handdator

Visa fullständig version : Nivå på arvoden för styrelse?


nyombildad
2008-04-16, 12:52
Vad är rimlig nivå på arvodet för en styrelse i en brf?

Vi är en nyombildad förening som går mot vårt första "riktiga" årsmöte.

Sittande styrelse valdes på ett årsmöte för snart ett år sen. Då hade föreningen ingen ekonomi, eftersom vi inte visste om ombildningen skulle bli av eller inte.

Föreningen har 120 lägenheter där 35% är hyresrätter.

Vad är ett rimligt arvode för ordförande respektive ledamöter? Vi har styrelsemöten 1-2 gånger i månaden, och har ganska mycket jobb framför oss med renoveringar.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

schrapet
2008-04-16, 15:56
Om jag inte minns fel så på den tiden när min Brf var med i en intresseorganisation så hade man riktlinjer på hur stora arvodena skulle vara. Men det är bara rekommendationer. Om stämman önskar så har man full rätt att frångå dessa.

Ett tips är att granska andra föreningars bokslut och kolla deras arvodes post. Man kan även fråga någon ekonomisk förvaltare om de har statistik på arvoden i de BRF:ar som de förvaltar. I vår förening, som numera är privat men mycket mindre än er, har vi fasta ideella arvoden. Jag har specificerat dessa i ett annat inlägg i forumet.

Francois
2008-04-16, 16:37
I vår förening (70 lägenheter) är det 550 kr/möte per ledamot. Sedan tillkommer 2 tillägg på 2 000 kr för ordförande och sekreterare.
Jag tror inte att storleken på föreningen är så viktig, däremot borde kanske en styrelse som inte gör något mellan möten inte få så mycket som jag nämnt här.

Katten Georg
2008-04-16, 16:46
Ett bra riktmärke på arvode kan vara 2- 3 basbelopp att fritt fördela inom styrelsen.
Man bör också besluta om t.ex 1 basbelopp att fritt hantera för förlorad arbetsersättning, andra smärre utlägg som styrelsen kan tänkas ha. Detta är bra ur uppföljningssynpunkt och det blir smidigt att hantera.

Tommy
2008-04-16, 17:12
Styrelsen i min brf (lite större än Nyombildads förening) har ett basbelopp, dvs ca. 45.000 kr att dela på, men vad jag förstår från omkringliggande föreningar så ligger vi ovanligt högt. Styrelserna runt om mig har ungefär 10 000 - 40 000 kr att dela på, och sedan varierar det en del med ersättningar för förlorad arbetsinkomst och så, men det är bara små poster.

j.a
2008-04-16, 17:21
Vi har strax under 50 lägenheter och delar på 0,5 basbelopp (ca 20 000 kr). Brukar bli 100 kr/möte, samt fördelning av det som blir kvar baserat på arbetsinsats.

Admin
2008-04-16, 21:03
Som av en händelse så råkar jag ha undersökt detta. Jag har gått igenom 400 bostadsrättsföreningar och kollat upp alla arvoden.

Efter HSB Malmös årsstämma kommer jag att lägga ut så att var och en själv kan pricka in sig på skalan för att se var man landar beroende på föreningens storlek, etc.

Var genomsnittsarvodena ligger på för en styrelse och för ledamöter har varit en väl bevarad hemlighet bland bostadsorganisationerna (HSB, SBC och Riksbyggen). De har velat hålla detta hemligt i 100 år av någon anledning, men nu vet även jag. Och efter att jag lagt ut informationen vet hela Sverige också.

Helt spontant så kan jag säga att det verkar som arvodet till j.a:s styrelse ligger närmast snittet, men det kan ni själva kolla sedan.

Se även;
Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)

nyombildad
2008-04-16, 22:40
Tack för era svar. De har gett mig en bra bild.

stephan
2008-04-16, 22:42
10 basbelopp att fördela inom sig i brf Väduren; 420 000 kr = mycket mycket pengar.

Beslutet togs då föreningen hade en rad "gårdsombud". Nu har styrelsen "fixa att inga andra ska veta något vad styrelsen gör" = inga gårdombud. Men arvodet är samma som tidigare.

Tidigare beslutat 4 nummer av informationstidning, Numera 2 stycken inom en månad vid slutet av året.

Det är lätt att få bra arvode om inte haspeln är på.

Admin
2008-04-16, 22:52
Nämnas bör att det är landets 4:e största brf.
Å andra sidan är HSB Stockholm väldigt många gånger större än Brf Väduren, och styrelsen för HSB Stockholm har inte ens hälften av vad styrelsen i Brf Väduren har i arvode.

nyombildad
2008-04-17, 11:36
Jag funderar på att föreslå 25 000 kr till ordföranden, 10 000 kr till kassör resp. sekreterare, och 5 000 kr till vanliga ledamöter.

Hur löser man (ni) det bokföringsmässigt/praktiskt?

Gör man avdrag på avgiften? Betalas arvodet ut som engångsbelopp? Är arvodet lön?

stephan
2008-04-17, 11:46
Alla arvoden är lön.
Arvoden bokförs under posten "Arvode styrelse".

Kassör? Har ni det varför? Inte vanligt i en bostadsrättsförening.
Hela styrelsen har ju samma ekonomiska ansvar.

Övrigt arvoden.
Jag tycker att beloppet 1 % av avgiftsintäkterna är ett skapligt mått på arvode i en bostadsrättsförening. Under förutsättning att styrelsen gör sitt arbete.

Viktigast är att styrelsen informerar medlemmarna och utför det viktigaste; tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen enligt §1 i föreningens stadgar.

Mer i arvode kan betalas ut om styrelsen kan visa att man gör sådant arbete som föreningen annars måste köpa in tjänster för.

Mindre i arvode, som jag tror är vanligare motiverat, ska utgå om t ex styrelsen köper in tjänster som de borde göra själva.

Vanligt är kanske att den köpta förvaltningen gör en massa styrelsearbete. Skriver informationstidningen, och mycket annat som är styrelsens ansvar.

Francois
2008-04-17, 21:39
Jag tycker att det är en för stor skillnad på arvodet till ordföranden och till de andra. Om ordföranden får så mycket mer betalt, kommer de andra att känna sig mindre "värda" och deras motivation kan bli lidande.

Alla i styrelsen ska arbeta ungefär lika mycket. Ofta arbetar ordföranden lite mer (fler mail + samtal + högre motivation kanske), men marginellt.

Varför föreslår du en så stor skillnad? Är du ordförande? :1:

Admin
2008-04-17, 23:57
Instämmer. Det är en helt absurd skillnad mellan ledamot och ordföranden.

En styrelse med så stor skillnad i arvoden är dömd att aldrig kunna fungera bra!

Av de 400 föreningar jag har gått igenom så har jag inte sett ens i närheten av en så stor differens för någon styrelse.

Arvodesfördelning:
Ordföranden ska få det högsta arvodet.
Sekreteraren näst mest av styrelsearvodet.
Övriga ledamöter samma arvode för var och en, om inte en av dessa ledamöter får något särskilt uttalat extrauppdrag inom styrelsen.

Och om vice ordförade finns (vilket man kan ifrågasätta behovet av)... tja, han är inte mer ordförande än någon annan ledamot så länge han är vice ordförande, så han ska ha arvode i nivå med "vanlig" ledamot.

Och... skippa funktionen som kassör. Det ska inte finnas i en brf.För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Vad är skäligt styrelsearvode?

Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas?

Arvode som fördelas fritt inom styrelsen plus restaurangmat (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - Att fördela ett styrelsearvode

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt?

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening?

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå för en styrelse när det avser arvode?

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496)

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse och revisor?

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden. Hur mycket?

Arvode för styrelse i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Vad är vanligt att styrelseledamöter får i arvode?

Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda

Arvode till styrelsesuppleanter i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292)

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025)

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736)

TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369)
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583)

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963)

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869)

Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583)

Arvode plus lön till styrelse i bostadsrättförening - maktmissbruk (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318)

Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207)

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171)


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)

Francois
2008-04-18, 13:37
Det är bra med en kassör, och då menar jag någon som har en liten handkassa. När vi köper små grejer (frimärke, kuvert, små verktyg, blommor) kan vi då direkt gå till kassören och få pengar. När pengarna tar slut ber kassören om att få mer pengar från förvaltaren. 2 i styrelsen godkänner alla kvitton innan dessa skickas till förvaltaren.
Funkar bra, praktiskt.

stephan
2008-04-18, 13:41
Ja det är helt okej det du beskriver, men man ska inte kalla det för kassör.
Eller jämställa med en kassörs uppgifter i andra branscher.

Jag tror det är lätt för medlemmarna att missförstå kassör i en brf.
Dvs att en kassör har mer ansvar än övriga styrelseldamöter, vilket inte är fallet.

nyombildad
2008-04-19, 13:45
Varför föreslår du en så stor skillnad? Är du ordförande?

Skillnaden ligger i paritet med nedlagda timmar. Man kanske skulle se över en modell där man ersätts för prestation istället för att ha det fastställt.

Och jo, jag är ordförande, men bara fram till årsmötet.

nyombildad
2008-04-19, 13:59
En styrelse med så stor skillnad i arvoden är dömd att aldrig kunna fungera bra!

Av de 400 föreningar jag har gått igenom så har jag inte sett ens i närheten av en så stor differens för någon styrelse.

Arvodesfördelning:
Ordföranden ska få det högsta arvodet.
Sekreteraren näst mest av styrelsearvodet.
Övriga ledamöter samma arvode för var och en, om inte en av dessa ledamöter får något särskilt uttalat extrauppdrag inom styrelsen.

Och om vice ordförade finns (vilket man kan ifrågasätta behovet av)... tja, han är inte mer ordförande än någon annan ledamot så länge han är vice ordförande, så han ska ha arvode i nivå med "vanlig" ledamot.


Ang fördelningen av arvode för styrelsen så har det varit lite av en "one-man-show". Jag ser inte att det kommer förändras inom en snar framtid heller. Tyvärr.

Dina tankar om kassörens vara eller inte vara tar vi med oss inför stämman.

Francois
2008-04-19, 23:21
Som ordförande har du som uppgift att motivera hela ditt team, så att alla deltar, lär sig och bli engagerade. Om du, som gör det mesta, försvinner av någon anledning, kan det bli svårt för styrelsen efter dig.

Om du arbetar mycket mer än de andra, kan det vara så att du gör ett vicevärd-arbete? Om det är så, borde du kanske dela upp ditt arvode mellan ordförande-arvode och vicevärd-arvode?