handdator

Visa fullständig version : Besynnerlig stadga - Samverkan, HSB-representanten och inträde i brf


Trötter
2009-03-08, 00:46
Jag förmedlar de som står i vår stadga om detta är normal stadgan inom HSB så får inte jag ihop den juridiska biten för paragraferna talar i mot varandra, denna tolkning gör jag.

Till paragraferna i stadgan

Samverkan
§ 3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB HSB skall vara medlem i föreningen.
HSB skall beviljas inträde i föreningen
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltning av föreningens angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen.

§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. Kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvar bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap

Jag har svårt att se hur HSB s representant har rätt till inträde i föreningen, den tolkning som jag gör i detta är att inträdet är kopplad till innehavet av bostadsrätt. Så vitt jag vet så har inte den representanten som företräder HSB någon som helst koppling till föreningen genom ett ägande av rätten att bo i föreningen. Ser man till det som står i § 4 så är det enbart de som erhåller bostadsrätt i föreningen som har rätten till inträde i föreningen.

Inträdet i föreningen bör ju då vara förknippat med rätten att vecka talan i föreningen eller är jag helt ute och far.

Om det är någon i forumet som har en annan tolkning i framställan så ser jag med glädje fram i mot att ta del av den.

Francois
2009-03-08, 09:59
[B]Jag har svårt att se hur HSB s representant har rätt till inträde i föreningen, den tolkning som jag gör i detta är att inträdet är kopplad till innehavet av bostadsrätt. Så vitt jag vet så har inte den representanten som företräder HSB någon som helst koppling till föreningen genom ett ägande av rätten att bo i föreningen. Ser man till det som står i § 4 så är det enbart de som erhåller bostadsrätt i föreningen som har rätten till inträde i föreningen.

Inträdet i föreningen bör ju då vara förknippat med rätten att vecka talan i föreningen eller är jag helt ute och far.

Om det är någon i forumet som har en annan tolkning i framställan så ser jag med glädje fram i mot att ta del av den.

Jag gör en annan tolkning.
Först vill jag säga att det du säger "Jag har svårt att se hur HSB s representant har rätt till inträde i föreningen," är fel. Det är HSB som är medlem i er förening, inte dess reprsentant. Representanten bara representerar HSB.

Sen är det så att, av alla medlemmar i er förening, ska alla köpa en bostadsrätt, utom HSB som är medlem per automatik enligt stadgarna. Det står ju "HSB skall vara medlem i föreningen. HSB skall beviljas inträde i föreningen"

stephan
2009-03-08, 11:13
De föreningar som följer detta anser jag är "hjärntvättade av HSB".
Detta är diktatur ur den högre skolan.

Det är ju i alla fall tur att det finns "bör teckna särskilt avtal med HSB".

Tror någon detta överenstämmer med EU reglerna om fri konkurrens etc????

Kan man hoppas på att diktaturen HSB i framtiden kommer få konkurrens, av utländska företag, som sker i spel, energi och de flesta andra brancher??

Bostadsrättsbranchen är ju ändå en mångmiljardindustri som kommer att öka kraftigt när ombildningarna fortsätter.

Hur skulle en förening med dessa stadgar agera om det visar sig att HSB gör något fel (vilket händer titt som tätt) så att föreningen av denna anledning blir ekonomiskt drabbad.

Gå ur HSB och göra om stadgarna, säger de som är initierade. Alltså finns möjligheten, vilket föreningarna borde tänkt på senast de gjorde om stadgarna.

Redan 1995 gjorde brf Väduren om stadgarna till det lilla bättra, att byta ut skall mot bör. En väsentlig skillnad.


Samverkan
§ 3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB HSB skall vara medlem i föreningen.
HSB skall beviljas inträde i föreningen
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltning av föreningens angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.

Trötter
2009-03-08, 12:52
Om man nu har investerat i en bo rätt som lider under HSBs piska och där med beviljats medlemskap i HSB.

Om det sedan går en tid och man kommer till den slutsatsen att avsluta sitt medlemskap i HSB för att man inte står för de värderingar som diktaturen HSB står för.

Är det på de viset att man blir av med medlemskapet i bostadsrättsföreningen och där med får lämna sin bostad, eller sitter man säkert i sin bostad fast man inte har ett medlemskap i HSB?

Admin
2009-03-08, 13:06
En intressant fråga.

Det har ju aldrig prövats mig veterligen, och för något som aldrig prövats vet man aldrig säkert vad som gäller.

Inträdet i en HSB-brf är förknippat med medlemskapet (men är boendet det?).
Man har i praktiken två medlemskap, i brf:en man bor och tvångsmedlemskapet i HSB.
De medlemsavgifter man betalar in är dock inte till sin egen brf, utan till HSB som man tvingats in i ett medlemskap för genom förvärvet av sin bostad.

När man köper en bostadsrätt så ska man först vara medlem i HSB.
Dock tror jag ingen styrelse kollar köparnas medlemskap innan köparna beviljas inträde i föreningen.

Frågan är om man kan avsäga sig medlemskapet i HSB och fortsätta vara medlem i brf:en... tja, varför inte?

stephan
2009-03-08, 16:03
Självklart kan man inte bli avhyst om man inte är medlem i HSB.

Här skulle inte ens den tunna bostadsrättslagen gälla.

Detta borde verkligen prövas.

Bostadsrättslagen 2kap.

5 § Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.


Björn Lunden är inte säker på detta i sin bok Bostadsrätt han skriver:
"Om en bostadsrätt går över till bostadsrättshavarens make kan denne knappast vägras inträde i föreningen. Enda möjligheten är om det står i stadgarna att medlemmarna måste tillhöra en viss sammanslutning eller liknande och det är viktigt att ingen faller utabför ramen"


Vidare om 2 äger en lägenhet så är båda godkända som medlemmar i föreningen. Om jag skriver över min del på min fru, så upphör väl inte medlemskapet i föreningen även om jag går ur HSB?

Om sedan min fru skriver över lägenheten på mig, kan väl styrelsen inte neka en medlem i föreningen detta, oavsett vad stadgarna säger?

Trötter
2009-03-09, 10:28
Jag funderar på att avsluta mitt medlemskap i HSB. Detta kan förhoppnings vis få andra att då få andra att göra de samma

Motivering:
Jag står inte för det motbjudande och o demokratiska arbetssätt som HSB Göta uppenbarligen har som sekretessbelagd affärsidé i inom organisation.
Den fruktansvärt motbjudande och otrevliga individen Rolf Lind som HSB Göta har inom organisationen, och som jag förmodar har till främsta uppgift att manipulera, ljuga, hota och desinformera medlemmar.
Att det inom HSB Göta, uppenbarligen inte finns en kultur som bygger på ärliga och affärsmässiga grunder gentemot bostadsrättsföreningarna.Jag förmodar att det finns de inom HSB som granskar det som framförs här på detta förträffliga forum, och där med välkomnar jag med glädje deras synpunkter angående mitt ställningstagande

HSB Göta
Vår affärsidé

De som bäst förvaltar ett bostadsområde,
är de som själva äger och lever i bostäderna.
Vårt medlemsägda HSB Göta skapar ett tryggt och prisvärt boende.
Vi arbetar med det som är viktigast i människors liv
- att bygga och förvalta bra bostäder
- med en inneboende kvalitet och trygghet.
Som medlem hos oss skapar och äger du själv det boende du vill ha.

HSB Göta har en ledande position i vår region
och vi har som en självklar affärsidé att
- erbjuda vår lokala marknad kompletta boendelösningar.

Tryggt och prisvärt: Alla de föreningar jag har varit i kontakt
med och som inte har med HSB i sin förening har ett mer
harmoniskt och prisvärt boende.

Tolkning av HSB Götas affärsidé
Vårt toppstyrda och diktatoriska HSB
Göta skapar ett kontrollerat och
inkomstbringade koncentrations anlägningar

I detta påstående så har inte HSB en aning om vad människor har för behov.
En organisation som bemöter medlemmar på ett så fruktans värt respektlöst
och motbjudande vis ska inte ha dessa ord i sin affärsidé

Tolkning av HSB Götas affärsidé
Vi arbetar med det som är viktigast i människors liv,
bara de gör som vi uppmanar, tvingar, lurar eller hotar medlemmarna till vår fördel.