handdator

Visa fullständig version : Brand i lägenhet, i brf - Åldersavdrag? Vem betalar vad?


stephan
2009-03-06, 08:11
Intressant fall avseende brand i lägenhet.

BRF-medlemmar får betala för bostadsbrand (http://norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article256807.ece) (Norran 2009-03-06)

Bostadsrättsföreningar kan tvingas stå för åldersavdrag vid bland annat brand i lägenhet. Det visar ett aktuellt fall från hovrätten som gäller en lägenhet i Skellefteå som renoverats efter att diskmaskinen brann i januari 2004.

Bostadsrättsinnehavaren ska svara för kostnaden i samband med brandskada "om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse" av någon i hushållet, gäst el dylikt.

Blev i nyskick
Bostadsrättföreningens företrädare ansåg att så inte var fallet och skadan anmäldes till föreningens försäkringsbolag. I utredningen som skedde meddelade försäkringsbolaget att den skulle göra åldersavdrag för ytskikt och installationer på knappt 62000 kronor.
Reparationerna innebar ingen standardhöjning, men vissa delar av lägenheten blev i nyskick.

Ägaren stämdes
Föreningen betalade direkt entreprenören åldersavdraget och fakturerade sedan lägenhetsägaren kostnaden. Hon bestred kostnaderna och föreningen stämde kvinnan vid Skellefteå tingsrätt.
Föreningen har angett tre möjliga grunder till att kvinnan ska bära kostnaden själv: att lägenheten inte hållits i det skick som föreskrivs i föreningens stadgar, att hon gjort en obehörig vinst eller att hon gynnats på bekostnad av övriga medlemmar.

Förlorade tvist
Tingsrätten tillbakavisade i sin dom alla tre grunderna och därmed förlorade föreningen tvisten. Hovrätten skriver, i en nyligen meddelad dom, att den delar tingsrättens bedömning.
Därför faller kostnaden på föreningen och i slutändan därmed dess medlemmar, som alltså delar kostnaden för en standardförbättring och indirekt också en värdehöjning av lägenheten.

Francois
2009-03-06, 08:32
Har jag läst rätt i artikeln att kvinnan inte behövde betala för ytskiktet i sin lägenhet efter brand i lägenheten?
Förstår någon varför?

stephan
2009-03-06, 08:55
Var det inte så att styrelsen agerade fel när föreningen stod för åldersavdraget? Därav resultatet?

Utdrag från artikeln;
"Bostadsrättföreningens företrädare ansåg att så inte var fallet och skadan anmäldes till föreningens försäkringsbolag. I utredningen som skedde meddelade försäkringsbolaget att den skulle göra åldersavdrag för ytskikt och installationer på knappt 62000 kronor.

Reparationerna innebar ingen standardhöjning, men vissa delar av lägenheten blev i nyskick.

Föreningen betalade direkt entreprenören åldersavdraget och fakturerade sedan lägenhetsägaren kostnaden."

Admin
2009-03-06, 08:57
Det är lustigt hur HSB vill att likhetsprincipen ska gälla enbart när det passar dem.
Att jag, som den enda av motionärerna, ska förlora min rätt att försvara mina motioner eller få mindre tid att försvara mina motioner är inte i strid med likhetsprincipen, men i detta fall, där utgången redan var given från början pga av det gällande regelverket, ja då ska plötsligt likhetsprincipen gälla.

Detta är ett gammalt problem, men det är kul att HSB börjat upptäcka detta efter snart 100 år.
Jag tog upp detta i gästboken för några år sedan avseende ett ännu märkligare fall.
Det visade sig att en medlem som orsakat lägenhetsbrand pga slarv med stearinljus fick skadorna ersatta av föreningen. Detta trots att det den gången var i strid med det gällande regelverket.

OBS! Det står fel i artikeln, och eftersom felen i artikeln förändrar hela betydelsen av rättsfallet så kommer här i stället vad som gäller!

I bostadsrättslagen 7 kap 12 § beskrivs principerna för hur underhållsansvaret och kostnaderna fördelas mellan medlem och förening;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Vad som står här ovan gäller såväl vid normalt slitage som vid skador.


"VÅRDSLÖSHET ELLER FÖRSUMMELSE" ?
Vad är skillnaden mellan vårdslöshet och försummelse? Är inte "vårdslöshet" och "försummelse" synonymer? Med lagtextens formulering måste det finnas någon skillnad mellan dessa två uttryck, där skada kan orsakas genom bostadsrättshavarens antingen "vårdslöshet" eller dennes "försummelse".

Det märkliga resultatet av ovanstående lagtext blir att om bostadsrättshavaren med uppsåt orsakat brand- eller vattenledningsskada så ska bostadsrättshavaren hållas ansvarsfri, och föreningen (medlemmarna i föreningen) får ta kostnaden för reparationen efter skadan!

Det är en sak att bostadsrättshavaren inte ska ha ansvar för skada som orsakats av någon annan med uppsåt, men varför ska bostadrättshavaren inte ansvara för skador som denne själv och uppsåtligen orsakat?

[Hyresgästen] är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.
Detta är vad som står i 12 kap. 24 § 1 st. jordabalken, och gäller inte för bostadsrättshavare.
Här är det om möjligt ännu luddigare uttryckt eftersom "vålla" torde innebära "av oaktsamhet orsaka". Dvs lagtextens "skada som uppkommer genom hans vållande" är samma som "skada som orsakats av hans oaktsamhet". Kanske ordet "vållande" kan innebära både oaktsamhet och uppsåt?

Inte lätt att tolka lagar när dessa inte har skrivits på ett sätt som går att tolka.

totiki
2009-03-06, 09:05
Det är lite svårt med tidningsartiklar som är referat gjorda av någon som inte är riktigt insatt i ämnet.
Först står det "Reparationerna innebar ingen standardhöjning, men vissa delar av lägenheten blev i nyskick." Lite längre ner står det "... som alltså delar kostnaden för en standardförbättring ..."


Har jag läst rätt i artikeln att kvinnan inte behövde betala för ytskiktet i sin lägenhet efter brand i lägenheten? Förstår någon varför?
Bostadsrättsföreningen ansåg inte att medlemmen var vållande. Installationen av diskmaskin verkar vara utförd av föreningen och därmed föreningens ansvar. Såvitt jag kan förstå.

Admin
2009-03-06, 09:25
Jo, tyvärr brister artikeln i alltför många delar för att kunna hänga med riktigt.
Och tyvärr vill HSB som vanligt inte informera på sin webbplats om det inträffade.

Jag vet inte om diskmaskinen var installerad av föreningen, men det lär inte ha någon betydelse här. I t.ex. fallet där föreningen fick ta kostnaden för brand pga att medlemmen slarvat med stearinjuset så var säkert inte stearinljuset installerat av föreningen. :1:

HSB Riks har sett det aktuella fallet som en möjlighet att få frågan utredd och besvarad. HSB anlitade därför även en professor i fastighetsrätt för att utreda frågeställningen. Han avled dock innan han hann slutföra sin utredning.
Men vad var det som skulle utredas?


HSB Riks kommer nu att föra en dialog med bostadsrättföreningen om de ska ansöka om prövningstillstånd hos Högsta domstolen,
– Vi ser en viss möjlighet att det ska kunna tas upp eftersom det inte rör en bevisfråga utan en tillämpning av lagstiftningen, säger förbundsjurist Anders Gustavsson.

Mjae, det beror på vilka grunder HSB ska söka prövningstilstånd till HD för.
Det skulle vara intressant att veta. Handlar det enbart om åldersavdraget?
Annars handlar det mest bara om att kunna läsa lagtexten där den, i princip helt unikt, är solklar om att föreningen är ansvarig här. Men tyvärr hjälper ju det inte när bara ansvarsfrågan är klar och inte betalningsfrågan.
Kan det vara så att den som är ansvarig för skada kan slippa betala (dvs betalningsskyldighet följer ej av ansvar), och i så fall under vilka omständigheter?

Frågan skulle alltså kunna ses som;
Vad händer om BrL 7 kap 12 § står i strid med likhetsprincipen?
Vad vinner då? BrL eller likhetsprincipen?

I annat fall kommer HSB Riks att arbeta för en lagändring.
Ja, det har vi hört förr!
När har HSB någonsin arbetat för en lagändring efter att de fick igenom nuvarande uschla lagar där enskilda medlemmar har minimalt skydd och stöd av lagen men där HSB, i egenskap av bostadsorganisation, sett till att skaffa sig mesta möjliga makt

Även här skulle det vara intressant att veta vad för lagändring HSB då skulle arbeta för (vilket inte lär inträffa).

Francois
2009-03-06, 09:46
Installationen av diskmaskin verkar vara utförd av föreningen och därmed föreningens ansvar.

Det tror jag inte. Även om diskmaskinen är medlemmens ansvar så är det bara en olycka. Den boende har inte gjort fel. Styrelsen har gjort rätt bedömning om detta och tingsrätt samt hovrätt har gjort fel, anser jag.

totiki
2009-03-06, 09:56
Det spelar inte så stor roll vem som utfört installationen i detta fall. Föreningen anser att det inte är den boendes ansvar. Det är det viktiga.

Intressant är varför inte hemförsäkringen åberopas?

Francois
2009-03-06, 10:39
Nu förstår jag varför bostadsrättshavaren inte behövde betala för ytskiktet vid reparationen efter brandskadan, det står i lagen:

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.


Brand är ett speciellt fall. I detta läge ska den boende inte betala något om han/hon inte varit orsaken till branden.

Men då gick det väl rätt till i detta fall. Föreningen tar hela kostnaden för återställning efter branden.