handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös svar på klander av årsstämman 2008


Admin
2009-02-20, 07:01
HSB Malmös styrelses svar på klander av årsstämman 2008

Jag har klandrat HSB Malmös årsstämma 2008 pga särbehandling där jag som enskild medlem och motionär fråntogs min självklara yttranderätt och rätt att försvara mina motioner samt att enbart mina motioner skulle beslutas om utan debatt och att alla specifikt mina motioner klumpades ihop i ett beslut, och även att jag inte fick yttra mig i samband med att jag förekom som nominerad i val av förtroendevalda, och att jag vid flera tillfällen under stämman kränktes, dessutom utan möjlighet att försvara mig.
Ingen av övriga motionärer diskriminerades eller begränsades i sina rättigheter.

Jag utsattes för en extrem särbehandling (på flera sätt och vid olika tillfällen under stämman), vilket därmed bröt mot likabehandlingsprincipen.

Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen.

Stämma och styrelse begick framförallt tre allvarliga fel på årsstämman 2008;
- dels särbehandlades enskild medlem i strid med likabehandlingsprincipen, och
- dels behandlades inte en medlems motioner, och
- dels ville styrelsen inte svara på frågor (trots att de t.o.m. ställts i motionerna).

Det handlar alltså huvudsakligen om;
1) likhetsprincipen gälla eller inte?
2) motionärer har rätt att presentera och försvara sina motioner (och är styrelsen skyldig att svara på de frågor som ställs till/på stämman)?

Innan jag lämnade in klander av årsstämman försökte jag avstyra detta genom en dialog med HSB Malmös styrelse. HSB Malmös styrelse visade dock inget intresse av detta.

Här nedan följer HSB Malmös svar på detta där HSB Malmös styrelse bestrider att detta brott mot likabehandlingsprincipen var fel på något sätt.


Inställning till yrkanden

HSB Malmö bestrider talan.

HSB Malmö yrkar ersättning för sina kostnader i målet med belopp som senare kommer att anges.

Grunder och sakomständigheter

Grunden för bestridandet är att beslutet under protokollets § 58 tillkommit i laga ordning i enlighet med föreningslagen (FL) och HSB Malmös stadgar.

Min kommentar (01):
Naturligtvis stämmer inte detta, men om HSB Malmös styrelse vill välja att bestrida klandret av det felaktiga förfarandet på stämman så kan HSB Malmös styrelse inte säga annat än att beslutet "tillkommit i laga ordning i enlighet med föreningslagen (FL)...".

HSB är en rikstäckande organisation som i sin tur är uppbyggd av självständiga organisationer i tre led. Det första ledet består av de enskilda medlemmarna som är medlemmar i sina bostadsrättsföreningar. HSB har ca 3 900 bostadsrättsföreningar och totalt är ca 536 000 personer medlemmar i HSB, som boende och/eller bosparare. Det andra ledet består av 33 regionala HSB-föreningar. HSB-föreningarnas medlemmar bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt de bosparande medlemmarna. HSB Malmö utgör en sådan regional HSB-förening. Det tredje ledet är HSB Riksförbund där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar.

HSB Malmö har drygt 40 000 medlemmar som är bostadsrättshavare och/eller bosparare.

En ekonomisk förening av HSB Malmös storlek kräver en ändamålsenlig struktur för beslutsfattande. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet och styrelsen, som utses av föreningsstämman, är det förvaltande och verkställande organet. Under styrelsen finns även en verkställande direktör, som utses av styrelsen och som ansvarar för den löpande förvaltningen av HSB Malmö. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD framgår av 6 kap 6 § föreningslagen.

Min kommentar:
I vanlig ordning vill HSB (denna gång via sitt ombud) fylla ut med meningslös text som inte är relevant för något annat än för att försöka ta bort fokus från vad det handlar om.

HSB Malmös styrelse tycks förutsätta att t.o.m. domstolen är helt okunnig om hur en förening fungerar och vilka lagar som gäller.

HSB Malmö tillämpar, liksom övriga regionala HSB-föreningar, på grund av det stora antalet medlemmar ett s.k. representativt system avseende föreningsstämman; fullmäktigesystemet. Det systemet innebär att föreningsstämmans befogenheter helt tillkommer särskilt valda fullmäktigeledamöter. Sammanträde med fullmäktige utgör då föreningsstämma. Lagstöd för detta förfarande återfinns i 7 kap 1 § och 12 § FL.

I § 14 i HSB Malmös stadgar som gällde vi tidpunkten för den klandrade föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet regleras dels att föreningsstämmans befogenheter helt ska utövas av fullmäktige och dels hur val till fullmäktige går till.
Stadgarna bifogas som bilaga 1.

Fullmäktigesystemet innebär att medlemmarna väljer ett antal personer som har att företräda medlemmarna vid föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Oaktat fullmäktigesystemet har den enskilda medlemmen alltid rätt att lämna in och få motioner behandlade på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet, att erhålla dels årsredovisningen, dels protokollet från föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Under år 2007 och 2008 har käranden, främst via e-post, ställt ett nästintill oräkneligt antal frågor till styrelsen för HSB Malmö.

Min kommentar (02):
Redan här börjar lågvattenmärkena sättas.

Hur många frågor jag ställt till styrelsen saknar helt relevans! Vem hävdar detta?

Infantila och obefogade påhopp som dessa visar hur allvarlig mobbningssituationen är inom HSB-organisationen där tydligen många inte har några som helst skrupler när det gäller att smutskasta enskilda medlemmar i egen personlig vinning.

Frågorna är definitivt inte ett "oräkneligt antal". De är lätträknade. Svaren från HSB Malmös styrelse är å sin sida ännu lättare att räkna, eftersom väldigt få frågor besvaras av HSB Malmö.

HSB Malmös styrelse skapar själv behovet av frågor genom sitt agerande... eller brist på agerande!

Styrelsen har lagt ned åtskillig tid på att försöka besvara kärandens frågor men har exempelvis inte besvarat de frågor som enskilda medlemmar inte har rätt att erhålla information om.

Min kommentar (03):
Ovanstående subjektiva åsikt saknar helt relevans i sammanhanget!

Styrelsen har tyvärr mest bara lagt ner tid på att undvika att besvara frågor.

Om styrelsen lagt ner lika mycket tid på att besvara frågor som styrelsen lägger ner på konstant undanglidande svar så hade det mesta varit löst idag och HSB Malmö skulle förmodligen kunnat betecknas som en fungerande medlemsorganisation.

Vilka frågor har jag ställt som enskilda medlemmar inte har rätt att erhålla information om?

Det gäller frågor som sorterar under styrelsens egna kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Min kommentar (04):
Ovanstående märkliga åsikt saknar helt relevans i sammanhanget, och man kan bara hoppas att denna missuppfattning av styrelsen inte är utbredd inom organisationen!

Ge exempel på dessa "obehöriga" frågor som jag skulle ha ställt, i stället för att bara komma med generella påståenden utan grund!

Käranden tycks leva i tron att allt arbete som sker inom styrelsen i HSB Malmö är offentligt, vilket naturligtvis inte är fallet.

Min kommentar (05):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Vi befinner oss på ren sandlådenivå, där HSB Malmös styrelse via sitt ombud i stället för att hålla sig till fakta inte ens i detta sammanhang kan avhålla sig från att förolämpa och trakassera enskilda medlemmar.

Egentligen borde jag inte bevärdiga styrelsens barnsliga dumheter med ett svar, men jag kan bara kort säga att bara för att jag ställer frågor innebär detta inte att jag tror att allt som sker inom styrelsen är "offentligt".

Men om HSB Malmös påstådda "nya öppenhet" (som vi efter ett år ännu inte sett röken av) nämner HSB Malmö inget. HSB Malmö pratar vitt och brett om den nya öppenheten, men i praktiken är HSB Malmö i mångt och mycket lika sluten som tidigare.

Styrelsen och HSB Malmös VD har inom ramen för sitt sysslomannaansvar lämnat svar till käranden.

Min kommentar (06):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Styrelsen och HSB Malmös VD har lämnat svar på enstaka frågor, men lämnat de flesta och de viktigaste frågorna helt obesvarade. Styrelse och VD vill inte ens motivera varför de inte svarar på frågor (men skälet tycks ofta vara att försöka dölja sina misstag).

Man har också vid flera tillfällen sammanträffat med käranden i försök att reda ut frågeställningarna.

Min kommentar (07):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Det är dessutom en ren och skär lögn. "Vid flera tillfällen"? När? Vem är "Man"?

De enda träffar jag känner till med HSB Malmö är två träffar i efterskott under januari 2009 (mellan mig, två andra medlemmar samt styrelseordförande Claes Caroli och styrelseledamot Maj-Britt Thulin) specifikt ägnade åt motionshanteringen (och förmodligen enbart tillkomna för att HSB skulle kunna skriva in denna felaktighet här).

Inte ett enda möte har ägnats åt att försöka reda ut några av mina frågor, varken före årsstämman 2008 eller efter!

Dock har varken styrelsen eller VD:n rätt att lämna ut information till en enskild medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom det uppdrag som styrelse och VD har, det vill säga den löpande förvaltningen.

Min kommentar (08):
Ovanstående uppenbart felaktiga synpunkter saknar helt relevans i sammanhanget!

Jag vet inte vad det är för frågor som åsyftas om "interna förhållanden" eller den "löpande förvaltningen" så det blir därmed omöjligt att bemöta dessa för klandret helt irrelevanta påståendena.

Dock hoppas jag det är uppenbart att vad HSB Malmös styrelse säger här är felaktigt. Självklart finns det inget som helst hinder att lämna information om den löpande förvaltningen. Det är illavarslande att HSB Malmös styrelse inte förstår detta.

Eftersom käranden missuppfattat rätten till svar på alla sina frågor har inte käranden alla gånger erhållit de svar han förväntat sig från styrelsen.

Min kommentar (09):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Jag har inte missuppfattat något överhuvudtaget, men det är korrekt att jag inte "alla gånger" erhållit svar. Svar får jag endast i undantagsfall eftersom jag enbart är medlem, medan de som ingår i styrelser som regel alltid får svar på sina frågor (särbehandling!).

Styrelsen har gått utöver sin skyldighet, i enlighet med stadgarna och FL, genom att besvara eller försöka besvara merparten av kärandens frågor.

Min kommentar (10):
Ovanstående högst subjektiva åsikt saknar helt relevans i sammanhanget!

Denna subjektiva bedömning får stå för styrelsen, och denna uppfattning vet vi redan att styrelsen har. Det är tråkigt att styrelsen inte står för den öppenhet som de försöker ge sken av att de har. Men att styrelsen vägrar svara på frågor får bara den konsekvensen att frågorna måste ställas i motioner. Ingen bra lösning, men är det så styrelsen vill att det ska fungera så måste det tyvärr bli enligt styrelsens önskemål.

Vad menar HSB Malmös styrelse att det står i FL och i HSB Malmös stadgar om styrelsens skyldighet att besvara/försöka besvara frågor?

Dessa svar har regelmässigt renderat ytterliggare frågor från käranden.

Min kommentar (11):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget, och är enbart till för att försöka smutskasta mig!

Vad vill HSB Malmö ha sagt med detta?
Det enda detta påvisar är att HSB Malmö svarar undvikande eller felaktigt på frågor!

Problemet för HSB Malmös styrelse är att jag inte är fullt lika lätt att vilseleda som de flesta andra, dels pga mitt engagemang och dels pga min kompetens inom området. Därför är det lite lättare för mig att se när HSB svarar på felaktigt eller vilseledande sätt.

Trots styrelsens försök att tillmötesgå käranden så långt det var möjligt inom gällande regelverk vad gäller svar på kärandens frågor, lämnade käranden inför föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet ett stort antal motioner.

Min kommentar (12):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Denna högst subjektiva åsikt om styrelsens försök att "tillmötesgå" mig saknar, precis som för alla övriga sypunkter i samma stil, konkreta bevis. Det är tyvärr i stället raka motsatsen till vad som här hävdas. Detta kan jag också bevisa om så önskas.

Käranden skrev 192 av de 210 motionerna som lämnades in inför de ordinarie föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet 2008.
Kärandens motioner bifogas som bilaga 2.

14 av dessa motioner var tidigare insända av käranden för att behandlas vid ett tidigare tillfälle men då den stämman ej ägde rum och käranden ej återkallat motionerna togs även dessa upp till behandling på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet 2008.

Styrelsen har i vederbörlig ordning upprättat förslag på svar på samtliga av kärandens motioner för föreningsstämmans/fullmäktigesammanträdets beslut. Uppskattningsvis innehåller kärandens motioner ca 700 yrkanden av varierande karaktär.


Min kommentar:
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!
(Inom parantes sagt så ligger 500 yrkanden närmare sanningen, men då inberäknar detta yrkanden som återkommer.)

Värdelöst vetande, men om man går mer in på vad HSB Malmös styrelse skriver här så framkommer det hur illa HSB Malmös styrelse skött sitt uppdrag. Bara styrelsens svar på motionerna säger mer än något annat.

Vid en genomgång av motionerna kan konstateras att flertalet skrivelser inte är att anse som motioner.

Min kommentar (13):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Det går kanske att lura vanliga okunniga medlemmar om detta, men det lär inte finnas en domstol i detta land som skulle kunna intalas att "flertalet" eller ens en enda av mina motioner inte skulle kunna betraktas som motion.

Detta vet säkert t.o.m. HSB Malmös styrelse eftersom de inte ens kan ge ett enda exempel av mina 178 motioner som inte skulle kunna betraktas som motion.

Det känns som att HSB Malmös styrelse famlar desperat i mörkret här.

Käranden uppger i sina skrivelser att "motionerna" egentligen är frågor till styrelsen för HSB Malmö, vilket innebär att de i realiteten inte ska betraktas som motioner.

Min kommentar (14):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

I vilka "skrivelser" skulle jag ha hävdat att mina motioner egentligen är frågor?

Detta är så dumt att det egentligen inte förtjänar en kommentar, men jag kan ändå säga att de första 33 motionerna baseras på frågor till HSB Malmö som HSB Malmö inte velat besvara. Samtliga frågor var allmänna och skulle kunna ha lösts utanför stämman. Detta ville dock inte HSB Malmös styrelse vilket ledde till att frågorna i stället omvandlades till motioner. Att hävda att motionerna inte kan definieras som motioner bara för att ursprunget varit frågor till HSB Malmö är bara absurt!

Dock har käranden, ytterst medveten om vilken betungande effekt detta får på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet, lagt till yrkanden till föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet i varje frågeställning och på så sätt givit frågeställningen sken av att vara en motion.

Min kommentar (15):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Samtidigt som det är tragiskt att en medlemsorganisation yttrar sig på detta sätt och har denna nedlåtande inställning till medlemmarna så kan man inte låta bli att se det komiska i sammanhanget.

Jag ger alltså sken av att det är motioner genom att jag har yrkanden i motionerna?

Admin
2009-02-20, 07:03
En medlem har, som tidigare angivits, rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Även i förening där man tillämpar fullmäktigesystemet kvarstår medlemmens motionsrätt. Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om.

Min kommentar (16):
Ovanstående är förhoppningsvis helt klart för alla, dvs;
- Jag har som medlem i HSB Malmö motionsrätt till HSB Malmö.
- Jag har som medlem rätt att få ett ärende behandlat på HSB Malmös stämma.
- Med ett ärende avses att motionens frågeställning hör till föreningen att behandla.
- Samtliga av mina motioner hör till föreningen att behandla.
- Ärendet ska avse något som ligger inom stämmans kompetensområde.
- Samtliga av mina motioner var stämman behörig att fatta beslut om.

En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.

Min kommentar (17):
Var i lagen undantas begäran om upplysning från motioner?

Självklart är en begäran om svar från styrelsen på en fråga att betrakta som en motion.
Begäran om ett svar på en fråga kan sedan, som alltid annars, leda till ett tilläggsyrkande baserat på det svar som styrelsen ger.

HSB Malmö har själv klargjort att det inte finns något regelverk för motioner. HSB Malmö har inget sådant regelverk, och mig veterligen ingen annan heller i Sverige.

Frågor till styrelsen ska istället ställas av en fullmäktige till styrelsen enligt reglerna i 7 kap 11 § FL.

Min kommentar (18):
Det står inget alls i ovan nämnda paragraf i FL att det enbart är fullmäktige som har rätt att ställa frågor.

FL 7 kap 11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.

Allmänna uttalanden vid stämman är inte heller motioner.

Min kommentar (19):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Självklart är "allmänna uttalanden vid stämman" inte motioner, men vad har detta med vad att göra?

Detta innebär att flertalet av de s.k. motionerna rätteligen inte skulle ha tagits upp på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (20):
Det är en helt felaktig slutsats baserad på felaktiga utgångspunkter!

Exempel på detta finns i "motion" nr 13 och 14 som behandlar det som käranden uppfattar som demokrati.

Min kommentar (21):
"Exempel på detta"? Exempel på vad?

Det skulle vara tråkigt om HSB inte uppfattar det jag skrivit i dessa två motioner som demokrati där jag i motion 13 yrkar;

HSB Malmös styrelse omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) ska informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.
Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!Vad är det för fel på dessa yrkanden, enligt HSB Malmö?


I motion 14 yrkar jag följande;

HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra ej här dokumenterade sätt.
HSB Malmös styrelse ska ge ett otvetydigt svar (i svaret på denna motion) på om styrelsen har för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna.
Det fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).
HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.
Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.
HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).Vad är det för fel på dessa yrkanden, enligt HSB Malmö?

Käranden ställer i motionerna ett antal frågor till styrelsen och redogör också för de svar han tidigare erhållit från styrelsen.

Min kommentar (22):
Det är korrekt, men vad är problemet?

Eftersom käranden inte är nöjd med svaren omvandlar han frågorna till styrelsen till en "motion" i stället.

Min kommentar (23):
Helt korrekt, och är det för fel med att göra detta?
Vad har bakgrunden till mina motioner och yrkanden med vad att göra?

Det handlar för övrigt inte om att jag, som HSB Malmös styrelse så nedlåtande vill uttrycka det, "inte är nöjd" med svaret. Som alla kan se har styrelsens svar inte särskilt mycket med frågorna att göra.

HSB Malmö uttalar sig hela tiden som att jag är skyldig att acceptera de svar jag får oavsett hur dumma svaren är och oavsett hur ovidkommande de är.

Som delägare anser jag mig ha rätt att ställa frågor. HSB Malmö uttalar sig som att allt i denna medlemsorganisation enbart ska ske helt på styrelsens villkor. Precis som i varje diktatur. Men kanske det inte är som HSB tror och vill att det ska fungera?

Ytterliggare exempel finns i "motion" nr 24 med rubriken "Information när styrelsen har sina styrelsemöten".
Käranden ställer i denna "motion" ett antal frågor till styrelsen som handlar om att käranden vill få insyn i vad som avhandlas på styrelsemötena.
När han inte ges insyn vill han genom beslut på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet tvinga till sig information.

Min kommentar (24):
Är att skriva en motion med yrkanden att "tvinga till sig information"?
Var och en som bara har de mest grundläggande kunskaper i motioner förstår naturligtvis att man inte tvingar till sig information genom att skriva motioner.
Vi må vara av olika åsikter, och det är svårt att hindra styrelsen från att gå emot den öppenhet de utåt säger sig stå för, men att detta skulle juridiskt hindra motioner i ämnet känns märkligt.

Vidare framlägger käranden rena konspirationsteorier i flera av sina motioner.
Ett exempel på detta är "motion" nr 34 där käranden gör gällande att styrelsen i HSB Malmö aktivt lurar och vilseleder HSB:s medlemmar.

Min kommentar (25):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Det som för HSB Malmö är en "konspirationsteori" är baserat på fakta. Fakta som aldrig i något läge ens förnekats, inte ens i styrelsens svar på denna motion.

HSB Malmö har vid flera tillfällen getts möjlighet att bemöta dessa fakta, men valt att inte göra så. Då får man nog snällt finna sig i att jag redogör för dessa fakta i min motion.

"I flera av sina motioner"? I vilka övriga motioner inbillar sig HSB Malmös styrelse att jag skulle framlägga "konspirationsteorier"?

Efter drygt sex sidor med påhopp på HSB Malmös styrelse och inte minst styrelsen i den bostadsrättsförening som käranden själv tillhör, formulerar käranden inte mindre än 12 yrkanden till föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (26):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Helt i linje med hur HSB alltid väljer sin strategi så kommer man bara med allmänna påhopp mot mig utan att bemöta fakta.
Vad är det som är fel rent faktamässigt i det jag skrivit?

Varför anmärker HSB Malmö på att jag formulerat 12 yrkanden? Får man inte skriva 12 yrkanden?

Dessa yrkanden är egentligen ett uttryck för olika oförrätter som käranden anser sig blivit utsatt för av sin egen bostadsrättsförening.

Min kommentar (27):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Oförrätterna är det samtliga medlemmar i min brf som utsatts för.
Och som framgår av motionerna är det HSB Malmö som står för dessa, eller i alla fall är högst delaktig i detta. Notera att det jag anmärker på i just denna motion är HSB Malmös agerande och delaktighet i det som skett, och det är också detta mina yrkanden handlar om.

Intressant att notera är att styrelsen i brf:en funnit det nödvändigt att anlita juridisk experthjälp för att kunna genomföra sina föreningsstämmor och att käranden anser att detta ska bekostas av HSB Malmö.

Min kommentar (28):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Jag vet inte på vilket sätt detta skulle vara intressant att notera i detta sammanhang där innehållet i denna motion inte har det minsta med klandret av HSB Malmös årsstämma att göra.

Men annars kan jag hålla med om att det är intressant att en styrelse inte kan besvara simpla motioner på egen hand och att HSB Malmö inte har etik nog att avhålla sig från att bistå styrelsen med hjälp att avslå samtliga motioner utan grund.

Även motion nr 178 måste ses som ett uttryck för kärandens personliga och fientliga inställning gentemot styrelsen för HSB Malmö.

Min kommentar (29):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Ja, motion 178 är intressant för att visa på den mobbning och särbehandling som HSB Malmö också tydligt visar på även i sitt svar på detta klander.

"Motion" nr 118 till och med 130 behandlar det klander av HSB Malmös ordinarie föreningsstämma/fullmäktigesammanträde 2007 som gjordes av Brf Misteln vid Malmö tingsrätt avdelning 1, mål nr T 4688-07. Denna klandertalan, där undertecknad var ombud för HSB Malmö, slutade med att Brf Misteln återkallade sin talan och att HSB Malmö medgav att vardera part skulle stå för sina egna kostnader. Det vill säga att HSB Malmö inte krävde ersättning för sina kostnader av Brf Misteln trots att HSB Malmö hade laglig rätt därtill när Brf Misteln återkallade sin talan. I och med att detta mål förlikts och därmed avslutats är detta inte något som ska behandlas på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (30):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

Vad som sägs här ovan är förvisso inte sant (förlikningen gav inte på något sätt HSB Malmö rätt att utkräva någon "ersättning"), men det är inget som har med detta klander att göra.

HSB Malmös styrelse bestämmer inte vad motionerna ska handla om, även om det är uppenbart att detta är hur styrelsen vill att det ska fungera.

Väl medveten om att skrivelserna inte i alla delar uppfyllde kraven för att vara motioner, valde styrelsen för HSB Malmö ändå att behandla dem som motioner för att därmed undanröja troliga och förväntande påståenden från käranden om att styrelsen inte agerar demokratiskt.

Min kommentar (31):
Ovanstående kommentar saknar helt relevans i sammanhanget!

För det första så finns det inga krav för motioner, och inga sådana krav har presenterats varken tidigare eller nu.

För det andra så finns det inte en enda motion av mina 178 motioner som inte i juridisk mening kan betraktas som motion.

För det tredje så har styrelsen, varken med ett muntligt eller skriftligt ord i något läge tidigare, varken officiellt eller till mig, förklarat något tvivel om att en enda av mina motioner skulle vara att betrakta som motion.

För det fjärde så blir påståendet om att styrelsen behandlade mina motioner som motioner enbart för att undvika att jag skulle påstå att styrelsen inte agerade demokratiskt enbart löjeväckande, inte minst i ljuset av hur styrelsen i övrigt betett sig.

När det gäller motionsbehandlingen på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet kan följande anföras.

Samtliga motioner har behandlats av styrelsen som kort redogjort för styrelsens synpunkter och styrelsens förslag till beslut.

Alla motioner samt styrelsens förslag till beslut har skickats ut till samtliga 311 valda fullmäktige tillsammans med kallelse till föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Alla fullmäktige hade således tillgång till samtliga handlingar för genomgång i god tid före föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Som framgår av protokollet från sammanträdet, bilaga 3, hölls fullmäktigesammanträdet den 26 april 2008 samt den 5 och 18 maj 2008.

Under §4 beslöts att föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet skulle vara öppen/öppet även för andra än fullmäktige, d.v.s. även för HSB Malmös medlemmar.

Min kommentar:
Ovanstående text tillför inget och besvarar inget!

Det är inte helt lätt att förstå varför stämman alltid benämns "föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet", men precis som det mesta annat så är det bara utfyllnad utan någon som helst betydelse för klandret i fråga. Det kan alltså inte vara något annat syfte än för att försöka ta bort fokus från vad klandret handlar om.

Admin
2009-02-20, 07:09
I föreningslagen anges inte hur behandlingen av motioner ska ske på föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet. Någon särskild regel om krav på tillfredsställande beslutsunderlag finns inte.

Min kommentar (32):
Detta har, precis som allting annat, inte det minsta med klandret att göra.

Visst är det uppenbart att beslutsunderlaget var undermåligt och att styrelsen inte gjort något bra arbete i sin behandling av motionerna, men det är inte vad mitt klander går ut på.

Dock har stämmoordföranden ansvar för att tillse att beslutsunderlaget är tillfredsställande innan beslut om motioner fattas.

Föredragning av ärenden på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet är en föreningsintern fråga som inte lagreglerats.

Det innebär att föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet beslutar hur motionsbehandlingen ska genomföras.

Föredragning av ärendet inte är nödvändig, särskilt inte när fullständigt material skickats till fullmäktige inför föreningsstämma/fullmäktigesammanträde.

Min kommentar (33-34):
Föredragning av ärenden är en föreningsintern fråga?

De påståenden som ges här är frapperande. HSB Malmö försöker bortförklara sitt agerande att frånta specifikt mig som motionär min självklara rätt att försvara mina motioner med att det inte är lagreglerat att en motionär ska få försvara sina motioner.

Varför är föredragning av motioner inte nödvändig specifikt för mig, medan alla andra ska ha denna rätt?

Beslut på föreningsstämma/fullmäktigesammanträde om behandling av motioner fattas med enkel majoritet.

Min kommentar (35):
Detta har, precis som allting annat HSB Malmö framfört här, ingen relevans för klandret.

På föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet den 26 april 2008 fattade fullmäktige beslut om hantering av motioner under § 37 i protokollet att även motionär som inte var fullmäktige skulle få rätt att yttra sig vid behandlingen av den egna motionen.

Vidare beslöt föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet under § 47 i protokollet den 5 maj 2008 att behandla varje motion för sig.

Min kommentar (36):
Detta är enbart en upprepning av vad jag redan tidigare påpekat ett flertal gånger.

Därefter vidtog behandlingen av kärandens motioner 1-42 varvid föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet beslutade i samtliga fall i enlighet med styrelsens utsända förslag.

Min kommentar (36):
På vilket sätt är detta relevant för vad?

När dessa motioner behandlats ajournerades föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet p.g.a. tidsbrist/lång tidsutdräkt och återupptogs den 18 maj 2008 kl. 9.00.

Min kommentar (36):
På vilket sätt är detta relevant för vad?

Behandlingen av kärandens 42 första motioner hade upptagit merparten av de fyra timmar som föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet pågick den 5 maj 2008.

Min kommentar (37):
Om så hade varit fallet, på vilket sätt är detta relevant för vad?

När föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet återupptogs den 18 maj 2008 framställdes yrkande från en fullmäktige under § 58 i protokollet att, med ändring av föreningsstämmans / fullmäktigesammanträdets tidigare beslut, kvarvarande motioner från käranden nr 43-178 samt nr 197-210 skulle behandlas i ett sammanhang.

Min kommentar (38):
Detta är bara en ren upprepning av vad jag redan skrivit och som tingsrätten själv lätt kan se utifrån stämmoprotokollet. Motionerna klumpades ihop - uttryckligen enbart mina motioner - och avslogs i klump, av de skäl som jag redogjort för.

Yrkandet ska ses mot bakgrund av det stora antalet motioner från samma motionär, den oproportionerligt långa tid som behandlingen av de första 42 motionerna tog, samt fullmäktiges ambition att på rimligt och rättssäkert sätt genomföra föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (39):
Yrkandet att avslå alla mina resterande motioner i ett svep ska ses mot bakgrund av det stora antalet motioner från samma motionär?
Så innehållet i motionerna var inte relevant, utan bara det faktum att motionerna kom från samma motionär skulle motivera att inte behandla motionerna på ett normalt sätt?

Yrkandet att avslå alla mina resterande motioner i ett svep ska ses mot bakgrund av den oproportionerligt långa tid som behandlingen av de första 42 motionerna tog?
Nu stämmer inte detta påstående alls. Det är en ren lögn! Motionerna avhandlades i rask takt. Men att det skulle ha tagit "lång" tid att behandla de första 42 motionerna skulle alltså motivera att resten av motionerna inte skulle behandlas?

Fullmäktiges "ambition"... ?
Att fullmäktiges ambition bara var att avslå motionerna oavsett vad de handlade om behöver man inte ens ha varit på stämman för att konstatera. Det framgår t.o.m. av protokollet.

"Rimligt" och "rättssäkert" sätt?
Så "rimligt" är att avslå motioner i klump?
Vari ligger den "rättssäkra" behandlingen av motioner?

Skulle varje återstående motion från käranden behandlats separat behövde föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet ajourneras ytterliggare 1-2 gånger.

Min kommentar (40):
HSB Malmö skäms inte för att rent ut säga att man anser det rimligt att underlåta att behandla motioner enbart pga tidsfaktorn. Motioner måste självfallet få ta den tid det tar att behandla dem, oavsett om stämman skulle ha behövt ajourneras 1-2 ggr till (vilket vi inte vet något om).

Från att vid första sammanträdesdagen, den 26 april 2008, varit 184 fullmäktige var man dag tre den 18 maj 2008, nere på 71 fullmäktige, vilket var en direkt konsekvens av kärandens sätt att sabotera föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (41):
Jag "saboterar" alltså föreningsstämman genom att jag lägger ner väldigt mycket tid och arbete på att skriva 178 seriöst utformade motioner?

Var det mitt fel också att 127 fullmäktigeledamöter inte dök upp ens under första dagen?

HSB Malmö försöker skuldbelägga mig för att fullmäktige inte är engagerade nog att ens fullgöra sin uppgift som fullmäktige och gå på stämmorna, och för att styrelsen i sin "behandling" av motionerna inte lyckats ta fram ett meningsfullt beslutsunderlag som skulle snabbat upp och kraftigt förenklat behandlingen.

Dessa ständiga påhopp från HSB Malmö är sorgliga, och att det får förekomma en dylik mobbningsstrategi i en medlemsorganisation är bara beklagligt.

Admin
2009-02-20, 07:11
Beslutet under § 58 i protokollet som käranden klandrat är

- att motionär som inte är fullmäktige skall få yttra sig vid fråga om behandling av motion
- att "Stämman beslutar att bifalla Sven-Erik Eliassons förslag:
• Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
• Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
• Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt."

Min kommentar (42):
Som man lätt kan konstatera så har HSB Malmö "smusslat in" en formulering i § 58 som inte hör hemma där. Jag har inte klandrat; "- att motionär som inte är fullmäktige skall få yttra sig vid fråga om behandling av motion".

Innan stämman fattar beslut fick käranden av stämmoordföranden möjlighet att yttra sig över samtliga kvarstående motioner i ett sammanhang.

Min kommentar (43):
Hur vågar HSB Malmös styrelse framföra osanningar på detta flagranta sätt när det t.o.m. finns en inspelning där sanningen lätt kan påvisas. Jag fick definitivt ingen möjlighet att yttra mig över resterande motioner.

Detta i enlighet med den första att-satsen i § 58 i protokollet.

Min kommentar (44):
Någon sådan att-sats finns bevisligen inte!

Käranden avböjde den möjligheten, varefter stämman behandlade kärandens kvarstående motioner i ett sammanhang.

Min kommentar (45):
Hade jag fått denna möjlighet så hade jag inte avböjt den, men nu fick jag bevisligen inte denna möjlighet.

Jag finner det frapperande att HSB Malmö vågar öppet ljuga om detta när såväl inspelning av stämman som stämmoprotokoll direkt bevisar det som rena lögner.

Jag förstår att denna fråga var något som var särskilt besvärande för HSB Malmö, men det är märkligt om man tror att inte sanningen ändå kommer fram till slut.

I 7 kap 16 § FL anges att föreningsstämman inte får fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Min kommentar (46):
Ja, ingen kan bestrida detta, och det är vad jag tidigare framfört.

Genom stämmans beslut i § 58 i protokollet har ingen beretts en otillbörlig fördel, eller någon fördel överhuvudtaget.

Min kommentar (47):
Då alltså bortsett från t.ex. styrelsen som fick den fördelen att styrelsens felaktiga svar inte fick se dagens ljus. Och bortsett från den fördel som de odemokratiska krafterna bland HSB Malmös fullmäktige fick när jag inte fick bemöta styrelsens felaktiga påståenden och försvara mina motioner.

Det är svårt att förstå hur HSB Malmö kan bortse från den andra delen av lagtexten här, dvs att den nackdel jag utsattes för, i motsats till samtliga andra motionärer (fullmäktige såväl som icke-fullmäktige) som fritt fick försvara sina motioner utan några restriktioner.

Beslutet att behandla alla kärandens kvarstående motioner i ett sammanhang är heller inte något åsidosättande av likhetsprincipen.

Min kommentar (48):
"Behandla" är ett helt felaktigt ord i sammanhanget. Det fanns inte en tillstymmelse till behandling i det avslag i klump av alla mina resterande motioner.

Samtliga motioner har behandlats på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (49):
Ja, samtliga motioner "behandlades" på årsstämman, förutom mina motioner 43 - 178.

Konsekvensen av stämmobeslutet i § 58 i protokollet i den delen, var att käranden fick en möjlighet att argumentera för sina samtliga kvarvarande motioner.

Min kommentar (50):

Detta är bevisligen inget annat än en ren och skär lögn, vilket som sagt enkelt bevisas av såväl inspelning som av protokoll.

Admin
2009-02-20, 07:12
Det ska dock noteras att käranden inte är fullmäktige i HSB Malmö och inte har yttranderätt eller rösträtt.

Min kommentar (51):
Varför ska detta noteras?
Tror HSB Malmös styrelse att det går att stadga bort en motionärs yttranderätt?
Uppenbarligen tror HSB Malmö inte detta eftersom stadgarna justerades snart efter årsstämman så att det även i stadgarna nu tydligt klargörs att motionärer har yttranderätt för sina motioner.

Den rätt som föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet gav honom och övriga motionärer som inte är fullmäktige, gick utöver den rätt som följer av lagen och de då gällande stadgarna.

Min kommentar (52):
Som av en händelse har HSB Malmö glömt att förklara var det står i lagen att en motionär inte har yttranderätt för sina motioner. Var står detta?

HSB Malmö har också råkat missa att berätta var det då stod i stadgarna att en motionär inte har yttranderätt för sina motioner. Var stod detta?

Likhetsprincipen innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte är sakligt motiverat (NJA 1977 s 393). I praxis har ekonomiska föreningar ansetts ha viss frihet att fatta beslut som träffar medlemmarna olika.

Likhetsprincipen avser i första hand rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar (se NJA 1989 s 751).

Min kommentar (53):
Ja, och ett bättre exempel på vad likhetsprincipen avser än detta fall går nog aldrig att uppnå!

Sammantaget görs gällande att föreningsstämmans/fullmäktigesammanträdets beslut i § 58 i protokollet inte är ett åsidosättande av bestämmelserna i 7 kap 16 § FL.

Min kommentar (54):
Detta gör HSB Malmös styrelse gällande på helt felaktiga grunder, enligt vad jag här beskrivit.

Motionerna har behandlats av styrelsen som lämnat förslag till beslut, samtliga motioner och styrelsens underlag har skickats ut till alla röstberättigade fullmäktige inför föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (55):
Det finns en del att säga om detta, speciellt styrelsens undermåliga behandling (vilket styrelsen dessutom erkänt i efterskott), men det är inte vad mitt klander går ut på!

Samtliga motionärer har beretts möjlighet att yttra sig vid behandlingen av motionerna.

Min kommentar (56):
Men då bortser HSB Malmös styrelse bevisligen från mina motioner 43 - 178.

Det beslutsunderlag som förelåg vid behandlingen av kärandens kvarvarande motioner under § 58 i protokollet var tillfredsställande underlag för beslut.

Min kommentar (57):
Här känns det lite överflödigt att ens påpeka att så naturligtvis inte alls var fallet.

Vi har dessutom sett hur HSB Malmö på extrastämman 2008 inte ens lyckades behandla två motioner korrekt, där en liten motion på bara några rader ledde till ett beslut som inte hade något med motionens yrkande att göra.

Kärandens tillvägagångssätt att missbruka det demokratiska minoritetsskydd som motionsrätten innebär underminerar föreningens verksamhet, både vad gäller styrelsens arbete och föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar (58):
På vilket sätt är dessa påhopp relevanta i sammanhanget?
HSB Malmö kan inte ens i sin avslutande text avhålla sig från sitt förtryck av enskilda medlemmar och oförskämda påhopp.

Att detta är kärandens avsikt har han också klargjort på sin sida på internet, bilaga 4.

Min kommentar (59):
Tvärtom så klargörs där att min avsikt är att driva utvecklingen framåt och försöka minska den mobbning och förtryck och särbehandling som tyvärr annars är så kännetecknande för HSB Malmö.

Det är inte dessa syften som ska skyddas med bestämmelserna i föreningslagen.

Min kommentar (60):
Styrelsen menar att det är de antidemokratiska krafterna som ska skyddas, och det enda lilla skydd som enskilda medlemmar har ska inte gälla, enligt styrelsens önskan.

Kärandens uppfattning om begreppet demokrati är att han får bifall till sina förslag och svar på samtliga sina frågor.

Min kommentar (61):
Detta helt onödiga påhopp tjänar inget annat syfte än att i samma anda som gäller i HSB-organisationen försöka smutskasta enskild medlem enbart för att denna medlem är engagerad och vill alla medlemmar väl.

Naturligtvis vill jag ha svar på mina frågor. I en medlemsorganisation måste detta väl ändå vara en självklarhet. Även om frågor sällan, och nu närmast aldrig, besvaras. HSB Malmös styrelse särbehandlar medlemmar på ett flagrant sätt, där de medlemmar som ingår i styrelser får svar, andra inte. Detta kan enkelt bevisas!

Denna definition av demokratibegreppet delas inte av merparten av HSB Malmös medlemmar vilket också framgick av föreningsstämmans/fullmäktigesammanträdets svar på kärandens motioner där föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet i samtliga fall biföll styrelsens förslag till beslut.

Min kommentar (62):
När man läser ovanstående så är det svårt att förstå att det är vuxna människor som uttalar sig på detta sätt.

Målets fortsatta handläggning

HSB Malmö hemställer att målet sätts ut till muntlig förberedelse utan ytterliggare skriftväxling, då ytterliggare skriftväxling inte torde leda målet framåt.

Min kommentar (63):
I vanlig ordning vill HSB Malmö rikta sin kritik mot mig som person i stället för vad frågan handlar om och sedan hoppas man slippa undan att behöva försvara sina grova påhopp och kränkande lögner.

HSB Malmös svar tillsammans med en stor mängd påhopp och bevisbara lögner måste HSB Malmö självfallet förklara skriftligt. Något annat vore naturligtvis helt orimligt.

HSB Malmös styrelse lägger i sin 7 sidor långa inlaga ut en dimridå för att försöka dölja det faktum att HSB Malmös styrelse inte har några konkreta argument för sitt bestridande av klandret, och sedan hoppas styrelsen slippa att stå för det styrelsen framfört.

stephan
2009-02-20, 08:00
Vilken organisation.

Men det är medlemmarnas fel att det blir som det blir. tänk om några, speciellt då fullmäktigeledamöter hade engagerat sig tidigare så hade inte HSB:s styrelser kunnat bete sig som de bevisligen har gjort med att skydda varandra och "blåst" medlemmarna genom att ge varandra fördelar speciellt ekonomiskt.

Motioner om medlemsinsyn av styrelsens arbete borde ha förekommit innan skandalerna blev upplysta?

Men tyvärr verkar det vara status att vara HSB fullmäktigeledamot, vilket kan äventyras om man skulle gå emot organisationen HSB, och inte följa i ledbandet.

Kritik mot HSB är detsamma som obekväm för organisationen, och de som kritiserar skall hållas kort.

Kan man hoppas på att det framledes står klart att HSB:s genom tiderna "musseltaktik" inte är rätta vägen för en fungerande organisation.

Och då hjälper inte någon öppenhet på papperet med nya "koder" som inte är värda något.

Anders48
2009-02-21, 09:19
Att ni orkar! Det är ju uppenbart att Admin bedriver terrorverksamhet mot HSB Malmö. Han borde skämmas!

Admin
2009-02-21, 10:42
Jasså?
Jag skäms inte för att jag verkar för alla medlemmars bästa.
Har du inget att tillföra i sak?
På vilket sätt är detta uppenbart?

Så du tycker allt gått rätt till på den klandrade stämman?

Vänligen följ det lilla regelverket som du godkände när du registrerade dig!

Trötter
2009-02-21, 11:35
Att ni orkar! Det är ju uppenbart att Admin bedriver terrorverksamhet mot HSB Malmö. Han borde skämmas!

VI LEVER I EN DEMOKRATI

Anders48 behöver läsa på.

Om det inte fanns medborgare i vårt avlånga land som opponera sig gentemot organisationer som HSB som uppenbarligen har till uppgift eller snarare affärside att sprida falsk information använder sig av skräckpropaganda, översitteri mm och samtidigt ha mage att ta bra betalt för dessa tjänster av de ekonomiska föreningarna som av en outgrundlig anledning väljer att ha ett medlemskap i denna typ av organisation "er" är mig en gåta.

Om ej Admin med flera vänder sig mot dessa drakar genom att använda det lag utrymme som har upprättats av våra folkvalda, då detta skulle detta få till följd att vår demokratiska rättsstat varit bytt mot en diktatur av typen Nordkorea.

De som förespråkar dessa konstitutioner är de som har egen vinnig i att luras, förskingra och avliva de lagar som reglerar hur en bra fungerande bostadsrättsförening borde drivas.
En ekonomisk förening definieras genom att alla beslut som fattas ska vara till ägarnas bästa och inte till HSB.

JAG BLIR SÅ UPPRÖRD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:78:

Myggan
2009-02-21, 20:30
Det finns Dum,dummare sen fins det tusentals Anders 48 som ropar halleluja så fort nån innom HSB pratar...
Tyvärr är det så i detta land att samtliga är hjärntvättade utom ett fåtal som klarar av att hålla kvar en EGEN tanke i huvudet,

Tråkigt men sant!