ut i andra hand, exempelvis studier på annan ort, utlandsvistelse eller provboende med annan människa i dennes boende. Man antages dock inte byta mantalsskrivningsadress innan detta nya boende blir permanent. Så om det nya boendet fortgår efter 4 år kan det bli aktuellt att avyttra bostadsrätten och byta mantalsskrivningsadress. Det kommer att tjafsas om detta, men detta är lagstiftarnas intention. Det förekommer dock utan åtgärd, att lgh hyrs ut i andra hand i mer än 4 år och att lagstiftarnas intentioner kringgås på diverse olika vis. Men folk mördar varandra och går mot röd gubbe också fast det inte är lagstiftarnas intention. Folk gör som dom vill om det passar dom.
4. Det beror på stadgar och styrelse. Men stämman kan alltid fråga styrelsen hur det ligger till.
En motion om en förklaring till hur det ligger till med nuvarande andrahandsuthyrningar och skriftligt på styrelsens synsätt och kriterier på andrahandsuthyrning för att tillåta detsamma, att tillhandahållas alla medlemmar för framtida bruk skulle kunna vara på sin plats.

a. Be styrelsen rätta anslaget och se var de hittar honom.
b. Vad bor han i i Eslöv? Brf?
c. Vad bor han i i Växjö? Brf?

Bor han i ägandes brf:er även i de andra städerna är det värt att rättsligt prova frågan 3. ovan. Som handling utfört av en revisor känns förfarandet ytterst tveksamt. Yrka på att byta revisor.

totiki
2009-03-16, 14:20
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den

Ja, det står det. Det betyder att någon med skyddad identitet eller hemlig adress inte är skyddad i en brf. bland annat.

Einar
2009-03-20, 17:07
Om styrelsen har beviljat revisorn att hyra ut i andra hand så bör detta ha skett senast i samband med att han ändrade sin folkbokföring (revisorn fanns inte i sin lägenhet i januari 2008 heller, någon annan bodde där och bor där nu). I sådant fall kan man ju undra varför styrelsen (medvetet måste det ju då vara) skriver adressen som om revisorn bor inom föreningen?

Någon skrev att tilstånd att hyra ut i andra hand skall finnas i styrelseprotokoll. Problemet är att vår styrelse konsekvent vägrar någon utanför styrelsen (och möjligen revisorerna) att läsa deras styrelseprotokoll.

Francois
2009-03-20, 17:26
Någon skrev att tilstånd att hyra ut i andra hand skall finnas i styrelseprotokoll. Problemet är att vår styrelse konsekvent vägrar någon utanför styrelsen (och möjligen revisorerna) att läsa deras styrelseprotokoll.

Jo, beslutet sa vara med i protokollet.
Säger din styrelse varför de inte vill visa protokollet? Även Riksbyggen håller med att det går att visa en särskilt paragraf i protokollet, även om Riksbyggen vanligtvis inte förrespråker öppenhet.

Trötter
2009-03-21, 01:42
Detta är vad BRL har att komma med när det gäller upplåtande av bostad i andra hand.

10 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.

Samtycke behövs dock inte,

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. Lag (2003:31).

Ändrad: SFS 1992:505, 1995:1464, 2003:31
NJA 2001 s. 241: Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela...


11 §
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Lag (2003:31).

§ 6 har denna innebörd

6 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.

Så här kan stadgan vara utformad

Tillståndet ska begränsas till viss bestämd tid, dock maximalt för 3 år. Skulle styrelsen inte godkänna en ansökan om uthyrning i andra hand, kan bostadsrättshavaren gå vidare och ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Skäl till andrahandsuthyrning kan vara bl a följande:
- Tillfälligt arbete på annan ort
- Studier på annan ort
- Utlandstjänstgöring
- Provbo i ett samboförhållande
- Sjukdom

Om tillstånd till andrahandsuthyrning ges, tänk då på följande:
- Du är fullt ansvarig mot föreningen att månadsavgiften betalas in i tid.
- Du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör andra boende i huset eller i övrigt skadar föreningens egendom.
- Att upprätta ett skriftligt andrahandskon-trakt på maximalt 2 år i taget för att inte andrahandshyresgästens besittningsskydd ska inträda.
- Det finns ofta att köpa standardkontrakt för uthyrning i bokhandeln


Svar på dina frågor
Ja om styrelsen ger sitt medgivande. Här kan en stämma sätta stop för andrahandslägenhetener genom att ge styrelsen direktiv, som de är skyldiga till att följa. Det framgår inte i lagen om att lägenhets innehavaren skall söka tillstånd hos styrelsen om att få förfoga över sin bo rätt som det behagar. Så denna lag sätter krokben på sig skälv
Uthyrnings tiden begränsas till två till tre år enligt de regler som finns i dag.
Man skall inte var folkbokförd på adressen för då är det ingen andrahand uthyrning utan en co.adress som skall tillämpas för den som hyr ut sin bo-rätt.
Styrelsen har en skyldighet att tillhandahålla alla information som kan vara av ekonomisk betydelse, om det finns minsta tvivel när det gäller detta så är rekommendationen att skaffa mandat i föreningen till att få en särskild prövning i sakfrågan hos länsstyrelsen. Om inte styrelsen kan presentera ett beslutande protokoll så gäller inte beslutet föreningen.Kontentan av hela denna uddlösa lag är att en enig stämma kan riva upp alla beslut som styrelsen fattar ,och de som sitta med mössan i handen är styrelsen om man har en enig stämma.

Det är medlemmarna i en förening som har makten och de är dom som står för fiolerna. Detta gäller i alla företag som har ett ägarförhållande som vi har i andels ägda organisationer/föreningar.

tette
2013-06-28, 11:49
http://www.regeringen.se/sb/d/17569/a/220278

urholkningen av ägandet "en rätt att bo" har startat.
Ändrade spelregler gynnar?
Spekulationer.

Nya regler på remiss, till vilka? HSB, Riksbyggen o andra aktörer som säljer tjänster som handlar om snåriga regler i brfvärlden.

Fy för politikernas sätt att sälja ut Sverige o som har satt en generation i skuld till dödagar.

Korsdraget
2013-06-28, 12:40
Observera att det är hos Justitiedepartementet makten ligger. Bra!
Folk vill inte ta tillbaks makten, ser det varje dag. Tvärtom!

Där det finns en vilja finns det alltid en väg. Den viljan finns inte här.
Smygdiskriminering och ohyfs är helt ok.
Korsdraget

tette
2014-01-30, 11:30
http://www.expressen.se/nyheter/moderat-toppman-tog-ut-ockerhyra/


Tur regeringen lättar på andrahandsuthyrningarna, så några till kan tjäna lite mer stålar?