handdator

Visa fullständig version : Byggplaner & Påverkan


totiki
2008-11-02, 15:59
Man måste hålla koll på stadsbyggnadskontorets plan & markanvisningar. Det kan hända mycket i grannskapet som påverkar Brf:en.

Nu skall man bygga en tunnel i vår närhet. Som tur är krävs en markkonsekvensbeskrivning (mkb) eftersom det till viss del gäller att grundvattenförhållandet kommer att påverkas. Då måste det till samråd med berörda parter. Det är då alltså de parter som utredaren anser beröras. De har inte alltid rätt, dessutom är de Byggherrens ombud.

När det gäller grundvattnet måste man se till vad Miljöbalken säger. I andra fall kan det vara annat som gäller.
Miljöbalken avgörs av Tingsrätten i andra fall kan det vara Länsrätten t ex.
Detta har betydelse för Brf:en för olika försäkringsbolag kan exempelvis ha olika villkor för i vilken rätt rättstvistersättning utgår.

Man måste kolla upp vilken undersökning som blivit gjord vad det gäller grundvattenmätning och geologiska undersökningar och ställa krav på tillfredställande mätbara resultat.

Man måste ha koll på sin egen fastighets grundläggning och på eventuella energibrunnar då dessa kan komma att påverkas i hög grad. Med effektförluster och sättningsskador.

Man måste ställa krav på att Byggherren tillåter en oberoende besiktning av fastigheten med fastställande av husets läge i lateral och vertikalplan. Med dokumentation av befintliga sprickors bredd och längd i mm samt fotodokumentation.

Detta är en lång process det kan ta upp till 10 år eller mer innan grundvattnet förändrats så mycket att sättningsskador börjar uppstå.

Hur skall man värdera borätterna under tiden? Eventuella köpare bör ju informeras men eftersom man inget vet, vad skall man säga?

Mer kommer.

totiki
2009-01-08, 14:16
Nu har det helt plötsligt dykt upp en ny aktör på arenan.
En byggherre vill bygga 22 lgh 20 meter från vår tomtgräns i ett parkområde.
Så då blir det två samrådsförfaranden samtidigt.

Stadsbyggnadskontoret verkar inte känna till att dessa två pågår parallellt, eftersom detta senaste bygge inte anses behöva göra någon MKB. Detta trots att tunnelbygget på egen hand anses ha stor påverkan på omgivningen och att detta nya bygges sprängningar i graniten i sin tur påverkar grundvattnet m m.

Någon som har erfarenhet av ett liknande förhållande?
Det skulle vara intressant att veta vad ni tycker överhuvudtaget, men särskilt om ansvarsförhållandet som säkert blir en knäckfråga. Även frågan om kompensation för ovissheten under de kommande 10 åren vore det särskilt intressant att få åsikter om

Jag lägger in min bilaga till samrådet här nedan. Ifall ni tycker att den är onödigt utförlig beror det på att det man inte tar upp i samrådet kan man heller inte överklaga om i ett senare skede då överklaganden kan ske, därför gäller det att vara påklädd redan från början.

-----------------

Kommentar från Brf. Bergklacken 8 angående samråd till byggnationen Traneberg 1:1, Sulitelmavägen.


Sammanfattning.

Det föreslagna bygget Traneberg 1:1 kommer att få betydande påverkan på Brf. Bergklacken 8. Särskilt med tanke på den parallella utbyggnaden av Tvärbanan Norr under samma tidpunkt. Dessa byggnationer tillsammans innebär stor risk för fastigheten Bergklacken 8, avseende grundsättning samt energibrunn.

Med tanke på de outredda jordartsförhållanden som föreligger och särskilt den bristfälliga dokumentationen av jordartsförhållanden som föreligger i lerområdet Bergklacken 8. där den nuvarande dokumentationen (hydrogeologiska kartan) exempelvis ger vid handen att vattenavrinning sker uppför berget, anser Brf. Bergklacken 8. att Stadsbyggnadskontorets behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap 11§ angående att miljöbedömning inte behöver göras, är felaktig.

Enligt den Miljökonsekvensbeskrivning (version 2) som för närvarande föreligger från Byggherren till Tvärbanan Norr, utförd av Ramböll Sverige AB, kommer stor påverkan från Tvärbanan Norr att ske gällande grundvattennivån i lerområdet vid fastigheten Bergklacken 8. Man räknar även med att tillåta ett stort läckage av grundvatten genom tunnelbygget.

Brf. Bergklacken 8 yrkar på att:
En särskild miljökonsekvensbeskrivning med inriktning på konsekvenserna av Traneberg 1:1 sprängningsarbetes påverkan på grundvattenförsörjningen i området och en grundlig geologisk utredning av jordartsförhållandena måste göras i detta specifika ärende. Samt att krav ställs på ett löpande samarbete mellan dessa två olika Byggherrar (Tvärbanan Norr samt till Traneberg 1:1 ). De respektive miljökonsekvensbeskrivningarna måste se till helheten, det vill säga hur de två olika byggnationerna kommer att påverka varandra och området i fråga.
De olika Byggherrarnas respektive andel av ansvar för eventuellt uppkomna skador måste bestämmas.
Realistiska skisser på bygget Traneberg 1:1 från alla väderstreck måste framtagas.
Ljusförhållandena i Brf. Bergklacken 8 kommer att påverkas och eventuell kompensation diskuteras.
Kompensation för värdeminskning av Brf. Bergklacken 8 på grund av ovissheten kring jordartsförhållanden och eventuella framtida skador måste diskuteras.
Förebyggande åtgärder för att minska eventuella skador för Brf. Bergklacken 8 måste utredas och diskuteras.

1. Jordartsförhållanden.

I den Miljökonsekvensbeskrivning (version 2) som för närvarande föreligger från Byggherren till Tvärbanan Norr, utförd av Ramböll Sverige AB, medföljer en hydrogeologisk karta samt en karta som utmärker området Bergklacken 8 som särskilt känsligt för grundvattensänkning och utmärks som särskilt utsatt objekt. Detta beroende på att området består av, enligt våra egna borrprover, 10 meter lera ovanpå ett berg bestående av gnejs. Fastigheten flyter sedan 74 år på leran utan pålning inunder.
Sorgligt nog framstår MKB Tvärbanan Norr som bristfälligt gjord avseende detta område då ingen ny undersökning gjorts utan att man använt gamla kartor där bland annat avrinningen av dagvattnet går uppför berget. Som påvisar ett lerdjup på 4 á 5 meter där nyligen gjord provborrning visar på 10 meter. Där berget antas bestå av granit där nämnda provborrning visar att den består av gnejs.
Brf. Bergklacken 8 ställer därför krav på att en grundlig geologisk undersökning utföres i området för att säkerställa de verkliga förhållandena.
Gnejs är en porösare bergart med större sprickbildning än granit och bygget Traneberg 1:1 kommer att utföras i graniten endast 20 meter från det stråk av gnejs som bildar ravinen Bergklacken 8 ligger i, detta kommer att ge stor påverkan på stråket av gnejs som en stötdämpande zon med sprickbildning som följd. Detta i sin tur kommer att påverka grundvattnet genom de nytillkomna läckage som kommer att uppstå.
I den Miljökonsekvensbeskrivning (version 2) som för närvarande föreligger från Byggherren till Tvärbanan Norr, utförd av Ramböll Sverige AB, påvisas att läckaget kommer att uppgå till 10l/min och 100 meter utan något återförande av grundvattnet. Detta är stora mängder. Denna beräkning är dessutom gjord före och utan beräkning avseende det planerade bygget Traneberg 1:1.
Ytterliggare påverkan på grundvattnet kommer att ske då nästan 60% ( 27-30 st av 51) av de stora träd som befinner sig i området kommer att fällas och det vattenupptag dessa har (som i genomsnitt beräknas till 500 l /dygn) ca. 10-15 ton vatten kommer enligt nuvarande hydrogeologiska karta att tillföras lerområdet dagligen.
Det kan fastställas att för närvarande och minst under de senaste 74 åren har ett jämviktsförhållande avseende grundvattnet rådit i området då fastigheten Bergklacken 8 ej erhållit sättningsskador trots det opålade byggnadsförfaringssättet. Dessa kommande byggen kommer att ändra på denna jämviktsbalans och på vilket sätt detta kommer att påverka fastigheten Bergklacken 8 är svårt att förutse.
Vid det tidigare bygget av servicetunneln för Tvärbanan Syd har det dock visat sig, enligt Miljökonsekvensbeskrivning (version 2), att sättningsskador uppkommer fortfarande 7 år efter avslutat arbete. Ovanstående innebär stor risk för fastigheten Bergklacken 8, avseende grundsättning samt energibrunn.
Denna typ av konsekvenser känns mycket bekymmersamma för Brf. Bergklacken 8.

2. Ansvarsförhållanden.

Då två av varandra oberoende byggen kommer att ske där båda påverkar Brf. Bergklacken 8 är det av stor vikt att ansvarsförhållandet avseende de skador som kan uppstå är klarlagt. Brf. Bergklacken 8 måste stå skadeslös och ej heller behöva invänta att de två olika byggherrarna kommer överens om graden av respektive ansvar. Utan pengar måste avsättas för att i förhand kunna ersätta Brf. Bergklacken 8 när behov uppstår i händelse av att byggherrarna ännu ej utrett sina respektive åtaganden.

3. Krav på samarbete kring de två olika byggnationsarbetena.

Brf. Bergklacken 8 yrkar på ett samarbete kring respektive byggherres MKB och även att under byggnationernas gång löpande kontroll av grundvattenförhållandena från bägge parter sker.

4. Ljusförhållanden.

Vintertid ger den avlövade skogsgläntan ett gott tillskott av ljus till Brf. Bergklacken 8 genom de fria ytorna mellan och över den nuvarande bebyggelsen. Traneberg 1:1 kommer att täppa till ytorna mellan bebyggelsen samt resa sig högt över nuvarande horisontlinje.
Brf. Bergklacken 8 yrkar på att få utföra mätning av ljusförhållandena på byggherrens bekostnad före och efter avslutad byggnation för att på ett rimligt vis kunna beräkna storleken av den kompensation som bör komma i fråga.

5. Realistiska skisser på husets höjd från alla väderstreck.

De skisser i planbeskrivningen som redovisas i nuläget är ofullständiga och framstår ej som skalenliga. En våningshöjd på 6 á 7 våningar mot väster i den nuvarande bebyggelsen som består av villor, samt för området tidstypisk 30-tals bebyggelse av nätta 3-vånings smalhus framstår inte som ett adekvat genomförande av gällande stadsplan.
Brf. Bergklacken 8 yrkar på att det framställs skisser från alla väderstreck samt att det särskilt framställs skalenlig skiss på bygget från väster och därifrån utgående från marknivån, innan byggnadslov kan beviljas.

6. Kompensation för ovisshet kring jordartsförhållanden.

Då jordartsförhållandena visar, enligt Miljökonsekvensbeskrivning (version 2), att sättningsskador kan förväntas i upp till 7 á 10 år framöver kommer Brf. Bergklacken 8 att försättas i ett tillstånd där försäljningar av borätter avsevärt försvåras på grund av den ovisshet som råder. Detta innebär en avsevärd värdeminskning som var helt oförutsedd då föreningen bildades och fastigheten inköptes 2004. Brf. Bergklacken 8 yrkar på att kompensation för denna ovisshet och värdeminskning utgår.

7. Förebyggande åtgärder.

I den mån MKB kan visa att förebyggande åtgärder, som exempelvis pålning under fastigheten Bergklacken 8, avsevärt kan minska risken för sättningsskador yrkar Brf. Bergklacken 8 på att sådan förebyggande åtgärder kommer att vidtas på respektive byggherres bekostnad.

totiki
2009-01-14, 10:40
Igår kväll var vi på samrådsmöte angående Traneberg 1:1. Det var intressant.
I Stockholm har politikerna under hösten genomdrivit att alla handläggningar av byggärenden skall kunna ske på tre veckor. Fullmäktige sammanträder var fjärde vecka vilket innebär att ifall "man" vill, så kan "man" genomdriva ärenden utan att politikerna kan ta ställning till det. Fiffigt, va.

Klart framgick att tjänstemännen är underordnade de politiska besluten och en ny politik angående förtätning försöks nu med acklamation genomdrivas av de politiska makthavarna i Stockholm. Vilket då blir tjänstemännens uppdrag.

Detta innebär att de underlag som går till remissinstanserna och som tas fram för politikerna att ta ställning till bortser från, i vårt fall exempelvis MKB, valda delar. Samt framställs enbart med skisser och bilder som följer den nuvarande politiska linjen. De demokratiska reglerna åsidosätts då detta underlag går ut till remissinstanserna innan och utan att opposition till förslaget redovisas, vilket medfört att till exempel Skönhetsrådet dagen innan samrådet, har vilseletts att ta beslut utan vederbörligt underlag.

Inte hade jag en aning om att äga en bostadsrätt också skulle komma att innebära att jag blir tvungen att sätta mig in i politikens rävspel.

totiki
2009-01-19, 21:42
Ja, jag har nu skickat min inlaga till 25 remissinstanser och ett 50-tal politiker. Så nu är det bara att vänta på nästa vända. Det är Stadsbyggnadsnämndens möte där förslaget måste vinna laga kraft innan det går att överklaga p g a. något av de skäl jag anför.

Eftersom jag i inlagan Traneberg 1:1 hänvisar till byggnationen av Tvärbanan Norr kanske det är av vikt för den intresserade läsaren att veta hur vår kommentar till Miljökonsekvensbeskrivning (version 2) löd:
Det stora problemet är alltså att dessa båda byggen sker samtidigt och att det blir i det närmaste omöjligt att avgöra ansvarsdelen för resp. vid eventuella uppkomna skador. Denna inlaga är dessutom gjord innan vi kände till förslaget att bebygga Traneberg 1:1.

Tvärbanan Norr.

Brf. Bergklacken 8, förstår av utkastet till miljökonsekvensbeskrivningen (mkb) att Tvärbanan Norrs tunnel i nuvarande förslagna sträckning under Traneberg kommer att medföra stor risk för föreningens egendom i hus och kapital.
Enligt mkb framstår Brf. Bergklacken 8 som mest utsatta objekt då husets grundläggning ej är pålad, samt att föreningen även äger en nyligen producerad energibrunn (2006).

Mkb:s undersökning som ännu är ofullständig innefattar exempelvis ingen geologisk undersökning med tillhörande mätning av grundvattennivån i vare sig lera eller berg i lerområdet väster om tunnelbygget där föreningens fastighet är belägen.
Mkb visar redan, trots detta, att skador kan förväntas på föreningens hus och egendom och benämner Brf. Bergklacken 8 som ”särskild” sakägare.

Brf. Bergklacken 8 kan tillhandahålla borrapport gällande energibrunnens 2st, 200 meter djupa hål som bägge påvisar ett lerdjup på 10 meter samt en underliggande bergart bestående av gnejs. Sprickbildning förekommer då vattentäckten synbarligen ökar och minskar vid nederbörd. Dock har inga sättningsskador noterats under husets 75 åriga historia.

I mkb punkt 2.7 samt 5.5 konstateras att ”sättningar kan förväntas uppkomma” och att så också skett vid anläggandet av den tidigare tunneln, trots att byggnaderna var fast förankrade och risken för skada bedömdes som liten.
För de byggnader i lerområdet väster om tunneln som har särskilt känslig grundläggning och dessutom ett mycket större lerdjup, kan sättningen förväntas vara betydligt större.

Innan byggnationen startar, yrkar därför Brf. Bergklacken 8, på att alla tänkbara åtgärder i förebyggande syfte skall vidtas av byggherren för att säkerställa föreningens hus och egendom. Dels vad gäller risken för sättning av hus såsom också säkerställande av energibrunnens effektuttag.
Brf. Bergklacken 8 yrkar på att en oberoende besiktningsman utses av föreningen på Byggherrens bekostnad för att utförligt och fullt dokumentera egendomens skick och tillstånd, där fastighetens förhållande i lateral likväl som vertikalplanet fastställs.
Att en grundlig geologisk undersökning, med mätning av grundvattennivåer i såväl lera som berg, utföres.
Att energibrunnens kapacitet och effekt före tunnelbygget vederläggs.
Att alla eventuella kostnader för Brf. Bergklacken 8 att förbereda, bevaka samt kontrollera och efterkontrollera detta, såsom arbetstid för projektledare, jurister samt övriga interna eller externa konsulter som kan komma ifråga ersätts av byggherren.
Att kompensation för eventuell värdeminskning av egendomen, samt för obehag och olägenhet vid alla åtgärder som komma att utföras utgår från byggherren.
Att återställande av skador som uppkommer på grund av förebyggande åtgärder sker av byggherren.

totiki
2009-02-02, 09:59
Ja, nästa vända visade sig bli grannfastigheten som hängde på racet med att vilja försöka bygga ett vinkelhus.

Just nu vill alliansen gärna försöka leva upp till sitt valfläsk, 15.000 lgh under mandatperioden och 6.000 av dessa som hyresrätter. Och principiellt är det väl inget fel i det. Finanskrisen emellertid har medfört att de inkommande förslagen har blivit färre och för att uppfylla sina mål tillstyrkes alla till att börja med.

De av oss avlönade tjänstemännen, vill gärna göra avtryck genom att se till att byggnationer tillkommer under deras arbetsliv, helt förståeligt. Men de ger avkall på objektiviteten av denna orsak.
Utöver det handahar tjänstemännen ett ärende på sin betalda arbetstid, medans exempelvis jag nu måste bevaka tre projekt på min fritid. Jag måste ju göra det utökade utredningsarbete som krävs och som tjänstemännen inte vill framhålla i sina genomförandebeskrivningar då dessa kan minska chansen för ett genomförande, så det kan bli lite drygt.
Dessutom blir föreningen tvungen att överklaga och gå vidare med inhyrda sakkunniga o s v. på sin egen bekostnad eftersom rättshjälpen i försäkringen aldrig gäller mål som har stat och kommun som motpart.

Det finns en del att lära av detta för styrelser i brf:er.
Bevaka en gång i månaden vad stadsbyggnadskontorets mark & plananvisningsavdelning har för sig. För den som inte inkommer med synpunkter under samrådstiden har ingen rätt att överklaga sedan. Det är väl det viktigaste.
Man kan tro att stadsbyggnadskontoret skall följa lagen och sända ut meddelande om samråd, utföra MKB m m. men så är ej fallet eftersom det är upp till deras bedömning vad som behövs. Denna bedömning är godtycklig, kan utföras i minsta möjliga mån och inte heller överklagas utan att man deltagit i samrådet.
Minsta möjliga mån kan betyda endast närmaste grannen fast även nästa granne är lika mycket berörd, exempelvis.

Jag håller ju koll och har ännu inte råkat ut för detta. Men jag misstänker att det största flertalet brf:er i landet inte ägnar detta en enda tanke.

totiki
2009-02-13, 10:17
Senaste vändan var igår kväll då Stadsdelsnämnden hade möte om båda ärendena utöver Tvärbanan Norr.

De är ju endast remisinstans men ändå en viktig sådan då dessa också är politiker liksom stadsbyggnadsnämnden.

De tillstyrkte bägge men med erinringar:
"Vid stadsdelsnämndens möte beslöt vi enligt kontorets förslag (tillstyrkan) på Bergklacken 9, men med tillägget att vi kräver att en normal planprocess tillämpas och att en miljökonsekvensanalys görs med avseende på berörda fastigheter.

Vi gick på kontorets förslag även på Traneberg
1:1 (nedtagning, anpassning till omgivning och krav på miljökonsekvensanalys). Vi uttalade dessutom att vi är missnöjda med att illustrationerna i samrådsdokumenten ofta är missvisande och försvårar för nämnd och allmänhet att bilda sig en riktig uppfattning om hur byggnationen kommer att te sig."

För er som läser detta, kom ihåg att regeringens övergripande politik innebär att de politiska instanserna per dekret skall tillstyrka all byggnation av flerfamiljshus. Dessa små och till synes obetydliga erinringar kommer att växa i värde när vi går till nästa instans.
Vilket jag föregripit genom att kontakta Länsstyrelsen idag med förfrågan om vad som hänt med samrådet till MKB:n för Tvärbanan Norr där vi behandlas med total ignorans och utan återkoppling av något slag från berörda parter, trots påtryckningar från vår sida. Det har snart gått sex månader sedan vi lämnade in våra erinringar och byggstarten är planerad till 4:e kvartal i år, så man undrar ju.

Det skall bli intressant att se ifall detta ger något.

totiki
2009-02-17, 09:12
Jaha, då gick Tvärbanan Norr vidare och är nu ett mål i Miljödomstolen eftersom SLL i samband med tunnelbygget vill avföra så mycket vatten utan att återföra det.

Det innebär att man vill att vi skall inkomma med våra erinringar igen och att vi skall komma in med en kravlista på våra fordringar i samband med detta. Sedan skall domstolen döma i målet eller förlika. Detta är ju en större (lokalt) infrastrukturell fråga och man vill komma igång så snart som möjligt, 4e kvartalet i år, så det blir förhoppningsvis ingen utdragen historia.

Jag har gjort lite efterforskningar och det har visat sig att det finns två olika metoder för att påla (grundförstärka) redan befintliga hus. Vår fastighet passar för båda metoderna så kostnaden behöver inte springa iväg till oresonliga siffror ( ej över 600.000.-). Av den anledningen tror jag att vi har förhållandevis goda utsikter att få detta ordnat. Men den som lever får se.

Väntar nu på det förslag till beslut för Stadsbyggnadsnämnden som stadsbyggnadskontoret skall ge angående Traneberg 1:1 efter att utvärderingen av samrådet är klart. Det skall bli mycket intressant att se vad de kommit fram till.

totiki
2009-03-30, 10:18
Lämnar i dagarna in vårt yrkande till miljödomstolen.
Jag har nu tagit hjälp av en jurist i vattenfrågor samt en prof. i geologi. Det har då visat sig att jag som lekman till för stor del ägnar mig åt frågor som jag förstår och oroar mig för, men som miljödomstolen i vad detta mål gäller inte kommer att bekymra sig över. Det kan vara bra att anlita yrkesmän har jag lärt mig.

Framförallt har jag lärt mig något som kan vara bra att veta för alla intresserade, när miljödomstolen gör sitt slutgiltiga yttrande i en fråga övergår bevisbördan till den tidigare sakägaren. Detta medför att vid ett eventuellt överklagande står man själv plötsligt för alla sina egna kostnader samt också för motpartens vid ett eventuellt negativt yttrande i miljööverdomstolen. Vad detta innebär kostnadsmässigt kan ni säkert förstå. Det innebär också att alla yrkanden man själv gör i första instans måste vara av en sådan art att alla utredningar m m. utförs innan yttrande ges.

För den som hamnar i en liknande situation kan jag endast ge rådet att anlita juridisk expertis.

totiki
2009-04-22, 18:12
Nu har det kommit ett utslag från Miljödomstolen angående Citybanan i Stockholm och även om det inte finns riktigt motsvarande objekt som vårt får man kanske antaga att utslaget gällande Tvärbanan kommer att likna detta.

Villkoren är ju särskilt intressanta, exempelvis att referensmätning måste ske innan bygget startar i upp till 18 månader. Att det först är en prövotid på byggtiden plus två år och därefter ytterliggare 20 år då skadestånd kan ställas. Det är lite till men det gick inte att kopiera från pdf:en.

Idag i Svd var det ett helt uppslag angående de planerade spårförbindelserna i Stockholm här (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2775735.svd) samt en artikel till här (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2775737.svd).

Stadsdelen Ursvik med beräknat 10.000 pers. som säljs i prospekten med Tvärbanan som förbindelse, kommer ju få se en värdeminskning direkt. Inte kul för de som redan köpt bostad där.

Sträckningen till Solna beräknas till 5,2 miljarder, fast det är en gammal beräkning man känner redan till stora kostnadsökningar. Solna, Sundbyberg och Stockholm har dragit tillbaka sin utlovade satsning med 2 miljarder. Och länsstyrelsen berättade för mig för ett par månader sedan att den sista miljarden i finansieringen då, ännu inte var säkrad. Det innebär att finansieringen endast är säkrad till maximalt 40%.

Men processen går vidare, exempelvis i Miljödomstolen, vilket medför att alla intressenter i övrigt blir hängande i luften. Ingen vet vad som skall hända?

Eftersom detta projekt har stor påverkan för de övriga projekt som planeras ske i vår närhet undrar man hur Stadsbyggnadskontor och Länsstyrelse skall ställa sig och vilket underlag för beslutstagande som kommer att anses vara aktuellt.

totiki
2009-07-10, 14:16
Villkoren är ju särskilt intressanta, exempelvis att referensmätning måste ske innan bygget startar i upp till 18 månader. Att det först är en prövotid på byggtiden plus två år och därefter ytterliggare 20 år då skadestånd kan ställas.

Nu har jag läst utslaget från Miljödomstolen angående Tvärbanan.

Ja, det liknade Citybanan men tyvärr något sämre för vår del.

Referensmätningen inskränks till 6 månader.
Prövotiden är den samma men de 20 åren har sänkts till 10 för vår del.

Förhoppningsvis skall det vara tillräckligt ändå.

SLL försökte strax innan utslaget göra en deal med fastighetsägarna i området med samma innebörd som domstolsutslaget, dock hade de utlämnat möjligheten för skadestånd. Lurigt. Förmodligen hade detta avtal inte gällt ändå. Men det hade bara de fått veta som i sådana fall stämt SLL för att få en domstol att pröva detta. Det är nog en del som skulle undvika det för att slippa rättegångskostnader. Outgrundliga äro juridikens tricks och färdigheter.

Bra för oss är att det finns ett domstolsutslag som specifierat och direkt pekar på vad SLL måste göra. Utöver det har Miljödomstolen indirekt pekat ut området som känsligt för yttre påverkan vilket kommer oss till del avseende de andra byggplanerna i området. Det kan bli svårt för dessa att nu undkomma en MKB till exempel.

----------------
Här en text jag skrivit på en skylt i området
"Området Skogsgläntan rymmer ett stort antal däggdjur som till exempel Rådjur, Grävling, Ekorre och Räv.

Artrikedomen bland fåglarna är stor och alla vanliga småfåglar som Blåmesar, Grönfinkar, Pilfinkar, Gråsparvar, Ringduvor, Nötskrikor, Nötväcka, Björktrastar, Stare, Bofink, Koltrastar och Trädgårdssångare trivs och finns i stora mängder.

Ovanliga fågelarter som också finns i viss mängd är till exempel Rödhakar, Stenknäck, Gråsiskor, Sidensvans, Hackspettar, Gröngölingar, Domherrar och det finns även något så ovanligt som övervintrande Steglitser. Se bilden.

Parkförvaltningens förnämliga skötsel av Skogsgläntan, då de lämnar döda träd på rot och andra stora stammar liggande på marken, har medfört att insektslivet också är stort och artrikt. Enligt obekräftade uppgifter har den enligt EU direktivet Natura 2000 fredade Ekoxen siktats.
Maconfjärilen finns här, samt Citron-, Kål-, Nässel- och Aurorafjärilen i stora mängder.

Missa inte Hällristningen till höger om gångstigen som leder upp till höger. Det är ca. 40 meter till Hällristningen. Se bild.
Notera även Hackspettarnas bohålor i tallarna på vägen dit."

http://www.komikerklubben.se/bilder/SANY0043.JPG

Tycker ni att detta är anledning nog att inte bebygga marken går ni in på denna länken (http://www.namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=3528&fnvisa=namn) och skriver ert namn.

totiki
2009-12-23, 12:42
Ja, nu har jag lämnat in överklagande till Länsstyrelsen för ett av de andra projekten som pågår i vår närhet. Förhoppningsvis tar Länsstyrelsen mer intryck av verkliga förhållanden än stadsbyggnadskontoret (sbk) gjort. Det är verkligen en hel del brister i deras utredning samt formella fel som de fullständigt ignorerar.

De har också ett sätt att kommunicera som endast är till för att få deras förslag att framstå som bättre och mer insiktsfulla än remissinstanser av olika slag. Exempelvis så tas ingen notis om material insänt till registrator över nätet. När jag uppmärksammat detta och även skickat materialet per post, har de i nästa samrådsredogörelse har de tagit upp dessa som två av varandra oberoende fast likadana synpunkter. Detta för att framställa författaren som "rättshaverist".
De mal på med pappershögar för att på myndighetsvis trötta ut motparten. De tar ingen hänsyn till PBL 5 kap. 21 § "Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen redovisa planeringsunderlag av betydelse samt de viktigaste följderna av förslaget. När det finns program eller miljökonsekvensbeskrivning, skall även dessa redovisas. Vid samråd om ett förslag till detaljplan skall motiven till förslaget redovisas." Då ingen notis tages. Bortsett ifrån ifall de kan ta fram något underlag till ett argument som bekymrar dem. Det underlaget låter de byggherren ta fram och utan att granska detta framläggs det som ovedersägliga fakta. Det är alltså bara politik det handlar om.

Sedan väntar man med att justera protokollet så att tidpunkten för överklagande sammanfaller med julhelgen. Vilket innebär att de 21 dagar man enligt lagen har på sig (alltså inte bankdagar eller vardagar) reduceras till 12. Skriver och säger tolv! Det är alltså i det närmaste en halvering. Ett annat år hade det kunnat vara nio, det beror ju till viss del på almanackan. Nu är det ju inte säkert att det verkligen är tolv heller för ifall registrator är öppet under mellandagarna och i så fall under vilka tider är oklart.

Man lär sig då att man har inte enbart heltidsarbetande experter på sbk emot sig, utan även deras handgångna samarbetspartner, byggherren med dennes resurser.

totiki
2010-05-23, 13:33
Här inledningen till vårt överklagande till Regeringen.
Vill påminna om att ingen instans längre, sedan lagen ändrades senast och det var samtidigt som Bostadsutskottet lades ned, gör någon juridisk prövning av ärenden utan det är numera myndigheterna som gör en "bedömning".

"Länsstyrelsen i Stockholms län har avslagit vårt överklagande i ovanstående ärende. Detta har skett utan att Länsstyrelsens handläggare har läst eller beaktat vare sig vårt överklagande eller Stadsbyggnadskontoret i Stockholms gällande plan & genomförandebeskrivning för ovan nämnda ärende. Beslut om antagande i ärendet framstår som beslutat samma dag som ansökan om byggnadslov inkom till Sbk. Därefter har det betraktats av berörda myndigheter, inte enbart som ”enkelt planförfarande”, utan snarare som så ”simpelt” att handlingarna i ärendet ej har bevärdigats läsas vidare. Vi anser detta vara ett rättsövergrepp och åsidosättande av gällande demokratiska regelverk. Detta ärende bör åter remitteras till Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm samt Länsstyrelsen för korrekt behandling enligt gällande regelverk innan ytterliggare beslut i frågan kan tagas. I annat fall kommer myndigheternas behandling av detta ärende tillställas JO samt Europadomstolen för prövning om beaktandet av de medborgerliga demokratiska rättigheterna samt efterföljandet av gällande regelverk.

1. En anledning till denna vår utsaga är att Länsstyrelsen i sitt beslut skriver under REGLER, PLANER att, ” Den överklagade detaljplanen medger en utbyggnad om ca. 130 kvm byggnadsarea, varigenom två lägenheter tillkommer.” Detta stämmer ej överens med den gällande planbeskrivningen från 2009-09-15 där Sbk skriver ”Tillbyggnaden ger inget tillskott på lägenheter, d v s antal lägenheter är det samma som dagens ( 11 ).”
Ej heller beaktas eller besvaras frågan om att Xxx Xxxxxxxxs dödsbo driver ett bygglovsärende. Frågan negligeras då denna ej framförs av Sbk till Länsstyrelsen samt att, Länsstyrelsen inte läst igenom vårt överklagande och själva på så sätt kunnat uppmärksamma frågan."