handdator

Visa fullständig version : När ska arvoden utbetalas?


karintaavo52
2009-02-12, 11:40
Vet någon om det finns någon lag om när arvoden ska utbetalas till styrelsemedlemmar?

clabbe
2009-02-12, 13:07
Det finns det inte mig veterligen. Om inte stämman har fattat beslut om när arvoden ska utbetalas är det inom styrelsens befogentet att själv bestämma.
I min förening betalar vi i efterhand. Det är bra för då har man handlingsutrymme om någon i styrelsen avgår under mandatperioden.

Om det vore så att det börjar gå lång tid efter mandatperioden är slut och utbetalning inte har skett kan en styrelsemedlem nog ha viss möjlighet att få rätt i en tvist med föreningen att få ut sitt arvode.

totiki
2009-02-12, 16:33
Det vore roligt att veta när ni tycker det är lämpligt att betala arvode.

Vad skall man gå efter? Årsomsättning? Utfört arbete? Eller finns det något bättre kriterie?

Och finns det någon koefficient för storleken?

Admin
2009-02-12, 17:17
Som man kan se i följande lista;
Styrelsearvoden för brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)
så är det ett mycket brett spann av arvoden för styrelser.

Helt klart är att arvoden måste betalas i efterskott.
Annars skapar man onödiga problem, t.ex. om någon hoppar av som redan fått sitt arvode.

Det bästa är naturligtvis arvode efter prestation.
Problemet här är bara att någon måste sätta upp kriterier för detta, och det har förmodligen aldrig gjorts.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

stephan
2009-02-12, 18:30
rekord i arvode måste nog några ledamöter i brf väduren ha.

Att en av dessa som då fick 1000kr per gång för att koka kaffe och underhålla 10 pensionärer med skvaller under 2 timmar en gång per vecka, numera är föreningsrevisor bådar inte heller gott?

Men finns det cirka 500 000kr i arvodespengar och styrelsen har svårt att fördela dessa genom då beslutade prestationsregler så blir det på detta viset.

För inte kan väl en styrelse komma och säga att det blev över av arvodet????

Francois
2009-02-12, 18:33
Som man kan se i följande lista;
Styrelsearvoden för brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)
så är det ett mycket brett spann av arvoden för styrelser.

Denna lista är inte riktigt rättvis. I vår förening har vi en lite billigare ekonomisk förvaltning som kräver mer av styrelse, och vi har ingen teknisk förvaltning alls längre, vilket också betyder mer jobb för oss. Därför förtjänar vi mer betalt än annars.

clabbe
2009-02-12, 19:02
Jag tycker det ska finnas en grundplåt med samma belopp till alla eftersom alla har samma ansvar för att vårda föreningen.
Sen kan man ge lite extra till sådana med extra tunga uppgifter. Ordförande jobbar ofta mer än de andra till exempel.

Sen är det skillnad som Francois skriver med hur mycket styrelsen lagt ut på förvaltning och hur mycket styrelsen gör själv. Det är nog lättare att få kritik från medlemmarna om styrelsen har höga arvoden än om det är ett dyrt förvaltningsavtal.

stephan
2009-02-12, 20:39
Visst hade det varit perfekt om alla i styrelsen fick samma arvode,
men........

Jag skulle tippa att det inte finns en enda förening i detta avlånga land där alla ledamöter gör lika mycket......

totiki
2009-02-12, 20:45
Fast enligt skattereglerna för brf:er, skall alla få samma nedsättning av årsavgiften, ifall man sköter utbetalningen av arvode genom nedsättning av årsavgiften.

Det kan kanske ses som vägledande för hur arvoden betraktas ur skattemyndighetens och därmed samhällets perspektiv.

Och du har säkert rätt i, Stephan, att det inte görs lika mycket av alla i alla styrelser. Men det kan säkert bli lättare att sätta lite tryck bakom sin åsikt att man vill att någon ledamot skall ta på sig lite arbete, ifall man kan trycka på att denne har samma nedsättning av årsavgiften som övriga ledamöter. Och att även medlemmar utan denna nedsättning, utför arbete åt föreningen, städdagar m m.

Enligt min åsikt är nog nedsättning av årsavgiften ett bättre sätt att lösa arvodesfrågan än med likvida medel. Detta eftersom man sparar in skatt och sociala förmåner åt föreningen. Samt arbetet med skattedeklarationer.

Francois
2009-02-12, 22:10
Fast enligt skattereglerna för brf:er, skall alla få samma nedsättning av årsavgiften, ifall man sköter utbetalningen av arvode genom nedsättning av årsavgiften.

Enligt min åsikt är nog nedsättning av årsavgiften ett bättre sätt att lösa arvodesfrågan än med likvida medel. Detta eftersom man sparar in skatt och sociala förmåner åt föreningen. Samt arbetet med skattedeklarationer.

Får man göra så? Låter intressant. Kan du lägga en länk om detta? Skulle inte ha nåt emot att spara pengar åt föreningen.

totiki
2009-02-12, 22:31
Jag gick in för att leta reda på stycket åt dig, Francois. Då visade det sig att det tillkommit ett nytt stycke där styrelsearbete undantas från detta system eftersom stämman beslutar om detta.

Ärligt talat, det låter helt förryckt. Om man låter styrelsen bestämma själva om detta och inte stämman, så skulle det alltså med denna skrivning vara helt OK?

Det är uppenbarligen inte längre tillåtet. Det var väl fler föreningar än vår förra som använt denna möjlighet. Inkomstbortfallet för stort för staten. Finansdepartementet såg ruinens brant snabbt närma sig och övertrumfa innevarande finanskris.

stephan
2009-02-13, 07:52
Jag tror det är tveksamt sätt att betala arvode i form av nedsättning av avgiften.

I alla fall på att föreningen skulle tjäna på detta med att "komma undan" med skatt och arb.giv.avgifter.

Den som får nedsättning av avgiften måste väl uppge detta?

Vilket betyder att denna person måste betala skatt på nedsättningspengarna?

Sedan låter det för bra för att vara sant om man kan "lura" staten på arbetsgivaravgifterna genom detta tillvägagångssätt.

För då skulle väl HSB rekomderat detta tillvägagångssätt avseende arvodesutbetalningar till alla sina föreningar?

Francois
2009-02-13, 09:15
Vår ekonomisk förvaltare säger också att det inte tillåtet att göra så.

Så, vi får nog betala skatt, vården och skolan behöver våra pengar.

clabbe
2009-02-13, 09:58
Vi har pratat om den frågan i detta forum för inte så länge sen...
Styrelsearvoden. Hur mycket? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100)

stephan
2009-02-18, 22:08
Jag ställde fråga till skatteverket avseende det som diskuterats i detta ämne avseende att arvode kan betalas ut i form av avdrag på avgiften. Ni kan läsa det svar jag fick och rekomendationen att läsa mer om detta.

Fråga:
Kan en bostadsrättsförening betala ut arvode i form av nedsättning för
denna persons avgifter till föreningen?
Hur skall denna person ta upp den inkomsten i sin deklaration?
Svar från skatteverket i Stockholm

Ersättningar i form av avdrag på ordinarie hyra som en hyresgäst får för
att utföra enklare förvaltningsuppgifter (trappstädning, trädgårdsskötsel
etc) på en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening kan vara
skattefri. För skattefrihet krävs att avdraget inte överstiger den egna
lägenhetens andel av den totala kostnaden för den aktuella arbetsuppgiften
och att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får
motsvarande avdrag.

Observera att skatteplikt föreligger för hyresnedsättning eller annan
förmån till vicevärd, eller om bara ett fåtal av personerna i huset städar
och får hyresrabatt. Beskattning av hyresnedsättnng som inte är skattefri
sker i inkomstslaget tjänst

Mer information angående "Hyresnedsättning vid självförvaltning" finns i
vår handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet, del 1, sid 114:

Francois
2009-02-18, 23:14
I "enklare förvaltningsuppgifter (trappstädning, trädgårdsskötsel
etc)" ingår nog inte styrelsearbete.

Jerry
2011-01-16, 12:40
Beträffande utbetalning av arvodena, så är det min bestämda uppfattning att dessa borde regleras efter räkenskapsåren. Med andra ord, så betalar man ut arvodena för tiden från årsstämman fram till 31 december t. ex. i slutet av januari nästa år.
Då hamnar även kostnaden inom rätt tidsintervall.

Resterande del av arvodena kan sedan lämpligvis betalas ut vid halvårsskiftet.

Robarb
2011-02-06, 10:24
Hej alla. Beträffande arvoden så bör ett tydligt arvodesreglemente upprättas samt att beloppen fastställs vid varje års ordinarie föreningssämma.

Bifogar ett förslag som jag hoppas att Ni kan anpassa till era egna förutsättningar inom era föreningar.

clabbe
2011-02-06, 12:06
Robarb, det ser ut som att det finns risk för att pengarna tar slut under året, eftersom det fastställs ett totalbelopp på förhand och ersättning betalas för närvaro på t.ex. möten.
Stämmer det och hur hanterar man den risken? Retroaktiva beslut på nästa stämma?

Mr Magoo
2011-02-06, 21:21
Får man göra så? Låter intressant. Kan du lägga en länk om detta? Skulle inte ha nåt emot att spara pengar åt föreningen.

Tycker även jag att det låter intressant, kan man lösa detta och hur?

Mr Magoo
2011-02-06, 21:26
Hmm, var vi för snabba?

clabbe
2011-02-07, 09:04
Robarb, det ser ut som att det finns risk för att pengarna tar slut under året, eftersom det fastställs ett totalbelopp på förhand och ersättning betalas för närvaro på t.ex. möten.
Stämmer det och hur hanterar man den risken? Retroaktiva beslut på nästa stämma?

Kan tilläggas med att jag menade att pengarna tar slut innan året är till ända.

Robarb
2011-02-07, 14:28
Robarb, det ser ut som att det finns risk för att pengarna tar slut under året, eftersom det fastställs ett totalbelopp på förhand och ersättning betalas för närvaro på t.ex. möten.
Stämmer det och hur hanterar man den risken? Retroaktiva beslut på nästa stämma?

Det ligger inom styrelsens ansvar att tillse att anvisade medel för arvoden inte överskrids. Arvoden för verksamhetsåret föreslås av valberedningen till föreningstämman vilket skall baseras på den verksamhetsplan där en ettårs- och flerårsbudget ingår som upprättats och där antalet sammanträden och förrättningar planerats in. Avvikelser från beslutade arvoden får således ej förekomma. Eventuella avvikelser skall medföra en misstroendeförklaring vid följande årsstämma.

Således ingen skillnad i förhålllande till hur andra företag fungerar.

clabbe
2011-02-07, 16:51
Så om omständigheterna kräver ett extra sammanträde i slutet av december så utgår inget arvode för det? En vattenskada t.ex. kan man ju inte planera in i förväg...

MikHo
2011-02-08, 07:03
Tror nog att Robarb menar att deras ledamöter/suppleanter har "lön" precis som man får från sitt vanliga arbete. Inte som mötesarvoden.

clabbe
2011-02-08, 09:48
Jag skulle vilja veta mer om hur detta funkar i praktiken.

Robarb
2011-02-08, 15:19
Så om omständigheterna kräver ett extra sammanträde i slutet av december så utgår inget arvode för det? En vattenskada t.ex. kan man ju inte planera in i förväg...

Det arvodesreglemente jag föreslagit bygger på att det utgår ett fast arvode för styrelsens presidium vilket fastställs av föreningsstämman. Skulle en händelse som exvis en vattenskada uppstå, erfordras ej något styrelsesammanträde utan ordförande har att handlägga detta inom sitt uppdrag och fasta arvode. En tydlig delegationsordning bör fastställas för styrelsen så att det framgår vad som ingår i repektive ledamots uppdrag att handha.

Således så bör det inte uppstå några händelser som erfordrar extra styrelsesammanträden utöver dem som inplanerats i förväg. Inga extrsa arvoden erfordras då.

Någon "lön" utöver arvodena skall ej utgå. Dock tar vår styrelse ut lön i strid mot stämmobeslut, men det har blivit polisanmält som trolöshet mot huvudman.

MikHo
2011-02-08, 15:37
Någon "lön" utöver arvodena skall ej utgå. Dock tar vår styrelse ut lön i strid mot stämmobeslut, men det har blivit polisanmält som trolöshet mot huvudman.

Du missförstod nog min text något ... jag menar att man nästan kan likställa ert arvode som lön eftersom det handlar om en fast summa som fördelas lika över årets 12 månader.

Mr Magoo
2011-02-08, 21:35
Och, vad blev svaret på frågan?