handdator

Visa fullständig version : Motioner


misteln
2008-02-17, 18:49
Motioner till HSB Malmös årsstämma sammanlagt 193 st är nu tillgängliga för alla som har tillgång till internet. Ytterligare 3 motioner kommer att publiceras i samband med utskicket av handlingarna till stämman. Detta är utmärkt eftersom alla föreningars styrelseledamöter nu får en möjlighet ( som också är en skyldighet ) att noga genomläsa och fatta beslut om vilka olika motioner som respektive fullmäktigeledamot skall bifalla eller avslå. En grannlaga uppgift som kräver mycket tid men också innebär många viktiga beslut vad gäller allas vårt gemensamma framtida HSB Malmö. Vi kommer att noga gå igenom varje motion och ta oss den tid som detta kräver för att vi i styrelsen skall ha ett fullgott underlag inför våra beslut när det gäller de olika motioner som kommer att behandlas på årsstämman. Vi hoppas att alla andra styrelser gör samma sak så att vi tillsammans kan fatta beslut som gagnar alla medlemmar i HSB Malmö. Det är med stort intresse vi avvaktar HSB Malmös styrelses svar på motionerna. Ett stort och mycket viktigt arbete ligger framför oss alla.

Bo Linde / Fredrik Löfvall
brf Misteln

Goran
2008-03-06, 17:42
Förhoppningsvis så lyser flitens lampa i många styrelserum med anledning av inkomna motioner till HSB Malmös kommande årsstämma. En stämma vars like förmodligen aldrig tidigare avhållits. Motion är bra för både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Det gäller ju som bekant att vara väl påläst som fullmäktigeledamot för att fatta för medlemmarna kloka och bra beslut.

Fredde
2008-03-21, 13:21
I månadsskiftet mars / april kommer svaren på inlämnade motioner från styrelsen i HSB Malmö i samband med utskicket av handlingar till årsstämman den 26 april. Förhoppningsvis kommer dessa svar också att läggas ut på HSB Malmös hemsida. Ser fram emot en mycket spännande läsning.

Micke1
2008-03-23, 09:50
Kan bara hålla med dig Fredrik om att det skall bli intressant läsning.

Katten Georg
2008-03-26, 21:30
Ja vi går verkligen en intressant tid till mötes

Katten Georg
2008-04-02, 21:04
När man ser HSB Malmö: s styrelses svar på motionerna till årets stämma så blir man mörkrädd. Snömos nästan alltihop. Svaren anses besvarat med motiveringen att man skall undersöka saker och ting utan tidsgränser eller djupare analys är ju till intet förpliktigande.

Värst är nog att man inte anser att protokollen inte har något värde. HUR SKALL EN REVISION GÅ TILL OM MAN FÖLJER STYRELSENS LINJE ATT OAVSETT VAD SOM STÅR I PROTOKOLLEN SÅ GÄLLER STÄMMANS BESLUT. Tänk om revisorerna ifrågasätter ett beslut. Då kan ju styrelsen bara säga att det eller det beslutade vi inte. Hur skall man kunna bevisa motsatsen. Skall man i efterhand ta som regel att korrigera justerade protokoll? Styrelsens rekommendation innebär ju att man efter att beslutet är fattat kan göra hur man vill eftersom man bara kan säga att det som står i protokollet inte gäller.

HUR KORKAD FÅR MAN VARA EGENTLIGEN.

Om styrelsens rekommendation beslutas av stämman så omöjliggörs all revision. Är detta verkligen medlemmarnas vilja att omöjliggöra revisorernas arbete? Det kan bara inte vara sant.

HSB Riksförbund fördömer HSB Skånes agerande. Varför gör man inte det med HSB Malmös agerande? Var tog likabehandlingsprincipen vägen? Har HSB Malmö någon särställning som gör att HSB Riksförbund inte vill/vågar kritisera denna organisation?

Hur skall man tolka Riksordförandens inlaga i SDS om att HSB är opolitiskt? När man ser på hur verkligheten ser ut kan man ju konstatera att partiboken (s) går som en röd tråd genom rörelsen. Vågar man inte stå för att man är en del av socialdemokratin?

När såg någon en moderat stämmoordförande senast?

Samtal med auktoriserade revisorer har resulterat i följande kommentarer:
Hur skall man kunna genomföra en revision om inte protokollen gäller. Om det har blivit fel i dessa så får man klandra det och korrigera eller gå till tingsrätten. Det kan aldrig vara så att den metod som styrelsen föreslår är riktig. Då kan man inte genomföra en revision värd namnet, vilket innebär att medlemmarna är utan både skydd och insyn. Men detta stämmer ju väl med den mening som har kommit till uttryck från den av HSB anlitade revisionsfirman.

misteln
2008-04-14, 17:36
Motion 118. Protokollets betydelse.

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering:
Att besluta att protokollet ska vara
gällande har ingen praktisk effekt
eftersom det i lagtexten är
stämmans beslut (oavsett vad det
står i protokollet) som är det som
gäller och som bedöms vid en
juridisk prövning. Dock ska
protokollet återspegla stämmans
beslut så långt det är möjligt.
Vidare är det styrelsens uppfattning
att i och med tingsrättens dom
avseende klandret är denna fråga
obsolet.


Motion 119. Punkt 0 - Före stämman

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering:
Det är styrelsens uppfattning att i
och med tingsrättens dom avseende
klandret är denna fråga obsolet.

Motion 120. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering:
Enskild medlem har idag precis
som tidigare möjlighet att hos HSB
Malmö ta del av röstlängden.
Vidare är det styrelsens uppfattning
att i och med tingsrättens dom
avseende klandret är denna fråga
obsolet.


Ovanstående svar och motiveringar från HSB Malmös styrelse står att läsa i den ”bok” som innehåller svar på alla inlämnade motioner till årets stämma . Att man avslår motioner och hur man motiverar dessa avslag är ju en sak för sig men att man påstår att tingsrättens dom skulle innebära att fråge-ställningen i motionerna skulle vara som man uttrycker sig obsolet , vilket betyder föråldrad alt. ur bruk är minst sagt förvånande. Det förhåller sig faktiskt så att tingsrätten inte i någon fråga har tagit ställning och ännu mindre meddelat någon dom i frågorna !

Nedan följer tingsrättens dom och av denna framgår det klart och tydligt vad domen gäller !

” Med anledning av den förlikning som skett mellan oss och HSB Malmö när det gäller vårt klander av årsstämman i april 2007 har Malmö Tingsrätt meddelat dom i målet enligt följande:

§ 1 Misteln återkallar sin talan i tingsrätten

§ 2 Vardera part skall stå för sina egna kostnader som uppstått i samband med tvisten.

§ 3 I och med fullgörandet av denna överenskommelse är parternas samtliga mellanhavande slutligen reglerade rörande de beslut som fattats vid HSB:s ordinarie årsstämma den 26 april 2007.


Motionerna är minst av allt föråldrade utan precis det motsatta nämligen i högsta grad aktuella


Bo Linde / Fredrik Löfvall

Admin
2008-04-15, 12:19
Det är helt uppenbart att styrelsen vill försöka föra medlemmarna bakom ljuset.
Min enda kommentar till styrelsens beteende här är;
Man kan inte låta bli att förundras över hur styrelsen öppet vågar ljuga alla 42.000 medlemmar rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.


De yrkanden som styrelsen svarat är "obsolet" är;

Motion 118. Inledning med anledning av styrelsens svar på klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#118)
Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även protokollets riktighet, vilka yrkanden som förekommit och hur besluten kommit till.


Motion 119. Punkt 0 - Före stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#119)
Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 4 yrkanden i motionen;
#1 - HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman,
#3 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar en definition för vad "ordningsfråga" är.
#4 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att motioner inte får behandlas (eller ens beröras) i inledningstal (eller överhuvudtaget innan själva motionen behandlas där motionären har yttranderätt).


Motion 120. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120)
Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att styrelsen är skyldig att följa lagen och lämna ut röstlängden till den medlem som så begär.
#2 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö ska följa lagen och lämna röstlängd, med underlag, till justerarna för justering


Samtliga yrkanden är extremt högaktuella, och på intet sätt obsolet!

Notera (enligt min signatur och mitt motto nedan) att ett av mina mål med HSB är att ärligheten inom organisationen ska öka... gärna med några hundra procent.

Goran
2008-04-18, 18:19
Med anledning av styrelsens minst sagt sensationella svar på vissa motioner , så verkar det som om man inte fattat att klandret riktats mot redan avverkad stämma,medan motionerna gäller framtiden en icke oväsentlig skillnad för alla inblandade . Det gäller med andra ord att skilja på äpplen och päron. Kan vara nog så svårt för vissa. Man kan också konstatera efter att ha läst svaren att ibland så har man otur när man tänker !

Katten Georg
2008-04-24, 17:40
Det man kan konstatera när man ser styrelsens svar på motionerna är att det saknas vilja att överhuvudtaget engagera sig i att behandla motionerna på ett korrekt och genomarbetat sätt. Detta är ju skämmigt eftersom motioner egentligen är det enda formella instrumentet som en medlem har för att påverka organisationen.

Holger
2008-04-30, 18:19
Man kan bara konstatera att ingen i styrelsen på stämman tog ställning för det beslut som fattades , nämligen att motionärer skall få rätten att försvara sina motioner. Det var mycket , mycket tyst på "styrelseraden" under stämman när denna fråga diskuterades. Det är alltså inte bara svaren på inlämnade motioner som är underliga utan även den tystnad som styrelsen visar i detta för demokratin mycket viktiga beslut. Man kan också konstatera att 4/7 av den nya styrelsen består av "gamla" ledamöter med denna inställning till demokrati. Varning utfärdas !

stephan
2008-05-14, 23:43
Hur skall en styrelse agera i sina motionssvar/motionshentering?

Tillexempel när det kommer en motion från någon som har klara problem med stavning tillexempel?

Om frågan inte hör hemma på en stämma?