handdator

Visa fullständig version : Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22


Admin
2008-10-07, 14:14
Nedanstående 5 första inlägg flyttade från ämnet Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem överflödig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190).


Från specialmotiveringen i Prop 1990/91:92 s 61
"Huvudregeln i båda dessa fall är att den sökande har rätt till inträde i föreningen, om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. Såväl förmågan att fullgöra de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen som personliga kvalifikationer hos den inträdessökande har betydelse för prövningen. Möjligheterna att vägra medlemskap förutsätts dock utnyttjad med stor varsamhet. Endast om objektivt godtagbara skäl finns får medlemskap vägras (se närmare prop. 1971:12 s. 110 f samt LU 1971:9 s. 49)"

Referensen 1971:12 sidan 109 (inte 110) och framåt är vad jag tidigare nämnt. Det som står där i detta extremt svårlästa och över 250 sidor långa dokument (inte blir det bättre av att de helt misslyckats med inscanningen), är väldigt mycket sammelsurium, men min avsikt är att i alla fall försöka hitta något som kan vara av lite värde där (även om det enda av det minsta intresse i hänsyn till medlemsprövningen tycks vara den lilla text som JA citerat här från proppen).


Hur förening de facto gör prövningen av medlemmens ekonomi kan man alltid diskutera, rättsfallet RH 2000:22 anses ge vägledning i frågan.

Rättsfall RH 2000:22 (Målnr T869-98, Svea Hovrätt, avgörandedatum 1999-11-16; lagrum 2 kap. 3 § samt 6 kap. 4 och 5 §§ bostadsrättslagen (1991:614)) finns att läsa under vägledande avgöranden på domstolsverkets sajt (http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp). Jag har tidigare studerat detta rättsfall, och det tillför tyvärr inget för denna diskussion eftersom rättsfallet handlar om en skadeståndstalan... och det känns inte särskilt vägledande ens för detta (men det är lite kul att läsa ändå, t.ex. för att styrelsen inte ser sig som motpart i målet);
Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.Vad jag kan finna så finns det ännu inga vägledande avgöranden för medlemsprövning.

j.a
2008-10-07, 14:33
Jag hittar heller inga fall som endast rör medlemsprövningsfrågan därför är RH 2000:22 det närmsta fall man kan använda. I rättsfallet beskrivs vilka överväganden styrelsen har gjort när man prövat sökande medlems möjlighet att fullgöra sina förpliktelser.Hovrätten kan inte finna att utredningen ger stöd för annat än att föreningen, genom sin styrelse, gjort en seriös och på objektiva skäl grundad bedömning av sökandenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen men funnit att de saknat förmåga till detta.

Mot bakgrund av att inga andra fall finns kan man inte bortse från dessa uttalanden. De åtgärder som styrelsen vidtagit i detta fall har i vart fall inte varit så pass felaktiga att skadestånd kunnat utdömas.

clabbe
2008-10-07, 14:54
Jag tycker också det är intressant att citera Hovrättens beskrivning av vad bostadsrättsföreningen gjorde för att bedöma sökandenas ekonomiska förmåga:

Av utredningen i målet, främst förhören med Christoffer H och Hans L, framgår att styrelsen inför beslutet i medlemskapsfrågan haft tillgång till ett bedömningsunderlag i form av kreditupplysningar, en av HSB upprättad kalkyl, lönespecifikationer för Thomas G för tiden december 1993 - oktober 1994 samt brev från vissa företag med uppgift om hans skulder och avbetalningsplaner, allt avseende tid före 1995. Däremot hade den trots flera påstötningar inte fått något arbetsgivarintyg, vilket de ansåg att den behövde för att bedöma sökandenas ekonomiska förutsättningar under kommande år. De har vidare uppgivit att styrelsen vid sin bedömning fäst vikt vid bl.a. att Thomas G och Maria G inte hade styrkt sina framtida inkomster, att Thomas G hade flera betalningsanmärkningar och konsumtionsskulder på mer än 150 000 kr, att det var nödvändigt att iaktta försiktighet eftersom föreningen redan då befann sig i ekonomiskt kristillstånd samt att styrelsen sammantaget bedömde att Thomas G och Maria G inte hade förmåga att klara sina förpliktelser.

Admin
2008-10-07, 15:01
Ja, men notera att fallet egentligen inte handlade om medlemskapsprövning, utan om ifall en medlem skulle få skadestånd för att annan medlem inte godkändes som medlem av styrelsen.

Vad är det som är vägledande då (enligt min mening i huvudsak texten i rött nedan)?

Sedan har domstolen lagt till en relativt lång text ändå om medlemskapsprövningen, som mest bara är en beskrivning över hur styrelsen gått tillväga, tillsammans med en generell synpunkt om att styrelsens tillvägagångssätt inte i sin tur lett till konsekvenser som anses av domstolen som grundande för skadestånd.


Hovrätten vill emellertid tillägga följande med avseende på frågan om föreningen brustit i prövningen av medlemskapsansökningen.

I kravet på att föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare och således bevilja medlemskap ligger i första hand att den nytillträdande bostadsrättshavaren skall vara i stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Den prövning som föreningen har att göra måste självfallet ske på ett objektivt sätt och grundas på utredning i rimlig omfattning beträffande sökandens ekonomiska förhållanden. Det ligger samtidigt i sakens natur att en bostadsrättsförening måste ges vida ramar för sin skälighetsbedömning, särskilt som denna är inriktad på framtida och därmed på svårbedömbara förhållanden. För förvärvarens men inte för överlåtarens del finns vid avslag en rätt till prövning av hyresnämnd.

För att en bostadsrättsförenings beslut att vägra förvärvaren medlemskap skall kunna föranleda skadeståndsansvar gentemot den medlem som överlåtit bostadsrätten måste det - förutsatt att skadeståndsskyldighet inte redan på annan grund är utesluten - krävas att föreningen i avsevärd grad har åsidosatt sin skyldighet att iakttaga objektivitet vid prövningen.

Av utredningen i målet, främst förhören med C.H. och H.L. framgår att styrelsen inför beslutet i medlemskapsfrågan haft tillgång till ett bedömningsunderlag i form av kreditupplysningar, en av HSB upprättad kalkyl, lönespecifikationer för T.G. för tiden december 1993 - oktober 1994 samt brev från vissa företag med uppgift om hans skulder och avbetalningsplaner, allt avseende tid före 1995. Däremot hade den trots flera påstötningar inte fått något arbetsgivarintyg, vilket de ansåg att den behövde för att bedöma sökandenas ekonomiska förutsättningar under kommande år. De har vidare uppgivit att styrelsen vid sin bedömning fäst vikt vid bl.a. att T.G. och M.G. inte hade styrkt sina framtida inkomster, att T.G. hade flera betalningsanmärkningar och konsumtionsskulder på mer än 150 000 kr, att det var nödvändigt att iaktta försiktighet eftersom föreningen redan då befann sig i ekonomiskt kristillstånd samt att styrelsen sammantaget bedömde att T.G. och M.G. inte hade förmåga att klara sina förpliktelser.

Hovrätten kan inte finna att utredningen ger stöd för annat än att föreningen, genom sin styrelse, gjort en seriös och på objektiva skäl grundad bedömning av sökandenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen men funnit att de saknat förmåga till detta. Oavsett om skäl kunnat åberopas för en annan bedömning, kan därför styrelsens handlande, enligt vad förut sagts, inte medföra något skadeståndsansvar.


Detta tillför inte särskilt mycket för frågan om medlemskapsprövning, enligt min mening. Däremot berör rättsfallet andra svåra frågor i bostadsrättsvärlden, som är viktiga (inte minst följande faktum; "För förvärvarens men inte för överlåtarens del finns vid avslag en rätt till prövning av hyresnämnd", vilket kan leda till problem som i det aktuella fallet här).

Men det är intressant att domstolen säger tvärtom till experter/lagar/förarbeten/proppar, och bara yttrat sig efter eget personligt tyckande.

Notera också att hovrätten inte ens tagit hänsyn till att lagen kräver att stadgarna ska klargöra vad föreningen har att kontrollera vid prövningen av den sökandes medlemskap.

Dessutom så säger ju hovrätten t.o.m. själv på något märkligt sätt att styrelsen kan ha gjort fel i sin medlemskapsprövning (men hovrätten struntar i om det varit så för det här specifika fallet... vilket jag personligen finner anmärkningsvärt, men det är en annan fråga).

Vi kan diskutera detta specifika rättsfall mycket och länge tror jag, men då får det bli ett eget ämne, annars blir det ursprungliga ämnet här orimligt långt!

clabbe
2008-10-07, 15:34
Jag tycker tvärtom att rättsfallet har väldigt mycket med medlemsprövning att göra.
Säljaren hade ju yrkat skadestånd på den grund att föreningen inte hade skäl att vägra köparna medlemskap.
Föreningen invände bl.a. att det funnits ett formellt fel på överlåtelsehandlingen samt att föreningens prövning hade skett på ett korrekt sätt.
Hovrätten säger att dels fanns det ett formellt fel vilket gjorde köpet ogiltigt, och dels har prövningen skett på ett seriöst sätt och grundat på objektiva skäl.

Att skadeståndskravet kunde ogillas redan på den grunden att köpet var ogiltigt förtar inte i mina ögon vikten av Hovrättens bedömning av om det skett en prövning på objektiva skäl.