handdator

Visa fullständig version : Stora problem med styrelsen efter stambyte i brf - Utan spis i två år


bostadsrättsinnehavare
2009-02-11, 11:24
Jag äger en bostadsrätt i Malmö. Hösten 2006 genomfördes där ett stambyte efter beslut av styrelsen.

Entreprenören har dragit den nya stammen bakom gasspisen i mitt kök på ett sätt som gör att spisen inte går att koppla in igen eftersom den nya vattenstammen nu är i vägen. För att åter koppla in spisen så måste en auktoriserad gas-installatör anlitas som ändrar på gasledningarna fram till spisen.

Styrelsen vägrar att låta göra detta med motivering att ansvaret för detta ligger på bostadsrättsinnehavaren, inte föreningen. Ledningarna går ju inne i lägenheten och ansvaret ligger då enligt styrelsen på bostadsrättshavaren trots att det är rör-firman på uppdrag av styrelsen som orsakat problemet (har ni hört talas om något så förbannat dumt resonemang?).

Problemet som jag beskriver gäller bara min lägenhet eftersom kök och spis i de olika lägenheterna inte är identiska.

Någon extrastämma där man beslutat om att extra kostnader för bostadsrättsinnehavaren kan uppkomma vid stambytet har inte förekommit. Någon stämma där man beslutat om stambytet har överhuvudtaget inte förekommit. Styrelsen har på egen hand beslutat om stambytet efter att en besiktning av huset visade att stammarna borde bytas ut inom en 10 års period.

Jag har anmält ärendet till hyresnämnden som föreslagit medling i ärendet. Detta har dock styrelsen tackat nej till.

Snälla kom gärna med råd om hur ni agerat i en liknande situation!

Admin
2009-02-11, 13:22
Det är naturligtvis särbehandling att kräva att du måste stå för återtställande pga det arbete föreningen utfört i din lägenhet. Styrelsen följer inte likhetsprincipen.

Hyresnämnden kan inget annat göra än att medla, och en bostadsrättshavare har ingen instans att vända sig till (i motsats till t.ex. hyresgäster).

Dock, ett stambyte kräver hyresnämnndes godkännande om arbete görs av föreningen i medlemmarnas lgh. Något sådant godkännande har tydligen hyresnämnden inte givit eftersom styrelsen varit så fräck att den genomfört stambyte utan stämmobeslut om detta.

Kanske... en anmälan till miljökontoret (miljö- och hälsoskyddskontoret) kan fungera. Svårt att veta i förväg, men möjligheten finns.

Annars återstår bara (om du inte kan få något stöd från andra medlemmar, även om de inte är drabbade) en stämning till tingsrätten.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-11, 16:01
Det lustiga är att styrelsen menar att det är jag som blir särbehandlad om man fixar till min spis. Man är rädd att övriga medlemmar då ska kräva samma sak. Detta är ju helt absurt eftersom spisar för övriga medlemmar fungerar och de därmed inte har någonting att kräva.

Det där med miljökontoret är kanske inte en så dum ide. Jag var inne på deras hemsida men hittade inget direkt som är applicerbart. Att buller påverkar miljön negativt är exempelvis en självklarhet men på vilket sätt en inte fungerande spis gör detsamma vet jag inte. Någon kanske har någon ide?

Spisen är nu frikopplad från gasledningen i väggen, vilket kanske kan anses som en miljöfara, hela huset kan ju flyga i luften. Det finns kanske någon annan myndighet där man har koll på sådant?

Återstår som sista utväg således tingsrätten. I stället för att fråga er vad ni tror om mina utsikter att vinna där, så vänder jag på steken och undrar vilka utsikter ni tror styrelsen har att vinna? Som jag ser det inga alls men det kanske enbart är ett önsketänkande från min sida.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-12, 09:37
Har en medlem i bostadsrättsförening rätt att få veta hur den enskilde styrelsemedlemmen ställer sig till en viss fråga?

I mitt fall har jag enbart fått som svar "Styrelsen anser att...", osv.
Jag tror att det finns en dominerande person i styrelsen som ofta överröstar de övriga.

Francois
2009-02-12, 09:45
Jo, tyvärr är det som du säger. Det finns någon slags lojalitet som styrelseledamöter tror att de måste ha mot styrelsen, när det egentligen är så att den enda lojalitet ledamöterna ska ha är gentemot föreningen och dess medlemmar.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-20, 15:44
Man hävdar nu från styrelsens sida att fler än jag har haft problem med gasanslutningen men inte krävt någon ersättning. Man anser därför, av rättviseskäl, att föreningen inte kan erätta enbart mig som enskild medlem.
Styrelsen hävdar dessutom att dessa andra medlemmar med problem, på egen hand bekostat modifieringen av gasanslutningen och att detta är "helt normalt" i en bostadsrättsförening.

Är det normalt att om extra kostnader uppstår för enskild medlem vid ett stambyte så är det medlemmen själv som ska stå för kostnaden? Det verkar ju helt absurt!

Francois
2009-02-20, 16:09
Jag tycker inte att det är helt absurt.

I vår förening ska vi måla om. Vi kommer att kräva av alla boende att ta bort "föremål" på fasaderna (växter, markis, mm). Det kommer säkert att orsaka extra kostnader för vissa, men det är inget konstigt.

j.a
2009-02-20, 16:28
Om stambytet skedde 2006 har det ju passerat ganska många år. Har din gasspis varit urkopplad sedan dess? Hur har du löst matlagning?

Det är möjligt att argumentera för men i nyttjanderätten, är det gasstammen som blockerats eller en koppling lokalt i din lgh?

Trötter
2009-02-20, 16:59
Några frågor angående situationen. Var spisen funktionsduglig innan renoveringen och är spisen en ursprunglig installation?

Detta kan vara en väg att komma till rätta med problemet.

Om så är fallet, enligt ovan, borde du be om att få se de kontrakt som upprättades mellan föreningen och entreprenören som utförde stambytet/renoveringen.
Det bör vara reglerat i kontraktet att installationer i bostäderna ska återställas till ursprunglig funktion enligt hur det såg ut innan stamrenoveringen. T ex att det kommer vatten ur kranar, att avloppet är anslutet, eventuella elinstallationer, tapeter, målade ytor, spisar återställs och inte minst städning ingår.

Om styrelsen inte upprättat ett kontrakt med rörfirman/entreprenören på ett korrekt vis så anser jag att du har rätt att anlita en auktoriserad gasmontör på föreningens bekostnad och få detta åtgärdat. Detta förutsätter att gasspisen är en ursprunglig installation.

Ditt problem med att du inte kunnat anväda spisen efter stambytet borde kunna ge dig en reducering på avgiften. Detta eftersom föreningen utfört ingrepp i din bostad som medfört obehag, samt att du förmodligen ej kunnat använda din bostad på ett normalt vis.
Reduceringen av avgift kan utgå till dig om det är ett fåtal i föreningen som drabbats av samma problem. Snacka med grannarna om de varit i samma situation som du.

Undersök även de beslut som föranlett stamrenovering. Det ska finnas beslut om dessa åtgärder. Om styrelse eller stämma tagit beslut om att medlemmarna i föreningen ska stå för en del av renoveringskostnaderna, som att återställa spis, och informerat om detta till alla medlemmar, då förmodar jag att det bara är att betala (borde gälla alla i föreningen som har gasspis).

Finns de inte beslut om dessa åtgärder anser jag att styrelsen ej fullföljt sina plikter, och att styrelsen agerat på ett sätt som borde föranleda en rättslig prövning.

Någon i styrelsen måste ha sanktionerat detta beslut om stammarna. Hota vederbörande med att du ska kontakta en jurist för att finna klarhet i ärendet. Om du kan få med 10% av medlemmarna vid stämman kan ni begära en tredje parts revision. Detta kommer förmodligen att ge styrelsen mer arbete, än att lösa ditt problem, genom att styrelsen behöver ha bra koll på alla papper och beslut som fattats i föreningen.

Korsdraget
2009-02-20, 18:44
Styrelsen ska se till att gasen är klar att koppla till spisen inne i lägenheten.

Be revisorn granska om funktionsbeskrivningen fanns och om den följts.

Om flera medlemmar har problem kan ni tillsammans begära annan granskare än revisorn och betala för det. För det fall att styrelsen gjort fel, kräv åter inkopplingen samt ekonomisk ersättning.

Möjligen är detta för gammalt, vet inte om 1- eller 3 årsregeln gäller.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-21, 22:14
... borde du be om att få se de kontrakt som upprättades mellan föreningen och entreprenören som utförde stambytet/renoveringen.
Det bör vara reglerat i kontraktet att installationer i bostäderna ska återställas till ursprunglig funktion enligt hur det såg ut innan stamrenoveringen. T ex att det kommer vatten ur kranar, att avloppet är anslutet, eventuella elinstallationer, tapeter, målade ytor, spisar återställs och inte minst städning ingår.
Om styrelsen inte upprättat ett kontrakt med rörfirman/entreprenören på ett korrekt vis så anser jag att du har rätt att anlita en auktoriserad gasmontör på föreningens bekostnad och få detta åtgärdat. Detta förutsätter att gasspisen är en ursprunglig installation.
Du har en hel del intressanta förslag, framförallt då kanske förslaget om att läsa kontraktet som upprättades mellan föreningen och entreprenören som utförde stambytet. Kan man begära ut denna handling? Det är ju ganska troligt att det där finns en klausul som säger att installationer i bostäderna ska återställas till ursprunglig funktion som fanns innan stamrenoveringen. Entreprenören har i sådant fall inte uppfyllt sitt åtagande gentemot styrelsen inte mot mig som medlem. Men hur ska jag då som enskild medlem kunna driva den frågan?

Undersök även de beslut som föranlett stamrenovering. Det ska finnas beslut om dessa åtgärder. Om styrelse eller stämma tagit beslut om att medlemmarna i föreningen ska stå för en del av renoveringskostnaderna, som att återställa spis, och informerat om detta till alla medlemmar, då förmodar jag att det bara är att betala (borde gälla alla i föreningen som har gasspis).
Är detta riktigt? Kan styrelse eller stämma fatta beslut om att en enskild medlem ska stå för eventuella kostnader som inte ryms inom den normala avgiften eller som kan anses vara normalt underhåll av lägenheten? Det är denna frågeställning jag önskar få svar på och som är den egentliga anledningen till att jag startade den här tråden!

Spisen var helt funktionsduglig innan stambytet och har varit så de 10 år jag bott i lägenheten. En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skedde för 3-4 år sedan. Eftersom huset är byggt på 30-talet har jag inte, och förmodligen ingen annan heller, någon aning om när spisen installerades.

I vår förening ska vi måla om. Vi kommer att kräva av alla boende att ta bort "föremål" på fasaderna (växter, markis, mm). Det kommer säkert att orsaka extra kostnader för vissa, men det är inget konstigt.
Om man har monterat markis, växter eller dylikt på fasaden så kanske man får skylla sig själv. Fasaden tillhör väl föreningen som har rätt att göra vad de vill med den, exempelvis måla om.

Om stambytet skedde 2006 har det ju passerat ganska många år. Har din gasspis varit urkopplad sedan dess? Hur har du löst matlagning?
Tro det eller ej men vi har levt utan gasspis i två år. Vi har löst det provisoriskt med hjälp av två kokplattor. Men man blir ganska trött på att koka makaroner varje dag.

Korsdraget: Ursäkta min okunnighet men vad menar du med ”funktionsbeskrivning”?

Korsdraget
2009-02-23, 12:15
Som jag förstår det: Gas, el, vatten och avlopp samt radiatorer ska vara så installerat att kopplingsfuktionen inne i lägenheten är klar att koppla till din spis.

Du kan kräva att få se upphandlingen på stämma (motion), via en granskare, föreningens revisor, besiktningsman, eller kvalitetsansvarig?

Huu, vad okunnighet i styrelserna ställer till med?