handdator

Visa fullständig version : Suppleanter i brf-styrelsen, vad gäller för dem?


Beaufort
2008-10-13, 11:12
Hur är reglerna? Ska suppleanter alltid kallas till styrelsemötena? Ska de alltid få protokoll?
Problem uppstår ju då de måste gå in som ersättare och de inte har en aning om vad som hänt.

totiki
2008-10-13, 11:24
I BRL nämns endast detta angående suppleanter.
"5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange...
8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det skall ske,....

Min personliga åsikt är att de skall hållas underättade om styrelsens arbete genom styrelseprotokollen, för att de skall kunna sköta sina inhopp. De skall också enligt samma åsikt vara välkomna att deltaga utan rösträtt för att kunna se hur diskussionerna förs.

Om inte Admin redan föreslagit detta, bör det tillföras hans föreslagna stadgeändringar för Brf:er.

stephan
2008-10-13, 11:26
Det är helt upp till styrelsen om suppleanter skall närvara på styrelsemöten eller ej.
Detta bör vara förankrat hos medlemmarna?

I bostadsrättsbranchen är det klart vanligast att suppleanter kallas och deltar på styrelsemöten. Där de oftast också har samma rättigheter som alla ordinarie, förutom beslutsfattandet. Det vill säga röstandet vid beslutstagande.

Protokoll bör vara en självklarhet att de skall ta del av efter varje möte.
Hur skall de annars kunna "koppa in" och fatta beslut när de p.g.a tillexempel sjukdom av ordinarie ledamot blir ordinarie

Admin
2008-10-13, 11:26
Frågan har varit uppe här tidigare, men jag tror det var för flera år sedan.

Du tar upp något som inte är reglerat. I stället får man vackert förlita sig till praxis och vad som kan ses som moraliskt/etiskt rätt. Bostadsorganisationerna skulle kunna ha gjort livet lättare för mer än en miljon medborgare om de strukturerat upp detta i sina normalstadgar, men tyvärr är det inte något som legat i bostadsorganisationernas intresse.

Vad jag hoppas på är att de flesta eller alla är åtminstonde överens om att suppleanterna alltid ska kallas till styrelsemötena. Det är exakt som du säger. När en suppleant träder in för en ledamot som inte kommer eller som hoppat av så hamnar denna suppleant i ett ohållbart underläge om suppleanten inte varit med i verksamheten innan. Man har i så fall i princip förlorat nyttan med att ha suppleanter, och då kan man lika gärna strunta i att utse suppleanter.

Frågan blir särskilt delikat eftersom HSB utfärdat riktlinjer för HSB-organisationen att inga suppleanter ska utses. Detta är så galet att man baxnar, men så är det. För de HSB-regioner som följer detta direktiv så hoppas jag att alla brf:ar begär utträde ur HSB.

Om suppleanterna ska ha protokoll kan man kanske diskutera.
Får de ordinarie ledamöterna något protokoll?
I så fall varför det?
Kanske det räcker med att suppleanterna får en dagordning innan styrelsemötet?

totiki
2008-10-13, 11:38
De ordinarie ledamöterna skall absolut ha protokoll!!!

Det är endast de som kan kontrollera att protokollförare och justeringsmän sköter sina uppgifter. I annat fall skulle dessa kunna sköta och styra föreningen helt på eget bevåg utan övriga styrelsens vetskap.

Admin
2008-10-13, 12:09
Men jag tror att i många brf:ar så får ledamöterna inget protokoll. Däremot har naturligtvis alla möjlighet att läsa styrelseprotokollet (vilket dessutom är lagstadgat).

Vi kan nog förutsätta att det finns ett antal ledamöter där ute som inte läser styrelseprotokollen, vare sig de får en kopia eller ej.

Själv ser jag inget hinder varken i att ledamöter eller suppleanter får kopior av styrelseprotokollen. Men det finns säkert många som (tyvärr) invänder mot detta.

Holger
2008-10-13, 13:07
Vill bara påminna om HSB Malmö styrelsens svar på inlämnad motion till årsstämman från tre bostadsrättsföreningar angående protokollets betydelse nämligen :

Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk betydelse, eftersom det är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning. Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så lång det är möjligt.

Behöver jag påpeka att fullmäktige biföll stytrelsen föslag och avslog motionen om protokollets betydelse.

Varför har man protokoll överhuvudtaget ?

totiki
2008-10-13, 13:25
Är det som du säger här Holger så är det förskräckligt.
Om man videofilmar hela stämman kommer det i sådana fall anses som vederhäftigt i rättslig instans?
Eller blir man tvungen att ta med sig alla stämmans deltagare till varje juridisk prövning?

Om man inte kan lita på protokollet trots att: "ska protokollet återspegla stämmans beslut så lång det är möjligt." utan att det kräver vittnesnärvaro, så har hela det demokratiska systemets regelverk satts ur funktion.

Den styrelse som försöker vidhålla detta vid en juridisk prövning tror jag kommer att få problem. Protokollet kommer att godkännas, det är min fasta övertygelse.

Admin
2008-10-13, 13:32
Ja, det som HSB Malmös styrelse skriver här skapar onekligen problem.

Som tur är så är domstolarna av annan åsikt än HSB Malmös styrelse.
Men när HSB Malmös styrelse skriver på detta sätt så blir resultatet oundvikligen att brf-styrelserna tror att HSB-styrelsen vet vad de pratar om, och att man inte behöver fästa så mycket vikt vid protokollet.

Men just därför är det viktigt att se till så att, om inte styrelsen eller mötesordföranden ordnar detta, stämman spelas in. När lagarna och kunskapen inte räcker till så får medlemmarna använda sig av de medel som står till medlemmarnas förfogande, och det är just att spela in stämmorna.

På HSB Malmös extrastämma 2008 var det tyst som i graven. Även från den lilla gnällgruppen som annars är väldigt högljudd av sig. Jag gissar att det inte är lika roligt att leva loppan på stämman när man vet att det man säger spelas in och riskerar att läggas ut offentligt.

Att fullmäktigeledamöterna är så erbarmligt okunniga att de avslår en dylik motion om protokollets betydelse är bara sorgligt. Dessa fullmäktige sitter sedan och styr bostadsrätsföreningarna. Om medlemmarna bara visste...

Henric Lellky
2008-10-14, 00:09
Beaufort >>

Jag är av åsikten att suppleanter ska kallas till samtliga styrelsemöten och ska också få del av samtligt material, för det är oftast nödvändigt att ha varit närvarande vid tidigare styrelsemöten för att ha tillgång till samma material och information som de ordinarie ledamöterna har fått tillgång till. Dessutom vet man aldrig om alla ordinarie dyker upp på ett möte.Holger >>

Om man menar att "protokollet ska gälla" så innebär det att man har en uppfattning att det idag är något annat som gäller. Vad är skillnaden från hur det är idag?


En annan sak jag undrar i ämnet "protokollet ska gälla" är om det är fler än jag som har samma uppfattning att, enligt lagen om ekonomiska föreningar, tingsrätten ska göra en prövning av själva besluten och inte protokollen för en stämma? Det är ju besluten som tingsrätten de facto prövar, inte om det lilla pappret är korrekt eller ej.

"Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft."

:6:

totiki
2008-10-14, 09:16
1. "Det är ju besluten som tingsrätten de facto prövar, inte om det lilla pappret är korrekt eller ej."
Detta har du fullständigt rätt i och så måste det vara.

2. "Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft."
Detta var en väldigt kryptisk mening, som tagen ur BRL.
Det är bra att det står "endast om", men "rätteligen borde ha haft" är mer än tveksamt. Var hittade du denna mening?

Katten Georg
2008-10-14, 10:29
Henric Lellky skriver

Om man menar att "protokollet ska gälla" så innebär det att man har en uppfattning att det idag är något annat som gäller. Vad är skillnaden från hur det är idag?

Bäste Henric. Har du inte fattat någonting? Det var ju du som bearbetade och svarade på alla motionerna inklusive den motion som avsåg att stämman skulle fatta beslut om att protokollen skulle gälla eftersom annars revision gjordes omöjlig. Hur kan en f.d. styrelseledamot vara ovetande om vad man själv varit med om att rekommendera till stämman och dessutom inte veta vad som är skillnaden mellan vad som man de facto fattade beslut om och vad motionen gällde. Skillnaden mellan ”protokollet gäller” och det beslut som HSB Malmös stämma fattade beslut om, d.v.s. dagens situation, är ju att protokollet, med HSB Malmös stämmobeslut, saknar betydelse.

Henric Lellky skriver
En annan sak jag undrar i ämnet "protokollet ska gälla" är om det är fler än jag som har samma uppfattning att, enligt lagen om ekonomiska föreningar, tingsrätten ska göra en prövning av själva besluten och inte protokollen för en stämma? Det är ju besluten som tingsrätten de facto prövar, inte om det lilla pappret är korrekt eller ej.

"Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft."

Ja Henric. Hur skall detta gå till när det enda bevis som finns, protokollet, inte gäller? Hur kan man nedgradera ett beslutsdokument, som ju onekligen ett protokoll är, till att bli en "det lilla pappret". Det är en skam att en f.d. styrelseledamot och tillika ansvarig för hanteringen av motionerna kan uttrycka sig på detta förnedrande sätt.

Det är väl alldeles självklart att protokollet skall gälla för de beslut som fattats.
Hur skall annars revisionen gå till?
Vilken version skall gälla om tvist uppstår?
Om det är fel på protokollet så får man klandra det. Alla andra tillvägagångssätt innebär ju anarki och det ser vi ju dagligen bevis på inom HSB Malmö.

Admin
2008-10-14, 12:52
Vad man inte kan eller får göra i denna fråga är att skilja beslut från bevisföring. De går ihop.
En domstol sätter (enligt praxis) högt bevisvärde på ett stämmoprotokoll som skrivits under av stämmosekreterare, stämmoordförande, och flera (som regel) justerare.

Dvs i ett rättsfall så har därför stämmoprotokollet stor betydelse. Således är Henrics och HSB Malmös juridiskt okunniga styrelses svar väldigt missvisande. Faktiskt t.o.m. rent felaktigt.

Ingen på HSB bryr sig!
HSB Malmö har två jurister. Hur kan de stillatigande åse när HSB Malmös styrelse skriver sådana galenskaper?
Eller är det t.o.m. HSB Malmös jurister som sagt felaktiga saker om vad som gäller till styrelsen ?

Hur kan HSB Riksförbund låta en HSB-region gå ut med så felaktig information?
Det visar hur mycket HSB Riksförbund tillför och att riksförbundet inte är på medlemmarnas sida (om det var någon som inte visste detta redan innan).

Att stämmoprotkollets betydelse är hög skapar problem!
Sedan måste man vara uppmärksam på att detta leder till problem.
Stämmoprotokollet från HSB Malmös årsstämma 2007 innehöll så många direkta och indirekta, samt allvarliga och mindre allvarliga, felaktigheter att nog ingen ens i sin vildaste fantasi trodde att så många fel kunde göras i ett protokoll.
I detta läge är det naturligtvis inte så lyckat att stämmoprotokollet har detta höga bevisvärde som det har, och det blir därför mycket komplicerat att rätta upp problemet.

Ett annat exempel är stämmoprotokollet från den senaste årsstämman i min egen lokala brf (samma protokollförare som på HSB Malmös årsstämma). Där har ett stämmobeslut inte förts in som stämmobeslut. När detta sker så är den stackars enskilda medlemmen som drabbas (som regel fler än en, och oftast de flesta) väldigt, väldigt utsatt.

Den enda lösningen!
Enda sättet för medlemmarna att få rätt är då att domstolen börjar kalla in medlemmarna en efter en tills tillräckligt många gett sin åsikt för att rätten ska kunna komma till ett beslut. Detta är naturligtvis helt ohållbart. Ett stort problem här är också att de flesta medlemmar tycks lida av väldigt dåligt minne (om det beror på att de sover sig igenom stämmorna eller något annat, kan man diskutera).

Därav faller det sig naturligt att stämmor alltid måste spelas in. Problemet är så stort, omfattande och allvarligt att det till och med måste lagstiftas om detta.