handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren


Admin
2008-04-09, 23:42
Motionerna för 2008 inleds med de 33 mest elementära och enkla motionerna.
Här nedan följer motion #16-33 som jag lyft ut från sin ursprungliga plats pga att ämnet annars blev alldeles för stort.
Motion #1-15 är flyttade till ett separat ämne (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303) i forumet.
Övriga svar från styrelsen på motionerna (#33-178) hittar du här (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287).
Styrelsens svar på motionerna är i rött nedan.


Motion 16. Forum för medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#7)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att på nytt ha ett forum för medlemmarna på HSB Malmös hemsida.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 16:
Ja, och med detta "Anse besvarad"-svar vet vi alla att det inte kommer att hända ett dugg!
På samma sätt som styrelsen undvek att svara på frågorna i motionen och att kommentera yrkandena så kommer styrelsen med 100 % säkerhet undvika att genonföra denna motion om inte stämman sätter ett slutdatum för när ett forum ska vara fullt ut i drift.

Det finns inget att undersöka. Det är bara att fixa, och det tar mellan 2 minuter och ett par timmar (beroende på kvalitet på forumet och den som skapar forumet).


Motion 17. Forum för valberedarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#21) (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars valberedningar och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av valberedningarnas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 17:
Som vi kan konstatera från styrelsens svar så är styrelsens uppfattning inte förankrad i något annat än styrelsens rädsla för en demokratiskt uppbyggd miljö.
Nu kan styrelsen - i motsats till mig - inte något om IT, webb eller forum, men ett forum för en specifik grupp - som valberedare - gör det lättare för ett dylikt forum att bli till nytta.

Att det är ett forum för valberedare innebär inte att åtkomsten begränsas till valberedare, bara att det enda som ska diskuteras i detta forum är det som hör till valberedningens arbete.


Motion 18. HSB Malmös styrelseforum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#22) (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars styrelser och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av styrelsernas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 18:
Styrelsens svar är kopia av styrelsens svar till motion 17, och mitt svar är därför också samma.


Motion 19. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#12) (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 19:
HSB Malmös maktfullkomlighet i ett nötskal. Styrelsen ska kunna fylla lokalen med advokater och HSB-folk, men en enskild stackars försvarslös medlem ska inte ha rätt till någonting.

- Vad har att medlemmarna ska utöva inflytande på föreningarnas stämmor med motionen att göra?
- Vem har sagt att stämman är en domstol, och vad har detta med motionen att göra?
- Vad har att stämman fattar beslut genom någon form av röstning - som vi alla vet - med motionen att göra?

Så det är styrelsens uppfattning att stämman är ett demokratiskt forum bara så länge det är styrelsen som har rätt att ha med sig juridiska ombud i mängder på stämman? För det är exakt vad styrelsen säger i klartext här.
En styrelse som uttalar sig på detta dumma sätt kan inte på ett tydligare ha visat att de borde ägna sig åt något annat, som de behärskar i stället.

Notera hur HSB Malmös styrelse undviker att svara på fråga 1-4 samt a-d i motionen (enligt yrkande #3).
Detta helt enkelt eftersom styrelsen inte kan svara på dessa frågor.
De måste därför tvingas att svara på frågorna på stämman.

HSB Malmös personliga tolkning av lagen är uppenbart felaktig, och denna motion handlar bara om att tala om för HSB Malmö vad det står i lagen.

HSB Malmös fullmäktige måste nu visa att det finns lite sunt förnuft och godkänna yrkande #1 och #2 i denna motion.


Motion 20. Utökning av medlemmarnas rättigheter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#33) (obesvarad)

Förslag till beslut: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".
Motivering: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 20:
Återigen HSB Malmös maktfullkomlighet i ett nötskal.
HSB Malmös styrelse har undvikit att kommentera yrkanden i denna motion i hopp om att stämman ska låta dem komma undan med att förklara hur styrelsen resonerat i dessa yrkanden.
HSB Malmös styrelse är inte intresserade av att verksamheten i brf:ar demokratiseras det minsta eftersom det i förlängningen kan medföra att även HSB Malmö skulle riskera bli lite mer demokratiskt.

Stämman måste tillstyrka yrkande 1-4 i denna motion.


Motion 21. Stadgeändring valberedning - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#16)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av §21 ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styelsens svar för motion 21:
Ja, det stämmer att styrelsen tillsatt en projektgrupp med anledning av mina motioner.
Men hindrar det styrelsen från att ha någon åsikt i frågan?
Styrelsen undviker även här att svara på de frågor jag ställt till styrelsen i motionen.

Yrkande #2 i denna motion har dock stämman fortfarande att ta ställning till.

Yrkande #3 kvarstår också som ett separat stämmobeslut.


Motion 22. Information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#17) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att det på HSB Malmös hemsida ska finnas lämpliga, nedladdningsbara skrifter samtidigt som sidan ska vara ett levande kommunikationsverktyg för medlemmarna. En tanke med våra utbildningar är att man under utbildningen ska kunna diskutera ämnet med både lärare och medstuderande. Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 22:
Detta svar är så ologiskt att man undrar hur det egentligen står till i styrelsen;
"Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen".
Varför skulle Kalle inte kunna diskutera ämnet med lärare/medstuderande bara för att han kan ladda ner ett dokument från HSB Malmös webbplats?

Styrelsen har i sitt svar i princip inte ens berört denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar enligt mina yrkanden #1-#3 och #4-#6 i motionen.


Motion 23. Organisationsschema för HSB (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#5)

Förslag till beslut: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".
Motivering: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 23:
Detta är ett mycket fult sätt att svara på en motion eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt att på en stämma sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden mellan motionerna för att se vilka svar styrelsen gett på olika motioner.
Detta är en separat motion, helt fristående från motion #8 om beskrivning över vad de anställdas funktioner är.
Styrelsen blandar äpplen med päron i hopp om att kunna förvirra fullmäktigeledamöterna. Kommer styrelsen att lyckas?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-6 i denna motion.


Motion 24. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#18) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsen, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen vill tillkännage medlemmarna.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 24:
Styrelsens svar är alltså samma som att de godkänner motionen för vissa delar, exklusive att styrelsen ska informera medlemmarna om;
- vem som deltagit på styrelsemöte (vilket bara är i enlighet med HSB:s kod för föreningsstyrning)
- vad som behandlats på styelsemöte (övergripande)
- vilka beslut som tagits (övergripande)
samt att informationen ska läggas ut på ett tydligt sätt.

Jag yrkar att stämman i stället beslutar i enlighet med yrkande #1 -2 i denna motion.


Motion 25. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#19) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det stämmobeslut som motionären refererar till har följts, och att medlemmar har informerats i enlighet med detta beslut. Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 25:
Styrelsen vill säkert försöka ge sken av att styrelsen följt det aktuella stämmobeslutet, men styrelsens uppfattning är tyvärr felaktig.
Notera hur styrelsen undviker att svara på fråga a-d samt 1-6 som jag ställt till styrelsen i denna motion.
Notera också hur styrelsen kopierar samma meningslösa texter från motion till motion.

Styrelsen ska på stämman besvara ställda frågor, vilket stämman måste kräva.

I övrigt yrkar jag på att stämman beslutar enligt mitt förslag i yrkande #2.


Motion 26. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#29) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att motioner till HSB Malmö också formellt ska bekräftas till avsändaren när de har mottagits. Detta kan dock av praktiska skäl inte gälla alla skrivelser, vilket motionären skriver i sin motion.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 26:
Notera hur styrelsen undviker att svara på fråga 1-3, samt efterföljande förslag, i motionen.

- Av vilka praktiska skäl kan inte alla skrivelser bekräftas?
- Anser styrelsen att ägarna inte har rätt att veta om deras skrivelser kommit fram?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-2 i denna motion.


Motion 27. Motioner diskuteras med motionärerna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#31) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen. Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 27:
Det känns inte bra när inte ens styrelsen förstår hur motioner fungerar i organisationen.

Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önsvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.
Styrelsen svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.
Om styrelsen tillåts döda motioner på det fula sätt som styrelsen gjort i sina svar på årets motioner så kommer det att få katastrofala konsekvenser för HSB Malmö.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-2 i denna motion.


Motion 28. Medlem ska ha rätt att försvara motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#20) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om yttranderätt ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 28:
Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna 1-4 som ställts direkt till styrelsen i motionen.

Motionen har uppfyllts genom stadgegruppens förslag, om stämman godkänner detta.


Motion 29. Mera makt till medlemmarna - utbildning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#30) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m. Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 29:
Styrelsen kan ha vilken förhoppning den vill, men vi som begriper lite bättre förstår att det inte kommer att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri. Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.
Ingen vettig människa kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

Notera hur styrelsen undviker fråga 1-2 som riktats till styrelsen i motionen.

I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-2 i motionen.


Motion 30. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#32) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om huruvida personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 30:
Detta standardsvar till motionen tillför inget för någon.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med #1-2 samt #3 i motionen.

Motion 31. Förklaring av styrelseförsäkring (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#8) (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att låta organisationen inom HSB Malmö, på ett lämpligt sätt, informera de som omfattas av denna försäkring. Det är sedan upp till varje person att delge sina uppdragsgivare denna information.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 31:
Att låta "organisationen inom HSB Malmö"? Varfär är styrelsen så rädd för att tala i klarspråk?
"På ett lämpligt sätt"? Det är väldigt svårt för denna styrelse att tala ur skägget.
"Informera de som omfattas av denna försäkring"? Vem är detta? Är det inte i praktiken samtliga 42.000 medlemmar?
"Det är sedan upp till varje person"? Ja, för ingenting kan ju vara upp till HSB Malmös styrelse!
"Att delge sina uppdragsgivare". Eller, för att i stället säga så att missförstånd inte kan uppstå; delge medlemmarna.

Notera hur styrelsen ännu en gång undviker att svara på fråga a-f som ställts til styrelsen i motionen.
Frågorna måste därför stämman tvinga styrelsen att besvara på stämman.

Jag yrkar att stämman helt ignorerar styrelsens dumma svar och i stället bestämmer i enlighet med yrkande 1-3 i motionen.


Motion 32. Korrekta register över förtroendevalda, etc (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#11)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att se till att organisationen inom HSB Malmö, på ett effektivt och kontinuerligt sätt, arbetar med uppdateringar av medlemsregistret. Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 32:
Notera att styrelsen försöker svara så luddigt som möjligt på motionen.
Notera också att styrelsen undviker att svara bl.a. på frågan om antalet medlemmar i HSB Malmö. HSB Malmö har nämligen under hela 2007 gått ut till media och i pressmeddelanden med att det är 43.000 medlemmar i HSB Malmö. I årsredovisningen står det emellertid nu att det bara är 42.000 medlemmar.
1.000 medlemmar fel.
Bara detta säger en hel del om hur fel HSB Malmös register är.

Om det inte ska sluta illa för HSB Malmö pga att de inte håller register uppdaterade så är det av extrem vikt att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-6 i denna motion. Stämman måste tala om att det är dags att de högavlönade tjänstemännen på HSB Malmö börjar prestera något för sina Sveriges högsta löner.


Motion 33. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#28)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 33:
Som vanligt svarar HSB Malmös styrelse inte på de till dem ställda frågorna i motionen.
Styrelsen vill inte ens svara på vem som är medlemsrådgivare idag.
Jag vet att det är Jan Lindau, men om ingen annan vet detta - eller informeras om en kontaktväg till Jan Lindau - så är det kanske inte mycket till rådgivning?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Jag kan inte se någon koppling mellan yrkanden i motionen och styrelsens svar.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkande 1-4 i denna motion och visar styrelsen att det är helt oacceptabelt att lämna så korkade svar som detta på en motion.