handdator

Visa fullständig version : Ska man köpa klitterbyn, Ängelholm???


lalle
2008-12-19, 01:12
Har kollat på klitterbyns försäljning av sina stugor. De har gjort om sin konferensanläggning så att stugorna numera ingår i en bostadsrättförening. Jag är sugen på att köpa. Är det någon som har nyttig info???

Admin
2008-12-19, 02:32
Själv vet jag inte mer än det lilla som skrivits i media, men det kan vara väl värt att beakta;

Klitterbyns lägenheter blir bostadsrätter - Ängelholm
En tredjedel av Klitterbyns lägenheter är nu till försäljning. Successivt ska samtliga 100 stugbostäder säljas med förhoppningen att de nya ägarna sedan vill hyra ut dem igen.
Klicka här för att läsa hela artikeln (18/6 2008, Helsingborgs Dagblad) och kommentera... (http://hd.se/angelholm/2008/06/18/stugbyn-blir-bostadsraetter/)


Bostadsrättsägare tvingas hyra ut
En del av stugorna i konferensanläggningen Klitterbyn vid Ängelholms havsbad säljs just nu som bostadsrätter, men köparna förbinder sig att hyra ut stugan till anläggningen och får själva bara använda den några veckor om året.
Klicka här för att läsa hela artikeln (30/6 2008, SR Malmö)... (http://www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?Artikel=2164082)

Borätt med tveksamma stadgar
En tredjedel av konferens- och stuganläggningen Klitterbyn i Ängelholms havsbad säljs nu som bostadsrätter. Men köparna får inte använda sin bostadsrätt hela året.
Klicka här för att läsa hela artikeln (30/6 2008, Sveriges Radio Kristianstad)... (http://www.sr.se/cgi-bin/kristianstad/nyheter/artikel.asp?Artikel=2163790)

Klitterbyn ändrar stadgar efter kritik
Konferensanläggningen Klitterbyn vid Ängelholms havsbad ändrar nu i sina stadgar för de hus som ska säljas som bostadsrätter. Klitterbyn i Ängelholm säljer en tredjedel av stugorna som bostadsrätter.
Klicka här för att läsa hela artikeln (30/6 2008, Sveriges Radio Kristianstad)... (http://www.sr.se/cgi-bin/kristianstad/nyheter/artikel.asp?Artikel=2165543)


Stor efterfrågan på Klitterbyns bostadsrätter
Nitton sommarbostäder i Klitterbyn har nu sålts som bostadsrätter. Efterfrågan har varit mycket större än förväntat och försäljningen har tills vidare stoppats.
Klicka här för att läsa hela artikeln (21/8 2008, Helsingborgs Dagblad)... (http://hd.se/angelholm/2008/08/21/stor-efterfraagan-paa-klitterbyns/)

CHD
2009-11-06, 00:50
Varför ska man bli husägare i Klitterbyn?
Det passar dig som vill äga ditt boende och samtidigt behålla friheten inför varje semester
eller weekend i lugn och harmonisk miljö utan en massa sysslor och yttre underhåll.
Klitterbyn är en investering i livskvalitet för dig som värderar livets goda med nära och kära
tillsammans med traditioner och gemenskap.
Vem sköter om min lägenhet / hus när jag inte är där?
Alla medlemmar betalar en serviceavgift till bostadsrättsföreningen för att se till att
områdets höga standard upprätthålls i alla år framöver. Allt yttre underhåll så som
gräsklippning, målning, snöröjning mm är inkluderat i avgiften. Som husägare behöver
du därför inte göra mer än att planera din ankomst till ditt nya semesterhem på Klitterbyn.
Vilket ägarförhållande gäller för husägare i Klitterbyn?
Allt är uppbyggt kring en registrerad bostadsrättsförening. Den stora vinsten ligger i att
äga sin semestertid, vilket gör att våra medlemmar reser till lägre kostnad.
Som bostadsrättsägare i föreningen har man möjlighet att upplåta sin bostadsrätt till
uthyrning (frivilligt), där du som ägare erhåller 70% av intäkterna.


STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KLITTERBYN 1
Org nr 769617-9162
1. Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Klitterbyn 1. Föreningen har till ändamål att
främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens ägda fastighet upplåta
fritidsbostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen
p.g.a. sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.
2. Föreningens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
3. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
4. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som erhåller bostadsrätt
genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Styrelsen får
vägra juridisk person med hänvisning till oäktaregel för bostadsrättsföreningar.
5. Insatser och avgifter m.m.
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av
insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Föreningens löpande kostnader och
utgifter samt avsättning till aktuella fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna
betalar årsavgift till föreningen. Årsavgift skall erläggas på tider som föreningen bestämmer
och skall fördelas mellan bostadsrättshavarnas andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). I årsavgiften ingår kostnader för
förvaltning, vatten, renhållning samt underhåll av föreningens fastighet enlig stadgar. I
årsavgiften ingår ej elförbrukning för varje lägenhet, som istället debiteras separat. För
tillkommande nyttigheter som utnyttjas av vissa medlemmar utgår särskilt ersättning, som
bestäms av styrelsen.
6. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen.
Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det
basbelopp som gäller under tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för
underrättelse om pantsättning.
7. Övergång av bostadsrätt
Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen
ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och
bostadsadress. Styrkt kopia av förvärvshandlingar skall alltid bifogas anmälan/ansökan.
8. Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om
föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Det åligger vald styrelse
att i samband med varje medlemskapsprövning beakta reglerna om äkta respektive oäkta
bostadsföretag, vilket kan medföra att styrelsen i enskilda fall kan vägra juridisk person
medlemskap i föreningen.
9. Reparationsskyldighet
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga
utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för reparation av de stamledningar för avlopp,
värme, gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i
övrigt för att fastigheten hålls i gott skick.
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar således:
• Rummets väggar, golv och tak.
• Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande
lägenheten.
• Glas i fönster och dörrar.
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och
ytterfönster.
10. Förändringar i bostadsrättslägenheten
Bostadsrättshavaren får inte företaga några väsentliga förändringar i lägenheten utan
styrelsens skriftliga godkännande.
11. Försäkring
Det åligger bostadsrättsföreningen att hålla bostadsrättsföreningens fastighet försäkrad, samt
vidare bostadsrättshavaren att för sin del teckna och vidmakthålla hemförsäkring med s.k.
tilläggsförsäkring.
12. Upplåtelse i andra hand
En bostadsrättshavare får ensam eller genom förmedling av Klitterstads Förvaltnings AB eller
dess dotterbolag upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande under
förutsättning att sådan upplåtelse ej står i strid med gällande lagar, förordningar eller
planbestämmelser samt att sådan upplåtelse ej kan medföra men för föreningen eller annan
medlem.
Upplåtelse i andra hand får ej - utan styrelsens skriftliga godkännande - ske till en och samma
person eller ett och samma hushåll under en sammanhängande period om fler än 30 dagar.
När det gäller ansökan om tillstånd för upplåtelse av lägenhet i andra hand till en och samma
person eller ett och samma hushåll under en sammanhängande period om fler än 30 dagar
skall sådan ske skriftligen till styrelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under
vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.
13. Medlems- och lägenhetsförteckning
Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar, s.k.
medlemsförteckning,
samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, s.k.
lägenhetsförteckning.
1. dagen för utfärdandet,
2. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
3. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för
upplåtelsen,
4. bostadsrättshavarens namn,
5. insatsen för bostadsrätten,
6. vad som finns antecknat i fråga om pantsättning av bostadsrätten.
14. Styrelsen
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och
suppleant kan omväljas. Klitterstads Förvaltnings AB förbehåller sig rätten till en ständig
styrelseplats.
15. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Senast en månad före
ordinarie föreningsstämma varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
16. Föreningsstämma
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid
föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.
17. Motionsrätt
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i
kallelsen till denna stämma skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars
månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer.
18. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när
minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av
ärende som önskas behandlat på stämman.
19. Dagordning
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt §38
19. Stämmans avslutande
På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
20. Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på
stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem skall anges i
kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom
utdelning och genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra
föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.
21. Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som
fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
22. Ombud, fullmakt
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller närstående,
som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än
en medlem.
23. Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till
vilka val skall förrättas på föreningsstämma.
24. Fonder
Inom föreningen skall bildas följande fonder:
- Fond för yttre och inre underhåll
- Dispositionsfond
Till fond för yttra underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3 % av
fastighetens taxeringsvärde. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall
avsättas till dispositionsfond.
25. Ändring av stadgar
Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga
röstberättigade i föreningen är ense om det.
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och
minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock
att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om
beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
inskränks , fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
26. Upplösning, likvidation m.m.
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.
27. Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt övrig lagstiftning.
Ängelholm 2008-06-30

Gusten
2009-11-06, 08:34
Man har alltså möjlighet att hyra ut stugan och då få 70 % av intäkterna.

Han man inte även rätt att annonsera om uthyrning själv och hyra ut
privat och på så sätt få 100 % av intäkterna ? Så brukar det väl vara
med ägda stugor.

CHD
2009-11-06, 17:39
Man har alltså möjlighet att hyra ut stugan och då få 70 % av intäkterna.

Han man inte även rätt att annonsera om uthyrning själv och hyra ut
privat och på så sätt få 100 % av intäkterna ? Så brukar det väl vara
med ägda stugor.


Valet är naturligtvis fritt under
förutsättning att sådan upplåtelse ej står i strid med gällande lagar, förordningar eller planbestämmelser.

Gusten
2009-11-06, 18:07
Vad som ser lite konstigt ut är det som står om att man som
bostadsrättshavare har möjlighet att upplåta sin bostadsrätt
till uthyrning (frivilligt) där du som ägare erhåller 70 % av intäkterna.
Det låter som om föreningen då "ska" ha 30 procent av bostadsrättshavarnas hyresintäkter.
Vad är det som ger föreningen en sådan rätt ?

Skulle det visa sig att föreningen inte har rätt att ta del av bostadsrättshavarnas
hyresintäkter så lär man väl bli tvungen att höja de ordinarie årsavgifterna istället.

mäklare
2009-11-07, 01:30
Vilken fantastisk forumstart du gör CHD, inte bara trådarkeologi utan ett försökt att få till en bra tråd som redan ligger som 3:e resultat på google vid sök av "Klitterbyn".

Ganska vågat faktiskt iom risken att bli totalsågad.

totiki
2009-11-07, 11:16
Misstänker du att även han är mäklare, mäklare?

Gusten
2009-11-07, 13:01
Angående Totikis fråga så har jag uppfattat tidningsartiklarna som Admin visar
så att CHD är ägare till Klitterbyn och säljer ut en del av byn som bostadsrätter.

totiki
2009-11-07, 19:31
En förklaring så god som någon kan bli.
Din eventuella misstanke var rätt, mäklare.

Hur långt är det till havet?

Gusten
2009-11-19, 16:20
På Klitterbyns hemsida under "Logi och boende" anges att man har 106
stugor med totalt 600 bäddar. Där finns även hyresvillkor och prislista.
Man får intrycket att föreningen står som uthyrare och bestämmer
både hyresvillkor och hyrpriser för samtliga stugor, alltså även de som sålts som bostadsrätter.

För de stugor som sålts som bostadsrätter är det dock bostadsrättshavaren
som blir hyresvärd och bestämmer hyresnivån.