handdator

Visa fullständig version : HSB - (MIss)Nöjd-kund-index


Admin
2008-04-04, 10:42
HSB Malmö har under 2007 genomfört en, som de kallar, "medlemsundersökning". De som läser detta i årsredovisningen tror därför att det är en undersökning som genomförts bland medlemmarna. Men så är det inte. Att det inte är en undersökning som genomförts bland medlemmarna kan man se först på sidan 15, och endast de som är rätt insatta i HSB kommer att räkna ut detta (jag förklarar längre ner här varför det är så).

"Medlemsundersökningen" har förmodligen genomförts bland dem som står HSB Malmö närmast (ett urval av de förtroendevalda, och då gissningsvis bara vissa styrelser). HSB Malmö vill inte avslöja hur många som tillfrågats eller hur många som sedan svarat, vilket redan detta gör resultatet tämligen ointressant, förutom att undersökningen inte genomförts bland medlemmarna.

Vem som svarat på undersökningen är av avgörande betydelse för resultatet, eftersom det naturligtvis är särskilt illa om inte ens de förtroedevalda har någon som helst koll på vad som gäller.

I undersökningen framkommer följande;

Sidan 12.

1. Känner du till att HSB Malmö ägs av sina medlemmar?
Nästan 1/3 (29%) av de som svarat erkände sin totala okunskap och svarade att de inte ens visste detta.

2. Upplever du att HSB Malmö styrs av sina medlemmar?
På det svarade nästan hälften (45%) att de inte upplevde det som att ägarna/medlemmarna styr HSB Malmö, och nästan 1/3 (29%) hade ingen åsikt i frågan.

3. Känner du att du som medlem i HSB Malmö har tillräckligt inflytande och möjlighet att påverka?
Fler än 1/3 (39 %) kände sig maktlösa, och var 4:e som svarat hade inte ens någon åsikt i frågan (läs: 25 % av de förtroendevalda är helt oengagerade).

Om t.o.m. styrelserna känner att de inte har något inflytande, hur skulle resultatet då ha blivit om undersökningen genomförts bland medlemmarna?

Det är ju jättebra att HSB Malmö gör ett undantag här och i alla fall presenterar vissa delar av den undersökning som i största hemlighet genomförts. Men resultatet är ju beklämmande och visar tydligt på enormt stora problem i organisationen.

Sidan 20.

4. Är HSB-ledamoten anställd eller förtroendevald inom HSB?
Mer än hälften (56 %) tror att HSB-ledamoten är förtroendevald och 14 % svarar att de inte har någon aning, dvs 70 % har fel.
Här kan man kanske först tycka att vad är det för knäppgökar som tror att HSB-ledamoten är förtroendevald, och hur kan det vara så många som 70 % som inte ens vet vad som gäller här? Men frågan är dumt formulerad. Hur man än svarar på frågan så skulle man kunna säga att man har lika rätt eller fel.
HSB-ledamoten är antingen någon som är anställd på HSB (en tjänsteman) eller en förtroendevald styrelseledamot (då nästan undantagslöst en ledamot i styrelsen) i en annan förening. HSB-ledamoten är emellertid aldrig förtroendevald i egenskap av HSB-ledamot. HSB-ledamoten avlönas och väljs ut enväldigt av HSB (styrelsen) enligt de stadgar som HSB tvingar föreningarna att anta, men HSB vill göra gällande att HSB-ledamoten i övrigt är helt fristående från HSB. Detta faller naturligtvis på sin egen orimlighet eftersom de flesta HSB-ledamöter är anställda tjänstemän på HSB eller ingår i HSB-regionens styrelse.

5. Ska kostnaderna för HSB-ledamoten ingå i medlemsavgiften?
62 % tycker så, medan nästan 1/4 (21%) inte har någon åsikt i frågan.
Har någon tänkt innan de svarat på denna fråga?
Alternativet, att respektive brf står för denna kostnad, skulle medföra att HSB inte längre kan tvinga på en HSB-ledamot till alla brf:ar.
Vad skulle det vara för fel i att i stället det var ett demokratiskt taget stämmobeslut om föreningen ska ha en HSB-ledamot eller ej?

Sidan 15.

6. Har du under 2006 och/eller 2007 deltagit i kurser eller utbildningar arrangerade av HSB Malmö?
Under en period av två år så har nästan hälften (45 %) av de som svarat inte gått någon kurs eller utbildning.

Av de frågor och svar som redovisas på sidan 15 i årsredovisningen framgår först nu att det endast är förtroendevalda som tillfrågats i den s.k. "medlemsundersökningen".
Det är nämligen bara förtroendevalda som erbjuds kurser från HSB. Endast i extrema undantagsfall finns det någon liten form av utbildning för "vanliga dödliga", och då som regel till en kostnad som är alltför hög, och som medlemmarna själva får stå för, i motsats till styrelserna (som är de enda som kan gå kurser/utbildningar där alla föreningens medlemmar bekostar detta). En engagerad medlem har alltså inget värde eller funktion i organisationen, enligt HSB. Det är synd att HSB resonerar så här eftersom det skapar en sämre tillströmning av nya förtroendevalda.

Vad gör HSB för att komma tillrätta med de allvarliga problem som denna undersökning visar på? Ingenting, vad jag kan notera.

Det skulle vara kul att se svaren på resten av de frågor som ställts.

Se även min motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#68) om en annan undersökning som HSB Malmö inte velat redovisa resultatet av.

Tips: Läs årsredovisningen för din bostadsorganisation. En årsredovisning må upplevas väldigt tråkig vid en första anblick, men där döljs ofta mycket intressant information, som inte informeras om på något annat sätt.

Admin
2008-04-05, 12:57
Idag har information kommit från HSB Malmös styrelse med någon form av precisering av en enkätundersökning (under hösten 2007, troligen under oktober 2007). Jag förnodar att det är den undersökning som jag skrivit en motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#68) om (och som jag nämnde i gårdagens inlägg, här ovan).

HSB Malmö vill dock inte heller här redovisa vilka frågor som ställdes i denna undersökning eller resultat per fråga/målgrupp, och heller inte vilka som tillfrågats eller hur många som tillfrågats eller hur många som svarat (eller ens vem som genomfört undersökningen).

HSB Malmö skriver;
Kundundersökning 2007
I samband med strategikonferensen redovisades även den kundundersökning som genomfördes under hösten 2007. Fyra grupper ingick i kundenkäten:

1: Förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna
HSB-ledamoten fick i undersökningen betyget 4,5 på en femgradig skala. Det stärker intrycket av att HSB-ledamoten är en av de viktigaste delarna i medlemsnyttan. Satsningen på att höja HSB-ledamotens kompetens ska fortsätta.
Rådgivning och utbildning är ytterligare områden som värderas högt av medlemmarna och därför är viktiga delar av värdet i medlemskapet.

Service till bostadsrättsföreningarna fick hyfsat omdöme. Området bör prioriteras och rymmer utvecklingsmöjligheter, bland annat ska ledningen intensifiera arbetet med att förbättra kvaliteten och tillgängligheten ytterligare.

2: Boende i HSB Sundsfastigheter
Dessa värdesätter trygghet. Det planerade underhållet inom HSB Sundsfastigheter är prioriterat.

3: Bosparare
Syftet med denna undersökningen var att ta reda på vilken typ av bostad som HSB Malmös bosparare önskar sig. Störst intresse har bospararna för lägenheter med 3 - 4 rum. Främsta anledningen till att bospara är att det ger förtur till intressanta bostadsprojekt.

4: Medlemmar
Generellt visar undersökningen att medlemmarna har högt förtroende för HSB Malmö HSB förknippas med boende – tätt följt av trygghet. Den rådgivning HSB Malmö har värdesätts högt.

Målbilder
Resultatet från kundundersökningen ligger till grund för de ambitioner, som ledningsgruppen formulerat. Målbilderna – ambitionerna – ska inom respektive affärsområde vara utgångspunkt för handlingsplaner, genomförande och uppföljning. Målet är att utveckla verksamheten och möta medlemmarnas och kundernas förväntningar på ett tydligare sätt.

Många frågor inställer sig efter denna luddiga och synnerligen övergripande redovisning av resultatet!

Att HSB-ledamoten fick värdet 4,5 på en femgradig skala låter bra.
- Men utan att veta hur frågan formulerats så är detta resultat utan värde.
- Är det sedan så att HSB Malmö gjort som tidigare där man kan se vem/vilken styrelse som svarat så kanske man kan misstänka att en viss rädsla gjort att svaren blivit som de blev.
Sedan skriver HSB Malmös styrelse; "Rådgivning och utbildning är ytterligare områden som värderas högt av medlemmarna och därför är viktiga delar av värdet i medlemskapet".
- Ja, behöver man ställa frågor om detta?
- Vad var frågorna och vad var resultatet per fråga?
- Vilka är "medlemmarna" som refereras till här? HSB Malmös styrelse menar "styrelserna"?
"Service till bostadsrättsföreningarna fick hyfsat omdöme".
- Vad innebär "hyfsat omdöme" och enligt vems bedömning?
"Området bör prioriteras och rymmer utvecklingsmöjligheter, bland annat ska ledningen intensifiera arbetet med att förbättra kvaliteten och tillgängligheten ytterligare".
- Vem är det som tycker att området "bör" prioriteras? HSB Malmös styrelse, brf-styrelserna eller medlemmarna?
- Att kvaliteten och tillgängligheten ska förbättras säger ingenting. Frågan är hur?
Styrelsens formulering här indikerar att det uttryckts ett tydligt missnöje.
Att de i HSB Sundsfastigheter boende värdesätter trygghet säger ingenting!
- Vilken form av trygghet?
- Vilka frågor om detta har besvarats hur?
- Vad är det för planerat underhåll inom HSB Sundsfastigheter som är prioriterat, och på vilket sätt?
- Hur formulerades frågorna till bospararna och var det enda resultatet från dessa frågor att x % av bospararna ville ha en lägenhet med 3-4 rum?
- Hur intressant är det?
HSB Malmös styrelse skriver att undersökningen "generellt" visade att medlemmarna har högt förtroende på HSB Malmö.
- Jo, klart att undersökningen generellt visade detta enligt HSB Malmös styrelse. Vad annat skulle de säga så länge de tillåts hemlighålla resultatet för medlemmarna?
- Frågan är vilka frågor som ställts till vem och vilket resultatet blev på respektive fråga?
Sedan skriver HSB Malmö att HSB förknippas med boende, tätt följd av trygghet.
- Jaha, det är väl tur att HSB inte förknippas med de svältande barnen i Afrika då.
- Hur många förknippade HSB med boende av hur många och av vem?
- Som jag tidigare redogjort för så har HSB:s undersökning visat att det sjunkit från 45 % till 25 % som förknippar HSB med boende, och det är väl det mest skrämmande resultat som går att få? Det borde naturligtvis vara 100 %. Inte minst när man som i detta fall tillfrågar medlemmar (eller bara styrelser) i HSB!
- De som förknippar HSB med trygghet, vad är det för trygghet och hur blev resultatet på vilken fråga?
Sedan skriver HSB Malmös styrelse att den rådgivning HSB Malmö har värdesätts högt.
Vilken rådgivning är detta, och hur har styrelsen kommit fram till denan slutsats av undersökningen?Om man inte är helt nollställd så förstår naturligtvis alla att här döljs det mycket bakom denna kraftigt vinklade redovisning av styrelsen!

Så länge HSB Malmö inte vågar redovisa resultatet på de undersökningar som görs så vill jag uppmana alla att inte besvara HSB Malmös undersökningar.

HSB Malmö är till för medlemmarna och inte tvärtom!