handdator

Visa fullständig version : "Anse motionen besvarad"... vad tusan är det?


Admin
2008-10-19, 14:34
Mitt förslag är att du genast skickar in en motion till din HSB-regionförening om att formuleringen "anse besvarad" aldrig får användas av styrelsen i svar på motioner.

Formuleringen "Anse motionen besvarad" är bara ett smutsigt trick för att förringa värdet av en motion och för att lura medlemmarna. Det är HSB Riksförbund som varit bidragande till att detta fula sätt att svara på motioner sprids inom HSB.

Det får bara finnas tre förslag till beslut som en styrelse kan ge på ett yrkande;

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla yrkandet.
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå yrkandet.
Styrelsen rekommenderar stämman att anse yrkandet redan vara genomfört.En styrelse som ger stämman någon annan rekommendation än ett av ovanstående tre alternativ arbetar inte för medlemmarna.


Se bl.a.;

Hur skriver man en motion? (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm)

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)

clabbe
2008-10-20, 06:45
Nja. Ska man vara strikt så är väl ditt alternativ nr 3 inte heller passande.
Yrkandet genomförs ju genom att man yrkar något i en motion eller på stämman.

Yrkande i en motion ska antingen bifallas eller avslås.

Användandet av uttrycket "anse motionen vara besvarad" är väl bara ett snällare sätt att säga att yrkandet avslås...

Admin
2008-10-20, 13:01
Där hängde jag nog inte med riktigt.
Du menar väl inte att du tolkar det som att själva yrkandet i sig och inte effekten av yrkandet ska vara genomfört?
För om det är vad du menar så tycker jag vi passerat alla gränser för petitesser. :15:

Men annars kan jag hålla med dig.
Det är definitivt alternativ 1 eller 2 som ska användas.
Jag håller också med dig om att "anse motionen besvarad" är ett "snällare" sätt att avslå en motion, dvs det har i alla fall blivit så inom HSB.

Det är också så att när t.ex. HSB Malmös styrelse ger svaret "anse motionen besvarad" på en motion så vet de själv inte vad detta innebär. Än mindre möjligt är det då för stämman att förstå hur styrelsen tänkt.

Men om en motion är genomförd så är det svårt att säga varken att den avslås eller bifalles. Därför kan alternativ 3 vara bra att ha i bakfickan.

Tänk på att det går flera månader upp till kanske ett halvår mellan att motion lämnas in till dess att motion behandlas av stämman. Mycket kan hända på denna tid.

Dessutom vill många styrelser, precis som HSB Malmös styrelse, inte bifalla motioner oavsett hur bra de är. Därför kan en styrelse ibland genomföra en motion innan stämman enbart för att slippa att behöva bifalla motionen.

"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag.

Inte en enda av mina motioner handlade om något som redan är genomfört!
Inte en enda av mina motioner saknade ett preciserat förslag till beslut (yrkande)!
Inte en enda av mina motioner handlade om något som är av "frågande/resonerande slag"!Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!


Se även;

Utav 178 motioner har HSB Malmös styrelse svarat "Anse besvarad" för 136 av dessa, med 41 omotiverade avslag för resterande 42 motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1266)
Av ca 602 yrkanden har HSB Malmös styrelse endast för ett enda av dessa yrkanden rekommenderat bifall (och då dessutom ett tveksamt/diffust/tvetydigt bifall)!

Hyresgästföreningen använder sig ibland av svaret "anse motionen besvarad", men besvarar i övrigt motioner seriöst (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1944) (i motsats till HSB Malmö)

clabbe
2008-10-20, 14:04
Ja det kanske var petitessigt i överkant :-)

Men om ett yrkande i en motion redan har genomförts är det ju grund för ett avslag. Det finns inget kvar att göra i saken. Och i motiveringen till avslag kan styrelsen till exempel tacka motionären för förslaget och säga att styrelsen tagit till sig synpunkten och eftersom förslaget var bra har styrelsen genomfört förslaget. Motionen kan därmed läggas till handlingarna.
Eller så kan styrelsen ta kontakt med motionären och de kan samråda om motionen ska dras tillbaka av motionären eftersom förslaget var så bra att det redan genomförts. Så slipper man lägga tid på att diskutera en motion på stämman om något som redan utförts.

Admin
2008-10-20, 14:24
Eller så kan styrelsen ta kontakt med motionären och de kan samråda om motionen ska dras tillbaka av motionären eftersom förslaget var så bra att det redan genomförts. Så slipper man lägga tid på att diskutera en motion på stämman om något som redan utförts.
Huvudet på spiken, so to spik :)

Om en motion

är genomförd, eller
är oklar i sitt yrkandeså måste styrelsen kontakta motionären för att motionen därmed ska kunna dras tillbaka alternativt förtydligas och stämman kan koncentrera sig på det av betydelse i stället.

Jag försökte intensivt få HSB Malmös styrelse till att göra detta före HSB Malmös årsstämma, men styrelsen blåvägrade. Styrelsen ansåg att styrelsen inte hade någon skyldighet att ta kontakt med någon motionär, och därför tänkte styrelsen inte heller göra detta. Inte ens för de motioner som helt uppenbart låg utanför HSB Malmös befogenhetsområde.

I de flesta föreningar så är det säkert så att styrelsen aldrig tar kontakt med någon motionär för att få det bästa möjliga beslutsunderlaget till stämman.
Nu har dessutom HSB Malmö visat föreningarnas styrelser att man kan bete sig så här och det är inga problem att komma undan med detta.

En lag om styrelsens skyldighet att kontakta motionärer kanske vore på sin plats?

Egentligen borde alltid styrelsen diskutera varje motion med varje motionär.
Inte minst när det är många motioner och man därför måste göra det så enkelt och snabbt som möjligt för stämman att sätta sig in i problemställningen och ta det för medlemmarna bästa beslutet.

I fallet med HSB Malmö kan man också se att många motioner missuppfattats av styrelsen, trots tydliga motioner och yrkanden. Det var kanske huvudsakligen medvetet, men det fanns säkert ett antal motioner som besvarades så galet bara för att styrelsen inte läst igenom motionen och förstått vad den handlade om.

Vi såg på HSB Malmös senaste extrastämma hur galet styrelsen svarade på en mycket kort och enkel motion, och att stämman sedan tog ett beslut som inte ens hade med yrkandet att göra.

stephan
2008-10-20, 15:50
HSB=
Härligt Sluten Bostadsrättsorganisation

Av 34 regionsföreningar har följande 8st årstämmoprotokollet på sin hemsida.
Sammanlagt behandlades (utom Malmö) 16 motioner.
Med något undantag kan man i protokollet (utan bilagor) läsa sig till vad som beslutades.

HSB Göta

5 motioner
4 "enligt styrelsens förslag"
1 "enligt styrelsens förslag att bifalla motionen"

HSB Malmö:
Kommentarer överflödiga?

HSB Mälardalen
Inga motioner

HSB Skäne
1 motion
I enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
stämman beslutar att bifalla första attsatsen och avslå andra attsatsen.

HSB Stockholm
8 motioner
Stämman beslutar efter försöksvotering enligt styrelsens förslag samt BE:s tilläggsförslag.Anteckandes att beslutet var enhälligt.
5 motioner beslutades enligt:
stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutar efter försöksvotering enligt styrelsens förslag.

HSB Södertälje
Inga motioner.

HSB Södertörn
1 motion
att med utlåtandet över motionen som grund förklara mptionen besvarad.

HSB Uppsala
Inga motioner

HSB Östergötlans
1 motion
HSB Ö behandlade motionen på styrelsemötet den 5 december
(handlade om framtida byggnationer.
stämman biföll motionen.

Admin
2008-10-20, 16:15
Mycket intressant!

Av 9 stycken HSB-regionföreningar (inkl. HSB Norr) så är det alltså;

4 regionföreningar där inga motioner skrivits (HSB Mälardalen, HSB Södertälje, HSB Uppsala, HSB Norr (http://www.hsb.se/content/1/c6/13/13/21/Fullmäktige%202008.pdf))
3 regionföreningar där fullmäktige endast skrivit en motion (HSB Skåne, HSB Södertörn, HSB Östergötland)
2 regionföreningar där fullmäktige lyckats skriva fler än en motion (HSB Stockholm = 8 motioner, HSB Göta = 5 motioner)I snitt 1,8 motioner per regionförening!

Då kan man dessutom förutsätta att de regionföreningar som bryr sig om att informera medlemmarna (alltså bara 10 stycken av 33) är de föreningar som är "bäst".
Dvs, om vi fått resultatet från övriga HSB-föreningar, där HSB vill dölja vad som händer i organisationen, så hade med all säkerhet resultatet varit betydligt sämre.

När det gäller HSB Stockholm så tror jag dessutom det är någon form av rekord med så "många" som 8 motioner från de 500 fullmäktigeledamöterna.
Det känns också som att flera av årets motioner till HSB Stockholm är delvis skrivna av styrelsen eller dess närmast allierade (i samarbete med HSB Riksförbund).
Vissa motioner "råkade" nämligen handla om det som HSB Riksförbund vill arbeta med, dvs miljön (vilket är bra, men det finns så mycket annat som är akut).

Kan det bli tydligare hur illa ställt det är inom HSB, där fullmäktige inte tar sina uppdrag på det minsta allvar?

Stephan, om du för dessa 8 regionföreningar kontrollerar hur många som dök upp på stämmorna så skulle vi säkert kunna se hur skrämmande lågt intresset är och att det inte existerar något demokratiskt beslutsförfarande inom organisationen överhuvudtaget.

Det är bara inom HSB fler än ½ miljon medlemmar (varav ca. 330.000 bor i HSB:s bostadsrättsföreningar) som drabbas ekonomiskt av dessa uschla styrelser och oengagerade fullmäktige.

stephan
2008-10-20, 16:34
Jag kan ta gift på att de flesta motioner till HSB stämmor är "fejkade" motioner.

Några mycket HSB-nära och kära fullmäktigeledamöter talar med några ur styrelsen och vips kommer det en motion om att HSB-styrelsen tillexempel ska utreda hur det skall byggas nya svindyra bostadsrätter nära havet eller som i Stockholm vid Mälaren.

Sen blir informationen från HSB enligt medlemmarnas högsta organ beslutades att medlemmarna vill att HSB bygger svindyrt vid vatten.

USCH O TVI:

stephan
2008-10-21, 09:21
HSB stämmor

Antal närvarande fullmäktigeledamöter

Östergötland 52st
Östergötland extra stämma 29 st

Uppsala 56st

Södertälje 36st

Mälardalen 109st
Extra stämma 44st

Göta 54
Extra stämma
Totalt närvarande 6 st.
VD:n och sekreteraren
Fullmäktigeledamöter 4 st
Ordföranden, samt 2 justerare/rösträknare samt en till.

Stämman beslutade ENHÄLLIGT att godkänna ändring av stadgarna


Mötet hölls på Statshotellet i Varberg
Länge leve demokratin.

Admin
2008-10-21, 11:37
Det visar att det borde finnas en lag som säger att en stämma blir ogiltig om inte en viss procentandel är närvarande.

Det är illa nog att stämmorna är närmast tomma i många brf:ar, men när samma sak gäller i regionföreningarna så är det helt uppenbart att systemet inte fungerar.

Antingen lägger man då ner föreningarna eller så ser man till att göra något åt det.

Att det på HSB Götas extrastämma bara dyker upp 4 fullmäktige är både sorgligt och komiskt på samma gång.

HSB Östergötlands extrastämma (29 personer, hälften av antalet på årsstämman) och HSB Mälardalens extrastämma (44 st., 40 % av antalet på årsstämman) är också exempel på stämmor som borde förklarats ogiltiga.

Henric Lellky
2008-10-24, 04:56
Admin/Tryggve skrev:

'Formuleringen "Anse motionen besvarad" är bara ett smutsigt trick för att förringa värdet av en motion och för att lura medlemmarna.'


Jag undrar om du anser att de kommuner, landsting och regioner som använder denna typ av formulering gör detta för att - förringa värdet av motionen och för att lura medborgarna - eller om du endast tillskriver detta "smutsiga trick" organisationer med frivilligt medlemskap?

Admin
2008-10-24, 06:15
Om vi säger så här i stället, Henric;

I vilka lägen tycker du att det är rätt av en styrelse att svara "Anse besvarad" som styrelsens förslag på motioner?

stephan
2008-10-24, 07:41
Anse motionen besvarad, eller enligt styrelsens förslag.

Dessa formuleringar kan användas anser jag, men då endast när svaren är 100%:iga.

Exempel.
Motion: jag föreslår byta namn på föreningen till Drottningholms Slott.
Styrelsens svar: det går inte på grund av lag mot xxx.

Men det är då lättare att kontakta motionären, så den kan dra tillbaka sin motion.?

Admin
2008-10-24, 08:11
Mjae, ditt exempel på beslut är ju ett "avslag" och inte "anse besvarad".
Frågan till Henric är alltså i vilka lägen som "anse besvarad" ska användas som beslut i stället för "bifall" eller "avslag".

Men du har rätt i att styrelsen måste kontakta motionärer rörande motioner.

Holger
2008-10-24, 10:23
Henric Lellky skrev:
Jag undrar om du anser att de kommuner, landsting och regioner som använder denna typ av formulering gör detta för att - förringa värdet av motionen och för att lura medborgarna - eller om du endast tillskriver detta "smutsiga trick" organisationer med frivilligt medlemskap?

Det är så Henric att HSB Malmö där du gjorde en tämligen kort karriär som styrelsemedlem definintivt inte är en organisation med frivilligt medlemskap utan en organisation som kräver dubbel medlemskap om du bor i en bostadsrättsförening.

Är detta okänt för dig ?

Sen kan man bara konstatera att "smutsigt trick" var det som du på stämman framförde som styrelsens svar vid behandlingen av motioner från engagerade medlemmar.

Detta ditt och styrelsens agerande kommer att få konsekvenser i framtiden-var så säker.

Fredde
2008-10-24, 17:43
Att besvara motioner som Lellky gjorde med att ”anse den besvarad” är ju ett uttryck för en sällan skådad feghet.

Det vore betydligt mer rakryggat att säga som det är att man avslår motionerna för det var ju egentligen vad han och styrelsen gjorde.

Henric Lellky
2008-10-24, 18:52
Tryggve/Admin >>

Nej, svara du istället på min fråga. :1:


stephan >>

I vissa situationer kan det vara lämpligt att kontakta motionären om det är något som är oklart med motionen, ja. I andra situationer är det inte nödvändigt och i särskilda situationer kan det till och med leda in i en onödig polemik att kontakta motionären vilket inte skulle vara till någon hjälp för en styrelses arbete med motionen. Det finns till och med exempel på motionärer som väljer att inte dra tillbaka motioner även om man är fullt medveten om att de är rena dubletter av andra motioner som man själv skrivit till samma stämma.

I alla situationer är det inte till styrelsen som motionen är skriven, utan till stämman, så motionen ska i varje fall presenteras till stämman i oredigerat skick om den inte dragits tillbaka och styrelsen har då möjlighet att ge stämman sitt förslag till beslut, vilket inte alltid kan vara ett tydligt bifall eller avslag, även om detta vore enklast.


Holger >>

Jag hoppas att du, om/när du väljer att bosätta dig i en HSB-bostadsrättsförening, är/blir medveten om vad du gör... nämligen att du då blir medlem i en bostadsrättsförening och i dess regionförening. Att flytta in i en HSB-bostadsrätt ska vara ett fritt val för den som gör det. Du måste ju inte flytta in i HSB om du inte vill, eller?

Din kommentar om ditt konstaterande är lite svårbegriplig. Menar du att det är ett "smutsigt trick" av en styrelse att skriva ett förslag till beslut till stämman eller vari består det "smutsiga tricket"? Vill du att en styrelse per automatik ska yrka bifall till en motion om den är skriven av en "engagerad medlem" och att motionens innehåll inte ska ha någon betydelse?


Fredde >>

Om det är tydlighet i stämmans beslut som är problemet så kan jag till en viss marginell del förstå din och några andras missnöjdhet även om jag anser att den är klart överdriven. Det kan ju finnas en poäng med att inte föreslå avslag till en motion när man till exempel delar vissa bakomliggande uppfattningar som det ges uttryck för i motionen och vill visa detta eller när man anser att motionen befinner sig i en gråzon eller om delar av motionens förslag redan är pågående aktiviteter, o.s.v. Allt är kanske inte så svart eller vitt så att man kategoriskt kan yrka på antingen bifall eller avslag.

Stämman kan till exempel besluta på olika sätt om yrkanden inom en och samma motion.

stephan
2008-10-24, 19:22
Bästa Lellky.

jag tycker du blandar äpplen med päron till en fruktsallad.

Du tycker inte det är skillnad på kvaliten i svaren från en bostadsrättsförening och motionssvar på tillexempel kommun och landstingsmotioner?

vad tror du skulle hända om Landstinget svarade så här på en motion om skrivelser?

Motionen handlar om att styrelsen skall besvara brev från medlemmar.

Stämmoprotokoll:
" Förslag till svar från styrelsen.
Styrelsen har arbetat fram en policy (bara styrelsen vet hur den ser ut) som innebär att skrivelser som endast innehåller frågor till förvaltningen, besvaras av förvaltningen. De frågor som är till styrelsen besvaras av styrelsen och behandlas då oftast på ett styrelsemöte innan svar skickas. Det inkommer många skrivelser adresserade till styrelsen som egentligen är ämnade till förvaltningen. Styrelsen anser att 2 veckor är en rimlig ambitionsnivå för svar på skrivelser från medlemmarna. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen sagt.

Beslut: stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillägg av att svarstiden på 14 dagar börjar löpa efter att det senaste styrelseprotokollet blivit justerat"

ETT GLASKLART BESLUT VAD SOM GÄLLER NÄR EN MEDLEM SKRIVER TILL STYRELSEN????????:16:

Admin
2008-10-24, 19:28
Ja, Henric, jag anser att i de fall där "anse besvarad" används (oavsett var det är), utan fog och enbart som ett sätt att vilseleda, är ett smutsigt trick.

Så vad svarar du på min fråga när du anser att "anse besvarad" kan användas som ett stämmobeslut?


I vissa situationer kan det vara lämpligt att kontakta motionären om det är något som är oklart med motionen, ja. I andra situationer är det inte nödvändigt och i särskilda situationer kan det till och med leda in i en onödig polemik att kontakta motionären vilket inte skulle vara till någon hjälp för en styrelses arbete med motionen.
Ja, så kan det säkert vara.
Men bara för att det kan uppstå något problem med någon motion och med någon motionär så förstår jag inte varför det skulle vara ett hinder för att göra det som är bäst för alla parter och alldeles särskilt för de som sedan ska ta beslutet baserat på det bästa utgångsmaterialet, dvs stämman.
Jag tycker inte man ske se kontakt med mdelemmar som "onödig polemik", och särskilt inte kontakt med de som tillför något i organisationen, dvs motionärerna.

Det finns till och med exempel på motionärer som väljer att inte dra tillbaka motioner även om man är fullt medveten om att de är rena dubletter av andra motioner som man själv skrivit till samma stämma.
Jasså, någon speciell du tänker på? ;)
Och tror du inte jag hade dragit tillbaka motionerna om styrelsen velat ha en dialog med mig, precis som jag sa till dig vid det tillfället?
Det var HSB Malmös styrelse, med sitt agerande, som valde att motionerna skulle delas ut trots att de var dubletter. Inte jag.


I alla situationer är det inte till styrelsen som motionen är skriven, utan till stämman, så motionen ska i varje fall presenteras till stämman i oredigerat skick om den inte dragits tillbaka och styrelsen har då möjlighet att ge stämman sitt förslag till beslut, vilket inte alltid kan vara ett tydligt bifall eller avslag, även om detta vore enklast.
Här gör du ett generalfel, Henric.
Synd att du inte var med på Börjes seminarium om hur man skriver motioner i veckan. För då kanske du hade lärt dig något nytt.
Motioner skrivs inte bara till stämman, utan motioner skrivs också till styrelsen.
Detta eftersom motionären i första hand måste övertyga styrelsen.
Och detta i sin tur pga att nästan alla beslut som stämman tar (inte minst de oengagerade fullmäktige i HSB Malmö) är enligt styrelsens förslag, oavsett vad motionen handlar om.

Att flytta in i en HSB-bostadsrätt ska vara ett fritt val för den som gör det. Du måste ju inte flytta in i HSB om du inte vill, eller?
Att jag väljer att flytta in i en HSB-brf är en sak, medlemskapet i HSB är en annan sak.
Medlemskapet i t.ex. HSB Malmö är inte fritt.

Det kan ju finnas en poäng med att inte föreslå avslag till en motion när man till exempel delar vissa bakomliggande uppfattningar som det ges uttryck för i motionen och vill visa detta eller när man anser att motionen befinner sig i en gråzon eller om delar av motionens förslag redan är pågående aktiviteter, o.s.v. Allt är kanske inte så svart eller vitt så att man kategoriskt kan yrka på antingen bifall eller avslag.
Det finns ingen poäng i att styrelsen väljer att svara "anse besvarad" på ett yrkande som styrelsen avslår (eller bifaller).
Då måste styrelsen klargöra vilken del av yrkandet som styrelsen instämmer i.
Resultatet av varje yrkande måste bli ett klart beslut där alla vet vad som ska genomföras eller ej, och hur, och när!
Allt annat är helt otänkbart.

Henric Lellky
2008-10-24, 19:43
Bäste stephan, du har ju inte skrivit själva yrkandet i motionen, så det blir då svårt att värdera förslagen till beslut.

Men vad jag uppfattar det så handlar det om att "landstinget ska besvara medborgares brev"?

Detta tror jag inte att någon landstingsfullmäktige skulle skriva en motion om till landstinget, då jag förutsätter att alla brev från medborgare till landstinget hanteras av landstingets tjänstemän.

Henric Lellky
2008-10-24, 19:52
Tryggve/Admin >>

Du svarade ju inte på min fråga utan att tillskriva att det skulle vara ett "smutsigt trick" att besluta att en motion "anses besvarad". Att det är ett smutsigt trick är inget jag skrev i min fråga utan det är ett exempel på vad du brukar baka in i dina frågor så att man inte kan besvara dem med ett klart "ja" eller "nej". :13:


Men jag kan svara på din bakomliggande frågeställning med att jag inte ser något problem med att stämman beslutar att "anse motionen besvarad".

Admin
2008-10-26, 05:16
Du svarade ju inte på min fråga utan att tillskriva att det skulle vara ett "smutsigt trick" att besluta att en motion "anses besvarad".
Jag förstår inte vad du menar. Jag svarade ju dig.
Vad är det mer du undrar över? Jag svarar på allt, bara jag vet vad frågan är.

Att det är ett smutsigt trick är inget jag skrev i min fråga
Förstår inte heller här vad du menar.
Du skrev ju;
- eller om du endast tillskriver detta "smutsiga trick" organisationer med frivilligt medlemskap?
Vad jag kan se så ingår "smutsiga trick" i din fråga här ovan.

utan det är ett exempel på vad du brukar baka in i dina frågor så att man inte kan besvara dem med ett klart "ja" eller "nej".
Varför ska man nödvändigtvis besvara alla mina frågor med ett klart "ja" eller "nej"?
Det är inget jag efterfrågat i alla fall.
Det skulle vara en omöjlig värld att leva i om frågor bara ska kunna besvaras med ja eller nej, eller hur? (På denna fråga kan du svara "ja" eller "nej"... om du vill ;) )

Henric, jag är lite konfunderad. Jag ställde en enkel och rak fråga till dig;
I vilka lägen tycker du att det är rätt av en styrelse att svara "Anse besvarad" som styrelsens förslag på motioner?
och du svarade så här;
Men jag kan svara på din bakomliggande frågeställning med att jag inte ser något problem med att stämman beslutar att "anse motionen besvarad".

Hmm...?

Fredde
2008-10-27, 10:01
Tack Henric Lellky du bekräftar mitt påstående om feghet.

Du delar vissa bakomliggande uppfattningar i en inlämnad motion men det vågar du inte stå för i ditt svar på motionen utan du gömmer dig bakom mantrat ”anse motionen besvarad”.

När det sen gäller att motionen befinner sig i en gråzon så är det väl ingen orsak till att inte skriva detta i sitt svar. Feghet var ordet !

Holger
2008-10-28, 11:38
Holger >>

Jag hoppas att du, om/när du väljer att bosätta dig i en HSB-bostadsrättsförening, är/blir medveten om vad du gör... nämligen att du då blir medlem i en bostadsrättsförening och i dess regionförening. Att flytta in i en HSB-bostadsrätt ska vara ett fritt val för den som gör det. Du måste ju inte flytta in i HSB om du inte vill, eller?

Din kommentar om ditt konstaterande är lite svårbegriplig. Menar du att det är ett "smutsigt trick" av en styrelse att skriva ett förslag till beslut till stämman eller vari består det "smutsiga tricket"? Vill du att en styrelse per automatik ska yrka bifall till en motion om den är skriven av en "engagerad medlem" och att motionens innehåll inte ska ha någon betydelse?

Ovanstående skrev Henric Lellky:

Mitt svar följer nedan:

Självklart är jag medveten om att jag blir medlem också i HSB Malmö.
Lika självklart är att jag inte behöver flytta in i en HSB bostadsrätt om jag inte vill.

Jag vet också att om min engagemangsnivå är hög så riskerar jag att mina inlämnade motioner till HSB Malmö riskerar att bli behandlade på ett sätt som tidigare beskrivits i detta forum. Illa det är illa………

Det smutsiga tricket består i det sätt som bland annat du besvarade motionerna på vilket innebar att du bara upprepade samma sak på motion efter motion. Nej Henric Lellky det du framförde på stämman var allt annat än förslag till beslut till stämman.
Att ständigt upprepa samma ord ”anse motionen besvarad” är inte detsamma som att rakryggat yrka på avslag till motion när det är det man menar.

Jag trodde att du visste att styrelsens svar om bifall eller avslag inte handlade om ifall den som som lämnat in motion var engagerad eller inte.

När det sen gäller om innehållet i motionen ska ha någon betydelse så är det väl så att det viktigaste av allt är att man läser motionen och inte hänger upp sig på vem motionären är. Med tanke på dina och styrelsens svar på motionerna så har väl genomläsningen av motionerna inte tagit allt för lång tid.

Tyvärr har aversionen mot viss motionär fått bestämma svaren eller vad man nu ska kalla ditt framträdande på stämman för.

Hat förblindar !

Henric Lellky
2008-10-29, 00:31
Admin/Tryggve >>

Du skrev: "I vilka lägen tycker du att det är rätt av en styrelse att svara "Anse besvarad" som styrelsens förslag på motioner?"

Jag skrev: "Men jag kan svara på din bakomliggande frågeställning med att jag inte ser något problem med att stämman beslutar att "anse motionen besvarad"."

Jag kan också svara såhär: Att anse en motion besvarad innebär att man inte bifaller motionen i yrkandet. Jag bestrider inte att detta betyder samma sak som att avslå en motion och att man logiskt sett därför skulle kunna skrota användandet av "anse besvarad". :12:

Men... det kan vara ett sätt att symbolisera någonting mer än det strikt formella i att inte bifalla motionens yrkande. På samma sätt som ett beslut kan bero på en mängd olika anledningar så kan ett beslut skapa olika uppfattningar om vilken värdegrund som står bakom beslutet och ibland kan det då vara behövligt att klargöra dessa nyansskillnader som kan rymmas inom det att man väljer att inte bifalla en motion.

För mig är det inte per automatik "orätt" (logisk motsats till "rätt") om stämman beslutar att anse motionen besvarad endast för att detta inte skulle vara tydligt nog att motionen ej är bifallen. Jag tror att de flesta förstår att den inte är bifallen om man "anser den besvarad".Fredde >>

Jag står för vad jag säger och skriver. Du påstår att jag är feg för att jag tycker att det finns en nyansskillnad i att "inte bifalla en motion" (se ovan vad jag skriver till Admin/Tryggve). Om någonting inte står skrivet i en text så utgår du från att man är feg och inte vill skriva det? :23:

När man kommunicerar så gör man alltid avväganden och avgränsningar i vad man anser är viktigt att informera om så att åhöraren/läsaren kan bilda sig sin uppfattning.Holger >>

Jag känner varken aversion eller hat mot någon motionär. Jag vet inte varifrån du har fått detta med "hat", men det kommer iallafall inte ifrån mitt håll... :76:

När jag utför ett uppdrag så gör jag det så gott jag kan med uppdragsgivarens bästa i åtanke. Jag tycker om engagemang och ser det knappast som en nackdel, men nivån på engagemang ska inte ha någon betydelse i själva sakfrågan, anser jag. Tycker du att jag har fel i detta eller att jag är allmänt kass så är det nog inte mycket jag eller du kan göra åt det. ;)

Holger
2008-10-29, 09:48
"Tycker du att jag har fel i detta eller att jag är allmänt kass så är det nog inte mycket jag eller du kan göra åt det" så skriver du Henric.

Det handlar väl mera om att stämman tyckte att du var kass med tanke på det resultat som blev vid röstning av medlemmar till HSB Malmös nya styrelse.

Resultatet blev ju att du inte var i närheten av att få förnyat förtroende.

Henric Lellky
2008-10-29, 23:36
Holger >>

Det är fullt möjligt att anledningen till att det inte röstade så många på mig på HSB Malmös stämma i våras var att de flesta tyckte att jag var "kass", ja. ;)

Det kanske är dags att återgå till trådens ämne igen, eller du har kanske inte mer om det att säga? :36:

Admin
2008-10-31, 06:22
Henric, du skrev;
Du skrev: "I vilka lägen tycker du att det är rätt av en styrelse att svara "Anse besvarad" som styrelsens förslag på motioner?"

Jag skrev: "Men jag kan svara på din bakomliggande frågeställning med att jag inte ser något problem med att stämman beslutar att "anse motionen besvarad"."

Jag kan också svara såhär: Att anse en motion besvarad innebär att man inte bifaller motionen i yrkandet. Jag bestrider inte att detta betyder samma sak som att avslå en motion och att man logiskt sett därför skulle kunna skrota användandet av "anse besvarad".

Det är utmärkt att du tycker att man kan skrota användandet av "anse besvarad" som svar på motioner eftersom du håller med om att det är samma som att avslå motionen. Då är vi helt överens i denna fråga.

Jag vet inte om du känner det som att styrelsen utsett dig som syndabock för svaren som du egenhändigt tagit fram till motionerna, men det är ju faktiskt så att hela styrelsen är ansvarig för sina handlingar, även när det är en enskild styrelseledamot som utfört det praktiska arbetet.

Resten av styrelsen har kanske inte ens läst igenom motionerna eller dina svar, men de har ändå lika stort ansvar för de svar som du gett, eller hur?

För mig är det inte per automatik "orätt" (logisk motsats till "rätt") om stämman beslutar att anse motionen besvarad endast för att detta inte skulle vara tydligt nog att motionen ej är bifallen. Jag tror att de flesta förstår att den inte är bifallen om man "anser den besvarad".
Här har jag dock svårt att hålla med dig. Jag tror inte alls de flesta fullmäktigeledamöter förstår att "anser den besvarad" är samma sak som att motionen avslås (speciellt eftersom det normalt inte är ett svar som heller ges i bostadsrättsföreningar). Jag tror att det inte är mer än kanske en handfull fullmäktige som förstår att det är så. Det är detta som jag tycker är särskilt allvarligt. Ett svar från styrelsen måste vara klart för alla. Ett "tredje alternativ" som i praktiken är samma som ett av de två övriga alternativen kan ju inte göra annat än att förvirra för dem som sedan ska ta beslut.