handdator

Visa fullständig version : Medlemsgrupp - terminologi - ryggkliarsystemet - arvode - dagordningsproblem


Admin
2008-10-08, 14:56
Följande information gav HSB Malmös styrelse 2008-09-19;

Medlemsgrupp
Medlemsgruppen i HSB Malmös styrelse består av Maj-Britt Thulin, Mimmi Zetterman och Monica Nilsson, med Börje Nilsson som tjänsteman.

Medlemsgruppen går nu igenom svaren på stämmans många motioner. Anledningen till detta är att vissa motioner besvarades med att styrelsen ska undersöka/utreda olika möjligheter.

Det pågår därför en systematisk genomgång av dessa motioner, och resultatet kommer när det är klart att presenteras i nyhetsbrev på styrelsens hemsida.

Arbetet har bland annat lett till förändringar på HSB Malmös webbsida. Ytterligare förändringar och förbättringar kommer framöver.

Utöver detta arbetar medlemsgruppen med att tillsammans med valberedningen ta fram förslag till en valberedningspolicy för HSB Malmö.


Men detta är inte sant!

Medlemsgruppen (också kallad "medlemsutskottet") i HSB Malmö består i stället av;
1. Maj-Britt Thulin, Styrelsen,
2. Mimmi Zetterman, Styrelsen
3. Börje Nilsson, tjänsteman, HSB Malmö

4. Mikael Gustafson, tjänsteman, HSB Malmö (varför 2 tjänstemän med i medlemsgruppen???)
5. Henric Lellky, Brf Södermanland (ansvarig för de icke-svar som gavs till alla motioner 2008)
6. Ingela Persson, Brf Tapperheten 4 (f.d. valberedningen, och lyckas alltid få in en fot lite här och där inom HSB Malmö)
7. Rolf Bergeryd, Brf Södertorp
8. Elvy Westerberg, Bospargruppen
9. Ingrid Petersson, Brf Roskilde
10.Leif Göransson, Brf Änghög
11.Lennarth Andersson, Brf Fosietorp
12.Helene Hansson, Brf Domaren

Först efter påstötningar från en enskild medlem så har HSB Malmö idag gått ut med rätt information (på en separat sida, styrelsens information är fortfarande felaktig).

Då uppstår osökt sex frågor (minst);

1. Varför lurar HSB Malmös styrelse medvetet medlemmarna om vilka som ingår i medlemsgruppen (och kanske även i andra grupper)?

2. Får de som ingår i denna medlemsgrupp något arvode?

3. Exakt hur är denna medlemsgrupps uppgift formulerad, definierad och avgränsad?

4. Hur har styrelsens urval av dem som ingår i medlemsgruppen gått till, och enligt vilka urvalskriterier?

5. Varför är det alltid samma personer som ingår i de olika grupperna?
Finns det verkligen bara ett tiotal medlemmar av HSB Malmös 42.000 medlemmar som HSB Malmö har att alternera mellan och som passar styrelsen (och trots att flera av dessa aldrig visar på något tillfredsställande resultat... vissa av dem t.o.m. bara visar att de rejält skadar organisationen... ändå väljs de in gång på gång)?

6. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker officiellt?
I så fall skulle de som har ett visst intresse, engagemang och kunskaper inom det aktuella området få en chans att ge ett bättre resultat, i stället för att det bara alltid är styrelsen som selekterar ut dem som står styrelsen närmast och aldrig ifrågasätter något som styrelsen gör... och som bara kommer fram till det som styrelsen vill att de ska komma fram till.

Henric Lellky
2008-10-09, 02:37
Hej!

Jag tror att du har blandat ihop det lite. :13:

"Medlemsgruppen" är en av styrelsens 3 interna arbetsgrupper som du har hittat information om på HSB Malmös hemsida.

Medlemsutskottet är det utskottet som stämman tillsatte med uppgift att titta på medlemsavgiften och dess innehåll.

Admin
2008-10-09, 09:51
Tack för korrigeringen.

Medlemsutskott
Medlemsutskottet är alltså det som beslutades under punkt 32 i dagordningen för HSB Malmös årsstämma 2008;
Beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma.
Dvs det utskott som skulle presenterat sitt resultat på den extrastämma (delårsbokslut) som styrelsen ställt in pga rädsla för medlemmarna, och i stället ersatt med ett informationsmöte där inga beslut kan tas.

Medlemsgrupp
Medlemsgruppen, å sin sida, är alltså en annan liten grupp, där det ingår i princip samma medlemmar som sedan ingår i medlemsutskottet.
Och medlemsgruppen har andra uppgifter, kanske främst att bearbeta motionerna som skulle bearbetats före årsstämman.

Arvodeskommitté
Och arvodesutskott finns det inte, utan det har man nu i stället valt att kalla "arvodeskommitté". Denna arvodeskommitté;
- Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
- Cecilia Bothen, HSB brf Ryttmästaren
- Jörgen Magnusson, HSB brf Blekingsborg
- Kjell-Inge Ohlsson, HSB brf Domaren
- Sune Hylén, Bospargruppen
ska utreda de orimliga nivåerna på arvodena (något som HSB Malmö inte informerar om på HSB Malmös webbplats)... även om vi redan från början vet att de inte kommer att komma fram till detta.

Vad fint att HSB Malmö väljer så talande beskrivningar på saker och ting, och sedan informerar om och förklarar dessa så bra. :15:

För ingen av grupperna/utskotten/kommittérna så finns det någon status, dvs var de befinner sig just nu i sitt arbete.
Vad gäller arvodeskommittén så är all info som finns enbart ovanstående fem namn. HSB Malmö vet förmodligen inte mer.

Men jag ser fram emot medlemsutskottets redovisning på den kommande extrastämman (även om styrelsen inte kommer att följa detta stämmobeslut)... speciellt eftersom i alla fall jag inte förstår vad det egentligen är detta utskott ska arbeta med.

Admin
2008-10-09, 10:45
På stämman togs ett beslut utanför dagordningen.

§64-§65 i stämmoprotokollet för HSB Malmös årsstämma 2008;

§64 Justering av dagordning
Ordförande föreslår en ny punkt 39 Beslut om arvode till medlemmar i arvodeskommittén och att punkt 40 då blir Avslutning.

Stämman beslutar att justera dagordningen enligt ordförandens förslag.

§65 Beslut om arvode till medlemmar i arvodeskommittén, dagordning punkt 39
Ordförande föreslår att arvode till medlemmar i arvodeskommittén ska utgå enligt samma principer som beslutats när det gäller medlemsutskottet.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Arvodeskommitté - Arvode utan krav att prestera
Så först beslutar man att någon ska göra något luddigt, sedan bestämmer stämman utanför dagordningen att dessa ska få ett arvode. Detta utan att begränsa arbetet varken i omfattning eller tid. Ej heller ställs några krav på att presetera något eller redovisa något. Särskilt komiskt att detta görs just för arvodeskommittén. :)

Är det bara inom HSB det kan gå till så här?