handdator

Visa fullständig version : Beslut på egen hand i styrelsen om upphandling


sfarkas
2009-02-28, 21:39
Vi är 8 kollegor i Styrelsen. 3 av dem inklusive ordförande hade ett möte utan att informera resten av styrelsen och tog ett beslut att upphandla en konsultfirma som skall hjälpa föreningen med planeringen av stambytet. Är det lagligt? Vi som var inte inbjudit till det möte och hade ingen möjlighet att rösta, vad kan vi göra nu?

stephan
2009-02-28, 21:50
Mycket ska man höra inom bostadsrättsbrancehn, det ena värre än det andra.

Rekomendatition, snacka med övriga 5 ledamöter, kalla till ett styrelsemöte. Reservera er alla mot det tagna beslutet. Då sitter de där med ett beslut tagit på 3 ledamöter.

Se sedan hur de gör för att komma ur detta. Finns bara ett sätt för dem avgå.

Cariya
2009-03-01, 10:47
Sen beror det ju på vad man menar med "kollegor".
Är det 5 ordinarie och 3 suppleanter så kanske 3 st hade varit majoritet ändå. Styrelsemöten bör bestämmas halvårsvis i föväg för att alla ska kunna boka in tider. Är det ett extra styrelsemöte så måste alla kallas separat.
Själva beslutet i sig tycker jag väl däremot kanske inte verkar fel, såvida inte någon av de tre själva äger den upphandlade konsultfirman.

stephan
2009-03-01, 13:00
"Själva beslutet i sig tycker jag väl däremot kanske inte verkar fel, såvida inte någon av de tre själva äger den upphandlade konsultfirman"

Äger, då är det kraftigt brottsligt? Mer troligt verkar väl vara att det handlar om kompisar?

Stambyte är ju det största beslutet ekonomiskt som tas i en brf, att då inte kalla hela styrelsen, uppvisa ett digert underlag på planerna, verkar vara just "något mygel på gång"?

Har man inte diskuterat stambytet tidigare i styrelsen????

Trötter
2009-03-03, 00:11
Vi är 8 kollegor i Styrelsen. 3 av dem inklusive ordförande hade ett möte utan att informera resten av styrelsen och tog ett beslut att upphandla en konsultfirma som skall hjälpa föreningen med planeringen av stambytet. Är det lagligt? Vi som var inte inbjudit till det möte och hade ingen möjlighet att rösta, vad kan vi göra nu?

Kontakta den lokala polismyndigheten.

Enligt de du skriver så föranleder detta en anmälan om brott enligt lagen om ekonomiskförening kap.

6 kap. Föreningens ledning

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

16 kap. Straff och vite

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller
9 § första stycket andra eller tredje meningen.Jag har en uppfattning om att styrelser gör på detta sätt systematiskt för att driva igenom beslut på ett sätt som gagnar en del av styrelsemedlemmarna.

Ett sådant här beslut gäller inte och i det så har inte föreningen något betalnings ansvar, detta ansvar hamnar på de i föreningen som attesterar en sådan faktura.

Vi har samma problem i vår förening och detta kommer med största sannolikhat att få rättsliga konsekvenser.