handdator

Visa fullständig version : Styrelsearvoden i brf


stephan
2008-03-15, 09:25
Arvoden i bostadsrättsföreningar.

Hur är det i din förening?

Arvoden till styrelseledamöter, något man inte talar så högt om?
Men som man kanske skulle?

Vädurens arvodeshistoria.

När jag kom med i styrelsen 1992 hade styrelsen 3,5 basbelopp att fördela inom styrelseledamöterna.
Basbelopp då cirka 37 000kr nu 44 000?
Under bland annat en stor fasadrenovering ökade "trycket" och arbetsbördan kraftigt för styrelseldamöterna.

Förslag lades på stämma efter stämma om att öka arvodet. Och vips var det uppe i 10 basbelopp cirka 440 000kr att fördela på styrelsens 9 ledamöter inklusive suppleanter.
440 000kr är precis 1% av föreningens årsintäkter.

Under senare delen av 90talet föreslog jag att varje styrelseledamot skulle få ett fast arvode och utöver det ett "prestationsarvode".
Prestationsarvodet skulle fördelas enligt en överenskommelse att varje ledamot skulle föra anteckningar (dagbok) på styrelseuppdrag.
Det fasta arvodet bestod av bland annat :

Styrelsemöten 400kr st.
Arbetsgrupppsmöten 200kr stycket (tvång på minnesanteckningar).

Sedan skulle en arbetsgrupp sammanställa detta för styrelsebeslut.

Det fungerade sådär. Men det var i alla fall något, i detta så svåra ärende för en styrelse, Många styrelser har nog splittrats på grund av arvodesfördelning?

Arvoden idag
Sista året jag var med i styrelsen 2005 fungerade inte denna beräkning då styrelseledamöterna inte gjorde något. Det fanns massvis med arvode att fördela men ingen kunde visa att man gjort något "nyttigt":

För att kunna ta ut det höga arvodet blev det tvunget till att öka på tidigare överenskommelser till:


Styrelsemöten 1000kr st. (maximerade till 3 timmar stycket.)
Arbetsgruppsmöten 1000kr st. (ibland knapp entemmesmöten)
Konferens per dag 900kr.
(Vid en konferens mellan klockan 17.00 fredag, till klockan 15.00 söndag utgick det 2700kr till varje ledamot)
Hjälp vid kräftfest 1000kr (en kväll)
Hjälp vid grillfest 1000kr ( lägga upp korv några timmar)
Utbildning 600kr per dag
Hjälp vid föreningens cafe 500kr a`(2 timmar en gång per vecka 2 ledamöter kokade kaffe)

Kan ni förstå varför jag reserverade mig mot arvodesfördelningsbeslutet?

j.a
2008-03-15, 11:47
Vi "talar högt" om styrelsearvodet, det beslutas ju av stämman!
Inre fördelning gör vi i styrelsen själva upp om.

Vi har 0,5 prisbasbelopp att fördels inom oss.

stephan
2008-03-15, 13:04
ARVODE


Jag brukar vara 100% uppriktig när jag skriver om Vädurens historia.
Men i detta fall är jag lite försiktig.
Men faktan är 100% sann.

En styrelseledamot valdes in i Vädurens styrelse 1989.
Under nästan 20 år har ledamoten varit vice ordföranden någon period, men mest sekreterare och "styrelsen ekonomiskt ansvarig".
Detta är ju bara en term då hela styrelsen ÁLLTID ÄR LIKA ANSVARIGA FÖR FÖRENINGENS EKONOMI.
LEDAMOTEN HAR OCKSÅ UNDER DESSA SNART 20 ÅR SKÖTT FÖRENINGENS HANDKASSA.
Handlingar jag aldrig sett tidigare har nu kommit mig för kännedom. Handlingar som var underlag för föreningens arvodesgrupp, som bestod av 2 eller ibland 3 styrelseldamöter.
Alltid med nämnd ledamot som sammankallande.

Jag citerar här ett utdrag om ledamotens egna anteckningar avseende äskande för arvode för speciella uppdrag.
varje här nedan presenterat uppdrag har utbetalts med 200kr.

Ringt bank och frågat vad lånelöfte är 200kr
Bestämt mötesdatum med Handelsbanken 200kr
Ringt och beställt taxi 200kr
Avbeställt taxi 200kr
Rensat papper och gammalt skräp 200kr
Talat med Minolta om faktureringsadress 200kr
Sorterat in fakturor i pärm 200kr
Ringt Handelsbanken om överföring mellan konton 200kr
Gjort en nyckelkvittens med en medlem 200kr
Inköp av pappertugg 200kr
Hjälpt en medlem avseende autogira 200kr

Detta är ett utdrag om cirka 14 dagar.
Inte underligt att jag ibland tyckte att arvodesfördelningen var på lite höga belopp för en del?

Myggan
2008-03-25, 22:31
Hos oss har samtliga i styrelsen 550kr/möte + 50.000kr (tror denna summa ändrades till 60.000 på förra årsstämma) att fördela inom styrelsen i slutet av året.
Ett år hade vi i intresseföreningen "orsakat" en extrakostnad på 22 möten för att vi ställde för mycket frågor!
Så ju mindre frågor medlemmarna har ju billigare...

Admin
2008-03-26, 00:34
Stephan, det låter ju som ett absurt skämt!

En styrelseledamot har alltså begärt 200 kronor, utöver arvodet, per varje specifik uppgift som utförts;
- Sorterat in fakturor i pärm
- Ringt och beställt taxi
- Avbeställt taxi
- Etc.

Vem har godkänt dessa utbetalningar?

Det skulle vara väldigt kul om det fanns bevis för detta, men jag gissar att det inte är något som finns i årsredovisningen... eller ens i styrelseprotokollen.

Arvoden har diskuterats med jämna mellanrum i forumet.

För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

MrDean
2008-03-26, 10:24
"Ringt bank och frågat vad lånelöfte är 200kr
Bestämt mötesdatum med Handelsbanken 200kr
Ringt och beställt taxi 200kr
Avbeställt taxi 200kr
Rensat papper och gammalt skräp 200kr
Talat med Minolta om faktureringsadress 200kr
Sorterat in fakturor i pärm 200kr
Ringt Handelsbanken om överföring mellan konton 200kr
Gjort en nyckelkvittens med en medlem 200kr
Inköp av pappertugg 200kr
Hjälpt en medlem avseende autogira 200kr"

Håll med om att han är konsekvent i sin debitering. Skämt och sido, det låter inte klokt. Det finns ett ord för detta och det är bedrägeri.

schrapet
2008-03-26, 11:24
Vi är en liten förening med ca 30 lägenheter. Här jobbar styrelsen halvidéelt.

Ordförande 2600 kr/år
Uppgift: Årstämma, 2-3 styrelsemöten. Attest fakturor dela ut kvartalsavier. Andra småsaker.

Vice ordförande + vicevärd 3600 kr/år
Uppgift: Lägga om lån, föreslå budget, begära in offert på underhållsarbete, granska bokslut, byta lysrör och glödlampor, kolla till underhållscentral samt ta emot påkallade service folk som saknar nyckel.

Sekreterare + vicevärd 3600 kr/år
Uppgift: Föra protokoll och dela ut dessa, underrätta myndigheter, dela ut kvartals avier gräsklippning granska bokslut.

Övriga ledamöter 0 kr/år.
Uppgift: Närvara på styrelsemöten. :1:/SP

stephan
2008-03-26, 11:33
Det är en hon.
Avgick ur styrelsen 2006, Det var i den vevan jag "kom över hennes anteckningar".
Tyvärr har jag inte gått igenom detta förrän nu. Har haft fullt upp med att avslöja det verkligt stora svindleriet i föreningen.


Styrelseledamotens hantering av föreningens handkassa.

Denna styrelseldamot med 15 års erfarenhet skötte styrelsens handkassa.
HSB och SBC var förvaltare under denna tid och nämnda ledamot "handkasseförvaltare".
Ingen handkasserapport förekom till övriga i styrelsen.
SBC eller HSB eller revisorer tog aldrig upp detta för övriga i styrelsen.
Detta verifierades under den löpande bokföringen.

Ledamoten hade ett eget postgiro. Föreningen hade ett postgiro.
jag tror det var under en tid på senare 90tal då hennes dribbleri började.
Föreningen "fick in" cirka 50 000kr på postgirot när vi erbjöd företag att "hämta anbudshandlingar" a`500kr stycket

(Obs märk att 100 företag betalade 500kr för att vara med och lämna anbud på Vädurens förvaltning. (samma företag betalade 1500kr om de skulle vara med och lämna anbud på alla tre avtalen).

Jag är långt ifrån klar över hur det gick till, men har börjat göra lite sammanställningar.
En sammanställning är att under en 6 månaders period så "plockades det ut (överfördes)" 73 418,30kr från det ena postgirot till det andra).

Dåvarande förvaltare SBC "nöjde sig tydligen med att ledamoten själv föreslog transaktionerna"???????????

Cariya
2009-03-01, 10:38
Vi är en liten förening med ca 30 lägenheter. Här jobbar styrelsen halvidéelt.

Ordförande 2600 kr/år
Uppgift: Årstämma, 2-3 styrelsemöten. Attest fakturor dela ut kvartalsavier. Andra småsaker.

Vice ordförande + vicevärd 3600 kr/år
Uppgift: Lägga om lån, föreslå budget, begära in offert på underhållsarbete, granska bokslut, byta lysrör och glödlampor, kolla till underhållscentral samt ta emot påkallade service folk som saknar nyckel.

Sekreterare + vicevärd 3600 kr/år
Uppgift: Föra protokoll och dela ut dessa, underrätta myndigheter, dela ut kvartals avier gräsklippning granska bokslut.

Övriga ledamöter 0 kr/år.
Uppgift: Närvara på styrelsemöten. :1:/SP

Skattmasen blir i alla fall glad :14:

Med arbetsgivaravgift betalar alltså föreningen ca 13 700 kr.
Ordföranden får ut ca 1 800 efter skatt.
Äger han 1/30 del i föreningen, betalar han till sig själv ca 470 kr
Detta ger en nettointäkt på ca 1 300 kr.
Skattmasen får ca 6 800 kr i form av arbetsgivaravgifter och skatter.

Det är visserligen bra att alla bidrar till skolor, läkare etc men frågan är om det är bostadsrättsföreningens syfte?

I vår förening som består av 10 medlemmar har vi av dessa skäl avstått ifrån arvoden. Alla medlemmar får bidra efter intresse och bästa förmåga, precis som det bör fungera i en förening, dessutom hålls kostnaderna nere. Styrelsen går ut och äter en trevlig gemensam middag istället. Skattmasen blir inte medbjuden. :6: