handdator

Visa fullständig version : Seminarium för alla medlemmar ! - Motioner och Demokrati


Admin
2008-10-13, 16:01
Idag har det gått ut en skrift till alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.

I denna står det;

SEMINARIUM FÖR ALLA MEDLEMMAR

Utnyttja din rätt att påverka

HSB Malmö är en demokratisk organisation där alla medlemmar har lika stor möjlighet att påverka sin bostadsmiljö och lokala bostadsrättsförening. Nu erbjuder vi tre intressanta seminarier. Två handlar om hur du kan engagera dig mer och på det tredje berättar vi hur ditt boende kan bli tryggare.

1.
Det är skillnad på motion och motion!
Vi kan visa dig hur du skriver motioner som tas på allvar. Lär dig hitta kärnpunkten i ditt budskap och hur denna ska uttryckas i skrift.
Seminariet är gratis för alla medlemmar i HSB Malmö.

Seminarium 21/10 2008.

3.
Sov inte bort dina chanser!
Med rätt kunskaper kan du hjälpa till att upprätthålla ordningen i din bostadsrättsförening. Vi lär dig hur du som medlem kan påverka din styrelse.
Seminariet är gratis för alla medlemmar i HSB Malmö.

Seminarium 10/11 2008.


Detta lär aldrig ha inträffat i HSB:s historia tidigare... någonstans i Sverige!
Definitivt inte heller i Riksbyggen, och förmodligen inte ens i SBC.

Det är precis detta jag tjatat om år ut och år in. HSB måste arbeta för att bygga upp ett engagemang bland medlemmarna.

Jag hoppas att detta inte är en engångsföreteelse, utan att HSB fortsätter löpande med engagemanghöjande åtgärder.

Det ska nu bli intressant att se hur många av HSB Malmös 42.000 medlemmar (inkl. fullmäktigeledamöterna, där nästan ingen någonsin skrivit en motion) som nappar på detta förnämliga erbjudande. Förmodligen får man skämmas för sina "med-medlemmar" för att de inte drar nytta av dessa seminarier, men kanske det kan medföra något positivt på längre sikt.

Jag vet inte vad HSB får betala i porto för denna B-post, men bara kostnaden för utskicket lär vida överstiga 100.000 kr.
Förhoppningsvis väl investerade pengar!

Du som är medlem i en annan region eller annan bostadsorganisation får ställa krav på organisationen att de gör likadant som HSB Malmö!

Holger
2008-10-15, 09:57
Det är skillnad på motion och motion!
Vi kan visa dig hur du skriver motioner som tas på allvar. Lär dig hitta kärnpunkten i ditt budskap och hur denna ska uttryckas i skrift.

Ovanstående står bland annat skrivet i information om seminariet om motionsskrivande till HSB Malmös medlemmar.

Man kan bara konstatera att det är alltså inte alla motioner som tas på allvar !!

Detta är ju i och för sig alldeles uppenbart för de som bevistade årsstämman i HSB Malmö.
Jag trodde att alla motioner togs på allvar.

Finns det någon annan organisation där inlämnade motioner behandlas på detta sätt ?

Vem avgör om en motion ska tas på allvar i HSB Malmö- styrelsen,tjänstemännen eller fullmäktige ?

Vad händer med kommande motioner-ska man först kontrollera med HSB Malmö om motionen har förutsättning att tas på allvar ?

Admin
2008-10-21, 21:02
Precis hemkommen från seminariet i demokrati så kan jag först bara konstatera att lokalen i alla fall var fylld till bristningsgränsen.

Seminariet varade bara två timmar, och det var lite för kort tid, men det tycks vara uppenbart att det finns ett behov bland i alla fall några medlemmar att lära sig lite mer om hur man kan påverka sin bostadsrättförening.

"Anse motionen besvarad" = ?
Bland de många frågor som dök upp så fanns bl.a. frågan om på vilka olika sätt en styrelse kan besvara en motion.

Seminarieledare (tjänsteman på HSB Malmö) Börje Nilssons mycket bestämda uppfattning är att det tredje alternativ som HSB Riksförbund lurat i HSB-organisationen att man kan svara på motioner är fel.

Dvs en styrelse ska aldrig svara att styrelsen anser att motionen är att anse som besvarad!
Det är antingen avslag eller beviljande det handlar om, och detta är det enda stämman kan ta beslut om, hävdade Börje bestämt (och tillade att det var hans "personliga uppfattning")!
Det är skönt att höra tjänstemän som vågar stå upp mot styrelser som beter sig felaktigt i stället för att de bara alltid jamsar med. Det inträffar ungefär lika ofta som istiderna, så Börje ska ha stort beröm för detta!

Se även;
"Anse motionen besvarad"... vad tusan är det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4610)


Vad kan stämman besluta om?
En annan fråga var vad en stämma kan besluta om.

Jag exemplifierade med hur HSB Malmös styrelse svarat på bl.a. min motion #142 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4283) till HSB Malmös årsstämma 2008, där styrelsen svarade;
Det är styrelsens uppfattning att... ingår i styrelsens ansvarsområde.
följt av en rekommendation till avslag av stämman, med som enda skäl att det som yrkats ingick "i styrelsens ansvarsområde".

Detta menade jag är helt galet eftersom styrelsen här säger att föreningens högsta beslutade organ inte har rätt att besluta i de frågor där styrelsen personligen inte tycker att stämman har rätt till detta. Styrelsen försöker på detta sätt ta ifrån stämman dess lagstadgade rättigheter. Att stämman sedan kan strunta i styrelsens agerande här är en annan sak. Det kräver bl.a. att stämman förstår att de kan göra detta, och så är bevisligen inte fallet alltid.

Tyvärr sprider HSB dessa felaktiga sätt att besvara motioner, inte bara i HSB-regionernas styrelser, utan även till de enskilda bostadsrättsföreningarnas styrelser.


Styrelsen avstyrker motionen?
Det diskuterades också vilt runt frågan om hur styrelsen ska formulera sin rekommendation till stämman.

Där var Börje och jag av olika åsikt. Börje förklarade mycket riktigt att det aldrig är styrelsen som bestämmer om en motion ska genomföras eller ej. Det är stämman som tar beslutet. Men sedan sa han att styrelsen ska svara att styrelsen "avstyrker motionen" i stället för att styrelsen "avslår motionen". Enligt min mening är bägge dessa två formuleringar regelvidriga.
Styrelsen har bara att svara;
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå/bevilja motionen.


Styrelseordförande eller mötesordförande som har utslagsröst?
En annan fråga var om det är mötesordföranden eller styrelseordföranden som har utslagsröst vid lika röstetal på stämman. Detta går inte att uttyda från varken lag eller stadgar, eftersom man där valt att luddigt uttrycka det som endast "ordföranden"!

Svaret är att det på stämman är mötesordföranden (emedan det på styrelsemötet är styrelseordföranden som har utslagsrösten).

Nu ska inte en styrelseordförande sitta som stämmoordförande, men om det ändå görs så innebär detta i praktiken i så fall att det blir styrelsen som har utslagsrösten.

Är stämmoordföranden extern, anlitad av styrelsen (t.ex. en tjänsteman från HSB), så ligger i så fall utslagsrösten också per automatik enligt med vad styrelsen vill.

Det är uppenbart att lagen inte är genomtänkt när en utslagsröst kan läggas hos någon på stämman som kanske inte har den minsta koppling till föreningen.
I så fall är det betydligt bättre att lotta fram vilket förslag som ska vinna.
En av de enormt många delar av bostadsrättslagen som måste justeras.


Stämman följer styrelsen
Börje nämnde också problemet med att stämman oftast beslutar enligt styrelsens förslag, men hade ingen egentlig lösning på detta.

Dvs om styrelsen inte vill få en motion genomförd så kan styrelsen starkt påverka stämman till att rösta ner en motion, t.ex. enbart genom att göra en dålig eller ingen utredning av motionen och dess kostnader.


Måste motioner skickas ut till medlemmarna?
Börje läste högt ur Anders Mallméns tolkning, där det står att styrelsen är skyldig att före stämman till alla medlemmar skicka ut motioners yrkanden "och övrigt beslutsunderlag".

Hur man sedan vill tolka denna tolkning av lagen är valfritt för var och en.

Jag tolkar tolkningen av lagen såsom att hela motionen måste skickas ut, men Börje klargjorde att en illvillig styrelse i Brf Ondskan (måste ha varit min förening han tänkte på), skulle kunna tolka detta som att bara yrkandet behöver skickas ut.

Alltså ännu ett exempel på en enorm brist i lagen!

Men jag skulle vilja säga att om detta prövades rättsligt så är det uteslutet att domstolen skulle kunna komma till ett annat resultat än att motionerna måste delas ut i sin helhet till alla medlemmar, precis som alla andra handlingar till stämman.


Vem kan medlemmarna lämna in motioner till?
Jag underströk att en medlem i HSB kan lämna in en motion till både sin egen lokala bostadsrättsförening som till HSB-regionföreningen!

Men de motioner som lämnas till HSB-regionföreningen ska höra till regionföreningens arbetsområde, och inte handla om lokala frågor i bostadsrättsföreningen, eftersom HSB-regionföreningens stämma inte har någon bestämmanderätt över lokala bostadsrättsföreningar (utöver via HSB-ledamoten och HSB:s stadgar).


Hur ofta kan man lämna in samma motion?
En fråga ställdes om man kan lämna in en motion igen som avslagits på en tidigare stämma.

Svaret är att det finns ingen begränsning för hur många gånger man kan lämna in en motion. En och samma motion kan lämnas in till varje stämma obegränsat antal gånger.

Som en deltagare klokt uttryckte det; "Det kan ju ha kommit nya medlemmar som röstar för motionen".

Det kan också vara så att de som röstar hunnit tänka igenom saken och ändrar sig när motionen hunnit "smälta in".
Eller så kan ett förtydligande (eller mindre förändring) som motionären gör ändra stämmans åsikt.
Eller så kan det vara nya styrelseledamöter som yrkar bifall till motionen och därigenom påverkar stämman att rösta för motionen.
Eller så kan förhållandena som gjorde att stämman avslog motionen ändrats.
Etc.


Hur många motioner kan man lämna in?
Naturligtvis finns det ingen begränsning för hur många motioner en medlem kan skriva till föreningsstämman.

Ibland måste man skriva många motioner.
Finns det mycket att motionera om så är det ju viktigt att man gör detta!


Kan man skriva en motion på annat språk än svenska?
Kan man skriva en motion på ett annat språk, t.ex. hebreiska?

Ja, det finns inget hinder för detta.
Men om det normalt är nästan omöjligt att få igenom en välskriven motion på svenska så kanske man inte ska ha för stora förhoppningar att få igenom en motion där medlemmarna inte alls förstår vad motionen handlar om.

Sedan kan man fråga sig vilken skyldighet en förening har att översätta motioner skrivna på annat språk än svenska.
Det finns i alla fall ingen specifik lagparagraf för detta.


Vad är minsta antalet möjliga deltagare på en stämma?
Hur många måste man vara på en stämma för att beslut ska kunna fattas?

Svaret är 1 (denna person blir både mötesordförande, protokollförare, justerare, rösträknare, medlem samt ev. motionär... och styrelseledamot).
En person räcker alltså i normala fall för att beslut ska kunna tas på en stämma. T.ex. om motioner.

Sedan finns det naturligtvis undantag, eftersom vissa typer av beslut kräver en viss andel av medlemmarna för att beslut ska kunna tas, t.ex. föreningens upplösning.

Min åsikt är att om det kommer färre än hälften av medlemmarna till stämman så borde stämman per automatik förklaras ogiltig!
Helt enkelt tvinga medlemmarna till stämman på detta sätt.


Kan motioner lämnas in via e-post?
Kan medlemmarna mejla in en motion till styrelsen?

Svaret är att man kan använda sig av de vägar som finns för att nå styrelsen, så länge motionen är skriftlig.
Det framgick inte av seminariet, men om det inte är självklart så kan jag berätta att det är styrelsens skyldighet att läsa av sin e-post.

Det är bara viktigt att man kan bevisa att man lämnat in sin motion.
Mejlar man sin motion kan man t.ex. skicka en kopia till en annan e-post adress (kan vara till sig själv).


Hur vet man om styrelsen tagit emot motionen (och när)?
Börjes förslag var att skicka motioner via rekommenderat brev.

Personligen anser jag att det skulle vara absurt om man måste göra detta... även om det säkert för vissa styrelser kanske är den enda lösningen.
Medlemmarna måste kräva skriftligt mottagningsbevis.
Jag anser att medlemmarna måste se till att det skrivs in i stadgarna att styrelsen är skyldig att bekräfta motioner skriftligt (precis som alla andra skrivelser).Hur sker röstning på stämman?
En fråga som ställdes handlade om hur röstning normalt sker på stämman.

Börje svarade att det vanligaste är öppen omröstning (acklamation).

Medlemmen invände mot denna metod av två anledningar;
- Dels så leder detta till att de som skriker högst ofta vinner.
- Dels så innebär det att vissa inte vågar rösta på annat sätt än de som skriker högst, och att många vid en öppen omröstning då väntade med att rösta för att se hur de andra röstade så att de bara kunde haka på i stället för att själv komma till en egen slutsats i den aktuella frågan.
Jag instämmer!

Enligt min mening ska röstning aldrig någonsin ske genom att medlemmarna ropar ut vad de röstar på.
Om något så röstar man genom votering där medlemmarna sträcker upp ett (färgat) papper i luften (med de nackdelar denna metod innebär).

Efter röstning beslutas att den åsikten vinner som har fått över hälften av alla rösterna.
Finns det flera förslag måste man rösta flera gånger tills något förslag har fått över hälften av rösterna.
Finns det två förslag och båda förslagen får lika många röster, vinner det förslaget som mötesordföranden hade röstat på.
Undantag finns, t.ex. då man röstar om ändring av stadgarna.

Bäst är alltid sluten omröstning. Då tvingas varje medlem att ta ett eget beslut (även om vissa säkert först frågar någon annan hur de ska rösta).
Sluten omröstning är vad man ska försöka eftersträva tillsammans med en smidig metod för att då räkna rösterna.

Om en medlem begär sluten omröstning så måste det bli sluten omröstning (om inte stadgarna säger något annat, och det får man hoppas de inte gör).
Som regel struntar mötesordföranden dock i regelverket, och gör i stället en s.k. "försöksvotering" för att se om stämman vill ha en sluten omröstning. På detta sätt blir det sällan en sluten omröstning.

HSB Malmö har inskrivet i de nya stadgarna att om en enda fullmäktige begär sluten omröstning så måste en sluten omröstning genomföras!
Det är så det ska fungera!
Tyvärr riskerar den som begär sluten omröstning att mobbas.


Information om medlems motionsrätt
Börje informerade om att HSB Malmö kommer att lägga ut en annons i SDS i december med information om att enskilda medlemmar har motionsrätt.

Han trodde också (men visste inte säkert om det hann med i pressläggningen) att det även kommer information i "Hemma i HSB" om detta.
Jag kan bara innerligt hoppas att det blir så, annars skulle det vara sorgligt!


Avslutningsvis...
Har jag glömt något från detta seminarium?
Ni som var med får i så fall komplettera.

Nu kan jag bara hoppas att det kommer riktigt många till HSB Malmös demokratiseminarium den 10/11 !!!
Samt att dessa seminarier hålls två gånger varje år... för all framtid, tillsammans med mycket information om förekomsten av dessa seminarier!