handdator

Visa fullständig version : Andrahandsuthyrning i brf


tractors
2009-02-17, 09:47
I vår privata BRF vill nu en medlem hyra ut hela sin lgh i 2år. Som skäl anger han att han vill provbo med sin nya flickvän samt att priserna just nu är låga så försäljning just nu är inte aktuell. Så vitt jag förstår är "provbo" ett beaktningsvärt skäl.

Kan styrelsen begränsa uthyrningstiden till 1 år? Kan styrelsen neka juridisk person?
Är det riktigt att det är bostadsrättshavaren som har ansvaret för att avgiften till föreningen betalas under perioden för uthyrning?
Om andrahandshyresgästen inte sköter sig så har väl bostadsrättshavaren ansvaret?

Tacksam för kommentarer.

clabbe
2009-02-17, 10:28
Jag har ingen lagparagraf att hänvisa till som klart sätter en ettårsgräns men vad jag vet är det tillåtet att begränsa till ett år i taget. Det finns inget uttryckligt förbud i lagen mot att tillåta juridisk person som andrahandshyresgäst vad jag kan se men när man googlar verkar många föreningar säga nej till detta.
Bostadsrättshavaren har ansvaret för att pengar kommer in till föreningen och att andrahandshyresgästen sköter sig.

Trötter
2009-02-17, 11:10
Detta framgår ur BRL om uthyrning i hand av bostaden:11:

8 § Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Upplåtelse av lägenheten i andra hand 10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.

Samtycke behövs dock inte,

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. Lag (2003:31).

Ändrad: SFS 1992:505, 1995:1464, 2003:31
NJA 2001 s. 241: Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela...


11 § Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Lag (2003:31).

När det gäller kontraktet mellan föreningsmedlemmen och den eventuella andrahand gästen så skulle föreningen kunna vara behjälplig i detta med kreditprövning. Om det föreligger några betalnings åtaganden där, då finns det anledning att överväga avslag att anta hyresgästen.

Detta seger hyresnämnden

Om hyresvärden, styrelsen inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.
Hyresnämnden kan lämna tillstånd till uthyrning i andra hand:

Dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person


Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången. Om hyresvärden alt, styrelsen inte går med på fortsatt uthyrning kan bostadsrättsinnehavaren söka nytt tillstånd hos hyresnämnden.

Vid speciella förhållanden, till exempel vid en längre utlandstjänstgöring, kan dock tillstånd ges för hela tjänstgöringstiden. I regel lämnar nämnden inte tillstånd för längre tid än tre år sammanlagt.


Det är en fördel att ha ett skriftligt andrahandshyresavtal, till exempel för att kunna visa vad man har kommit överens om för hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Hyresnämnden tillhandahåller inte formulär för hyresavtal. Sådana finns att köpa till exempel i bokhandeln.

Om förstahandshyresgästen skriver avtal med andrahandshyresgästen innan hyresvärden eller hyresnämnden har tillåtit andrahandsuthyrningen, är det lämpligt att han eller hon skriver in i avtalet att det bara gäller om förstahandshyresgästen får tillstånd att hyra ut.

När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att han eller hon ska få tillfälle att yttra sig. Om hyresvärden inte vill gå med på uthyrningen, kallar nämnden hyresvärden och förstahandshyresgästen till ett sammanträde.

Om hyresvärden alt, styrelsen har haft invändningar mot andrahandshyresgästen är det en fördel om också den som ska hyra i andra hand kommer till sammanträdet.

Det går inte att överklaga hyresnämndens beslut, men det är möjligt att ansöka på nytt om man vill ange nya skäl för andrahandsuthyrningen.

Personligen så har jag lite svårt för det här med att styrelser inte låter medlemmar hyra ut sina bostäder i andrahand, för jag anser att det inte gagnar föreningen. I det att en stor omsättning på bostäder i en förening kan tyda på att föreningen inte är så bra.

Den som hyr i andrahand kan ju var en riktigt trevlig prick vem vet. Det går ju om styrelsen träffar den eventuella gästen att utröna om det är en person som kan tillföra föreningen någonting. :4:

stephan
2009-02-17, 11:17
Goda råd om andrahandsuthyrning (http://www.bostaddirekt.com/CustomerSupport/Contract.aspx)

Tillstånd att hyra ut
När du hyr ut en bostad i andrahand skall du alltid ha hyresvärdens eller föreningens tillstånd. Detta är mycket viktigt då du utan tillstånd omedelbart måste vidta rättelse och be din hyresgäst att flytta. Är det bara en del av din lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver du inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Sök tillstånd i god tid och begär att få det skriftligt. Hyresvärden har ej rätt att neka om man har beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl:

Tillfälliga studier eller arbete på annan ort.
Provsammanboende.
Militärtjänstgöring.
Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering.Är lägenheten en bostadsrätt kan en bostadsrättsinnehavare även åberopa andra beaktansvärda skäl för andrahandsupplåtelse. Som exempel kan nämnas om man köpt en lägenhet för att användas efter sin pension.

Om hyresvärden nekar kan du kontakta hyresnämnden för prövning av ärendet.

Ansvar
Det är du som förstahandshyresgäst eller bostadsrättsinnehavare som har det yttersta ansvaret för bostaden. Du ansvarar bl.a. för att din hyra betalas i tid och
att andrahandshyresgästen är skötsam. Vi rekommenderar att du som hyresvärd
tar hand om dina egna hyresavier och sköter betalningarna. Din hyresgäst betalar enklast in hyresbeloppet på ditt konto på varje månad.

Bostaden ska hålla en normal standard, dvs vara brukbar, och vara väl städad när andrahandshyresgästen flyttar in och vara likaså avflyttning.

Andrahandshyresgästen har exklusiv rätt till lägenheten, det innebär att du som uthyrare inte har rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse. Om uthyraren behåller nycklar till lägenheten skall detta skrivas in i hyreskontraktet. Det enda tillfället
när en hyresvärd har rätt till omedelbart tillträde är för att kontrollera brandrök
och befarat vatten läckage.

Om du som uthyrare skall vistas utomlands under tiden som andrahandsupplåtelsen pågår, bör du ge i fullmakt åt en i Sverige boende person att företräda dig och ta emot uppsägning. Fullmakten skall även lämnas till fastighetsägaren alternativt bostadsrättsföreningen.

Du som andrahandshyresgäst är skyldig att väl vårda bostaden samt erlägga hyra
på överenskommet datum. Du har även ansvar för att de personer som vistas i bostaden inte stör grannar eller på annat sätt uppträder olämpligt. Vid misskötsel eller ej erlagd hyresbetalning har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet.
Lite mer kött på benen avseende 2.handsuthyrning.

Hyrestid och uppsägningstider
En hyrestid kan vara tillsvidare på obestämd tid eller bestämd med ett slutdatum. Normalt skall alla hyresavtal sägas upp. Det är bara om ett hyresförhållande är nio månader och kortare en uppsägning inte behöver avtalas. Med hyresförhållande menas den faktiska tiden hyresgästen hyrt bostaden. Nedan redovisas hyreslagens uppsägningstider som är minimitider.

Obestämd tid, tillsvidare:

Hyresavtalet upphör till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Avtalet kan ej upphöra, tex den 10:e i en
månad utan är knuten till ett månadsskifte.Bestämd tid med ett slutdatum:

nio (9) månader och kortare. Hyresavtalet kan upphöra vid hyrestidens slut utan uppsägning. Om en uppsägningstid avtalas måste avtalet sägas upp. Uppsägning till hyrestidens slutdatum skall ske senast: - en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, - en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader och - tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Sådana avtal brukar även innehålla hur lång en förlängning av hyrestiden skall vara vid utebliven uppsägning.
längre än nio (9) månader råder uppsägningsplikt. För att hyresavtalet ska upphöra till hyrestidens slutdatum skall uppsägning ske senast tre månader före hyrestidens slutdatum.Uppsägningsregler som är viktiga att känna till
Vid hyresavtal som löper på bestämd tid är hyresvärden normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden. En hyresgäst får däremot alltid säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Detta gäller oberoende av om hyresavtalet löper på bestämd tid, obestämd tid och även om annan uppsägningstid är avtalad.

En hyresgäst kan få en kortare uppsägningstid än vad som är lagstadgad om hyresvärden ger sitt godkännande och anger den kortare uppsägningstiden i hyresavtalet. Hyresvärden är däremot bunden vid de uppsägningstider som hyreslagen föreskriver samt även längre uppsägningstider som avtalats.

Hyresavtal på bestämd tid blir obestämt, tillsvidareavtal, om avtalet saknar bestämmelse om verkan vid utebliven uppsägning och uppsägning måste ske, samt vid de fall hyresgästen fortsätter att använda bostaden en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att avflytta.

I vissa fall kan uppsägning ske i förtid av både hyresgäst och hyresvärd. Orsaken
kan vara allvarliga brister i hyresbostaden eller att hyresgästen gör sig skyldig till avtalsbrott av allvarlig natur, tex. grava försenade hyres betalningar eller allvarligare störningar. En sådan uppsägning har särskilda formföreskrifter och expertis bör tillfrågas.

Uppsägningsförfarande

En uppsägning av hyresavtal skall som regel ske skriftligen genom att uppsägningen skickas i ett rekommenderat brev till hyresgästens/ hyresvärdens fasta- /mantals- adress. En uppsägning kan vara muntlig om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet och hyresvärden skriftligen bekräftar uppsägningen. Uppsägningen ska innehålla datum för utflyttning och undertecknas.


Som det sägs är många styrelser klart emot 2:a handuthyrningar.
Detta tror jag är en "släng" av början på 90talet, då lägenheterna inte var värda mycket. Vilket då kunde få konsekvenser för föreningarna.

I dagens läge handlar det nog mera om att det innebär lite abete för styrelserna. Samtidigt som man som jag ser det inte tillvaratar medlemmarnas intressen.

Båttre att "hjälpa än att stjälpa" borde nog en hel del styrelser anamma?

tractors
2009-02-17, 13:03
Tack för hittills inkomna svar om andrahandsuthyrning.
Vi i vår styrelse är positiva till att hjälpa medlem som vill provbo med sin nya flickvän. Hyresnämnden brukar godkänna 6 månader för en sådan "test".
Däremot är vi negativa till att medlem hyr ut till juridisk person. Exempelvis
AB Knyck&Sälj. det kan betyda att ena veckan används bostaden av
säljare Pettersson, nästa vecka av juniorsäljarna Nilsson, Svensson och Karlsson. Under helgerna kommer FC Lindström med 4 barn etc. Det blir ingen ordning i huset på det viset. Vem skall informera om regler för parkering, tvättstuga etc med ständigt nya boenden? Nej tack till juridisk peson.

totiki
2009-02-17, 13:34
En annan aspekt på 2a handsuthyrning som jag iofs förordar i begränsad omfattning, är som det står på annat ställe på detta forum, att ett flertal 2a handsuthyrningar pekar på att borätterna är svårsålda. Detta sänker värdet på dessa samt även intresset för desamma från köparnas sida. Man riskerar färre intressenter vid en ev. försäljning.

Francois
2009-02-17, 15:13
Totiki, detta är inte relevant för styrelsen att ta hänsyn till, tycker jag.

totiki
2009-02-17, 15:15
Fast det tycker nog jag. Eftersom det i grunden handlar om föreningens uppskattade värde i förhållande till andra likvärdiga föreningars värde i grannskapet.

clabbe
2009-02-17, 16:33
Frågan är ju om det argumentet håller vid en prövning av hyresnämnden.

totiki
2009-02-17, 17:46
Kanske inte i ett enskilt fall. Men ifall vi talar om 30 till 40 % av lgh-beståndet???

Jag anser nog att styrelsen alltid måste göra en helhetsbedömning och då kan flera olika skäl ge sitt strå till stacken.
Och enligt §1 ska styrelsen driva föreningen i medlemmarnas ekonomiska intresse. Så även om det inte är ett skäl som står för sig själv, ska man nog inte låta bli att beakta det även ifall det gäller en lägre procentsats.

Francois
2009-02-17, 23:42
Fast det tycker nog jag. Eftersom det i grunden handlar om föreningens uppskattade värde i förhållande till andra likvärdiga föreningars värde i grannskapet.

Vad spelar detta för roll detta med värde? Styrelsen arbetar inte för medlemmarna som vill sälja sin lägenhet. Och styrelsen kan inte ändra reglerna om andra hands uthyrning eller andra regler beroende på hur konjunkturen ser ut för stunden.

Om värdet ökar eller sjunker är en konsekvens på flera faktorer, bl.a. på hur styrelsen sköter sig. Men jag kan inte se att detta ät nåt som styrelsen ska fokusera på. Värdet är bara en konsekvens, inget som ska stå i fokus.

Dessutom är "värdet" nåt helt relativt. Några kan tycka att en hög hyra är bra om det finns mycket att tillgå i föreningen. Andra tycker att det viktigaste är hyran ska vara låg. Svårt att definiera vad begreppet "värde" innebär.

På våra samtal inom vår styrelse pratar vi aldrig om värde. Däremot pratar vi om: lekplatser, bekämpa inbrott, lån, besiktning, parkeing, osv...

totiki
2009-02-18, 07:58
Ja, jag håller nog med dig. Jag kan inte se någon konflikt i det vi säger. Det ni pratar om på era styrelsemöten är ju också värden.
Jag kan heller inte se att det handlar om att arbeta för de som tänker sälja. Borätten representerar ett värde även för den som bor kvar. Taxeringsvärdet tar ingen hänsyn till denna typ av aspekter. I ett omvänt extremfall skulle taxeringsvärdet kunna bli högre än det reala värdet.

Ifall hyresgästen sköter sig eller ej innebär ju också ett värde för övriga medlemmar. Ifall misskötsel innebär otrygghet för andra sänker det ju värdet.

Och det är det jag menar när jag uttrycker att styrelsens måste ha en helhetsuppfattning i frågan om 2a handsuthyrningar. Antalet uthyrningar i förhållande till ej uthyrda är en viktig värdemätare. Upp till 15% anser jag inte behövs funderas över, men siffror över det bör diskuteras, anser jag.

tette
2012-04-01, 18:49
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/andrahandsuthyrning-utredaren-borde-ha-nojt-sig-med-morotterna

http://www.regeringen.se/sb/d/15970/a/189669

admin fixar rätt sak på rätt plats?

tette
2014-01-24, 10:09
http://www.expressen.se/debatt/gor-det-enklare-att-hyra-ut-bostadsratter/

Snart gäller bara skäl.
Stenen urholkas.
Regeringen överenskommer med HSB, Riksbyggen Bostadsrätterna.
Undrar vad medlemmarna säger.

Kolosserna bryr sig väl inte om att fråga ens?
De vet ju alltid vad som är bäst för medlemmarna.

tette
2014-01-24, 10:23
"Regeringen föreslår även att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en särskild avgift av den som hyr ut sin lägenhet.
Avgiften får vara sammanlagt max tio procent av prisbasbeloppet per år, och på det sättet kan föreningen kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära."

Anledningen till att HSB, Riksbyggen o Bostadsrätterna är intresserade av detta nya lagförslag är ovan.
10% av prisbasbelopp om året handlar om knappa 4000.
Kompensation till föreningarna som det så fint skrivs.
Sanningen är tillskott till förvaltningen.
Lika som överlåtelse/pantavgifter.

Och media som aldrig ifrågasätter, eller tar fram fakta när det gäller bostadsrättsfrågor.:12:

schrapet
2014-01-24, 11:05
Jag hyrde en möblerad etta 27 kvm på söder 2011 för 6500 kr/mån. Jag kom över föreningens bokslut, fastigheten var byggd på 30 talet och bestod till 70 % av små ettor. Regeringen föreslår att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en särskild avgift av den som hyr ut sin lägenhet. Avgiften får vara sammanlagt max tio procent av prisbasbeloppet ( http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/hurstortarprisbasbeloppetochinkomstbasbeloppet.5.1 0010ec103545f243e800031.html) per år. 10 % utgör 4450 kr/år vilket är småpotatis med tanke på att 2:a hands-hyrorna idag för ettor i samma område kan gå på fantastiska (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=46206&postcount=1) 9-10 000 kr/mån. Det artikeln i expressen inte tar upp är hur stor del av lägenheterna i en BRF som får hyras ut. Vad händer om väldigt många medlemmar tar friheten att hyra ut sin etta i den fastighet som jag tidigare hyrde i? Intresset för att sitta i styrelsen är ju annars ganska svalt för övrigt!

Admin
2014-01-24, 11:31
Ja, det är ett ofattbart system där vad medlemmarna vill aldrig kommer till regeringens kännedom. Ämnet förtjänar en egen tråd. Lägger in en dylik.


Om andrahandsuthyrningen (http://www.regeringen.se/sb/d/18060/a/232557):

Enklare att hyra ut bostadsrätter i andra hand

Regeringen vill göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. I en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag föreslår regeringen därför bland annat att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.
Målet är att minska bostadsbristen genom ett bättre användande av de bostäder som redan finns.

- Ökad andrahandsuthyrning är inte lösningen på bostadsbristen, men vi kommer inte att kunna bygga bort tjugo års underproduktion av bostäder över en natt. Därför behöver vi utnyttja de bostäder vi redan har på ett bättre sätt, både för att underlätta för unga och för att inte bostadsbristen ska bli en bromskloss för tillväxt. Och för alla de personer som flyttar till någon av våra storstäder för en kortare period - till exempel en utländsk IT-expert som har ett halvårsuppdrag i Stockholm - kan en möblerad citynära andrahandslägenhet vara precis vad de söker. Med ett enklare regelverk kan vi se till att en så stor del av bostäderna som möjligt kommer till nytta, säger bostadsminister Stefan Attefall.

I lagrådsremissen föreslås att det framöver enbart ska krävas "skäl" för en bostadsrättsägare att få hyra ut, mot dagens "beaktansvärda skäl". Den förändrade lagstiftningen innebär att den enskilde bostadsrättsägaren får större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning av bostaden. Regeringen föreslår även att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en särskild avgift av den som hyr ut sin lägenhet. På det sättet kan föreningen kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära.

En förutsättning för att en avgift ska få tas ut är att det i stadgarna anges att föreningen får göra det. Det är alltså upp till medlemmarna i varje förening att bestämma om en sådan avgift ska tas ut och hur den ska beräknas. I lagen anges ett tak för hur hög avgift som får tas ut. För ett helt år föreslås taket motsvara 10 procent av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet för 2014 är 44 000 kronor).

Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli.

Förslagen är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna. Parallellt ska också bostadsrättsorganisationerna ta fram nya mönsterstadgar för sina medlemmar med generösare reglerna för andrahandsuthyrning. Mönsterstadgar är de stadgar som organisationerna tar fram för sina medlemmars räkning och som en betydande andel av medlemmarna väljer att anta. Organisationerna ska även ta fram information till sina föreningar kring hur de kan underlätta andrahandsuthyrning.

Förändringarna är ett led i ett arbete att förenkla andrahandsupplåtelse av privatbostad. Under 2013 förtydligades regelverket kring besittningsskydd vid andrahandsupplåtelse av privatbostad, möjligheten för hyresgästen att säga upp kontraktet stärktes och bostadsrättshavare fick rätt att ta ut en hyra som motsvarar de fulla kostnaderna för lägenheten.

kalleanna
2014-02-03, 14:24
Finns det nån gräns för hur många lägenheter i en brf som kan hyras ut i andra hand? Nån pratade om 10%
Det vore ju trist om 80% av lägenheterna i en förening hyrs ut i andrahand.
Finns det i så fall hänvisningar till detta?
Det börjar på att bli lite väl många andrahandsuthyrningar i vår brf just nu och kvar blir några få som får sköta vår och höststädning, fixa föreningsdagar där de som hyr i andra hand bara kommer och klagar på vad dåligt allt är men inte hjälper till just för att det hyr i andra hand och anser att de slipper.

neptunus
2014-02-03, 14:46
ett flertal 2a handsuthyrningar pekar på att borätterna är svårsålda. Detta sänker värdet på dessa samt även intresset för desamma från köparnas sida. Man riskerar färre intressenter vid en ev. försäljning.(Nu kommenterar jag ett nästan fyra år gammalt inlägg men såg inte inlägget förrän nu när tråden bumpades)

Hur brukar intressenter upptäcka att det är många 2:a handsuthyrningar?
Det brukar väl sällan/aldrig redovisas i årsredovisning eller på föreningens hemsida?
Är antalet 2a handsuthyrningar en vanlig fråga till mäklaren eller styrelsen?
(jag trodde att det var väldigt ovanligt att intressenter alls ställer några frågor om föreningen förutom möjligen om ett stambyte är planerat)

Abujett
2014-10-13, 11:41
Min Brf vägrar ge mig tillstånd att förlänga uthyrning i två år till pga att det är brist på melemmar till styrelsen. Jag undrar om det är möjligt att jag ge min syster fullmakt att hon ställa upp för styrelsens arbete ?
Har brf styrelsen rätt att välja henne till styrelsen som styrelsensmedlem eller som suppliant?.Tack

Harald
2014-10-13, 11:49
Nej det går inte. Endast person som delar ditt hushåll, kan väljas till styrelseuppdrag. Eller som är medlem. Två lösningar:

1) Systern kan söka medlemskap i föreningen.

2) Du kan överlåta 1 % av bostadsrätten på din syster. Då blir hon automatiskt medlem.