handdator

Visa fullständig version : Arvode för styrelse i brf


ulf30
2008-11-25, 23:38
Arvodet i vår förening ligger på 137 000 kronor för 2009. Föreningen har 54 lägänheter. Jag är nyligen inflyttad men tycker att det är en hög summa. Arvodet kommer öka med 15% från 2008 till 2009.

- Ordföranden tar ut 57 000 kr i arvode.
- Vice ordförande får 30 000 kr i arvode.

Resten är förtroendevalda samt sociala kostnader.

Vad tycker ni, :12: är det för mycket?


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf
Vicevärdens uppgifter i en brf (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

Myggan
2008-11-25, 23:43
Detta var det saftigaste jag har hört i en så liten förening.
Eller snarare någonsin!

Hoppas Admin eller nån annan ger dig ett bättre svar för detta låter inte bra!

Admin
2008-11-26, 00:00
Ja, till att börja med så vill jag bara säga att det alltid underlättar om man fyller i sina uppgifter i profilen (http://hotpot.se/php/vb/profile.php?do=editprofile) i forumet.
Uppgifter (utöver personlig information som t.ex. dina intressen) som gör det lättare att föra en diskussion;
- typ av förening (HSB, SBC, Riksbyggen eller privat brf),
- om du innehar någon förtroendepost i föreningen,
- hur många medlemmar i föreningen,
- stad, och
- gärna om du har tillgång till föreningens stadgar.

Arvoden har diskuterats en hel del i såväl tidigare forum som i detta forum, t.ex.;
Styrelsearvoden. Hur mycket? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100)
Nivå på arvoden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689)
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Hur medlemmarna i din brf kunnat acceptera detta är oförklarligt, och man undrar om det är pga någon speciell anledning?

Sveriges troligen högst arvoderade styrelse är HSB Malmös styrelseordförandes förening, Brf Näset, där Claes Caroli också är ordförande. Där har styrelsen 80.000 kr med endast 26 lägenheter. Dvs t.o.m. ännu högre arvode än i din brf, Ulf30. Det är tråkigt när man sitter i en styrelse enbart för makt och pengar, och det är inget som gagnar föreningen. Speciellt när det ofta tycks vara de okunnigaste som de högsta arvodena.

Jag har en lista med arvoden för förtroendevalda i runt 300 olika bostadsrättsföreningar, men problemet är att tiden aldrig räcker till för att sammanställa dessa uppgifter och lägga ut här så alla kan få en bättre bild om vad som gäller.

HSB Malmö har lovat presentera arvodena för alla styrelser inom HSB Malmö. Jag tror aldrig att HSB Malmö kommer att hålla detta löfte, men vi får se. Annars kommer jag att göra det, så fort jag får tid.

Se även;

Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)

stephan
2008-11-26, 00:29
Ordföranden som får 57 000 kr, var det inklusive sociala avgifter?

Om denna ordförande kan visa på att han lägger ner 200 timmar om året är arvodet okej anser jag.

Men då ska de flesta timmarna kunna visa på att föreningen annars skulle behövt köpa tjänster.

Det måste fram ett arvodessystem där ledamöter får ersättning för vad de gör för medlemsnytta.

Svårast i detta är att arvoden sänks väl aldrig? Någon som hört talas om att någon på en stämma föreslagit sänkt arvode?

Därför blir det åt helskotta ibland.

Exempel:

Brf Vädurens styrelse utökade till 11 styrelseledamöter 1998.
Styrelsen utförde en fasadrenovering under 3 år. Gjorde det mesta själva, besiktningar, byggmöten medlemsinformation m.m.

Stämman beslutade att styrelsen då skulle ha 10 basbelopp (ett basbelopp fördelades bland hjälpande medlemmar utanför styrelsen).

Idag sitter 8 ledamöter och försvarar en förvaltare som lurat föreningen på mångmiljonbelopp med samma arvode.

Och som ni vet som läst "när förvaltaren får fria tyglar" så har brf Väduren världens "snällaste" attesterare som ordförande, som gladeligen skrev på fakturor för arbeten som knappt utfördes och utan styrelsebeslut för mångmiljoner.

Rättvist?

Myggan
2008-11-26, 00:45
Det kan du inte tycka! 285 kr/tim låter för mig helt åt blåbärsskogen.

Föredrar fast summa på 10 000 om året för ordföranden.
54 lägenheter är ingenting.
5 000 kr/år för övriga.

Admin
2008-11-26, 00:53
Jag instämmer helt med Myggan.

Ett styrelseproffs tar 50.000 kr för att arbeta som ordförande i en stor förening (alltså många ggr större än denna förening med 54 lägenheter).

I den aktuella föreningen bör det ligga mer i nivå med vad Myggan föreslår såtillvida inte det är styrelseproffs i hela styrelsen som gör ett speciellt arbete för föreningen som bevisligen sparar in pengar för föreningen utöver normalt.

totiki
2008-11-26, 09:12
Jag svarar gärna på frågan men då behöver jag mer information;
- Var ligger Brf:en?
- Vilken är årsomsättningen i runda tal?
- Omsätts många lgh/år?
- Håller ni på med omfattande renoveringar eller står ni inför sådana?
- Är föreningen i övrigt eftersatt?
- Hur många möten har styrelsen/månad och hur mycket uträttas mellan mötena?

Jag gör gärna en mer allmän bedömning i förhand.
Allt hänger ju egentligen på hur mycket arbete ordföranden behöver lägga ner. Det är ju hans fritid som inskränks. Och hur mycket arbete kan man tycka är rimligt att begära oavlönat.

En enkel uträkning visar att er ordf. får 475 kr/timme före skatt om han lägger ner 10 timmar per månad. Tio timmar är nog inom gränsen för vad man kan anse vara rimligt att begära oavlönat.

475 kr/timme är en hög timpenning anser jag. Det är ganska kvalificerad arbetskraft som tar ett sånt arvode. Det motsvarar en månadslön på 83 600 kr före skatt. Har er ordförande motsvarande kvaliteter och utbildning som andra inom bostadssektorn som har denna lön? Ja, då kan han vara värd detta under förutsättning att hans arbete motsvarar en lika stor besparing.

Har han inte det kan det var läge att begära in en offert på förvaltningen från exempelvis ISS som just nu driver en kampanj som verkar prisvärd. De har utbildad personal med de kvaliteter som krävs och jag tror att prisnivån inte är högre än det arvode ni betalar er styrelse. Men det kommer offerten att visa, så lita inte på vad jag tror. Då vet ni att ni får full valuta för pengarna i form av kunskap.
Styrelsen kommer då inte att behöva ha mer än ett styrelsemöte per månad á två timmar och det kan man alltid begära oavlönat.

Vad tycker du själv om ovanstående uträkning och framförallt, vad tror du resten av medlemmarna tycker om den?

stephan
2008-11-26, 09:14
Sitter vi inte och gissar här och nu?
Min gissning för att 57 000 kr skall vara försvarbart.

Föreningen har en ordförande som är ekonom?
För den ekonomiska förvaltningen skulle HSB ta ut 100 000 kr, nu gör ordföranden detta + lite mer för 59 000 kr.

Är arvodet till ordföranden inte rimligt då?

totiki
2008-11-26, 09:29
57.000 kr- + sociala avgifter 18.480 kr = 75.480 kr + moms = 94.350 kr.

Tja, arvodet till ordföranden är i paritet med HSB, så då kan man lika gärna köpa in tjänsten och veta att man får den kompetens som detta uppdrag tydligen kräver.

ulf30
2008-11-26, 17:38
Föreningen är en hsb förening, Ligger i Norrköping. Vi har 54 lägenheter.
Omsättningen var 2008 1,7 miljoner kronor. 2009 är omsättningen 1.9 miljoner kr.

Tack vare en hyreshöjning med 16% för 2009 (tycker att det är en hög höjning) har föreningen bara 4 miljoner kronor i lån. Alla renoveringar är gjorda mitten av 90 talen; stambyte, nya fönster, dörrar, tillägsisolering.

Styrelsen har haft 11 sammanträden 2008. Det är en välskött förening har jag hört av alla, men trots detta en hyreshöjning med 16 % i år, och förra året 10 %, alltså 26 % på två år. Men styrelsen kommer plocka ut 13 700 kr nästa år. Någonstans på vägen har det skett något. Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader påstås det. Föreningen har inga anställda.

j.a
2008-11-26, 17:43
Jag tycker det låter som något inte är som det ska. Föreslår att ni avsätter styrelsen omedelbart om de inte kan ge några svar på varför man gör dessa höjningar av avgiften samtidigt som arvodena är rekordhöga i förhållande till föreningens storlek och att skicket på fastigheten är gott.

totiki
2008-11-26, 18:25
Lägg in en motion om att lägga ut förvaltningen för att avlasta styrelsen och få högsta kompetens.

Motivationen kan vara. "Avgiftshöjningarna de senaste åren har varit alldeles för höga i jämförelse med inflationen. Det blir mycket för en lekmannastyrelse att hantera och en bra förvaltare kan göra stora besparingar på vederhäftig upphandling. Så för medlemmarnas ekonomiska intresses skull, §1 i stadgarna, bör en upphandling göras och offerter från ett större antal intressenter tas in."

Francois
2008-11-26, 19:17
Jag tycker inte att det inte är så viktigt hur stor föreningen är. Däremot kan en förening köpa en dyrare förvaltare som gör det mesta, eller en billigare där mycket måste göras av styrelsen. Detta kan påverka styrelsens arvode.

Jag är ordförande i en förening med 70 lägenheter och en förvaltare som är effektiv med inte heltäckande. Jag får 2 080 kr + 573 kr per möte (ungefär 12 möten/år). Det blir 8 956 kr före skatt. Ovanpå det kommer sociala avgifter.

Francois
2008-11-26, 19:20
Vår förvaltare föreslog en höjning av avgiften med 14% till den 1 juli 2008. Vi ändrade inte avgiften alls. Räntan gick sedan upp, och nu är den på väg ner igen. Om man har en reserv i kassan (behöver inte vara för stor), så kan man tåla att räntan går upp och ner. I alla fall ett tag.

ulf30
2008-11-26, 19:26
Vi ska ha årstämma snart, då ska jag ta upp ett antal punkter.
Höja hyran med 16% nästa år och plocka ut 13 700 kr i styrelsearvode går ej ihop. Jag anser att styrelsearvodet borde halveras.

Siffror 2008:
Ordförande 57 000 kr.
Revisor 3 600 kr.
Lön till förtroandevalda 11 625 kr.
Vicevärd arvode 30 000 kr.
Övriga ersättningar 5 000 kr.
Sociala kostnader 13 000 kr.

Nästa år höjs styrelsearvodet alltså från 120 000 kr till 137 000 kronor. Alltså en höjning av arvodet till styrelsen på cirka 15 %.

ulf30
2008-11-26, 19:27
Håller med Francois. Elpriserna är på väg ner också med cirka 30 %.

sklswe
2010-01-07, 13:19
57.000 kr- + sociala avgifter 18.480 kr = 75.480 kr + moms = 94.350 kr.

Tja, arvodet till ordföranden är i paritet med HSB, så då kan man lika gärna köpa in tjänsten och veta att man får den kompetens som detta uppdrag tydligen kräver.

OBS! Det är ingen moms på arvodet till styrelsen. Endast arbetsgivaravgift om ca 32%.

sklswe
2010-01-07, 13:25
Höja hyran med 16% nästa år och plocka ut 13 700 kr i styrelsearvode går ej ihop. Jag anser att styrelsearvodet borde halveras.

Siffror 2008:
Ordförande 57 000 kr.
Revisor 3 600 kr.
Lön till förtroandevalda 11 625 kr.
Vicevärd arvode 30 000 kr.
Övriga ersättningar 5 000 kr.
Sociala kostnader 13 000 kr.

Nästa år höjs styrelsearvodet alltså från 120 000 kr till 137 000 kronor. Alltså en höjning av arvodet till styrelsen på cirka 15 %.
Arvodets storlek är egentligen ganska ointressant. Frågan är vad styrelsen och dess ledamöter gör för att få arvodet. Själv är jag sekreterare och får ett arvode på 14 000 kr/år. Personligen anser jag att det är en ganska blygsam ersättning för ett uppdrag som tar tid i anspråk varje dag. Ersättningen bör ses mot bakgrund av vad styrelsen gör och vad som är upphandlat. En inte helt trivial fråga.

Jerry
2010-02-09, 11:53
Med tanke på att du nämnde att fastigheten renoverades i mitten av 90-talet är det kanske dags för stambyten i fastigheten, samt att det är detta som styrelsen förbereder med avgiftshöjningar?

Om inte så är det min uppfattning att ni borde kräva en detaljerad ekonomisk redovisning som motiverar höjningsnivåerna. :13: