handdator

Visa fullständig version : Oberoende granskning av föreningens/styrelsens förvaltning


karintaavo52
2009-02-24, 12:11
Hur gör man för att få till stånd oberoende granskning av föreningens räkenskaper och övriga beslut och åtgärder.

clabbe
2009-02-24, 13:48
Du får följa bestämmelserna i 8 kap 17 § Lagen om ekonomiska föreningar.
17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.


OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

stephan
2009-02-24, 15:15
Förtydligande avseende granskning.

Om någon/några samlar ihop en lista med 10% av antalet lägenheter att granskning skall ske, så ska stämman bara vidimera beslutet.

karintaavo52
2009-02-24, 16:05
Vem utser granskningsman eller kvinna?Är det länsstyrelsen eller???

clabbe
2009-02-24, 16:08
17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning

tio tecken

stephan
2009-02-24, 17:19
Någon/några av de som röstat för granskning kan föreslå granskningsman.
Oftast är det ju bra om det utses någon som är/blir insatt i ärendet.

Med andra ord, det är inte så att det är Länsstyrelsen som har monopol på vem som utses som granskare.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-25, 10:04
Förstår jag saken rätt så måste man kalla till föreningsstämma, röstar där 10 % för en granskning så blir det så?

clabbe
2009-02-25, 11:26
Ja, förslaget ska framställas på en stämma.
Säg att föreningen har 30 röstberättigade och 21 kommer på stämman. Då ska förslaget biträdas av antingen minst 10% av samtliga röstberättigade dvs 3 personer, eller minst 1/3 av de närvarande dvs 7 personer. Minsta alternativet gäller dvs det räcker med tre röster.
Om 6 personer kommer på stämman räcker det alltså med 2 röster för att förslaget ska gå igenom.


Om någon/några samlar ihop en lista med 10% av antalet lägenheter att granskning skall ske, så ska stämman bara vidimera beslutet.
Jag håller inte med dig. Beslutet ska fattas på stämman och man ska följa de sedvanliga röstreglerna (hur många röster man får använda på stämman och hur många man får företräda med fullmakt).

stephan
2009-02-25, 16:46
17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

rannerboy
2009-03-03, 15:50
Vår förening är också på väg att rösta om att ta in en extern granskare. Är det någon som har erfarenhet av en granskning och som kan föreslå en bra granskare i stockholmsområdet? Eller kan man bara lämna beslutet till Länsstyrelsen och lita på att de föreslår en lämplig och kompetent granskare?

Admin
2009-03-03, 16:06
Tyvärr tror jag det är länsstyrelsen som har ensamrätt på att utse granskningsman, om man går via Länsstyrelsen.
Jag tror inte det går att överklaga Länsstyrelsens val av granskningsman, men jag är lite osäker här.
Men när Länsstyrelsen utser granskningsman så kan det bli nästan vilken "nolla" som helst.

Att länsstyrelsen oftast utser granskningsman är för att en granskningsman ska utses som inte är partisk åt ena eller andra hållet.

Länsstyrelsen utser förmodligen ofta någon advokat, och varför en advokat utses i stället för en auktoriserad revisor kan man undra.

Men det är inget som hindrar att en brf struntar i att gå via länsstyrelsen och själv anlitar någon duktig revisor som granskar bokföringen.
Det är vad jag starkt rekommenderar. Strunta i länsstyrelsen!

Jag har aldrig riktigt förstått meningen med att låta Länsstyrelsen sköta denna process. Det finns, vad jag kan se, liksom ingen vinst med detta... inte minst just eftersom man då inte har någon kontroll på kvaliteten på den som utses.

Om man inte har något emot att granskaren är en advokatbyrå så vet jag att Setterwalls advokatbyrå (som bl.a. finns i Stockholm) anlitas för detta.

PS.
År 2001 så försökte Brf Drottninghus i Malmö byta ut granskaren som länsstyrelsen utsett. Detta nekade kammrätten i Göteborg föreningen att göra.

Bostadsrättsföreningen Drottninghus (föreningen) yrkar att kammarrätten skall upphäva länsrättens dom och återförvisa målet till länsrätten för utseende av granskningsman samt anför bl.a. följande. Föreningens kritik mot FL är baserad på att granskning är ett uppdrag som kräver ansvar och omdöme. Det rimmar illa med svensk rättstradition att domstolen i ett läge som detta ger företräde åt ena partens personval, när den andra parten anfört beaktansvärda invändningar mot valet - detta i synnerhet när uppdraget skall utföras på föreningens bekostnad. Föreningen har visat att FL har en förutfattad mening om de förhållanden som han skall undersöka, att han är fientligt inställd till föreningens styrelse och att han är så lierad med minoritetens ledare BJ att han inte kan anses lämplig som särskild granskningsman. Vidare har BJ i mål hos Malmö tingsrätt mot föreningen åberopat en av FL upprättad preliminär granskningsrapport. Av denna framgår att FL på ett ofullständigt underlag dömer ut vad föreningens och styrelsens majoritet funnit - efter grundliga och årslånga kostnadsberäkningar - vara klokt och riktigt. FL har även uppträtt som vittne för BJ i målet och därvid uttalat sig negativt om det planerade vindsprojektet.
Länsstyrelsen anser att kammarrätten skall avslå överklagandet.

DOMSKÄL
Länsrätten har i den överklagade domen redovisat målets bakgrund och tillämpliga bestämmelser.
Av förarbetena till lagen om ekonomiska föreningar (prop. 1986/87:7 s. 171) framgår att bestämmelsen i 8 kap. 17 § har sin förebild i dåvarande 10 kap. 14 § aktiebolagslagen (ABL) som innehåller bestämmelser angående särskild granskning. Härvid gäller också i stor utsträckning samma regler som finns beträffande revisorer, t.ex. att sådant jäv som anges i dåvarande 10 kap. 4 § ABL inte får föreligga. I förarbetena till ABL (prop. 1975:103 s. 420) ansluter sig departementschefen beträffande förordnande av minoritetsrevisorer till uppfattningen att den av minoriteten föreslagna personen skall av länsstyrelsen förordnas till revisor, om han är lämplig och särskilda skäl inte talar däremot. Enligt doktrinen (Lindskog, Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, s. 14 och 61 f) skapar granskningsinstitutet en insynsrätt för en minoritet i ett aktiebolag och utgör således en del av det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet. Vidare uppges att det följer av granskningsinstitutets ändamål att stor vikt skall fästas vid minoritetens synpunkter samt att granskaren skall åtnjuta minoritetens förtroende.

Kammarrätten gör följande bedömning.
Föreningen har ifrågasatt FL vad gäller hans objektivitet, omdöme och kompetens och därvid funnit honom olämplig som granskare. Det är i målet upplyst att FL har gjort vissa uttalanden avseende föreningens angelägenheter och fastighetens skick innan han inledde sin granskning av föreningen samt att han uppträtt som vittne i mål hos Malmö tingsrätt mellan BJ och föreningen. Annat har emellertid inte framkommit än att FL alltjämt åtnjuter minoritetens förtroende. Vid sådant förhållande, och då FL synes ha de allmänna kvalifikationer som är erforderliga för uppdraget, kan de ovan nämnda omständigheterna, särskilt med hänsyn till granskningsinstitutets ändamål att skydda minoritetsintresset, inte tillmätas sådan betydelse att han med anledning härav inte kan anses vara lämplig som granskare. Inte heller har utredningen visat att FL står i ett sådant förhållande till föreningen att länsstyrelsens förordnande skulle ha skett i strid med gällande jävsbestämmelser eller att det eljest föreligger särskilda skäl att inte förordna honom. Överklagandet skall således inte bifallas.

DOMSLUT
Kammarrätten avslår överklagandet.

clabbe
2009-03-03, 16:53
Och hur menar du att en minoritet mot majoritetens vilja ska kunna få till någon granskning utan att använda instrumentet särskild granskning?
En vanlig revisor ska ju föreningen redan ha som har i uppdrag att granska bokföring och förvaltning.

Admin
2009-03-03, 17:02
Ja, det har du rätt i.
Jag känner inte till fallet i Rannerboys brf, men om styrelsen sitter kvar och det är en minoritetsfråga så finns det naturligtvis inget annat alternativ än att gå via lagens minoritetsskydd där länsstyrelsen utser granskningsman.
Jag skrev mitt inlägg innan jag tänkte, och det var inte så bra. :13:

Jag vet inte vad som ska granskas i det aktuella fallet, men om det går att styra länsstyrelsens val (vilket jag är osäker på om det går) så anser jag ändå att det är en auktoriserad revisor och inte en advokat som ska sköta detta jobb.

Jag läste dokumentet från granskningsmannen i Myggans brf och det var inte ett material som jag tyckte var särskilt professionellt så det kan kanske löna sig att försöka hitta någon lämplig granskare (gärna flera olika) att föreslå till länsstyrelsen.

Om sedan länsstyrelsen bryr sig om de förslag som ges eller om länstyrelsen är skyldig att ta hänsyn till givna förslag är för mig obekant.

Jag läste att Ove Schramm (jurist, HSB Riksförbund) satt mötesordförande i Brf Östberga den 6/11 2008 och där föreslogs granskare av stämman (för att utreda förhållandet kring ett stambytesprojekt), med beslut enligt majoritetens val.
Denna metod gör mig lite undrandes till hur detta minoritetsskydd fungerar om majoriteten väljer granskare.


Ordförande lade fram ett namnförslag, Joakim Grönwall jurist, medlemmarna ett förslag, Claude Zacharias, jurist, och så tillkom förslag om att använda föreningens bank och deras jurister som granskare.

Stämman röstade för att utse granskningsman för att granska för stambytesprojektet.

Stämman röstade för att redan nu rösta fram ett förslag på granskare.

Stämman fann de tre förslagen till granskare acceptabla.

Stämman röstade för att Joakim Grönwall utses till granskare.
Beslutet var ej enhälligt, majoritetsbeslut genom aklamation.

Valet föll alltså på det förslag som Ove Schramm föreslagit, en jurist från Delta (som anlitas av HSB mot medlemmar).

Visst måste det väl vara en majoritet av den minoritet som begärt granskningsman som i så fall ska föreslå granskare... eller?

stephan
2009-03-03, 22:16
Admin glömde du inte det viktiga när du i förra inlägget visade på hur HSB:s "toppjurist" arbetar?

Utdrag ur stämmoprotokollet

Ordförande (Ove Schramm)uppmanade nu stämman att gå till beslut Förklarade också att det är lämpligt om stämman beslutar om vilken granskningsman man vill utse för om inte stämman gör det kommer Länsstyrelsen att kontakta var och en av de 100 som skrivit under listan för att efterhöra vem man önskar utse till granskare.Ordförande lade fram ett namnförslag, Joakim Grönwall jurist, medlemmarna ett förslag, Claude Zacharias, jurist, och så tillkom förslag om att använda föreningens bank och deras jurister som granskare.

Skrämselpropagande (ful sådan) att varje boende som skrivit på listan kommer att kontaktas av Länsstyrelsen.

Någon som har något bra ord för detta?

clabbe
2009-03-04, 06:58
Jag kan mycket väl tänka mig att Länsstyrelsen går till väga på det sätt som Ove Schramm beskriver, om det inte finns ett samlat förslag.
Hur skulle du själv vilja att det gick till om det inte finns ett samlat förslag?
Vill du inte bli kontaktad av Länsstyrelsen om du är angelägen om att Länsstyrelsen utser en granskare som du har förtroende för att vara passande för uppdraget?

stephan
2009-03-04, 09:22
Tror du verkligen på det du säger om att länsstyrelsen sätter sig och ringer de 100 personer som på en lista begärt granskning?

Många samtal skulle det bli?
Många letningar efter telefonnummer skulle det bli?

Och om en av dessa 100 skulle föreslå en jurist, så får han frågan om förslagsnmnet har vidtalats.

Och om de 100 tillexempel lämnar 10 olika förslag, så får länsttyrelsen merarbete.

Jag tror med bestämdhet att det inte går till på detta sätt.
Utan att det som hände i Östberga var som vanligt när HSB är inblandade att skydda styrelser. Skrämselpropaganda, och ett sätt att HSB ska få kontrollen om granskningen.

Admin
2009-03-04, 09:30
Jag kan mycket väl tänka mig att Länsstyrelsen går till väga på det sätt som Ove Schramm beskriver, om det inte finns ett samlat förslag.
Hur skulle du själv vilja att det gick till om det inte finns ett samlat förslag?
Vill du inte bli kontaktad av Länsstyrelsen om du är angelägen om att Länsstyrelsen utser en granskare som du har förtroende för att vara passande för uppdraget?

Jag instämmer helt med Stephan.
Länsstyrelsen skulle aldrig någonsin kontakta alla för att höra vem de vill ska utses som granskare.

Det bryr sig inte länsstyrelsen det minsta om!
Länsstyrelsen utser vem de vill, och om det sedan finns någon möjlighet att påverka detta kan man fråga sig... och vilka kriterier som då gäller är oklart.

Jag läste för inte så länge sedan om ett aktuellt fall där länsstyrelsen blåvägrade att byta ut granskaren trots ganska hårda krav på att göra detta med anledning av jäv.

Det som juristen på HSB Riksförbund sa är helt enligt hur HSB brukar agera på stämmor.
Skrämskott för att tvinga fram beslut.
Ärlighet fungerar bäst, tycker jag.

Jag gissar att juristen på HSB Riksförbund var obekant med hur det fungerar, och att detta var anledning till hans sätt att uttrycka sig.

clabbe
2009-03-04, 16:14
Jag har funderat mer på det där och det var inte genomtänkt av mig att Länsstyrelsen skulle kontakta alla som står bakom ett sådant här förslag.

Men jag har också tänkt på om Länsstyrelsen alls ska bry sig om vad förslagsställarna eller andra föreslår.
Som jag tänker så ska granskaren vara oberoende. Han ska inte kunna misstänkas ha sympatier för varken förslagsställare eller den som gjort åtgärden som ska granskas.
Ett förslag på namn från de som yrkar på granskning kan misstänkas vara jävig till förmån för de yrkande.
Ett namnförslag från andra i föreningen kan också misstänkas vara jävig.
Ofta är det nog ganska infekterat i föreningen om det kommer så långt som till en särskild granskning.
Hur gick det i t.ex. Brf östberga, blev det någon granskare utsedd och isåfall vem? Något av förslagen på stämman?

Admin
2009-03-04, 16:31
Hur gick det i t.ex. Brf östberga, blev det någon granskare utsedd och isåfall vem? Något av förslagen på stämman?

I Brf Östberga så fick HSB:s jurist igenom sitt förslag (vilket jag gissade att även styrelsen hejade vilt på), dvs killen från advokatbyrån Delta, men sedan framgår det inte från brf:ens sajt vem länsstyrelsen utsåg.

Länsstyrelsen ska naturligtvis försöka hitta någon som inte är jävig.
I Brf Östberga är det min mening att det inte blev så, om stämmans val gick igenom.
Detta genom HSB:s kopplingar till advokatfirman Delta och sedan genom HSB-styrelsernas koppling till Delta och HSB.
Men länsstyrelsen utser vem de vill ändå, så det kanske blev någon helt annan.

Fortfarande är jag dock lite tveksam om hela stämman ska rösta fram sitt förslag på granskare, om det är en minoritet (vilket det ju inte behöver vara) som begärt granskning.
Det kan ju bli fel vilket som... fast eftersom det är, vad jag förstår, länsstyrelsen som är enväldiga i valet av granskare så kanske det inte spelar så stor roll.
Detta under förutsättning att länsstyrelsen lyssnar på kritik mot ev. jäviga granskare... och från vad jag läst verkar det inte som länsstyrelsen är särskilt medgörliga i att anpassa vem som utses, utifrån vad andra tycker.

Peter B
2009-03-04, 20:06
Jag håller inte med dig. Beslutet ska fattas på stämman och man ska följa de sedvanliga röstreglerna (hur många röster man får använda på stämman och hur många man får företräda med fullmakt).
Som jag uppfattade det i samtal med jurist på Länsstyrelsen, så ska (eller kan) man (dvs. minoriteten) på medlemsmöte lägga fram förslag om en namngiven granskningsman för medlemmarna att rösta om. Medlemsmötet kan ha erinringar mot förslaget och rösta ned det med avseende på personen. Då kan minoriteten ändå kontakta Länsstyrelsen och få den att utse en granskningsperson, som i 99% av fallen stödjer minoriteten.

Det krävs att frågan väckts på ett medlemsmöte för att Länsstyrelsen ska kunna ingripa och stödja minoriteten, vilket alltså kräver 10% av de röstberättigade för att sammankalla.

Juristen beskrev det inte helt i överensstämmelse med citerad lagtext, men inte heller i direkt konflikt med den.

Granskningsman kostar typiskt 1.500 till 2.500 kronor i timmen och kan bli en dyr historia för en liten förening. Bättre att komma överens.

stephan
2009-03-04, 20:07
Om några boende vill ha en granskare har det "hänt" något?

Jag och några andra i brf Väduren samlade för några år sedan ihop en lista med 92 namn på som begärde granskning. ni som läst mina rader på olika sidor i detta forumet vet vad vi protesterade om. Se speciellt "när en förvaltare får fria tyglar".

Jag hade många kontakter med länsstyrelsen som uppmanade mig att tills ärendet skulle hanteras på en stämma skulle en auktoriserad advokat/jurist vara insatt i ärendet.

Jag var hos en advokat och gick igenom och visade honom de mångmiljonfakturor som en ensam firmatecknare hade attesterat.

Allt var klart för en extra föreningsstämma, där granskare skulle beslutas och utses. Länsstyrelsen hade sagt att om beslutet om granskare "går igenom" så räcker det med att några som skrivit på begäran om granskning föreslår en granskare så utser Länsstyrelsen denne.

Detta verkar vara mycket rimligt? Jag menar så att de som begärt granskning vet ju vad som skall granskas, och skall vara till hjälp för granskaren.

Fungerar väl som en försvarsadvokat?

Jag har skrivit om det förr, men tål att upprepas vad som hände i detta granskningsförsök. Styrelsen "kopplade in" HSB.

HSB hjälpte styrelsen att ogiltigförklara ansökan om granskning.
Felet som vi 92 som skrev på listan gjorde var att inte kontrollerade att bara en i varje lägenhet skrev på. Det vill säga till slut blev det "bara 88 godkända namnunderskrifter". 90 skulle det behövts. Fattades alltså 2, otur!!!!

Om någon är intresserad och håller på med en granskning kan ni maila mig, för att få ta del av brevväxlingen mellan mig och Länsstyrelsen.


Utdrag ur stämmoprotokollet

"Ordförande (Ove Schramm) uppmanade nu stämman att gå till beslut Förklarade också att det är lämpligt om stämman beslutar om vilken granskningsman man vill utse för om inte stämman gör det kommer Länsstyrelsen att kontakta var och en av de 100 som skrivit under listan för att efterhöra vem man önskar utse till granskare.Ordförande lade fram ett namnförslag, Joakim Grönwall jurist, medlemmarna ett förslag, Claude Zacharias, jurist, och så tillkom förslag om att använda föreningens bank och deras jurister som granskare."

Skriftlig fråga till länsstyrelsen:
Om en bostadsrättsstämma beslutar att granska enligt lagen om ekonomiska föreningar 8 kap.2 alt 17§§ (1987:667).
Hur utses då granskaren?

Svar från länsstyrelsen:
Den minoritet som röstade för granskning bör enas om ett förslag till granskare.
Ofta föreligger ett förslag på person att utse till granskare antingen i begäran till styrelsen om kallelse till stämma för beslut om särskild granskning eller vid stämman. Personförslaget kommer då att framgå av stämmoprotokollet. I annat fall får minoritetens företrädare förmedla minoritetens förslag till länsstyrelsen.

Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen i Stockholms län
Förvaltningsavdelningen, Allmänna enheten
Box 22067
104 22 Stockholm


Hur kan HSB.s chefsjurist uttala sig som han gjorde på stämman.
Hade det inte varit bättre om han talat om hur det vanligen går till?

Myggan
2009-03-06, 00:42
Granskningsmannen ska ju vara oberoende.
Heter det inte "oberoende granskning"?

Länstyrelsen kommer att hämta en granskningsman frå en annan stad utan kopplingar till berörda parter skulle jag tro.

Peter B
2009-05-05, 15:33
Man kan undra vilka befogenheter en oberoende granskningsman egentligen har och vad man åstadkommer med en granskning av det slaget. Rimligtvis kan inte granskningsmannen mer än att ge sin uppfattning eller tolkning av lagen i det aktuella fallet, medan styrelsen eller föreningsstämman sedan kan besluta hur de vill.

Om man redan påtalat för styrelsen att de fattat lagstridiga beslut, och de inte fattar, så behöver de ju sedan inte ändra något bara för att en granskningsman säger samma sak, utan de kan bara säga "jaha". Borde inte det enda som granskningsmannen gör, vara att han mer eller mindre föregriper ett utslag i tingsrätten om minoriteten väljer att gå dit?

Trötter
2009-05-07, 09:29
Jag har utformat, med hjälp av information på forumet, en motion till stämma som ser ut på detta vis.


Utse särskild granskningsman

Med anledning av att vi har revisorer som enligt mig inte uppfyller kraven som borde kunna ställas på dessa anser jag att det är tekniskt omöjligt att styrelsen får ansvarsfrihet för perioden.
Jag föreslår att en särskild granskningsman utses av stämman för den period som föreningen uppenbarligen inte haft kvalificerade revisorer och styrelseledamöter. Efter denna granskningsmans utlåtande så har medlemmarna en bild av vilket beslut och vilka åtgärder som föreningen ska vidta gentemot styrelsen och dess revisorer. Det måste ligga i styrelsens intresse att medlemmarna får klarhet i föreningens förehavande. Om styrelsen inte har något att dölja så bör styrelsen bifalla denna begäran.

Om det är så att någon i styrelsen eller utomstående försöker styra medlemmarna i detta yrkande så finns det anledning för medlemmarna att misstänka att det finns något att dölja för medlemmarna.


Tillvägagångssätt:

1. Granskningsmannen, om detta bifalls av medlemmarna på stämman, ska vara oberoende och inte ha någon som helst koppling till styrelsen, revisor eller annan utomstående part med koppling till föreningen. Detta gäller även annan revisor med anknytning till föreningen under en överskådlig tid.

2. Medlemmarna i föreningen som bifaller motionen vid stämman skall sätta upp riktlinjer för vad som skall granskas.Denna utformning på motion kommer med största sannolikhet få styrelsen att ej bifalla motionen. Men det har ingen som helst betydelse om man ser till hur lagen är upprättad och som framgår tidigare i inlägget.

Vid en stämma räcker det att 10 % av medlemmarna röstar för att granskningen ska genomföras och styrelsen har en vecka på sig att besluta om att en sådan skall göras. Jag föreslår att det är medlemmarna som ska sätta upp kriterierna för hur och vem som skall granska föreningen. Jag rekommenderar att man utformar en noggrann planering och specifikation över detta.

Punkter som kan vara med vid en granskning av styrelsens arbete.
Man kan titta på ett visst år över hur styrelsen skött sina åtagande
Hur styrelsen har agerat i ett visst beslut
Hur en viss kostnad är förankrad i föreningen
Ett enskilt beslut som styrelsen har fattat, samt se på om styrelsen har varit beslutsför i vid tillfället.
Granska hur protokollen är förda vid styrelsemöten och hur besluten har genomförts
Granska ett eller flera räkenskapsår med alla verifikation det går att granska 10 år tillbaks i tiden.Det finns säkert mer att ta upp på listan så det är bara att vara kreativ i utformningen av vad som ska granskas.

Det finns även detta verktyg att tillgripa för en minoritet i föreningen;
tillsätt en tredjeparts revisor under en bestämd tid för att granska hur styrelsen och revisorerna sköter sig i sitt uppdrag. Information finns hos Länsstyrelsen angående detta.


Om det är så att styrelsen får kritik vid en granskning så har medlemmarna i föreningen en möjlighet att stämma styrelsen för det som framkommer vid granskningen. Och jag rekommenderar till att överväga detta för det är ju medlemmarnas privata ekonomi som det handlar om.


Information om särskild granskare i en bostadsrättsförening;
Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214)