handdator

Visa fullständig version : HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf


Mackis
2008-12-08, 10:22
Sitter med i en Brf förening i Stockholmsområdet och vi har precis bytt HSB som teknisk och administrativ förvalting och bytt till mer kundinriktade företag som erbjuder bättre tjänster till vettigare pris. Vi kommer tillsvidare att kvarstå som medlemmar i HSB men vill begränsa HSB makt till ett minimum.

Vad gäller om man vill byta stadgar förutom formkravet på helt enig stämma alt 2 på varandra stämmor, kan man anta vilka stadgar man vill?
Självklart ska de följa BRF lagen, men förutom det kan man vägra HSB plats i styrelsen?
Kan man välja annan revisor än borevision eller någon av HSB utsedd revisor?
Vill ta bort den paragrafen från stadgarna.

Finns ju ett antal punkter i HSBs normalstadgar som försöket ta ifrån den enskilda föreningen dess kontroll och ger HSB stora kontrollmöjligheter.

HSB ger inga raka svar på dessa frågor av förståeliga skäl.

stephan
2008-12-08, 12:08
Lyckligtvis är inte HSB egnmäktigt, även om många tror det tyvärr.

Självklart kan man ta bort allt inflytande som HSB plockat med i sina stadgar.

Enligt lagen är det nedan som måste vara med i stadgar för en bostadsrättsförening.

5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange
1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut,
5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas,
6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skall beräknas,
7. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det skall ske,
9. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,
10. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
11. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, samt
12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.
Bestämmelserna i första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Admin
2008-12-08, 16:00
Jo, HSB är nog ganska egenmäktigt ändå.

För att stadgarna ska kunna ändras så har HSB nämligen lagt in att HSB Riksförbund ska ha sista ordet. Dvs så länge man är medlem i HSB så är det HSB som har all makt i vad som ska stå i brf:ens stadgar. HSB säger inte under vilka förutsättningar som stadgeändringar kan nekas av HSB Riksförbund, utan HSB har all makt att bestämma precis vad de vill ska stå i stadgarna.

Det innebär att det är framför allt två saker som HSB inte kommer att tillåta ändras;
1. Att det ska sitta en representant från HSB i brf:ens styrelse
2. Att HSB ska ha sin revisor i brf:en (men HSB brukar tillåta, på nåder, att BoRevision väljs bort).

Klicka här för förslag på nya stadgar (Sveriges mest kompletta stadgar). (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)

Mackis
2008-12-10, 20:51
Nu har vi inte antagit de nya stadgarna utan har de gamla HSB stadgarna.
Frågan är finns den formuleringen i de gamla?
Om inte kan de inte tvinga oss att ha den formuleringen, som jag ser på saken..... Men det är ju bara jag det.

Det skulle vara jättebra om man kunde införa stadgar som följer de som ni föreslår här på forumet.