handdator

Visa fullständig version : Om ingen vill vara ordförande


puman
2008-11-16, 20:53
Vad gör man/vad händer om man har en styrelse, men ingen vill vara ordförande?
Ordföranden vill hoppa av och ingen i styrelsen vill hoppa in på platsen.

j.a
2008-11-16, 21:00
Eftersom ordförande är ett krav får ni hålla ny stämma och välja ledamöter där någon kan tänka sig vara ordförande. Har ni ingen ordförande fungerar inte styrelsen och ni kan inte fatta beslut. En fungerande styrelse är ett krav för att er föreningen skall kunna fungera. I förlängningen kan er förening inte fortsätta med sin verksamhet om det saknas en styrelse.

Admin
2008-11-16, 21:07
Som j.a. säger så är enda möjligheten att styrelsen kallar till extrastämma för att fylla upp ordförandeplatsen i styrelsen. Och det måste göras snabbt!

Se även;
Problem att få ihop styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=302)

PS.
Om uppgifter i forumets användarprofil (t.ex. kort info om brf som man är medlem i) läggs in så kan ibland svaren som ges bli mer exakta.

stephan
2008-11-16, 21:38
Om det är styrelsen som valt ordföranden, s.k. konstituering, måste någon annan gå in som ordförande. Dvs omkonstituering.
Om stämman valt ordförande, måste ny stämma hållas för att utse en ny ordförande.

Om det innebär att styrelsen inte är beslutsmässig efter "avhoppet" måste också ny stämma välja styrelse.

I ditt beskrivna fall bör någon "ikläda" sig ordförandeposten tills föreningen har en ny stämma.

Det regleras inte mycket om styrelsers sammansättningar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar (Sveriges luddigaste lagar, i alla fall om man ser till hur ofta den borde användas och vilka värden den styr över).
Stadgarna säger väl inte något heller?

Problem kan uppstå:
T ex kan det ju vara så att konstituerande mötet beslutat att hela styrelsen eller alla valda firmatecknare skal teckna föreningen. Då uppstår det problem i ert fall.

Viktigt också är att på- och avregistrera ändringar till Bolagsverket.

En sak är klar i lagen. Om ingen registrerad styrelse så ska föreningen tvångslikvideras.


Vad hittar ni att det är krav på att styrelsen inte kan välja ny ordförande?

j.a
2008-11-16, 22:03
Frågeställaren skriver ju uttryckligen att ingen i styrelsen är beredd att ta rollen som ordförande. (underförstått självkonstituerande styrelse). Därav kravet på ny stämma.

Det står faktiskt i LEF att ordförande krävs, likaså framgår att ordföranden godkänner protokoll samt har utslagsröst i vissa sammanhang.

Katten Georg
2008-11-16, 22:15
Man kan rekvirera en extern ordförande. Det fungerar faktiskt ganska bra. Läste om detta i Bo Bättre.

Admin
2008-11-17, 08:43
Att anlita en extern ordförande är faktiskt något som fler föreningar borde utnyttja sig av. På det sättet kan man få in kompetens i styrelsen, och kompetens som medlemmarna kan förbinda att arbeta för medlemmarna och inte för styrelsen (alltså i motsats till HSB-ledamoten).

Eftersom en HSB-ledamot som regel arbetar enbart för styrelsen är HSB-ledamoten en fara och mest en belastning för medlemmarna. HSB-ledamoten är också oftast helt anonym för medlemmarna, och som regel finns det inga medlemmar som vet ens hur HSB-ledamoten ser ut eller vad denne heter.

På en extern ordförande kan medlemmarna ställa krav. Det kan medlemmarna göra på HSB-ledamoten också, men skillnaden är att HSB-ledamoten behöver inte bry sig (och gör sällan/aldrig detta heller).

Kravet på att HSB ska ha rätt att use en ledamot i brf-styrelserna måste bort.
Fullmäktigeledamöterna kan ta bort detta krav... men arbetar de för medlemmarna?

puman
2008-11-18, 19:03
Vi har alltså en styrelse som har konstituerat sig själv, så en omkonstitution av styrelsen vore ju att föredra, åtminstone tills det är dags för ordinarie stämma. Men, men...

Vår förening är inte i HSB. Kan vi ta in en extern ordförande?
Jag antar att en stämma måste säga sitt, om man tar in en extern ordförande?

Vår förening är liten, med många små lägenheter och dåligt engagemang hos de boende (=hög press på styrelsen). Men det är det väl fler som har erfarenhet av?

Admin
2008-11-18, 19:44
Ja, stämman bestämmer styrelse och om inte detta regleras i stadgar så bestämmer stämman om styrelsen ska få konstituera sig själv eller om stämman ska välja en eller flera ledamöters positioner i styrelsen.

Så i ditt fall måste det kallas till extrastämma för att stämman ska ge tillåtelse till att extern ordförande anlitas, och jag vill starkt rekommendera att stämman involveras i detta val av extern styrelseordförande, eftersom stämman måste känna förtroende för externa ledamöter.

Det måste också vara förenligt med de stadgar som föreningen har att anlita extern ordförande.

OBS! Föreningslagen 6 kap., §4;
4 § Verkställande direktören och minst halva antalet
styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Den som
är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller
verkställande direktör. Att detsamma gäller den som är
underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om
näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte
stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som
enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en
juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för
den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara
styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om
stadgarna saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
eller lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid
gränsöverskridande fusioner.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.
Lag (2008:15).

Not.
Det kan underlätta om man fyller i sina uppgifter i profilen (http://hotpot.se/php/vb/profile.php?do=editprofile) i forumet och jag vill rekommendera alla att göra detta.
Uppgifter (utöver personlig information som t.ex. dina intressen) som gör det lättare och roligare är;
- typ av förening (HSB, SBC, Riksbyggen eller privat brf),
- om du innehar någon förtroendepost i föreningen,
- hur många medlemmar i föreningen,
- stad, och
- gärna om du har tillgång till föreningens stadgar.
Om det är någon användargrupp (http://hotpot.se/php/vb/profile.php?do=editusergroups) som passar för dig så lägg gärna in dig i en eller flera sådana så kan vi bl.a. skapa intressegrupper (http://hotpot.se/php/vb/showgroups.php).

totiki
2008-11-18, 19:52
Ja, om någon som redan sitter i styrelsen kunde ta på sig posten som ordförande vore det enklast.

Ifall ni kan ta in en extern ordförande beror på stadgarna, förmodligen kan ni det. Annars får ni göra en stadgeändring på stämman så det blir möjligt. En extern ordförande kommer nog förmodligen att vilja ha ersättning för detta så det blir en extra kostnad + sociala avgifter och merarbete för kassören och revisorn.

Det vore bra om du kunde ge lite mer information om föreningen. Var ligger den? Vilka stadgar har ni? Hur många lgh? Vad har du för post?
Då blir det lättare för alla att ge råd som är adekvata för dig.