handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös styrelse begår ett fatalt misstag med sitt medlemsregister


Admin
2008-10-24, 20:23
HSB Malmö har ensidigt tagit fram nya rutiner för bostadsrättsföreningar.
Dessa rutiner är högst uppseendeväckande och man häpnar över den tydligen totala inkompetens som finns i HSB-organisationen.
HSB Malmös styrelse förstår inte att medlemmar i HSB Malmö är en sak och medlemmar i bostadsrättsföreningarna är en annan sak.
Dessutom så kör HSB Malmös styrelse över föreningarna så det ryker om det!

Bostadsrättsföreningar i HSB Malmö har idag fått ett utskick enligt nedan;

Malmö 2008-10-23

Ny rutin avseende medlemskap i HSB Malmö
HSB Malmös styrelse har beslutat att en ny rutin för registrering av medlemmar boende i bostadsrättsföreningar, som inte har sin administrativa förvaltning hos HSB Malmö, ska gälla från och med 15 november 2008.

Som ett led i att säkerställa kvaliteten i medlemsregistret har HSB Malmö förbättrat rutinerna då det gäller medlemsregistreringen.
Min kommentar: Vad innebär detta? Om HSB Malmö förbättrat rutinerna, varför vill HSB Malmös styrelse inte berätta på vilket sätt detta gjorts?
Datainspektionen har anmärkt på att HSB Malmös register innehåller icke-medlemmar. Hur har HSB Malmö löst detta, så att de sorterats bort?

Nästa led i detta arbete är att vi nu kommer kräva in- respektive utträdesblankett av den som får ändrade förhållanden angående medlemskapet i HSB Malmö. Detta berör bostadsrättsföreningar som inte har sin administrativa förvaltning hos HSB Malmö.
Min kommentar: Det berör inte alls dessa brf:ar! Det berör enbart HSB Malmös medlemmar.
HSB Malmös styrelse säger emot sig själv i detta utskick. Styrelsen säger att de ska "kräva" in- och utträdesblankett av de som ändrar sitt medlemskap i HSB Malmö, dvs av medlemmarna, och sedan säger styrelsen att styrelsen ska kräva detta av utomstående, dvs bostadsrättsföreningen.

För bostadsrättsföreningar som har sin administrativa förvaltning hos HSB Malmö sker detta per automatik inom ramen för förvaltningsuppdraget.
Min kommentar: "Per automatik"? Inget sker med automatik inom HSB Malmö. Det bevisas av de fel som finns i HSB Malmös medlemsregister för de som bor (påstås bo) i HSB -brf:ar.
Dessutom så behöver denna medlemsregisteruppdatering inte ingå, för de som har förvaltningsavtal med HSB Malmö. Hur automatiskt fungerar det då?

Bakgrund
För de bostadsrättsföreningar som inte har sin administrativa förvaltning hos HSB Malmö har tidigare följande rutin gällt: Bostadsrättsföreningen eller dess förvaltare skickar via e-post in förstasidan på överlåtelseavtalet. Informationen som framgår av denna sida är vem som köper och vem som säljer.
Min kommentar: Jasså? Var finns denna påstådda rutin, att brf:en mejlar in överlåtelseavtalets förstasida, dokumenterad?
Varför ljuger HSB Malmös styrelse om detta?

HSB Malmö registrerar köparen som medlem i HSB Malmö och ger personen en kategori som består av föreningens namn. HSB Malmö skickar därefter ut andelsfaktura och medlemsinformation.

Eftersom avtalets förstasida ofta innehåller bristfällig information om säljarens nya adress, eventuellt utträde ur HSB Malmö med mera kan felaktigheter uppstå i vårt medlemsregister.
Min kommentar: Med lite logiskt tänkande så löser man det då i stället genom att se till så att avtalets förstasida inte innehåller bristfällig information.

Ny rutin
Följande rutin har utarbetats: In- och utträdesblanketter för medlemmar som köper respektive säljer bostadsrätt skickas ut till alla medlemsföreningar som inte har den administrativa förvaltningen hos HSB Malmö Vid överlåtelsetillfället ska respektive förening ombesörja att dessa handlingar kommer HSB Malmö tillhanda.
Min kommentar: Så de brf:ar som har förvaltningen hos HSB Malmö behöver inte några in- och utträdesblanketter, och inte heller de som begär in- respektive utträde, dvs medlemmarna?

Bostadsrättsföreningen kan uppdra åt sin förvaltare att ta hand om detta.
Kvartalsvis kommer sedan bostadsrättsföreningens medlemsregister att stämmas av mot HSB Malmös medlemsregister genom att bostadsrättsföreningen sänder in sitt medlemsregsister till HSB Malmö. Detta bör ske första veckan i varje kvartal. Hur uppgifterna skall överlämnas kan man komma överens med ansvarig tjänsteman över HSB Malmös medlemsregister.
Min kommentar: Varför sänder inte HSB Malmö sitt medlemsregister till brf:en?

Utgångspunkt för ett medlemsregister är de bestämmelser som finns i lagen om ekonomisk förening. Här anges att det är varje förenings ansvar att upprätta ett medlemsregister med angivet innehåll.
Min kommentar: Ja, det är delvis rätt, men det är i huvudsak felaktigt.

Föreningars register regleras förvisso till viss del i LEF, men även i andra lagar (t.ex. personuppgiftslagen), och dessa kan man inte bortse från.
Det är också korrekt att det är varje förenings ansvar att upprätta och underhålla ett medlemsregister.
Men varför tycker då HSB Malmös styrelse inte att det ska fungera så som de själva säger att det står i lagen?
HSB Malmös styrelse erkänner själv här att HSB Malmö är skyldig att upprätthålla sitt medlemsregister (med sina medlemmar) och sedan är varje enskild brf skyldig att upprätthålla sitt eget register (med sina medlemmar).
Det står inte i någon lag att andra än föreningen själv är skyldig att underhålla föreningens register.
Finns det inte någon juridiskt kunnig inom HSB som kan förklara detta för HSB Malmös styrelse?Med den nya rutinen hjälper bostadsrättsföreningen och HSB Malmö varandra med att hålla medlemsregistret aktuellt även i det fall bostadsrättsföreningen valt annan administrativ förvaltare än HSB Malmö.
Min kommentar: Nej, med den nya - av HSB Malmös styrelse helt ensidigt och odemokratiskt framtagna rutinen - så är det bara bostadsrättsföreningarna som hjälper HSB Malmö att upprätthålla sitt medlemsregister.

Det enda HSB Malmö gör för bostadsrättsföreningarna är att skapa mer/onödigt arbete för dessa.
Varför ska bostadsrättsföreningarna arbeta med att hålla HSB Malmös medlemsregister uppdaterat?
Det är väl HSB Malmös ensak att hålla reda på sina medlemmar?
Kan man då t.ex. kräva att Brf Näset ska gå in och gratis hjälpa t.ex. Brf Bollebyggd med att hålla deras register uppdaterat?När HSB Malmö hjälper brf:ar att att upprätthålla brf:arnas medlemsregister så tar HSB Malmö betalt för detta. Varför tror HSB Malmö att brf:arna då gratis ska hjälpa HSB Malmö med att upprätthålla HSB Malmös register?

Frågor i anslutning till den nya rutinen besvaras av Mikael Gustafson på HSB Malmö, tfn 040-35 78 10.

Med vänlig hälsning

HSB Malmö
Börje Nilsson

Nu är min fråga som följer;
Var står detta i HSB Malmös stadgar?
Det avtal som reglerar förhållandet mellan föreningen HSB Malmö och de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Malmö är stadgarna för HSB Malmö.
I detta avtal mellan HSB Malmö och bostadsrättsföreningarna står det inget om detta nya påfund från HSB Malmös styrelse.

Tror HSB Malmös styrelse att de är allsmäktiga?

Hur kan HSB Malmö ensidigt ta fram ett avtal mellan HSB Malmö och föreningarna, alltså helt utan att involvera de involverade föreningarna?

Detta är resultatet av Datainspektionens undersökning av HSB Malmös bristfälliga - och därmed olagliga - medlemsregister.
Det är tydligen HSB Malmös förhoppning att DI ska vara totalt okunnig om hur medlemsregister fungerar.