handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?


Trötter
2009-02-16, 21:12
Jag är medlem i en HSB förening. Under en extrastämma som föredrogs av en representant, "fastighetsjurist", från HSB. Han hävdade att man inte kunde ifrågasätta ansvarsfriheten på extrastämma utan enbart på en ordinarie stämma.

Under mandatperioden har styrelsen underlåtit sig att till Bolagsverket registrera nya styrelseledamöter som valdes på ordinarie stämma.
Dessutom, vid det konstituerande mötet var inte samtliga i styrelsen kallade och detta förfarande har upprepats under mandatperioden ett antal gånger.

Under 2008 har styrelseledamöter slutat, och då har styrelsen ej kallat suppleant eller ersatt vakanserna i styrelsen under mandatperioden. Vad ska man göra? :13:


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadeståndsanspråk;
Fakta om ansvarsfrihet för styrelsen i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

Francois
2009-02-16, 21:36
För att neka ansvarsfrihet på en extra stämma, ska det stå en punkt om ansvarsfrihet i dagordningen.
Styrelsen ska alltid kalla alla ledamöterna till styrelsemöte. Suppleanter ska alltid kallas till styrelsemöte och inte bara om ordinarie saknas.

Däremot ska vakanta ordinarie platser inte fyllas innan kommande stämma.

Vad du kan göra är att kalla till extra stämma med samma dagordning som på en ordinerie stämma (du kan också ta bort/lägga till några punkter). För att kalla till extra stämma ska du ha underskrifter från minst 10% av medlemmarna. Eller också kan du vänta till nästa extra stämma.

Först och främst ska du kontakta styrelsen och försöka få ett möte med dem, där du ska förklara att du är misnöjd och där du ska kräva förklarningar. Skriv gärna ner allt som sägs på ett sådant möte.

Trötter
2009-02-16, 23:06
Jag har diskuterat en del sakfrågor med styrelsen angående de tidigare fattade stämmobeslut som styrelsen ignorerat.

Jag har troligen förbrukat förtroendet i föreningen för att jag väcker talan om denna känsliga fråga. Anledningen till att det kallades till extrastämma var att styrelsen frångick fattade beslut på tidigare stämma. För att få till stånd en extrastämma var det 10% av medlemmarna som begärde en extrastämma som styrelsen hävdade att det inte fanns något skäl till att få tillstånd enligt stadgan. Så vi fick vända oss till Länsstyrelsens rättsenhet.

I dagordningen till extrastämman var en av punkterna om ansvarsfrihet. Men den av stämman valda ordförande (HSB Jurist) hävdade att det enligt HSB,s normalstadgar ej gick att behandla frågan om ansvarsfrihet på en extrastämma. Jag dementerade detta starkt. Jag hävdade att det inte fanns något i varken lagen om ekonomisk förening eller i stadgan som behandlade när man väcker frågan om ansvarsfrihet.

Denna punkt på dagordningen ströks angående ansvarsfrihet av HSB:s, jurist som ansåg att det var lagvidrigt att rösta om ansvarsfrihet på en extrastämma och att det är revisorerna som rekommenderar i frågan om ansvarsfrihet vid ordinarie års stämma.

Jag har en känsla över att de vill ha krig i föreningen. :15:

Myggan
2009-02-16, 23:14
"HSB Jurist" pratar dynga!

Om det står på kallelsen så ska detta behandlas.
Och det får absolut inte strykas!

Ge mig nummer och namn på denna "HSB Jurist" så ska jag ringa densamma och spela in hans svar på en direkt fråga!

Francois
2009-02-16, 23:18
Revisorna brukar ha åsikter om ansvarsfrihet eller inte, men andra än revisorer kan också ha åsikter. Jag tycker verkligen att denna HBS-representant gjorde fel. Jag tycker att man absolut kan ha fråga om ansvarsfrihet på en extrastämma. MEN, om det enda styrelsen har gjort sig skyldig till är att ignorera beslut fattade påtidigare stämman, tycker jag inte att det handlar om ansvarsfrihet eller ej. Det handlar om en dålig styrelse som inte förstått att de arbetar för medlemmar och de borde bytas ut.
Men varför har de ignorerat de besluten? I så fall borde de avgå med anledning att de inte vill/kan ta till sig de beslut. Alternativ kan styrelsen själv kalla på en extra stämma och berätta att de inte vill/kan utföra besluten och att de föreslår nya beslut eller så borde styrelsen avgå.

Som vanligt har HSB hjälpt en dålig styrelse mot medlemmarnas intresse.

Trötter
2009-02-17, 00:20
Anledningen till att frågan om ansvarsfrihet togs upp är att styrelsen fick i uppdrag på stämman att se på kostnaderna för att anlita en byggkonsult för föreningens stora renoverings behov. Detta skulle presenteras för medlemmarna så de skulle kunna var med och påverka den ekonomiska utgången av att anlita en konsult för att genomföra dessa renoveringar som projektledare. Samt att de har tagit beslut i styrelsen utan att vara beslutsförda för att de ej har kallat samtliga i styrelsen vid beslut om att anlita HSBs, konsult.

I detta kan det ligga ekonomisk skada för föreningen genom en merkostnad för att man inte har beaktat de andra offerterna angående byggkonsult, dessa granskades överhuvudtaget inte av styrelsen.

I detta tog styrelsen ett beslut på ett styrelsemöte att anlita HSB som konsult och ignorera de av mig inhämtade offerter av tre andra konsulter varav tv har ett mer fördelaktigt pris och med största sannolikhet bättre referenser än den av styrelsen valda.

Angående namn och telefon nr Rolf Lind HSB Göta. direkt 036-305234, 0708-365234, 077-1101030. fax 036-163045 rolf.lind@gota.hsb.se

På honom bara myggan :10:

Jag ska poängtera att han uppgav sig var fastighetsjurist vad detta nu innebär.