handdator

Visa fullständig version : Guide till Extrastämma


Trötter
2009-03-09, 14:32
Jag har en känsla av att föreningar i Sverige inte har de kunskaper som jag har fått skaffa mig vad gäller förfarandet att kalla till extrastäm. Stämma är det högsta beslutande organet i en förening. Alla de beslut som tas på en stämma skall styrelsen följa eller ställa sina platser till förfogande.

Så här en liten Guide:
Skaffa tillräckligt med medlemmar som vill kalla till stämma vilket ska vara minst 10% av medlemmarna i föreningen.
Bestäm vad det är ni ska avhandla på extrastämman
Upprätta en korrekt dagordning som avhandlar det som ni i förening som kallar till stämma har kommit överens om "var tydlig". Denna dagordning ska gälla för stämman, ingen annan dagordning får förekomma på stämman samt att några andra frågor utanför dagordningen sak inte behandlas för beslut. Om detta inte följs föreligger klander mot stämma som Länsstyrelsen agerar i.
Skriv ett rekommenderat brev till styrelsens ordförande eller genom e-post med läs kvitto för att vara säker på att inte styrelsen ska kunna smita i från sitt ansvar.
Efter att styrelsen har blivit delgiven denna skrivelse har styrelsen 2 veckor på sig att kalla till stämma. Om nu styrelsen inte kallar till stämma så ska Länsstyrelsens rättsenhet kontakts för handräkning i ärendet. Det länsstyrelsen gör är att de skickar en förfrågan till styrelsen ordförande som skall bemötas inom 3 veckor. Sker inte detta, då sammankallar länsstyrelsen till stämma på föreningens bekostnad. Denna kostnad bör föreningen reglera hos styrelsens ordförandeEn bra dagordning till extrastämma.
Stämman öppnas "här är det brukligt att den sittande ordförande öppnar stämman men detta kan vem som helst gör i föreningen"

Val av ordförande för extrastämma "Votera handuppräckning eller sluten votering"
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd "Bifogad handling som lägenhetsförtäckning eller liknande"
Faställand av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet samt att agera som röst räknare alt,val av rösträknare
Fråga om kallelse behörigen skett "Här är det viktigt alla har blivit delgivna kallelsen på ett betryggande sätt"
Här förman in sakfrågan som ska behandlas på stämman "en fråga per numrerad rad" Var tydlig!

Nästa punkt
Nästa punkt
Osv
Mötet avslutasPunkterna 1-7 bör var med på dagordningen för att den inte ska utsättas för klander sen är det bra att ha med den sista punkten om att avsluta mötet

Är det någon som har synpunkter så fram dessa.

Till all förespråkare för en fri brf marknad!


OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

stephan
2009-03-09, 16:30
§6

Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet samt att agera som röst räknare.

Avseende denna § har jag en synpunkt.

Denna text gör att det inte går att välja olika justerare och rösträknare?

Vilket jag tycker skall vara möjligt. tillochmed att föredraga, "ju fler kockar desto sämre soppa" lol.

Förslag till annan text:

Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet samt val av rösträknare.

Trötter
2009-03-09, 16:46
Innebörden blir densamma stephan, som i min guide

Det är bara att utveckla detta så att inte klander kan uppstå eller att styrelsen har möjligheter att slingra sig från ansvar.

Admin
2009-03-09, 16:52
Under §33 i Sveriges bästa stadgar för brf (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) kan ni se mitt förslag på formuleringar för punkterna i dagordningen.


För mer information om dagordning till föreningsstämma och styrelsemöte i en brf, se;

Förslag på dagordning till extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12058)

Exempel på dagordning till extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14163) - Guide till extrastämma

Exempel på ogiltig kallelse/dagordning till stämma (http://hotpot.se/hsb-dagordning-myggan.htm)

Kallelse och dagordning till extrastämma, frågor och svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10835)

Dagordning för extrastämma för att besluta om nya stadgar, exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2845) - Exempel från HSB Malmö, andra stämman (kvalificerad majoritet, 2/3)


Hur ska dagordning för konstituerande möte se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12653)

Rutiner för dagordning till styrelsens sammanträde (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#dagordning) - Styrelsens arbetsordning

Styrelsemöte och vikten av dagordning till styrelsens sammanträde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13458)

Fastställande av dagordning till styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13953)

Kan inte upprätta dagordning till kommande styrelsemöte pga att ordföranden inte levererar protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858)

Styrelseledamot som inte vill besluta om punkt i dagordning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

Ordförande tar beslut om punkt i dagordning innan den behandlats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7062)

Boa
2010-04-07, 00:14
Jättebra, Trötter.
Vet du möjligtvis vart man kan hitta stöd i ex Lef eller Brl för det du skrivit?
Skulle behöva någon sjysst paragraf för detta för kött på benen!


OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Trötter
2010-04-07, 02:24
Agerar inte styrelsen när det är dags för stämma så är det bara att kontakta Länsstyrelsen för att få tillstånd lagstadgad stämma.

Föreningslagen anger i kap 7 föreningsstämma

5 § Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Enligt Länsstyrelsen Västergötland


Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Om en stämma som skall hållas enligt lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, ska länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman.


Enligt Länsstyrelsen Skåne

Enligt 7 kap 7 § i lagen om ekonomiska föreningar ska styrelsen kalla till föreningsstämma. När en stämma ska hållas enligt ovan nämnda lag eller enligt föreningens stadgar och styrelsen inte kallar, ska länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, revisor eller någon röstberättigad, på föreningens bekostnad sammankalla stämman.


Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas:
Bestyrkta kopior av förenings stadgar och aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
Handling som visar att det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller minst 10 % av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress. För att få fram en rimlig tidpunkt för stämman bör, med beaktande av länsstyrelsens handläggningstid inklusive tid för överklagande, minst fyra veckor läggas till den max kallelse tid som anges i förenings stadgar.
Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem krävs kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Om länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot. Om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna önskas endast uppgift om antalet medlemmar.
Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.


OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Harald
2010-04-08, 02:16
BRA JOBBAT Trötter!!

Tack för detta!