handdator

Visa fullständig version : Mera Mygel i HSB Malmös valberedning


Admin
2008-04-16, 12:53
Idag, den 16 april 2008, 10 dagar före HSB Malmös årsstämma så har HSB Malmö lagt ut kompletterande information från valberedningen, på HSB Malmös webbplats.

Enligt dokumentet är informationen riktad till;
Fullmäktige, styrelsen, valberedningen, HSB-ledamöter och revisorerna i HSB Malmö ek. för.
Dock har i alla fall valberedare och styrelser inte fått någon information ännu.

Rubriken är
Förtydligande av valberedningens handlingar

Inledningsvis står det;
Valberedningen har i år valt att inte ange vem som har nominerat en kandidat och inte heller hur många nomineringar en kandidat har fått. Beslutet är baserat på den kredit som tidigare har förts fram kring detta.

Vad är det för "kredit" som förts fram?
Jag vet inte om någon fått någon kredit eller hur stor den i så fall har varit, men vad som däremot är säkert är att valberedningen fått kritik just för att valberedningen försöker dölja så mycket som möjligt, bl.a. genom att inte uppge vem/vilka som nominerat kandidaterna.
En naturlig konsekvens av valberedningens metoder blir att det inte finns någon insyn, precis som valberedningen vill ha det så att ingen ska kunna upptäcka något mygel.

Nu kan fullmäktige t.ex. inte se hur förslag kommit från valberedningen som det inte ens finns nomineringar till.

Notera att valberedningen i år till och med gjort nomineringarna ännu hemligare än tidigare.
Förra året så uppgavs i alla fall för några nomineringar vilken brf nomineringen kom från.

Sedan skriver valberedningen;
Då det också kommit fram önskemål om att förtydliga utskickat förslag till styrelse och peka på de mandattider som råder, skickar vi här ut detta förtydligande.
Ja, valberedningens utskick var fullständigt omöjligt att förstå, och en valberedning som sköter sina uppgifter på ett sådant sätt och ställer till med så stor skada för hela HSB Malmö borde rätteligen polisanmälas och krävas på mycket, mycket stora summor i skadestånd!

Förtydligande av nuvarande styrelse samt valberedningens förslag.
Nuvarande styrelse................. Valberednings förslag............ Mandattid

Ordförande
Alf Gustavsson avgick jan -08.. Lennart Haglund................... 1 år


Ordinarie ledamot
Maj-Britt Thulin...................... Valbar 2009
Maria Bengtsson................... Valbar 2009
Anders Lundberg................... Valbar 2009
Olle Strand........................... Omval................................... 2 år
Giovanna Brankovic............... Birgitta Nilsson...................... 2 år
Henric Lellky........................ Tommy Johansson................. 2 år

Suppleant
Daniel Ljung avgick jan-08...... Björn Andersson................... fyllnadsval 1 år
OK, då är det bara ett förtydligande av förtydligandet som behövs nu.

För det första så försöker valberedningen lura alla att Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson och Anders Lundberg kan väljas om eller kickas först nästa år. Det är naturligtvis inte sant. De kan bytas ut på årsstämman 2008. Mandattiden är bara en formell sak och har ingen praktisk betydelse.

För det andra så är Björn Andersson inte fyllnadsval för Daniel Ljung, som valdes på 1 år. Det är nyval, precis som Birgitta Nilsson och Tommy Johansson.

För det tredje så framgår det inte om Giovanna och Henric avsagt sig sina uppdrag.

Sedan hoppas jag att alla förstår att stämman inte ska anta valberedningens förslag, utan val ska ske mellan samtliga som nominerats och samtliga tillkommande förslag som dyker upp på stämman.

Är det verkligen ingen som krävt att valberedningen ska presentera samtliga nominerade?
Är det heller ingen som krävt att de få meningslösa presentationer som gjorts ska ersättas med presentationer som är av något värde?
Alla fullmäktige har en skyldighet att genast ställa detta krav på valberedningen så att det finns en meningsfull presentation av alla nominerade i stället för det dravel som valberedningen skickat ut!

Den första sidan i detta dokument avslutas med;
Finns det frågor i anslutning till valberedningens förslag går det bra att kontakta oss direkt, så kommer vi att besvara dem.
Med vänlig hälsning
HSB Malmös valberedning
Ingela Persson
Sammankallande
Ja, frågor finns det verkligen gott om.
Men frågan är om det finns några frågeställare? Hallååå, fullmäktige, någon hemma???

Valberedningen vill nu inte uppge några kontaktvägar och valberedningen saknar e-post.
Men enligt tidigare uppgifter så kan valberedning nås på följande telefonnummer;
Ingela Persson 040-611 65 42 eller 0702-862 500
Preben Karlsson 040-96 89 31
Rolf Brandt 040-96 79 56
Ingrid Holmberg 040-54 91 46Trots att det var slut där så kommer det sedan en ny sida med mer information (vem som skrivit denna text framgår inte);
Valberedningen har blivit ombedd att före stämman ange vilka motiv som har föregått det förslag som lagts. Mot bakgrund av att inga oklarheter ska föreligga kan vi redan nu meddela följande:
Det finns ju enbart oklarheter!

Efter intervjuer med styrelsens ledamöter och medlemmar samt med hänsyn tagen till alla de synpunkter som har kommit valberedningen till del, utkristalliserades ett par kriterier som varit bärande i vårt arbete då ett förslag tagits fram.
Intervjuer med medlemmar?
Vilka medlemmar?
Hur många av de nominerade har valberedningen egentligen intervjuat, om någon... utöver de 8 som givits någon form av presentation (om än obrukbar som beslutsunderlag)?

Vilka är "alla de synpunkter som har kommit valberedningen till del"?
Jag vet att valberedningen följer vad jag skriver här, men trots en stor mängd synpunkter från mig (här såväl som i motionerna) så har valberedningen struntat i SAMTLIGA synpunker!

De punkter som är gemensamma i de intervjuer och andra samtal som föregått arbetet är att HSB Malmös styrelse ska innehålla kompetens från medlem, näringsliv, kommun, ekonomi och juridik.
Vidare ska ledamöterna ha ett etablerat nätverk till gagn för organisationen och inte minst ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna.
Jaha, men varför har då valberedningen inte för en enda nominerad (och ej heller för dagens styrelse) beskrivit på vilket sätt de av valberedningen föreslagna kandidaterna uppfyller dessa villkor, t.ex. kompetens inom ekonomi och juridik, etc?

Vad innebär "kompetens från medlem"?

Vad hände med alla andra viktiga parametrar, t.ex. engagemang?

Vad då för "nätverk"?

Vilka är "brukarna" i formuleringen "ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna", vad innebär detta rent konkret och på vilket sätt har de till styrelsen föreslagna personerna detta?

Valberedningen har inte ens med den absolut viktigaste kunskapen av alla; kompetens när det gäller fastighetsverksamhet !!!

I stället för att hitta ledamöter utifrån de viktigaste kriterierna så hittar valberedningen kriterier efter de de ledamöter de vill få in.
Ingen av de föreslagna ledamöterna har kompetens inom det som är viktigast.

Varför krävdes det intervjuer med vem det nu var för att hitta vilka faktorer som är viktiga bland styrelseledamöter?
Vad styrelsen säger här rent ut är att dagens styrelse saknar följande kompetens;
- medlem,
- näringsliv,
- kommun,
- ekonomi,
- juridik.
Dessutom saknas, enligt valberedningen, i dagens styrelse ett "etablerat nätverk till gagn för organisationen och inte minst ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna".

Vad är det då för styrelse vi haft, som valberedningen föreslagit 2007?

Till ordförande förslår valberedningen Lennart Haglund
Valberedningen ser att Lennart Haglund har den ledarskapskompetens som motsvarar det som efterfrågas i de genomförda intervjuerna. Han är ett känt namn i kommun och näringsliv och har en bred erfarenhet av medlemsorganisationens parlamentarism och den kooperativa organisationens styrka genom sin tid i sparbanken. Lennarts förmåga att leda olika viljor mot ett och samma mål, jämte den oomtvistade, goda moral han står för, gör att vi anser det vara ett bra val.
Inte mycket konkret här inte.

Inte för att jag personligen har något som helst emot Lennart Haglund som ordförande (han blir förmodligen en stor förbättring mot tidigare), men på vilket sätt har Lennart Haglund bred erfarenhet av medlemsorganisationens parlamentarism med tanke på att han inte bor i en brf och - vad jag förstår - aldrig har gjort detta och aldrig kommer att göra det heller (Sparbanken är ganska långt ifrån hur det fungerar i en bostadsrättsorganisation)?

Dessutom omöjliggör valberedningen att ställa Lennart Haglund mot de andra nominerade, eftersom övrigas kompetens fullt ut döljs av valberedningen.

Och valberedningen har inte bemött kritiken mot nackdelarna med att välja Lennart Haglund, t.ex. att han inte bor, har bott eller kommer att bo i en brf.

Till ledamöter föreslår valberedningen
Birgitta Nilsson, Tommy Johansson och Olle Strand
Birgitta Nilsson har med sitt nätverk god kunskap om många olika typer av frågor med bäring på kooperationen, inte minst genom sin tid som kommunalråd i Malmö. För HSB Malmö och den förestående nyproduktionen blir det än viktigare än tidigare med relationer på flera plan i kommunerna.
Vad då "god kunskap om många olika typer av frågor med bäring på kooperationen"? Vad är det för dravel? Nämn en sådan fråga!
Valberedningen är rädd för att informera om att Birgitta Nilsson är en socialdemokratisk politiker.

Tommy Johansson, arbetar som kundansvarig ekonom på bank och är känd för att värna medlemskapet i den kooperativa organisationen. Tommys nätverk från den politiska världen är också till gagn för organisationen.
Även här är valberedningen rädd för att avslöja att det är ännu en socialdemokratisk politiker.

Olle Strand, med bred erfarenhet från IT-världen både på ledande befattningar och som egen företagare, är ett i HSB-sammanhang känt namn som står för kontinuitet i organisationen.
Varför presenteras/föreslås Olle Strand, men inte Maj-Britt Thulin eller Maria Bengtsson (alla kan ersättas, och därför måste alla presenteras)?
Varför ställde Olle Strand inte upp som t.f. ordförande när han vill vara ordförande medan Maj-Britt Thulin inte vill detta, men ändå åtog sig uppdraget?
Står Olle Strand för kontinuitet i organisationen? Hur då, för oss som inte känner till detta?
Vad har Olle Strand tillfört under sin tid i styrelsen? Finns det någon som vet detta?
Det enda jag vet om Olle Strand är att han varit tyst som i mussla i 100 % av alla frågor. Ingen åsikt om något.
Olle Strand sitter i den styrelse som har försatt HSB Malmö i den svåra situation som HSB Malmö befinner sig i idag.
Med bl.a. de enormt dåliga fastighetsaffärer som HSB Malmö gjort med stora förluster (där andra tjänat stora pengar på HSB Malmö) så kan han omöjligen få förnyat förtroende!
Olle Strand har visat vad han går för, och ska självklart inte ges fortsatt möjlighet att sänka hela HSB Malmö.

Till suppleant föreslår valberedningen
Björn Andersson
Björn Andersson, är jurist och har en bred kunskap i fastighetsvärlden med ett stort nätverk. Han tillför den sista pusselbiten i det arbete valberedningen har satt upp som sitt mål, baserat på intervjuer och önskemål.
Bred kunskap i fastighetsvärlden, hur då??? På vilket sätt?
Om det skulle vara sant, varför föreslås han då bara som suppleant?
Valberedningen har inte ens lyckats fylla upp med information om Björn utan bara skriver en kort mening följt av den intetsägande, okonkreta utfyllnadstexten; "Han tillför den sista pusselbiten i det arbete valberedningen har satt upp som sitt mål, baserat på intervjuer och önskemål".
Vilken är denna pusselbit?

"Önskemål" från vem?

Alla är medlemmar i HSB Malmö.
Ja, men vilken typ av medlemmar? Och sedan när?
Valberedningen säger inget om 50-kronorsmedlemmarna - utan brf och utan bosparande!
Ej heller nämner valberedningen något om dem som tecknat medlemskap i all hast inför stämman, bara för att kunna bli valbara.


Så vad hände med informationen från valberedningen om alla övriga?

För en mer detaljerad information om hur valberedningen försöker lura alla och hur valberedningen struntar i riktlinjer, regelverk, stadgar, valberedningspolicy och HSB:s kod för föreningsstyrning; se följande inlägg;
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
samt;
HSB Malmö: Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)
HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)

Admin
2008-04-21, 21:09
Här framkommer också ett av många problem med dagen system där vissa ledamöter väljs på ett år och andra på två år.

Enligt valberedningens förslag ovan så ska två helt nya medlemmar väljas in i styrelsen, och dessa ska då väljas på två år

Hur bra är det att nya ledamöter som ingen vet något om väljs på två år?
Speciellt med tanke på att det i praktiken inte finns något som helst underlag för fullmäktige att ta beslut på.

De två nya ledamöterna kan mycket väl vara en katastrof för HSB Malmö, och då får de ändå sitta i alla fall i minst ett år. På ett år kan man ställa till med mycket stor skada.

Visserligen kan vem som helst väljas bort när som helst men tyvärr är många fullmäktigeledamöter inte medvetna om detta. I stället gör man gärna sken av att har man valts på två år så ska man sitta två år.

En annan fara med dagens system och med en så usel valberedning som HSB Malmö har är att ingen kan se vad det är för nissar som nominerats. En styrelseledamot i min brf har t.ex. nominerat styrelseordföranden i min brf till HSB Malmös styrelse. Denna styrelseordförande har ställt till med omfattande skada i min egen brf och skulle han få härja i HSB Malmös styrelse så skulle det vara en sällan skådad katastrof för HSB Malmö.

Men vem finns det som kan upplysa fullmäktige om detta när inte valberedningen för fram dylika avgörande fakta? Nu finns risken att denna person halkar in på ett bananskal i HSB Malmös styrelse pga den röra som valberedningen skapat!

Admin
2008-04-22, 14:57
Ja, valberedningen är helt avgörande för hur resultatet blir.

Jag har gjort en lista över de som nominerats till HSB Malmö per brf som ger en lite bättre överblick, och där man bl.a. kan se vissa kopplingar mellan HSB-ledamöter och de som sedan nominerats och slutligen föreslagits av valberedningen. T.ex. Brf Steglitsen, där valberedare Ingela Persson sitter som HSB-ledamot och Brf Stenbocken, där valberedare Ingrid Holmberg sitter som HSB-ledamot.

Ingen brf: Bo Lennart Haglund, inget uppdrag inom HSB, "Medlem i HSB Malmö"
- Nominerad till styrelseordförande
Ingen brf: Göran Sjöholm, inget uppdrag inom HSB, "Medlem i HSB Malmö"
- Nominerad till styrelseordförande
Brf Almen, Ingrid Uller, styrelseledamot
- Nominerad till suppleant till stipendiefond + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Bollebygd, Maj-Brítt Thulin, sekreterare + styrelseledamot HSB Malmö + T.f. ordförande i HSB Malmö
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Brage, Agneta Boman, kundansvarig Posten AB, ordförande, F.D. styrelseledamot i HSB Malmö - 2005, F.D. HSB ledamot
- Nominerad till valberedningen
Brf Domaren Barbro Molin - "Medlem i HSB Malmö" (om inte valberedningen vet om hon är medlem i Brf Domaren eller ej, hur ska fullmäktigeledamöterna kunna veta detta?), anställd på HSB Malmö, HSB-ledamot (vill ej säga var), ledamot i AA stipendifond
- Nominerad till Arne Axrups stipendiefond Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)
Brf Drivhuset, Håkan Dahlberg, ordförande
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Ellstorp, Daniel Ljung, inget uppdrag inom HSB
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot
Brf Fosiedal, Bjarne Kragh, vice ordförande (=ledamot)
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Fosietorp, Preben Karlsson, Pensionär, vice ordförande (= ledamot), ledamot i HSB Malmös valberedning, HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till valberedningen
Brf Fosietorp, Lennarth Andersson, ordförande + HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot
Brf Gåsen, Anders Lundberg, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Hagalund, Mikael Karlsson, sekreterare
- Nominerad till styrelsesuppleant + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Henriksdal, Lena Andersson revisor + revisor i HSB Malmö
- Nominerad till revisor
Brf Henriksdal, Lars-Inge Lundberg, ordförande
- Nominerad till valberedningen
Brf Hilda, Giovanna Brankovic, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö
- Mominerad till styrelseledamot
Brf Ida, Anders Nord, ordförande (inget nämns om att han suttit i HSB Malmös styrelse)
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Ida, - saknar årsredovisning -, Lillemor Olofsson
- Nominerad till valberedningen
Brf Kaplanen, Mona-Lill Påhlzon, ordförande + revisor (fullständigt utesluten kombination)
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot
Brf Kroksbäck, Klara Talos, suppleant (som vad framgår ej!)
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Kroksbäck, Lena Ljungholm, ledamot
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Kvadraten, Mimmi Zetterman, ordförande + vicevärd
- Nominerad till styrelseledamot + till styrelsesuppleant + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Lindeborg (årsredovisning saknas) - eller ingen brf; olika uppgifter från valberedningen (under nominering till styrelseledamot och styrelsesuppleant uppges hon bara som "Medlem i HSB Malmö" medan hon under valberedningens förslag uppges tillhöra Brf Lindeborg... vad gäller?), Birgitta Nilsson
- Nominerad till styrelseledamot + till styrelsesuppleant
Brf Luftvärnet, Thomas Wallenberg, ordförande + HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot
Brf Lugnet, Olle Strand, ordförande + styrelseledamot HSB Malmö + HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till styrelseledamot + nominerad till styrelseordförande + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Länsmansgården Jasin Kolar, ordförande, föreslagen som revisorsuppleant av valberedningen
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot + till revisor + till revisorsuppleant
Brf Länsmansgården, Milena Kolar, sekreterare i samma förening som Jasin Kolar sitter ordförande i (har de nominerat varandra?)
- Nominerad till valberedningen
Brf Misteln, Fredrik Löfvall uppges felaktigt inte ha något uppdrag inom HSB; är styrelseledamot
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Månsgården, Ivar Jönsson, vice ordförande (= ledamot), marknadschef Danisco
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma + till valberedningen
Brf Näset (ingen årsredovisning), Claes Caroli, ordförande
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot + till ombud/ersättare HSB Riksförbund
Brf Ovalen, Maria Bengtsson, ordförande + styrelseledamot i HSB Malmö + HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till styrelseledamot
Brf Per Albins hem, F.D. styrelseledamot 99-05 + F.D. HSB-ledamot (vill ej säga var)
- Nominerad till valberedningen
Brf Ringsted, Monica Bermsten, administratör på deltid i brf Torbjörn, ordförande i brf Ringsted
- Nominerad till valberedningen
Brf Rishälla, Esbjörn Hovler, ordförande
- Nominerad till valberedningen
Brf Roxen, Rolf Brandt, Lärare/studierektor Malmö Stad, ordförande, ledamot i HSB Malmös valberedning, stadgegrupp, miljögrupp, Arne Axrups stipendiefond
- Nominerad till valberedningen Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)
Brf Sandstenen, Tommy Johansson ordförande + ersättare fullmäktige riksförbundet
- Nominerad till styrelseledamot + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Skogsmården (åresredovisning saknas), Freddy Nilsson, vice ordförande (=ledamot) + vicevärd + studieorganisatör
- Nominerad till styrelseledamot + till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Steglitsen - HSB-ledamot = valberedare Ingela Persson -, Christel Grevstad, sekreterare
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Stenbocken (HSB-ledamot = valberedare Ingrid Holmberg), Nils Glanrup, ordförande
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Södermanland, Henric Lellky - sekreterare + styrelseledamot HSB Malmö
- Nominerad till styrelseordförande + till styrelseledamot
Brf Tapperheten 4, Lillian Qvarlander, valberedare
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Tapperheten 6, Håkan Ahlström, ordförande
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Brf Valby - saknar årsredovisning (HSB-ledamot=?) - Björn Andersson, ordförande
- Nominerad till styrelsesuppleant + nominerad till styrelseledamot
Brf Vidar, Marie Widell, studerande, ordförande, ledamot i HSB Malmös stadgegrupp
- Nominerad till valberedningen
Brf Änghög (ingen aktuell årsredovisning), Leif Göransson, ordförande, stadgegruppen HSB Malmö
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Bosparare Leif Cruse, Pensionär, HSB-ledamot (vill ej säga var) + Ledamot i bosparrådet + stadgegrupp + ledamot i bosparrådets valberedning + tidigare anställd på HSB Malmö
- Nominerad till styrelseledamot + till valberedningen
Bosparare Anna Brandoné, inget uppdrag inom HSB
- Nominerad till styrelseordförande
Bospargruppen, Sune Hylén, inget uppdrag inom HSB Malmö
- Nominerad till ombud/ersättare till Riksförbundets stämma
Bospargruppen, Ingrid Holmberg, "Swedish Match", HSB-ledamot (vill ej säga var), ledamot i HSB Malmös valberedning och bosparråd. F.D. ledamot i HSB Malmös styrelse
- Nominerad till valberedningen
Bospargruppen, Judith Thotlin, medicinsk analytiker, ledamot i HSB Malmös bospargrupp
- Nominerad till valberedningen50 nominerade (+ jag själv + en nominering till HSB Malmös styrelse som jag inte ens vill ta upp pga att den är så otänkbar) till 42 förtroendeposter.

Notera att valberedningen inte motiverat ett enda av valberedningens förslag!

Notera också att fullmäktige inte fått något som helst underlag för att ta beslut vilka de ska välja.