handdator

Visa fullständig version : Hyresgäst i BRF - parkeringsplats


tractors
2008-10-12, 11:41
Vår privata BRF består av 42 hushåll varav 4 st är hyresgäster.
Vi har lång kö till garagen och nu finns det förslag på att även hyresgästerna skall ha rätt att ställa sig i kön. Vissa i styrelsen tycker att det är självklart andra har en helt annan uppfattning. Tacksam för synpunkter.

Francois
2008-10-12, 14:00
Jag förstår inte varför hyresgästerna inte skulle få ha en garageplats. Har de inte lika mycket rätt att ha bil? Och de man väl lika mycket behov att parkera sina bilar? Dem som är emot att hyra ut parkeringsplatser till hyresgäster håller på med diskriminering. Vet ej vad lagen säger.

Admin
2008-10-12, 15:23
Det finns nog inte något direkt i lagen som täcker detta fall (utom i så fall diskriminering som Francois nämner). Rent moraliskt tycker jag att hyresgästerna också ska få tillgång till parkeringsplatserna.

Det ligger också i föreningens intresse... annars kan det tolkas som mobbning av en minoritet.

stephan
2008-10-12, 19:25
Hur många garageplatser finns det?
Visst måste de boende ha förtur?

Vad sägs om p-platser när den ekonomiska planen görs upp?

Och sist men inte minst. hyresgäster skall betala mer. Varför jo det är så att föreningen skall betala moms på intäkter från icke medlemmar.

Undrar hur mycket det fuskas med detta?, vilket är allvarligt.
Styrelsen bryter mot lagen, om de inte redovisar detta.

tractors
2008-10-12, 19:38
Vi har 8 garage och 5 uteplatser. Lång kö.
Vi är inte momsregistrerade. Om vi hyr ut till hyresgäster ( dvs icke medlemmar) måste vi då momsregistrera oss?? mvh / tractors

Francois
2008-10-12, 21:28
Visst måste de boende ha förtur?

hyresgäster är också boende.

stephan
2008-10-12, 21:54
OK, Francois men hyresgäster kan också vara lokalhyrare.

Någon momsregistrering behövs inte, jag har ställt några frågor till skatteverket för att få lite mer kött på benen avseende det som belsutades för något år sedan om att brf:er ska betala moms på det man hyr ut till "utomstående".

Admin
2008-10-12, 22:15
Någon momsregistrering behövs inte, jag har ställt några frågor till skatteverket för att få lite mer kött på benen avseende det som belsutades för något år sedan om att brf:er ska betala moms på det man hyr ut till "utomstående".

Stephan, jag vill minnas att det var du som en gång i tiden tog upp just detta problem där du då konstaterade att brf:en blir momsskyldig.

En bostadsrättsförening är enligt Skatterättsnämnden skattskyldig för mervärdesskatt när den upplåter parkeringsplatser på fastigheten till personer som inte äger en bostadslägenhet i fastigheten.

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked som innebär att en bostadsrättsförenings upplåtelse av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten, utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen. Att föreningen påtalade att det fanns gemensam förvaltning med mera innebär enligt nämnden inte att bedömningen blir annorlunda.

Följande står att läsa på Skatterättsnämndens webbplats;

Skatterättsnämnden

Mervärdesskatt

Upplåtelse av parkeringsplats

Skatterättsnämnden den 25 april 2007

En bostadsrättsförening har ansetts vara skattskyldig för upplåtelse av parkeringsplatser till medlemmar i en annan bostadsrättsförening

Redovisningsperioder under tiden den 1 februari 2007 — den 31 januari 2010

Omständigheterna var i huvudsak följande:

Bostadsrättsföreningen A förvaltar ett antal bostadshus och ett underjordsgarage. Flertalet av platserna i garaget upplåts åt föreningens egna medlemmar. Drygt 40 % av platserna i garaget upplåts dock till medlemmar i bostadsrättsföreningen B, som förvaltar grannfastigheterna. Denna upplåtelse beror på tidigare gemensam förvaltning och tradition mellan föreningarna. Från början hade båda föreningarna en gemensam förvaltning av bl.a. ytterområden gemensamt vicevärdskontor m.m. Uthyrningen av parkeringsplatserna till medlemmarna i förening B sker på lika villkor som till de egna medlemmarna. Samma pris per plats tillämpas och samma upplåtelseavtal träffas oberoende om det är A:s eller B:s medlemmar.

Mot denna bakgrund ställde A följande frågor.

1. Är upplåtelsen av parkeringsplatser i underjordsgaraget till medlemmar i bostadsrättsföreningen B skattepliktig verksamhet?
2. Om upplåtelsen enligt punkt 1 är att anse som skattepliktig verksamhet medför detta rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för underhåll och reparationer av underjordsgaraget (motsvarande andelen skattepliktig verksamhet för garaget, för närvarande X/Y)?

"FÖRHANDSBESKED
Fråga 1
Bostadsrättsföreningen A (föreningen) är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelserna av parkeringsplatser till medlemmar i bostadsrättsföreningen B.

Fråga 2
Föreningen har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamheten enligt reglerna i 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Fråga 1
En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (jfr RÅ 2003 ref. 80). De omständigheter angående gemensam förvaltning m.m. som föreningen har åberopat medför inte någon annan bedömning. Föreningen är därför skattskyldig för de i ärendet aktuella upplåtelserna.

Fråga 2
Enligt huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § första stycket ML, får den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Vid, som är fallet i detta ärende, s.k. blandad verksamhet skall en uppdelning ske av den ingående skatten på sätt anges i 8 kap. 13 och 14 §§ ML. Efter vilka närmare grunder en sådan uppdelning skall ske lämpar sig inte att bedöma i ett förhandsbesked.
Fråga 2 har besvarats i enlighet med det anförda.

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den."

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.


"En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen..."
Detta tolkar jag som att oavsett om man bor i en bostadsrättslägenhet eller i en hyresrätt (i en blandad förening) så behöver föreningen inte skatta för uthyrning av p-plats så länge alla bor i samma fastighet. Föreningen blir endast skattskyldig om man hyr ut till någon som bor i en annan fastighet.

stephan
2008-10-15, 23:04
Ska man anmäla sin styrelse om de inte följer lagen?
Risken är väl att HSB hjälper styrelsen att stämma mig för illojalitet mot föreningen?

Skatteverkets svar på moms på parkeringsplatsavgify för andra än boende i föreningen.

"Hej,
Uthyrning av parkeringsplats till annan än boende är mervärdesskattepliktig
verksamhet,
Mervärdesskattelagen, (1994:200), 3 kap. 3 § 1 st. punkt 5."