handdator

Visa fullständig version : Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009


Admin
2009-02-01, 08:17
Tidningen "HSB uppdraget" på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#1)
Organisationsschema för HSB (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#2)
Info om Arne Axrups stipendiefond (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#3)
- Information om stipendier som utdelas.
Redovisning av medlemsundersökning 1999-2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#4)
- Årliga enkätundersökningar.
- Vad har enkätundersökningarna lett till för förbättringar?
Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#5)
Utökat samarbete mellan brf:ar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#6)
- Plan för samordning mellan brf:ar.
- Löpande info om brf-samarbete.
- Medlemsfrågor redovisas.
24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#7)
- Bekräftelser.
- Rätt att få svar!
Ingen spärr för utskrift av information! + Format (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#8)
Informationsmaterial till webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#9)
Ombud/biträde i valfri HSB-brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#10)
- Ändring av stadgar för brf:ar om ombud/biträde.
Utökning av medlemmarnas rättigheter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#11)
- Bostadsrättsföreningarna måste ändra sina stadgar.
- Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna.
- Fullmäktige kan ta med sig juridiskt kunnig externt biträde.
Information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#12)
- Öppet kursmaterial.
Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#13)
Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#14)
Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#15)
- Ändring av brf-stadgar avseende sluten omröstning vid val.
Mentometerknappar vid röstning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#16)
Fri placering på stämmor - demokratifråga ! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.pdf#17) [31]

3.
Förklaring av styrelseförsäkring (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#18)
- HSB Malmös styrelse redogör för brf:arnas styrelseförsäkring.
Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#19)
- Korrekta register över förtroendevalda.
- Lista över fullmäktigeledamöter.
- Lista över HSB-ledamöter.
- Lista över förtroendevalda inom HSB Malmö.
Information om förtroendevalda på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#20)
Kontaktvägar till förtroendevalda på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#21)
Redovisning av val och mål (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#22)
- Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund.
Presentation av alla brf-valberedare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#23)
- Utökat samarbete mellan brf-valberedare.
Info om HSB-ledamöter på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#24)
Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#25)
- Presentation av nyanställda.
Redovisning av uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.pdf#26)
- VD ej HSB-ledamot eller del av brf-styrelse.
- Regelverk för bisysslor offentliggörs. [19]

4.
Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.pdf#27)
- Kompletta kalkyler över TT.
- HSB Malmö ska informera innan media.
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.pdf#28)
- VD-lön i paritet med andra distrikt.
- Lön och förmåner för VD bestäms i samråd med fullmäktigeledamöterna.
- Avtal mellan f.d. VD och f.d. ordförande
- Resultatet från utredningen som gjorts i ansvarsfrihetsfrågan redovisas
- Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan. [9]

5.
Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#29)
HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!
Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#30)
Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta.
Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#31)
Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.
- Redovisning av arvoden.
I årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och vilken period som avses.
- Utbetalningsdatum för arvoden.
Utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, ska alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.
- Periodiseringsfel?
HSB Malmö ska arbeta för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.
Korrigering görs i efterföljande årsredovisning.
Korrigeringar förs in i stämmoprotokoll.
Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#32)
Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
• Stämmoprotokoll
• Dagordning
• Röstlängd
• Motioner
• Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.
Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".
- Fullmäktige beslutar om gallring.
Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.
- Upplysning om arkiveringsregler och gallringsregler.
Alla upplyses om arkiverings- och gallringsregler.
- Utomstående ska tillåtas forska i HSB Malmös arkiv.
Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#33)
Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument.
Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#34)
Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats.
Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#35)
Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst här angiven information.
Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#36)
Följande paragraf läggs in i HSB Malmös stadgar; "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige".
Fullgjort sina skyldigheter?
- Stadgeändring justerare.
Följande läggs in i stadgarna; "Till justerare vid föreningsstämma ska utses medlem som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen.".
- Stadgeändring frågerätt.
Följande läggs in i stadgarna; "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut.".
Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.pdf#37)
Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts.
- Justerare ska arvoderas.
- Aktiva rösträknare ska arvoderas. [19]

6.
Muntliga avtal får ej göras av styrelsen! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#38)
Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#39)
Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden.
Om en medlem klandrar stämman ska HSB Malmö bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla.
- Ifrågasatt stämma ska utredas.
Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman.
Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#40)
Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klander redovisas.
- Klanderkostnader betalas av ledamöterna.
Kostnaderna för klandret ska betalas av ledamöterna i HSB Malmös styrelse.
Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#41)
HSB Malmös styrelse (2007) ställs till svars för det lagbrott HSB Malmös styrelse begått när de inte följt det högsta beslutande organets beslut om information avseende enskild medlems motionsrätt.
Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#42)
Klara och entydiga riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocesser tas fram, med bl.a. riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen;
• med information till medlemmarna,
• hur medlemmarnas pengar kan utnyttjas i rättsprocesser,
• vilket ansvar styrelsen ska ha,
• hur styrelsen ska interagera med medlemmar för att reda ut problem,
• etc.
- Redovisning av rättsliga processer.
HSB Malmö ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de rättsliga processer som HSB Malmö är involverade i.
- Fullmäktige får vara med och bestämma i vissa rättsliga processer.
Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå.
Ersättare till fullmäktigeledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#43)
För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare som kan rycka in om ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder.
- Mesta möjliga fullmäktige.
HSB Malmös mål måste vara full representation från föreningarna på varje stämma!
Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#44)
En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot.
- HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot.
Tjänsteman på HSB och HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot.
Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#45)
Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB Malmö.
I punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val.
Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#46)
Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö.
Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#47)
Större öppenhet inom HSB Malmö, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.
- Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc.
I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar.
- Åtgärdspaket för styrelsekonflikter.
Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna.
Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.pdf#48)
När revisorerna missat felaktigheter i årsredovisningen ska dessa fel föras in i stämmoprotokollet. [22]

Admin
2009-02-01, 08:18
7.

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#49)
HSB Malmös valberedning ska ha möten med medlemmar, valberedare i brf:ar, styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter.
Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#50)
Fastställande av valberedningspolicy läggs in i dagordning för HSB Malmös årsstämmor och ska alltid kunna justeras via motioner.
- Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp.
Policy för valberedning tas fram av en arbetsgrupp som arvoderas.
- Valberedning återbetalningsskyldig för kostnader ej godkända av fullmäktige.
- Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs.
Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#51)
Valberedningen ska kunna nås via e-post.
- Arbeta under hela året.
Valberedningen ska arbeta under hela året.
- Nomineringsblanketter året runt.
Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation.
- Information om valberedningsprocedur.
Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren.
- Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma.
Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.
- Förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart.
Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart.
- Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag.
Valberedningen ska redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag.
- Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått.
Valberedningen ska inför redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.
- Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till.
Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.
- Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning.
Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.
Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.
- Redovisning av uppföljning och samtal.
Valberedningen ska redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.
- Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda.
Valberedningen ska redovisa vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas till de olika förtroendevalda.
- Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning.
Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt i god tid före varje årsstämma redogöra för de förbättringar som gjorts.
Förändring av valberedningspolicy -
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#52)
Alla medlemmar ska ha rätt att föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning.
- Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats.
Valberedningspolicy ska finnas på HSB Malmös webbplats och informeras om via medlemstidningen.
- Vem som nominerat vem ska redovisas.
"Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.
- Vem som nominerat vem ska redovisas även för tidigare år.
Redovisning av förslagsställare samt dennes brf ska ske även från tidigare år.
- Valberedningspolicy - bättre specifikation för valberedningens arbete.
Valberedningspolicy ska förbättras där det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete.
- Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras.
Riktlinjerna för arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag.
- Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs.
Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren ska finnas på HSB Malmös webbplats.
- Valberedningen informerar löpande om sitt arbete.
Valberedningen ska löpande informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.
- Valberedningens protokoll offentliggörs.
Valberedningens protokoll ska finnas på HSB Malmös webbplats.
Stadgeändring valberedning
- Ändring av § 23 i HSB Malmös stadgar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#53)
Texten i f.d. § 21 i HSB Malmös stadgar ska omedelbart ersättas med texten; "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".
Valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas något att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.
Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#54)
Valberedningen ska årligen skriftligt redogöra för sitt arbete på ett utförligt sätt i god tid inför årsstämman.
- Arbetsbeskrivning för valberedning.
En utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram.
- Valberedningens arbets- och tidplan - suppleant.
Hur ska suppleant i valberedningen hanteras?
- Valberedningens arbets- och tidplan - plan för ersättare.
Beskrivning av plan för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.
- Valberedningens arbets- och tidplan - offentliga protokoll.
Valberedningens protokoll ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.
- Valberedningens arbets- och tidplan - offentlig nomineringsprocedur.
Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.
- Valberedningens arbets- och tidplan - kravprofiler.
Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.
Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.
- Valberedningens arbets- och tidplan - hur uppfylls krav på kompetens/erfarenhet?
Valberedningen ska presentera på vilket sätt de nominerade till styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på ledamöter i HSB Malmös styrelse (och övriga föreslagna).
- Valberedningens arbets- och tidplan - utvärdering av styrelsen.
Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.
Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit.
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
Skriftlig rapport;
• När träffades valberedningen första gången efter stämman?
• Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?
• Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?
• Vilka har varit närvarande på respektive möte?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Har valberedningen utfört något som ligger utanför valberedningens arbetsbeskrivning, och i så fall vad och varför?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Exakt vilka frågor ställdes till styrelseledamot och suppleant under intervjun?
• Vilka svar gav styrelse och suppleant?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda utöver styrelsen?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Exakt vilka frågor ställde valberedningen under intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen?
• Vilka svar gavs?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda utöver styrelsen skulle behöva kompletteras med?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda utöver styrelsen har presterat?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Vad har valberedningens mål varit och anser valberedningen att målen uppnåtts?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?
- Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
• Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?
Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.pdf#55)
Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.
Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera. [57]

8.
Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#56)
Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#57)
- Valberedningspolicy - justerare och rösträknare.
- Valberedningspolicy - motivera nomineringar på stämman.
- Valberedningspolicy - sammankallande för valberedning.
- Valberedningspolicy - förslag på arvoden.
- Valberedningspolicy - mandattider ska uppges.
- Valberedningspolicy - ingen inkvotering.
Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#58)
- Valberedningspolicy - beslutsunderlaget för val.
- Valberedningspolicy - motiveringar för de nominerade i kallelsen.
- Valberedningspolicy - motivering för styrelsen.
- Valberedningspolicy - relevant presentation med viktiga parametrar.
- Valberedningspolicy - skäl för att nominerad ställer upp.
- Valberedningspolicy - vad innebär uppdrag?
- Valberedningspolicy - övriga förtroendeuppdrag.
- Valberedningspolicy - tidigare förtroendeuppdrag.
Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#59)
Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#60)
Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#61)
IT-kompetens i HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#62)
Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#63)
- Medlemmarnas syn på nominerade/förtroendevalda.
Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.pdf#64) - Se även tillhörande viktiga bilaga! [24]

Admin
2009-02-01, 08:23
9.

Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.pdf#65)
- Utifrån vad ska valberedningens arvode bestämmas?
Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.pdf#66)
Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.pdf#67)
- HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode.
- Inget arvode till arbetstagarrepresentanter. [6]

10.
1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#68)
1-2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.
- Valberedningen ska söka styrelseproffs.
Valberedningen ska aktivt söka efter styrelseproffs, och presentera dessa för fullmäktige.
- Styrelseproffs i stadgarna.
Det skrivs in i stadgar att styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Malmö, kan väljas in till styrelsen av stämman.
Max tre år som styrelseordförande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#69)
En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.
- Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning.
UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
Suppleant till styrelsen ska finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#70)
- Definition av arbetsuppgifter för styrelsesuppleant.
Detaljerad definition av arbetsuppgifterna för styrelsesuppleanten ska finnas.
- Arvode till styrelsesuppleant baseras på arbetsbeskrivning.
Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#71)
Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#72)
Tydlig information om hur många ledamöter/suppleanter som ska väljas till;
• valberedning,
• ombud till HSB Riksförbund,
• ersättare till ombud till HSB Riksförbund.
Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#73)
Väl utarbetad policy för;
• ersättare till ombud till HSB Riksförbund.
• suppleant till valberedningen.
• suppleant till revisorerna.
• Suppleant som ersätter ledamot ska informeras om.
Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#74)
Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar.
- Redovisning av ombud/ersättare.
Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma.
- Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas.
- Motioner till HSB Riksförbund redovisas före riksförbundets stämma.
- Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument redovisas.
- Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy.
Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
Arvode bestäms av stämman efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
- Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen.
Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#75)
Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla.
- Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs.
- Informationspolicy offentliggörs.
Rutiner för att avsätta ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#76)
Om en majoritet i styrelsen på ett styrelsemöte förklarar sitt misstroende mot en ledamot så är styrelsen skyldig att kalla till en extrastämma.
- Reservpool av förtroendevalda.
Fred på jorden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.pdf#77)
Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta.
- Redogörelse för mål.
Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför. [25]

11.
Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#78)
En brf-styrelse har rätt att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.
- HSB-ledamot, inget tvång.
Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i brf:en) om föreningen ska ha en HSB-ledamot.
HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#79)
HSB Malmö ska inte utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.
- Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot.
Ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.
Definition av HSB-representantens roll i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#80)
Det tas fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter.
Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#81)
HSB Malmös styrelse ska svara på; hur en medlem blir HSB-ledamot, vem som tillsätter dessa, vad som krävs för kompetens och erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka uppgifter som ingår, samt hur man ansöker till detta uppdrag.
- Vem kan bli HSB-ledamot?
Vilka förutsättningar gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmös styrelse?
Öppna informationsmöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#82)
Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för övriga medlemmar, precis som stämmor.
Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid.
Minst en extrastämma (till hösten) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#83)
Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.
Information om vad som krävs för en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#84)
Information om vilka förutsättningar som gäller för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna.
Aktuell lista med kontaktvägar till alla fullmäktige.
Bättre system för att kunna begära en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#85)
Bättre möjligheter för att begära en extrastämma.
- Kontaktvägar till kontaktpersoner i brf:ar.
Aktuell lista med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö!
- Antal fullmäktige för att kalla till extrastämma.
5% för att kalla till extrastämma.
HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#86)
Efter stämma läggs den information ut på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.
- Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud.
Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#87)
Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper, etc.
- Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år.
- Förändring av arbetsmetoder för utskott/grupper.
- Projektkunskaper i utskott/grupper/utredningar/råd.
- Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas.
- Redovisning av kostnader för utskott/grupper.
- Justeringar av det som arvodeskommittén kommit fram till.
- Justeringar av det som medlemsgruppen kommit fram till.
- Förslag på justering. [24]
Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#88)
Styrelsen ska inför varje stämma lägga ut samtliga stämmohandlingar.
Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#89)
Alla justerade stämmoprotokoll läggs i sin helhet ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
- Protokoll med 10 års historik.
Protokoll läggs ut med minst 10 års historik.
- HSB Riksförbund ska ändra kod för föreningsstyrning.
HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".
- HSB Riksförbund ska följa kod för föreningsstyrning.
HSB Malmö ska ställa krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen (HSB Riksförbund tycker tydligen att de står över koden för föreningsstyrning och att de därför själva inte behöver följa koden).
Stämmoprotokoll till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.pdf#90)
Medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran! [6]

12.
Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#91)
Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare.
Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#92)
Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.
- När kan en medlem inte få utdrag om sig från styrelseprotokoll?
Styrelsen ska klargöra i vilka fall en medlem inte ska kunna få ett utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör medlemmen.
Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#93)
HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar.
Särskild medlemsrepresentant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#94)
Det ska utses 5-10 särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) från olika brf:ar, med uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.
- Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?
Löpande information om vad posten som fullmäktigeledamot innebär.
- Vem kan väljas till fullmäktigeledamot?
Löpande information om att det står fritt för varje brf att välja vem de vill som fullmäktige, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen, eller ens vara medlemmar i föreningen.
- Avveckla bospargruppen.
Tillsättande av demokrati- och insynsråd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#95)
En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.
Vad gör HSB Malmö för demokratin? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#96)
HSB Malmös styrelse informerar hur HSB Malmö arbetar med/kommer att arbeta med;
• hur styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
• hur medlemmarna ska få relevant information?
• hur medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
• hur HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf97)
HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra sätt.
Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#98)
Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
- Den demokratiska medlemskontrollen.
HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.
Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.pdf#99)
HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt §5 och 5.2.1.
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
5.2.1
"Information på hemsida
Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning." [14]

Admin
2009-02-01, 08:29
13.

Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#100)
HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."
"Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"
"Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631)."
"Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."
- Förenkling av röstning.
HSB Malmö ska löpande arbeta för att förbättra och förenkla metoderna för röstning och rösträkning.
Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#101)
Ett åtgärdspaket för att engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet tas fram.
- Medlemmar ska engageras.
Det förs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse har ett ansvar för att löpande engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.
- HSB Malmö ska locka yngre medlemmar.
- HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt.
Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#102)
Etiska riktlinjer tas fram för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande. Dvs HSB Malmös styrelse ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.
HSB Malmös styrelse ska svara på om styrelsen har för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna, och i så fall hur.
- Styrelsen ska visa demokrati, öppenhet och insyn.
Det fastställs att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar.
- Hur kommer styrelsen att förbättra informationen?
Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#103)
Styrelsen ska förklara sina uttalanden.
Dylika uttalanden ska ej göras fortsättningsvis.
- Motionär ska inte angripas av styrelsen.
- Uttalanden som en styrelse inte ska göra.
Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#104)
HSB Malmös styrelse ska redogöra för hur föreningens information så förbättras så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
- Regelverk för HSB Malmö.
Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Malmö;
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.
Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna.
Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#105)
VD:s och styrelses texter i början av HSB Malmös årsredovisning läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB Malmös webbplats.
Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#106)
HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i
• vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
• vad kooperationens grundtankar är,
• vad demokrati innebär,
• vikten av att ställa upp för varandra,
• HSB:s kärnvärderingar,
• etik.
Mera makt till medlemmarna - utbildning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#107)
HSB Malmös styrelse ska ta fram gratis medlemsutbildningar, och HSB Malmö ska göra ansträngningar att locka så många medlemmar som möjligt till dessa utbildningar.
Saknade seminarier (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#108)
Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier arrangeras av HSB Malmö.
Mera gratiskurser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#109)
Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Malmö.
Gratis medlemskommunikation (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#110)
Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet och ska vara gratis!
Gå ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.pdf#111)
HSB Malmö går ur HSB Riksförbund.
Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö.
- Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
HSB Malmös styrelse redogör för vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.
- Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund.
Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund redovisas. [23]

14.
Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#112)
- Information om nomineringar.
- Direktutskick om motionsrätt.
- Påverka brf:ar att informera om motionsmöjligheten till HSB Malmö
HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#127)
Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#113)
- Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt.
- Referens (med sammanfattning) i årsredovisningen.
- Utläggning av motioner på HSB Malmös webbplats.
Senare inlämning av motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#114)
Inlämning av motioner 5 veckor före stämman.
Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#115)
- Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner.
- De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta.
Motioner diskuteras med motionärerna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#116)
Motioner ska noga utredas av styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#117)
- Styrelsen ska ge konkreta motiveringar till motioner.
- Styrelsen kan endast välja att föreslå bifall eller avslag till motionens yrkande.
- Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen.
Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#118)
- Stämman ska behandla varje motion för sig - inga "gruppbeslut" av motioner.
- Särbehandling och påhopp mot enskilda medlemmar ska stävjas.
- Mötesordföranden ska inte besvara frågor åt styrelsen.
Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#119)
- Endast motionär får ändra en motion.
Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#120)
Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#121)
- Missad motion
Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#122)
- Stadgeändringsförslag - redovisning av kostnader för motionshantering.
Får ej svara på motion att "bevis saknas" (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#123)
Information och tips om hur man ska skriva en motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#124)
- Tips till alla medlemmar om hur man skriver och får igenom motioner.
Information om vad som gäller för motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#125)
Konsekvenser om stämmobeslut ej följs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-14.pdf#126) [34]

15.
Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#128)
Oberoende granskare om VD-lön.
HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#129)
- Till informationen om varje nominerad ska följa information från valberedningen om den brf som den nominerade tillhör.
Forum för medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#130)
Forum för valberedarna (http://hotpot.se/v#131)
- Utökat samarbete mellan valberedare.
HSB Malmös styrelseforum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#132)
Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#133)
Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#134)
- Förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats.
- Högre kvalitet på elektroniska formulär.
Ingen särbehandling av medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#135)
Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#136)
- Klander av stämma.
Arkivfunktion för HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#137)
- Möjlighet att kommentera det HSB Riksförbund skriver.
HSB har inget tolkningsföreträde! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#138)
HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#139)
- HSB Malmö ska ej bevista stämma med fler än tillåtet.
- Stämmokostnader redovisas.
- Alla närvarande ska ingå i röstlängd.
- HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen.
- HSB Malmö ska varken backa upp eller dölja fel, misstag, brott av styrelse.
- HSB klargör för styrelser att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse.
- HSB klargör för medlemmar att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse.
- HSB Malmö ska verka för öppenhet och insyn i föreningarna.
- HSB Malmö ska verka för öppna styrelseprotokoll.
- HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion.
HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-15.pdf#140) [30]

16.
Regelverk för vattenskador (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-16.pdf#141)
Det tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador.
Nya normalstadgar för HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-16.pdf#142)
HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna.
Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma.
- HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att förbättra normalstadgarna. [3]

17.
Inledning. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#143)
Vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även; - protokollets riktighet, - vilka yrkanden som förekommit, och - hur besluten kommit till.
Punkt 0 - Före stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#144)
HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman.
- Ordningsfråga!
En definition tas fram för vad "ordningsfråga" är.
- Motioner får inte beröras i inledningstal.
Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#145)
Styrelsen är skyldig att lämna ut en komplett röstlängd till den medlem som så begär.
- Allt underlag till justerarna.
HSB Malmö ska lämna röstlängd, med allt underlag, till justerarna för justering.
Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#146)
Rösträknare ska väljas som inte också är justeringsmän.
Punkt 6 - Fastställande av dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#147)
Det läggs in en punkt för "Fastställande av dagordning" i dagordningen.
- Fastställande av dagordning.
Det tas fram ett regelverk för vad som gäller avseende ändring av dagordning.
Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#148)
Separat beslut tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.
Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#149)
Inga arvoden eller ersättningar uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta.
- Det faktiska händelseförloppet.
Protokollet ska beskriva det faktiska händelseförloppet.
- Beslutsprotokoll
Protokoll som skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär. Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet.
Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#150)
Rutiner tas fram för att rätta upp de fel i protokoll som inte upptäcks av protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks vid ett senare tillfälle.
Punkt 17 - Val av ordförande
Punkt 18 - Val av styrelseledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#151)
Det ska tydligt framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val kommer att ingå i styrelsen, etc.
Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#152)
Mandattider för de som ska väljas ska tydligt ska framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, som på stämma, och i efterföljande protokoll.
Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#153)
En motion kan inte dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen.
Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#154)
Om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så ska detta ske.
Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-17.pdf#155)
Det ska alltid klargöras före val - och i protokoll - för vilken period som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på. [21]

18.
Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#156)
- Stadgeändringsförslag.
Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#157)
HSB Riksförbunds kod får inte följas! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#158)
"Permanent" stadgegrupp tillsätts (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#159)
- Utredning av hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare.
Permanent formulär för stadgeförslag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#160)
- Bekräftelse av stadgeförslag.
Stadgar/policy uppdateras med HSB:s kod för föreningsstyrning för valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-18.pdf#161)
16 yrkanden. [25]


19.
Stadgeändringsförslag §3 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#162)
Det ska förtydligas vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär.
- Kostnader och vilka avgifter som gäller till HSB Riksförbund utreds och redovisas för medlemmarna.
Stadgeändringsförslag §15 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#163)
Det förtydligas vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär
Motionär har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplade till motionärens motion.
- Det definieras i stadgarna vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses.
- Fullmäktigeledamot som så begär detta får sitt yttrande inlagt i protokollet.
Stadgeändringsförslag §16 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#164)
Minst en suppleant per fullmäktigeledamot.
- Fullmäktige ska max kunna bestå av 25 % från bospargruppen.
Stadgeändringsförslag §18 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#165)
Kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) ska, samtidigt som kallelse skickas ut, läggas ut på HSB Malmös webbplats.
Stadgeändringsförslag §20 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#166)
Det förtydligas vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där.
- Endast formuleringen "val av protokollförare" ska stå i dagordningen.
- Det förtydligas vad "godkännande av röstlängd" innebär.
- Även motionärer får "till protokollet anteckna sin mening".
Stadgeändringsförslag §21 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#167)
Arvode för utskott bestäms på stämman i samband med att arbetsbeskrivning fastställs och utskottet sätts ihop.
- En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" ska finnas i dagordningen.
Stadgeändringsförslag §22 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#168)
Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.
Stadgeändringsförslag §24 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#169)
Stämmoprotokollet ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter stämma.
- Alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.
Stadgeändringsförslag §35 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#170)
"Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" förtydligas.
- Fullmäktigestämman beslutar om uteslutning.
Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-19.pdf#171)
Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion.
HSB Malmös styrelse ska be om ursäkt. [20]

20.
Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#172)
- Löpande förfrågningar och utredningar om hur brf:arna kan förbättras.
Redovisning av förtroendevaldas respons (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#173)
Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#174)
- Koppling mellan yrkande och styrelsens svar saknas.
- Vad är egentligen "kostnadsfri medlemsrådgivning"?
Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#175)
"HSB Malmö Nytt" på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#176)
Avveckla HSB Omsorg (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#177)
HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-20.pdf#178) [10]

Admin
2009-02-01, 08:30
21.

Hur behandlas motioner? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#179)
Bättre information om stämmor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#180)
Hur HSB Malmö (inte) svarar på frågor! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#181)
Inför "Lex HSB" för att få bort fiffel och mygel inom HSB-organisationen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#182)
850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma 2008... eller 1.050.000 kr? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#183)
Seminarier inom HSB (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#184)
Medlemmarna får betala för information !!! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#185)
Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#186)
HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#187)
HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-21.pdf#188)

22.
40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB Malmös årsstämmor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-22.pdf#189)

23.
HSB-ledamoten - en fara för föreningen! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-23.pdf#190)

24.
HSB-ledamoten - Uppdragsavtal (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-24.pdf#191)
HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-24.pdf#192)
Svar från HSB Malmö mindre vinklade (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-24.pdf#193)

25.
Vilka är arbetstagarrepresentanter? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#194)
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#195)
Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#196)
Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#197)
Depositionsavgiften avvecklas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#198)
Lista över styrelsearvoden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#199)
Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#200)

26.
HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-26.pdf#201)
HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-26.pdf#202)
Vem odugligförklarar vem? - Likhetsprincipen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-26.pdf#203)

27.
Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-27.pdf#204)

28.
Klander av HSB Malmös årsstämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-28.pdf#205)

29.
Obesvarade frågor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-29.pdf#206)
ROT (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-29.pdf#207)
Avveckla tidningen Inblick (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-29.pdf#208)