handdator

Visa fullständig version : Styrelse som missat bidrag


Stefan K
2008-11-10, 01:55
Hej!

Vi äger en bostadsrätt som är en fristående villa om 7 hus. När vi köpte denna bostadsrätt i somras så sades det från styrelsehåll att fönstren i alla hus skulle bytas under nästa år. Detta skulle göras med föreningens egna pengar samt ett bidrag som man kunde söka på ca 70.000 kr.

Nu är det så att styrelsen har missat att söka detta bidrag och således verkar det inte bli något fönsterbyte under nästa år (åtminstone inte alla fönster i alla hus) eftersom föreningen inte anser sig ha råd med detta.

Vi tycker att det är väldigt allvarligt att man missat ett sådant bidrag. Finns det något som vi kan trycka på? Kan t ex styrelsen bli betalningskyldiga i ett scenario enligt ovan? Finns det reglerat i någon lag vad en styrelse har för skyldigheter angående beslut som tagits på styrelsemöten?

Henric Lellky
2008-11-10, 02:17
Styrelsen kan endast bli skadeståndsskyldiga om man orsakat ekonomisk skada. Jag tror inte att detta skulle bedömas vara en ekonomisk skada vid en juridisk prövning även om det kan kännas så för föreningens medlemmar.

Dock kan man ju tycka att missen är tillräckligt allvarlig för att ledamöterna inte ska väljas om vid nästa stämma.

Henric Lellky
2008-11-10, 05:39
Som svar på din sista fråga om vilken lagtext som reglerar skadestånd kan du läsa i "Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar" följande:

LEF, skadestånd för styrelseledamot eller VD (http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19870667.htm#K13)

totiki
2008-11-10, 10:22
Det gav klara besked.
Ingen talan kan föras angående missen med att ha ansökt om bidrag om inte årsstämman beslutat att dessa bidrag skall sökas. Även då är det synnerligen tveksamt om någon domstol skulle tillställa ärendet tillräcklig vikt. Förmodligen icke. Det är ju inte brottsligt, snarare en smärre försumlighet.

Styrelsebeslut är svåra att föra någon talan emot, eftersom de kan ändras redan vid nästa styrelsemöte. Stämman är en annan sak. Så när ett felaktigt styrelsebeslut anses vara taget måste man samla 10% av rösterna och kräva en extra stämma med frågan specifikt definierad med ett klart uttalande om hur man vill se beslutet formuleras.

I en så pass liten förening, med endast 7 hushåll, bör man till stämman lägga en motion som föreslår den stadgeändring som medför att alla hushåll framledes ingår i styrelsen. Då får man full insyn, kan påverka beslut i sin linda och även själv ansvara för att utföra de sysslor man själv finner som synnerligen önskvärda. Som att söka bidrag t ex.

Du är också på egen hand 10% och kan kalla till extra stämma för varje beslut du anser vara felaktigt.

Admin
2008-11-10, 10:37
Totiki, tänk på att även försumlighet kan leda till såväl nekad ansvarsfrihet som skadeståndskrav från medlemmar.

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar:
Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan.

totiki
2008-11-10, 11:49
Absolut. Men detta får väl anses som en smärre försumlighet. Man kan inte heller begära skadestånd för att föreningen inte valt banken med den bästa räntan. Vad det gäller bidrag skall de ansökas om och oftast får man inte veta förräns i efterhand om man fått bidraget. Jämför till exempel med ROT- bidraget som fungerade så.

En förening är inget bostadsbolag som man kan ställa krav på, som på ett sådant. En förening förutsätter att medlemmarna ställer upp på föreningen och själva hjälper till driva föreningen och de sysslor som måste utföras.

När man flyttar in i en förening kan man gå igenom vad som hänt under de tre tidigare åren och starta processer mot tidigare styrelser utan att själv deltaga i föreningens arbete. Det är en möjlighet. Men är det fruktbart?

Såvitt jag förstår kan man fortfarande få bidrag till energibesparande åtgärder. Är det inte bättre att försöka på nytt att få dom, än att starta processer mot de som inte sökte förra gången?

Stefan K
2008-11-10, 12:13
Tack för svaren samt åsikterna.

Francois
2008-11-10, 13:34
Hej Stefan K

Istället för att försöka hitta ett sätt att få din styrelse att vara skadeståndskyldig, borde du kanske tänka på att hjälpa styrelsen så att de kan göra ett ännu bättre jobb.

Det finns styrelse som verkligen är dåliga och som motarbetar medlemmar. Såna ska man ta bort.
Det finns styrelse som helt enkelt inte hinner med allt som ska göras, eller kanske kan de inte allting och missar saker (bidrag). Sådana styrelse borde man försöka hjälpa till istället, istället för att göra livet surt för dem.

Admin
2008-11-10, 13:40
Jag håller med Francois, och med tanke på att ni bara är 7 hus så är det särskilt viktigt att ni håller sams!

Stefan K
2008-11-10, 19:04
Jag är inte ute efter att få styrelsen skadeståndsskyldiga eller så. Det är bara så att det känns som att vi har en styrelse som inte tar saker och ting på allvar och de är även rätt dåligt pålästa vad som gäller.

Så anledningen att jag frågade var bara för att jag vill göra styrelsen uppmärksam på att det krävs lite att sitta i en styrelse och man kan inte bara vara med där och inte göra nått (strunta i saker o ting).

Vi vill ju egentligen ha friköp och tänker jobba däråt men det "gamla gardet" i föreningen är inte intresserad och det tror vi mest beror på okunskap.

Tack!

/Stefan

totiki
2008-11-10, 19:09
Det tycker jag är en naturlig och sund inställning. Vore jag du skulle jag förespråka att alla hushåll skall vara med i styrelsen, ifall detta ännu ej är fallet. Det är demokratiskt, avlastar, tillför kunskap och ny erfarenhet. Det finns ingen som kan förlora på det.