handdator

Visa fullständig version : Motioner från styrelsemedlem


nyfiken3
2008-03-14, 07:23
En medlem i vår styrelse har lämnat in ett stort antal motioner inför årsstämman, varav flera är klara ifrågasättanden av styrelsens arbete eller av majoritetsbeslut som tagits i styrelsen där denne medlem blivit nedröstad. Är detta av god etisk sed? Vad händer på årsstämman - får övriga styrelsemedlemmar gå i svarsmål?

schrapet
2008-03-14, 09:17
Motioner skall vara förslag på förändringar inom den egna förening d.v.s.
fastigheten, tomt, underleverantörer, stadgar e.t.c.
Om en medlem ogillar styrelsen så är motioner fel väg att gå fast det kan
ju fresta att ta till sådana metoder.

Skulle jag var missnöjd med min styrelse skulle jag antagligen framföra dessa
direkt eller prata med övriga medlemmar. Är vi överens så är det bara
att ge förslag till valberedningen och välja andra kandidater på stämman.:12:/SP

stephan
2008-03-14, 09:54
Jag håller inte med om att det genom motioner är fel väg att gå som styrelseledamot.
I ett ärende på ett styrelsemöte kan du tycka som ledamot att beslutet är fel. Det kan tillochmed vara så "fel" att du måste reservera dig.
Då finns möjligheten att "prata med medlemmarna" genom en motion om ärendet, och på den vägen få egenom dina synpunkter.
Vis av erfarehet vet jag att styrelser till och med ofta "gaddar ihop sig" vilket kan leda till helt fel styrelsebeslut.

Lyssna på minoriteten, bör man göra ibland?
Det kan ju till och med vara 50/50 i en styrelsefråga.

Ta tillexempel att arvodet för styrelseledamöterna skall beslutas på ett styrelsemöte. Du har 2 som som "ställt upp allt". De 3 andra i styrelsen har av olika anledningar inte ställt upp lika mycket under året.
Förslagen är 2 ett att arvodet skall fördelas efter prestation, ett är lika för alla.
Vilket förslag tror ni får gehör på styrelsemötet?????

Så här kan det gå till:

A Arvodesfördelning
Arvodesgruppen har lämnat ett förslag genom Bilaga 6.

Torben Swede föreslår att man antar arvodesgruppens förslag.

Stephan Sundling påpekar att den förra utbetalningen skulle representera 75 procent av första kvartalets arbete och ersättningar för Öppet Hus har redan betalats ut en gång. Vad har hänt med detta?

Torben Swede tar tillbaka sitt tidigare förslag och föreslår att det arvode som föreslagits honom istället läggs till Stephan Sundlings föreslagna summa.
[B](det var i alla fall en i styrelsen där samvetet slog igenom på grund av förslaget????)
Stephan Sundling föreslår att styrelseledamöterna själva skriver och lämnar in till arvodesgruppen sina äskanden utöver fasta arvoden.

Torben Swede och Stephan Sundlings förslag ställs mot varandra och inget av förslagen får bifall från någon ur styrelsen.(?????? säger en del?????)
Axel Olli föreslår att styrelsen antar det ursprungliga förslaget som arvodesgruppen lämnat. (enda förslaget denna ledamot lägger under ett år i styrelsen)
Styrelsen beslutar att anta förslaget enligt Bilaga 6.

Stephan Sundling begär votering.

Efterhanduppräckning beslutar styrelsen att med tre röster mot en anta Axel Ollis förslag över Stephan Sundlings.

Stephan lämnar skriftligen in en reservation efter mötet. Bilaga 18.

Torben Swede röstade ej.

Bo Widerdal deltog ej i beslutet."

Admin
2008-03-14, 13:08
Alla medlemmar har rätten att skriva motioner, det spelar ingen roll om man sitter i styrelsen eller ej.

Det är alltså inget som har med etik och moral att göra, utan det är bara en självklarhet att varje medlem innehar rätten att motionera, även om jag har viss förståelse för att övriga styrelseledamöter kanske upplever detta som en lite prekär situation.

Det finns heller inte några begränsningar för vad en motion kan handla om. Däremot kan stämman bara fatta beslut inom det som kallas "stämmans kompetensområde" (det som hör till föreningens angelägenheter, och som är enligt lag och stadgar).

Denna styrelseledamot har tydligen inte fått gehör för sina frågor i styrelsen och bara för detta så ska medlemmen inte straffas för att han sitter i styrelsen.

Tänk på att styrelsen bara är en liten procentandel av medlemmarna i föreningen. Ju fler beslut som medlemmarna involveras i desto mer demokratisk är föreningen.

Även om föreningar kan tyckas vara extremt odemokratiska på många sätt så är fri motionsrätt en av de absoluta grundstenarna för varje förening. Så är det, så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli.

En oening styrelse är ett tecken på en sund styrelse. Det finns nämligen ingen sund styrelse där alla är överens i alla frågor. Om en förening har en styrelse utan motsättningar så är det dags att börja oroa sig rejält!

Det är bara att gratulera denna styrelseledamot som inte bara är engagerad utan som dessutom har modet att ifrågasätta delar av styrelsens arbete och de beslut som styrelsen tagit. Det är verkligen inte många styrelseledamöter som vågar göra detta. Ledamoten drar frågorna vidare till medlemmarna, och detta är vad demokrati handlar om.

Många styrelser bildar en pakt gentemot medlemmarna, och ser till att medlemmarna får minsta möjliga information om styrelsens beslut, men den styrelseledamot du refererar till här gör att du nu som medlem i denna brf kan sova lite lugnare om nätterna.

Så, "nyfiken3", var glad över att du bor i en brf där det finns medlemmar (och i detta fall t.o.m. en styrelseledamot) som vågar gå mot strömmen. Jag kan lova dig att detta inte är frekvent förekommande.

Som svar på din avslutande fråga så får naturligtvis övriga styrelseledamöter gå i svaromål på denna ledamots motioner. Det är också en av demokrations grundstenar att samtliga medlemmar, oavsett vilken position man har, får framföra sina synpunkter på stämman. Alla medlemmar har yttrande- och frågerätt, och ingen ska tryckas ner för sina synpunkter.