handdator

Visa fullständig version : Styrelsearvoden - här är listan !


Admin
2008-12-02, 13:21
Vad ska styrelsearvodet ligga på?

Annan medlem i forumet har sammanställt arvodena för ett antal bostadsrättsföreningar i Malmö, och jag har bearbetat resultatet samt presenterat detta på webbsidan; Arvoden för styrelser i brf:ar i Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)

Fler brf:ar kommer att läggas till senare.

Om du lägger till värdena för din brf genom att skriva in dem som som ett inlägg här så kan listan utökas, och vi kan se om det t.ex. finns regionala skillnader.

Förening:
Stad:
HSB/SBC/Riksbyggen/Privat:
Certifierad?:
Antal lägenheter:
Boyta:
Omsättning:
Styrelsearvode:
Styrelsearvode/lgh:

Antal styrelseledamöter:
Antal stämmovalda revisorer:
Arvode till stämmovalda revisorer:
Lön till extern revisor:
Valberedning, antal:
Valberedning, arvode:

Dessutom finns listor med arvoden för de stämmovalda revisorerna, BoRevision, samt valberedningen (presenteras senare).

Frågor om arvoden för förtroendevalda;

1. Vilket arvode är lämpligt för styrelsen?

Fråga: Jag bor i en liten nybildad förening. Inför kommande föreningsstämma har de två aktiva styrelsemedlemmarna uttryckt ett önskemål om arvodering, 5.000 kr/ person och år, för sina insatser.
Brukar inte dessa ersättningar vara symboliska?
Hur beräknas en skälig ersättning?

Svar: Det finns inga regler eller riktlinjer över hur styrelsearvodena ska se ut. Varje enskild bostadsrättsförening, genom föreningsstämman, bestämmer själv hur mycket den egna styrelsen ska tilldelas i styrelsearvode.

Vanligen beslutar föreningsstämman om en summa för hela styrelsen att dela på. Styrelsen beslutar sedan inom sig hur mycket var och en av ledamöterna får i arvode.


2. Kan valberedningen ges i uppdrag att utreda och föreslå arvoden?

Fråga: Vår förenings valberedning har fått i uppdrag att även föreslå arvoden för de föreslagna kandidaterna till kommande årsstämma.
Kan man ge ett sådant uppdrag?

Svar: Valberedningens uppgifter är inte reglerade i lag. I HSB:s normalstadgar anges bara att valberedningen ska föreslå kandidater till förtroendeuppdrag som väljs på föreningsstämma.

Det finns dock absolut inget hinder i att stämman även uppdrar åt valberedningen att utreda och föreslå arvode för styrelsen. Förslag på arvodets storlek kan också komma från annat håll. Det är ändå stämman som fattar beslut i frågan.


3. Ska inte förmåner och borttag av dessa redovisas i årsredovisningen?

Fråga: Om bostadsrättsförenings årsstämma (föreningens årsmöte) bestämmer sig för att ta bort en förmån bör då inte detta återges i årsberättelsen så att alla medlemmar får kännedom om vad som har hänt?

Svar: De beslut som fattas på föreningsstämman ska tas med i ett protokoll som upprättas vid stämman.

Protokollet är en bevishandling på vilka beslut som fattats på stämman. Det ska vara justerat och finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter föreningsstämman.

Årsberättelsen, eller årsredovisningen är däremot är en historisk beskrivning av styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Om stämmans beslut påverkar styrelsens förvaltning kan det däremot återfinnas i nästkommande årsredovisning.


4. Är det lämpligt att en styrelseledamot får provision?

Fråga: Vår ordförande har hyrt ut en lokal i föreningen och själv tagit ut provision för detta. Är det korrekt?

Svar: Det är absolut inte lämpligt att ordföranden tar emot provision för en sådan åtgärd.

Ordföranden och de andra styrelseledamöterna har valts av föreningens medlemmar för att sköta föreningens löpande förvaltning och de har för sitt arbete ersättning i form av ett arvode. Att tilldela ordföranden ytterligare ersättning i form av provision är knappast att handla i föreningens intresse.För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)

Julbord för styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20232&highlight=jullunch)

Gratifikationer till styrelsen utöver vad som beslutats på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21265)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

totiki
2008-12-02, 14:21
Förening C Lgh Boyta Omsättning Arvode Arvode/lgh

Bergklacken 8 5 st 294 kvm 215.000 kr 0, 0 Stockholm

Alla 5 sitter i styrelsen.

Admin
2008-12-05, 13:23
Ja, ingår alla medlemmar i styrelsen så kanske man kan tycka att det är lite konstigt om arvode tas ut. Sedan kompliceras detta av att det förutsätter att alla gör lika mycket abete i styrelsen. Så är det ju i praktiken aldrig. Å andra sidan så är det sig själv man arbetar för.

I de flesta föreningar så får styrelsen ett relativt högt arvode för sina 10 möten om året, men ytterst sällan ställs några krav från medlemmarna på styrelsen att prestera. I alla fall inte från stämman, möjligen från någon enstaka medlem, som styrelsen inte behöver ta någon större notis om. Arvodessystemet i brf:ar är åt h-e., och att det blivit så är för att det inte funnits någon styrning eller riktlinjer. Och för att medlemmar är så passiva och ointresserade av sitt livs största investering.

Men likväl som att styrelser får oförtjänt höga arvoden så kan det också vara åt andra hållet. Jag har sett webbplatser för föreningar som tydligt visar på att det sitter en kompetent styrelse i föreningen. Man kan alltså bara från webbplatsen se att styrelsen verkligen arbetar för föreningen. Trots detta har de inte högre (ibland mindre) arvode än andra föreningar där styrelsen inte gör mer vad de absolut måste.

Arvode efter prestation, är det enda vettiga!

stephan
2008-12-05, 16:44
Ingår följande i styrelsens arbete?
- Driftsuppföljning,
- Brandskydd,
- Försäkringsfrågor,
- Expeditionstid för medlemmar.

misteln
2008-12-05, 17:40
Självklart ingår allt det Stephan skriver i en styrelses arbete !

Medlemmens bästa gäller eller borde gälla i alla bostadsrättsföreningar.

Så tänker i varje fall vi i vår förening och arbetar också därefter.

stephan
2008-12-05, 19:14
Jo, vad jag sett hittills är Misteln ett föredöme för HSB:s bostadsrättsföreningars styrelser.

Minst sagt skrämmande uppgifter kommer inom kort.

Och som vanligt stämmer det gamla uttrycket. i de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna.

Trötter
2009-03-23, 15:18
Det borde regleras med lagar hur dessa arvoden till förtroendevalda ska fördelas och storleksindexeras så att diskussionerna kring detta får ett bra resultat.

Om det är så som i vår förening angående arvoden, så har våra två representanter som uppbär arvode en fruktansvärt hög timlön för den tid de lägger ner på arbete i föreningen. Jag tror arvodet ligger på runt 3.000 kr och för bevistat möte 150 kr. Har då styrelsen endast två till tre möten under en mandatperiod och inte företar något arbete för föreningen utanför dessa möten, så är timlönen väldigt bra.

Styrelsen har haft 3 st möten som är fördelade på ca 0,5 timmar effektiv tid per möte vilket blir 6 timmar. 3.000 kr/1,5=2.000 kr/timme. Sedan tillkommer mötesdebiteringen, 2.000 kr + 100 kr = 2.100 kr/ timme. Detta kallar jag en hyfsad lön för den begränsade utbildningsnivån som dessa två besitter.

Vi får hoppas att inte styrelser i föreningar börjar att införa "miljon" bonusar. :15:

Min sambos far är medlem i en förening i Stockholm och denna förening har över 50 st medlemmar. Deras sammanlagda kostnader för arvoden och ekonomisk förvaltning uppgår knappt till 50 000 kr/år. Sedan till vår HSB förening som består av 12 medlemmar och har en kostnad om ligger över 70 000 kr/år. Detta visar hur effektiv vår HSB inspirerade styrelse är när det gäller att engagera sig i föreningens sak.

clabbe
2009-03-23, 15:43
Jag tycker det är en dålig idé med lagreglering. I en del föreningar krävs det mycket arbete, i andra föreningar lite arbete. Det är oerhört svårt att fastställa en schablon. Jag föredrar att föreningarna själva behåller hela makten över beslut om arvode.

Istället kan man ju som i ditt fall snegla på andra föreningar och jämföra. Det är mycket bättre.

schrapet
2009-09-17, 08:59
Här kan ni kolla en del styrelsearvoden runt om i landet! ( http://www.bobattre.se/VaraSidorStyrelseArvodeLista.asp?Page=P06). /SP

totiki
2009-09-17, 09:10
Här en debattartikel som handlar bl a. om amatörismen i BRF:ar.

Bostadshets bakom rekordbelåning (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadshets-bakom-rekordbelaning_3528593.svd)
Det är naturligtvis inget fel med att människor äger sin bostad. Men att äga en bostadsrätt innebär också ett delat ansvar för förvaltningen av en hel fastighet – något som ofta kommer som en kalldusch för nyblivna bostadsrättsägare som tillsammans med ett gäng amatörer ska ägna sig åt fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Nog är det något märkligt att när mycket annan verksamhet går mot ökad professionalisering, går bostads marknaden mot ökad amatörism.

stephan
2009-09-17, 10:18
Bra schrapet att du la ut arvodesuttagen. Men som oftast när det handlar om statistik görs det/blir det fel.

Statistiken säger om Haninge:
901 lgh 12 personer 403 000 kr = 33 583 kr per ledamot.

Sanningen är;
901 lgh 8 personer 403 000 kr = 50 375 kr per ledamot (då är även suppleanterna räknade som ledamöter).

Att t ex ta med HSB ledamöterna i denna statistik gör som jag ser det skillnad mellan normalarvode till högt arvode per styrelseledamot.

totiki
2009-09-17, 10:32
Man undrar över vad "övrigt" står för i redovisningen? Inte Haninge, men den dyraste i Stockholm t ex.
Och så är det intressant att se vad det blir per lgh. Normalt verkar ju under alla omständigheter ligga under 500 kr.

stephan
2009-09-17, 11:37
Hela styrelsen utbytt i Ringen (http://www.svd.se/nyheter/stockholm/hela-styrelsen-utbytt-i-ringen_1997661.svd)

Arvoden till styrelsens ledamöter

Flinck påpekar också att stämman har beslutat om ett arvode till styrelsens medlemmar som ska täcka de arbetsuppgifter som måste utföras. Och även om styrelsen beslutar om särskilda uppgifter för enskilda styrelseledamöter, så får styrelsen inte besluta om de ska ha ytterligare ersättning för detta.

Den 15 maj i år beslöt trots detta styrelsen att de enskilda ledamöterna, retroaktivt från februari, skulle har rätt att fakturera en timkostnad på 600 kronor plus moms via sina bolag. Inget sades om vilken typ av arbete som berättigar till ersättning eller vem som ska godkänna att arbetet behövs.

SvD har en kopia på en sådan faktura från kassören Stefan Landgren som är daterad 29 maj. Landgren har enligt den lagt ned 295 timmar à 600 kronor på ”bostadsrättsbildning”. Hans sambo har samtidigt fakturerat 293 timmar till samma kostnad. Inklusive ett antal övriga poster slutar fakturan på 468 660 kronor inklusive moms. Föreningen saknar rätt att dra av momsen.

totiki
2009-09-17, 12:30
Ja, rektangeln är en riktig soppa. Men där är det väl rena rama bedrägerierna det är frågan om, kan man utläsa av artikeln. Och också närmare 7.000 kr/lgh till styrelsen. 120 miljoner till driften de närmaste åren är inget dåligt lån.

Det är bra att ekobrottsmyndigheten och media drar upp det här för det kan ge dem som vill ha förbättrade regler lite vatten på sin kvarn. De som trots allt driver dessa frågor i riksdagen tänker jag främst på.

Och det är ju trots allt en del andra föreningar som också har diverse kostnader till styrelsen under "övrigt". I vissa fall mer än basarvodet. Det är väl HSB-båten, eller...

stephan
2009-09-19, 22:35
Högsta arvodet till styrelse (http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article551442/Hogsta-arvodet-300%E2%80%89000-kronor.html)

Ersättningen till styrelseledamöterna varierar stort, visar bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar.

Vissa bostadsrättsföreningar har beslutat att styrelsearbetet ska vara ideellt. Det gäller även en del stora föreningar.

I Malmö finns en av de bostadsrättsföreningar som betalar ut högst arvode, 372  651 kronor till tio personer. Föreningen har 93 lägenheter vilket gör 4 000 kronor per lägenhet i årskostnad för arvodena.

Hon poängterar att det är upp till varje bostadsrättsförening att besluta om styrelsearvoden. Det finns inga lagar och regler.

– Som medlem i en bostadsrättsförening är det viktigt att skaffa sig information, gå på stämman och göra en bedömning om ersättningsnivån är rimlig.

Sydsvenskan som har gått i bräschen i media om skapliga artiklar avseende bostadsrättsföreningar skriver om arvoden.

Tyvärr verkar inte journalisten kollat upp och skrivit sakligt om statistiken som han refererar till.

Bara att konstatera att detta forum är bäst i landet på bostadsrättsfrågor.