handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma


Admin
2008-03-15, 19:50
HSB Malmö har den 13 mars gått ut med ett utskick endast till HSB Malmös styrelser om årets föreningsstämma. Dock vill HSB Malmö inte informera varken motionärer eller andra medlemmar. HSB Malmös webbplats är tom på information.

HSB Malmös styrelse informerar om sin nyfunna öppenhet mot medlemmarna, men denna selektivt riktade information till styrelserna säger något annat.

Så de medlemmar (eller icke-medlemmar; HSB-stämmor är som regel öppna för alla) som vill veta vad som händer i HSB Malmö (och som kanske funderar på att bevista denna unika stämma) får informationen från mig i stället.

HSB Malmös årsmöte kommer att hållas den 26 april på Europaporten i Malmö.
I händelse av att stämman inte kan avslutas denna dag kommer den att fortsätta den 5 maj i samma lokal.

Min kommentar:
Det är helt uteslutet att stämman kan avslutas samma dag (då får HSB Malmö och mötesordförande Kent-Olof Stigh trixa rejält med behandlingen av motionerna).
Detta inte bara
- för att årets val är krångligare än tidigare, och
- för att det finns ett antal motioner som berör de ordinarie punkterna i dagordningen, och
- för att det denna gång ingår en ny stor punkt i dagordningen för redovisning, behandling och beslut av nya stadgar,
utan även
- för att stämman i år ska behandla 196 motioner i stället för normalt i snitt en motion.
Den inte särskilt omfattande årsstämman 2007 höll på till 22.00-23.00, och omfattningen på årets stämma är flera gånger större.

Om varje motion skulle ta i snitt endast 1 minut att behandla så skulle det ändå ta över tre timmar att beta av alla motioner. De motioner styrelsen föreslår stämman att godkänna och som styrelsen besvarat tillfredsställande kanske inte behöver ta mer än 1-2 minuter per motion, men förmodligen kommer styrelsen (enligt traditionen) att yrka avslag på de flesta motioner, och då kan motionernas behandling dra ut på tiden.

Årets handlingar utgör ett omfattande material. Kallelse tillsammans med övrigt material kommer att skickas ut med bud till föreningens fullmäktigeledamot/ledamöter med start söndagen den 30 mars. Budet kommer att i förväg ringa till den/de fullmäktigeledamot/ledamöter respektive föreningen har anmält till HSB Malmö för att förvissa sig om att det är möjligt att lämna över handlingarna.

Min kommentar:
Vad är det som gör att HSB Malmö inte anser att motionärer är berättigade skriftliga svar på motionerna?

Vi kommer i år att tillämpa ett nytt registreringsförfarande. Registreringskort skickas ut tillsammans med handlingarna. Detta kort ska tas med till stämman.

Min kommentar:
Varför förklarar HSB Malmö inte bakgrunden till detta nya registreringsförfarande, som tycks ha tillkommit i all hast för första gången i HSB:s historia?
Riksförbundsordförande Kent-Olof Stigh antyder - precis som HSB Malmö - att registreringen inte spelar någon roll eftersom röstlängden inte har någon funktion... alltså enligt HSB, inte enligt alla oss andra som förstår vikten av röstlängden.
Idag tycks tongångarna vara annorlunda.
Vad händer om någon missar att ta med sig detta registreringskort (eller tappar det)? Förlorar denna fullmäktigeledamot sin rösträtt då?

Visar det sig att annan person än den som är registrerad fullmäktige ska komma och representera bostadsrättsföreningen måste den personen uppvisa handlingar som styrker behörigheten, men också ta med sig de handlingar som är utskickade till den ordinarie fullmäktigeledamoten.

Min kommentar:
Det är väl självklart att fullmäktigeledamoten tar med sig de handlingar som är utskickade till den ordinarie fullmäktigeledamoten om HSB Malmö avser årsredovisning, motioner, valberedningens dokument o.dyl, men tre frågor;

Vad är detta för handlingar, rent specifikt, och varför berättar HSB Malmö inte vad de avser för handlingar?
Varför gör HSB här skillnad på den s.k. "ordinarie fullmäktigeledamoten" och på den fullmäktigeledamot som föreningen utsett?
Dvs, varför ställer HSB Malmö inget krav på att den "ordinarie fullmäktigeledamoten" ska ta med sig vilka handlingar det nu är som HSB Malmö avser (och hur ska detta kontrolleras?)?
Varför lägger HSB Malmö inte ut en lista på HSB Malmös webbplats över de fullmäktigeledamöter som HSB Malmö har registrerade (och skickar ut motsvarande lista till föreningarna), bl.a. så att styrelserna och fullmäktigeledamöterna kan veta i förväg om HSB Malmö har fel i sina register?Vad händer om någon missar att ta med sig "handlingarna" (eller en del av dessa)? Förlorar denna fullmäktigeledamot sin rösträtt då?

Alla frågor kring årets föreningsstämma skall ställas till undertecknad.

Bengt Skånhamre
Informationschef

Tfn 040-35 78 52, mobil 0708-70 55 35

Avslutningsvis:
Vad HSB Malmö inte informerar om offentligt, varken här eller någon annanstans, är att vem som helst kan utses som fullmäktigeledamot av föreningen. HSB vill dock begränsa detta till att endast den som är medlem i regionens förening kan utses som fullmäktigeledamot i en till regionföreningen hörande bostadsrättsförening.

I regionföreningens stadgar står följande om val av fullmäktigeledamot;
Fullmäktigesammanträde
§ 14
Föreningsstämmans befogenheter skall utövas helt av fullmäktige.
Högst hälften av fullmäktige skall bestå av medlemmar som inte innehar bostadsrätt.
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt:
a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och minst en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar i bostadsrättsföreningen. Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie stämma hållits.
b) Bospargruppen väljer en fullmäktige och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar.
Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige.
Val sker årligen på möte i januari månad för tiden intill dess nya fullmäktige och suppleanter nästkommande år blivit valda.

I föreningslagen, 7:e kap., 12 §, 2:a stycket står det däremot att till fullmäktig får endast utses medlemmar i föreningen eller någon som inte är medlem med som ändå kan väljas till styrelseledamot enligt LEF, 6:e kap. 4 §, 2:a stycket.

I LEF, 6:e kap. 4 §, 2:a stycket står det;
Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar föreskrift om det.
En fullmäktigeledamot behöver alltså inte vara medlem i föreningen, t.ex. om föreningens stadgar medger att andra än medlemmarna i föreningen kan vara styrelseledamot.

Admin
2008-03-23, 11:56
Ja, nu är det bara en vecka kvar tills de 200 motionerna med styrelsens svar delas ut. Sedan är det bara knappt ytterliggare 4 veckor kvar tills denna unika årsstämma kommer att hållas.

Stämman kommer att bli mycket intressant ur flera olika perspektiv.

Utöver motionerna så är en stor fråga hur HSB Malmös styrelse kommer att presentera hur de tänkt sig att det ska fungera i framtiden. I SDS den 19/1 (se länk här (http://sydsvenskan.se/malmo/article294626.ece)) kunde vi läsa följande;
Hur påverkas HSB Malmö av styrelsebytet?
Vi hoppas inte att det här ska få några negativa konsekvenser för HSB. Vi vill göra ett bra arbete och ett schyst arbete. Vi får presentera det bättre på stämman, säger den nya tf ordföranden Maj-Britt Thulin.

Denna presentation som styrelsen refererar till här ska bli särskilt intressant.

Se även följande artiklar i Sydsvenskan;
Bolagets ledning blir gisslan i styrelsefejden (http://sydsvenskan.se/malmo/article292529.ece) (2008-01-11)
HSB:s styrelse kräver ordförandens avgång (http://sydsvenskan.se/malmo/article292528.ece) (2008-01-11)
Hela styrelsen i HSB Malmö uppmanas avgå (http://sydsvenskan.se/malmo/article292876.ece) (2008-01-12)
HSB-ordförande avgår efter maktkamp (http://sydsvenskan.se/malmo/article294205.ece) (2008-01-18)

Det finns således mycket att reda ut på den kommande stämman!

Om den utsparkade styrelseordföranden kommer att närvara på stämman så kan han då gärna inför alla få förklara hur han, på detta beklämmande sätt, kan slösa bort medlemmarnas pengar på fantasilöner till VD:n, där den f.d. styrelseordföranden t.o.m. lär ha uttalat att det skulle vara lätt att dölja VD:ns förmåner för medlemmarna.