handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!


Admin
2008-04-04, 09:03
Jag skulle gissa att väldigt få av de fullmäktigeledamöter som går på årsstämman ens läser årsredovisningen, och av denna minoritet är det i princip ingen som detaljstuderar siffrorna i redovisningen.

När jag var på HSB Malmös årsstämma 2007 så kunde jag bara konstatera att ingen hade några synpunkter eller frågor på årsredovisningen. Det bristande engagemanget lämnar öppet för styrelsen att göra precis vad de vill. De vet att ingen ifrågasätter någonting. Det finns ingen medlemskontroll.

Nu har HSB Malmö inte velat lägga ut HSB Malmös årsredovisning på HSB Malmös webbplats, men via de fåtal utvalda som fått denna för en vecka sedan så har jag ändå lyckats ta del av årsredovisningen.

Det finns oerhört mycket i denna årsredovisning att kommentera och reagera på, men jag ska här bara redovisa och kommentera vissa delar av vad det står på sidan 8-9 i denna årsredovisning.

På väg mot en organisation i rörelse

Efter en genomgripande kartläggning av möjligheterna kan styrelsen konstatera att det finns tre viktiga förutsättningar som behöver vara på plats för att HSB Malmö ska bli framgångsrikt i sin strävan.

1. Förmåga att fokusera på idén
Den första förutsättningen är att organisationen förmår sätta idén i centrum och kontinuerligt hålla värderingssamtalet i fokus.
Det handlar om att tydliggöra meningen med föreningen och att hålla dialogen om värderingsgrunden levande.
Men också om att tydliggöra idégrunden i aktuella utmaningar och om att skapa en vision som ger kraft och inspirerar till nytänkande.
Detta inte minst i tider, då tilltron till den egna missionen lätt ifrågasätts och förvandlas till ett marknadstänkande som inte har sin utgångspunkt i HSB Malmös särart som idéburen rörelse. En erfarenhet som styrelsen själv gjort i sitt arbete.
För att vinna nya "själar" för idén är det viktigt att hela tiden levandegöra organisationens berättelse.

Vad är detta för dravel?
Jag är medveten om att årsredovisningar ofta går ut på att beskriva sig som störst, bäst och vackrast, men det här är ju löjligt. Det finns ju ingen människa på denna planet som förstår vad som menas!
Vem tycker HSB Malmö att årsredovisningen ska skrivas för?
Uppenbarligen inte för normala människor!

2. Rätt organisation för rörelse
Den andra förutsättningen är att det krävs en organisation med rätt struktur. Inom HSB Malmö är ordningssidan, vad gäller exempelvis beslutsstruktur samt ekonomisk och administrativ stödstruktur, väl utbyggd. Nu är det dags att skapa samma förutsättningar på rörelsesidan när det gäller identitetsstruktur och utvecklingsstruktur. Ett visst arbete har redan påbörjats, och organisationen har skapat utrymme för såväl mer projekt- som processtänkande. Delaktigheten och dialogen mellan topp och bas i samband med verksamhetsplaneringen har också förbättrats, samtidigt som nya nätverk och stärkt tvärkommunikation borgar för ytterligare möjligheter.
Det är viktigt att viljan att öppna upp organisationen och skapa större utrymme för engagemang och nytänkande inte stannar vid goda ansatser och enstaka experiment. Vad som krävs är ett HSB Malmö, där den traditionella organisationsstrukturen kompletteras med arenor för öppna processer och meningsskapande dialog.

Läs ovanstående citat högt för dig själv och hör hur det låter!
Är det någon som fattat något så här långt?
Styrelsen vågar inte redovisa vem som skrivit texten på sidan 8-9 (även om jag tror jag vet).
Bara en massa flumflum!

3. Klara och tydliga roller
En tredje förutsättning för att skapa ett effektivt HSB Malmö inriktat på rörelse, är att rollerna är klara och tydliga. Som idéburen organisation konkurrerar HSB Malmö med sin verksamhet inom tre områden - den politiska, den idéburna och den verksamhetsmässiga.

Innan klara och tydliga roller kan skapas så måste nog HSB Malmös styrelse lära sig att skriva på ett klart och tydligt sätt.

Avseende den skrämmande dåliga koden för föreningsstyrning så skriver styrelsen (sid 9);
Koden började gälla från den 1 januari 2008
Jag har tagit upp detta felaktiga uttalande med HSB Riksförbunds ordförande, och han instämmer med mig i att denna kod naturligtvis inte alls börjar gälla från den 1:e januari 2008. Den börjar gälla först om och när stämman tar beslut om detta (vilket man bara kan hoppas att de inte gör, för allas bästa). Ändå skriver HSB Malmös styrelse gång på gång att koden börjar gälla den 1:e januari. Hur kan en styrelse vara så otroligt okunnig?

HSB Malmös styrelse skriver även (sid 9);
HSB Malmös styrelse kan notera att arbete med anpassningen till koden pågår då det gäller valberedningen...
Som jag tagit upp tidigare (bl.a. på denna webbsida (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)) så är detta inte sant.
Har styrelsen så lite inblick i vad som händer i föreningen att de inte ens vet detta?
Varför tar HSB Malmös styrelse den värdelösa valberedningen i försvar på detta sätt i årsredovisningen. Det måste naturligtvis vara styrelsens skyldighet att informera alla medlemmar på ett mycket tydligt sätt att valberedningen misskött sitt arbete. Så här långt har styrelsen inte gjort detta, och det ger bara signaler om att styrelse och valberedning samarbetar med varandra mot medlemmarna och fullmäktige.


Jag kommer att skriva mer om årsredovisningen senare och då tar jag bl.a. upp lite av de fel som finns i denna redovisning, och inte minst de ytterst intressanta sidorna 42-43, om bl.a. styrelsens och VD:ns ersättningar.

Katten Georg
2008-04-04, 17:28
Kommentarer till text i årsredovisningen för 2007 avseende HSB Malmö. Nedan följer några utdrag åtföljda av några reflektioner över det eventuella budskapet.

På väg mot en organisation i rörelse

Efter en genomgripande kartläggning av möjligheterna kan styrelsen konstatera att det finns tre viktiga förut-sättningar som behöver vara på plats för att HSB Malmö ska bli framgångsrikt i sin strävan.

1. Förmåga att fokusera på idén
Den första förutsättningen är att organisationen förmår sätta idén i centrum och kontinuerligt hålla värderings-samtalet i fokus.
Det handlar om att tydliggöra meningen med föreningen och att hålla dialogen om värderingsgrunden levande.
Men också om att tydliggöra idégrunden i aktuella utmaningar och om att skapa en vision som ger kraft och inspirerar till nytänkande.
Detta inte minst i tider, då tilltron till den egna missionen lätt ifrågasätts och förvandlas till ett marknadstänkande som inte har sin utgångspunkt i HSB Malmös särart som idéburen rörelse. En erfarenhet som styrelsen själv gjort i sitt arbete.
För att vinna nya "själar" för idén är det viktigt att hela tiden levandegöra organisationens berättelse.

Följande frågor inställer sig:
1. Vilken idé?
2. Vad innebär att kontinuerligt hålla värderingssamtalet i centrum?
3. Vad innebär att tydliggöra meningen med föreningen och att hålla dialogen om värderingsgrunden levande.
4. Vad innebär det att tydliggöra idégrunden i aktuella utmaningar och om att skapa en vision som ger kraft och inspirerar till nytänkande.
5. Vad menar man med idéburen rörelse?
6. Vad innebär att levandegöra organisationens berättelse?

Hela detta stycke är ju ingenting annat än rent nonsens, snömos … …

2. Rätt organisation för rörelse
Den andra förutsättningen är att det krävs en organisation med rätt struktur. Inom HSB Malmö är ordningssidan, vad gäller exempelvis beslutsstruktur samt ekonomisk och administrativ stödstruktur, väl utbyggd. Nu är det dags att skapa samma förutsättningar på rörelsesidan när det gäller identitetsstruktur och utvecklingsstruktur. Ett visst arbete har redan påbörjats, och organisationen har skapat utrymme för såväl mer projekt- som processtänkande. Delaktigheten och dialogen mellan topp och bas i samband med verksamhetsplaneringen har också förbättrats, samtidigt som nya nätverk och stärkt tvärkommunikation borgar för ytterligare möjligheter.
Det är viktigt att viljan att öppna upp organisationen och skapa större utrymme för engagemang och nytänkande inte stannar vid goda ansatser och enstaka experiment. Vad som krävs är ett HSB Malmö, där den traditionella organisationsstrukturen kompletteras med arenor för öppna processer och meningsskapande dialog.

Följande frågor inställer sig:

Nej inga frågor bara ett konstaterande att hos författaren till dessa rader kan inte alla hönsen vara hemma. Milda makter vilket dravel. Obegripligt, intetsägande och till intet förpliktigande.

3. Klara och tydliga roller
En tredje förutsättning för att skapa ett effektivt HSB Malmö inriktat på rörelse, är att rollerna är klara och tydliga. Som idéburen organisation konkurrerar HSB Malmö med sin verksamhet inom tre områden - den poli-tiska, den idéburna och den verksamhetsmässiga.
En stilla undran: Hur kan man konkurrera inom politiken om man är opolitisk organisation vilken Riksförbundets ordförande påstår att man är?

Här har nog heller inte alla hönsen varit hemma.

Admin
2008-04-08, 07:43
Ja, att HSB Malmö dessutom lagt denna smörja i början av årsredovisningen gör att man kan misstänka att avsikten med detta var att få alla till att sluta läsa redan där. Tyvärr tror jag att de lyckats ganska bra i sitt uppsåt. Det är säkert en hel del årsredovisningsläsare som försvinner redan efter dessa svammelsidor.

Man kan också notera att HSB Malmö har dålig koll på hur många medlemmar som finns inom HSB Malmö.

På sidan 4 står det t.ex, att HSB Malmö har 42.028 enskilda personer och 262 bostadsrättsföreningar som delägare.

På sidan 13 står det;
Det finns idag över 42.000 medlemmar i HSB Malmö. Mer än 42.000 olika människor, var och en med sina egna funderingar, om livet, om världen, om hur man bäst formar sin tillvaro.

På sidan 30 står det att det finns 41.766 enskilda medlemmar och 262 bostadsrättsföreningar (6 fler föreningar än föregående år).

Osv.

Är det inte ens någon som bryr sig om att kontrolläsa vad som skrivs i årsredovisningen innan den trycks?

När man läser åresredovisningen känns det inte riktigt som HSB Malmö rör sig i rätt riktning.

PS.
Under rubriken "HSB Sundsfastigheter AB" på sidan 31 står det att att resultatet uppgick till 101,5 MSEK.
Det låter ju rätt hyfsat vid en första anblick, men om man sedan läser vidare så ser man att att i resultatet ingår vinst från fastighetsförsäljning (49,1 MSEK) och utdelning från Skånekompaniet Syd AB (53,9 MSEK). Så det verkliga resultatet var att HSB Sundsfastigheter gick 1,5 MSEK back!

Tommy
2008-04-20, 14:17
När jag läser hur denna styrelse formulerar sig i årsredovisningen så kan jag inte låta bli att undra över hur det gått till när styrelsen valts in. Finns det ingen kontroll på vad det är för personer som hamnar i styrelsen? Det är ju fullmäktigeledamöternas ansvar inte bara att välja in de rätta personerna som vårdar verksamheten till det bästa för medlemmarna, det är ju dessutom fullmäktigeledamöternas ansvar att ställa krav på valberedningen att ge dem det underlag som behövs för att kunna fatta rätt beslut. Efter vad jag läst om valberedningen här så tycks det som att valberedningen inte ger något som helst underlag att kunna fatta beslut på.

När man sedan inte ens lyckats få rätt på antalet medlemmar så uppstår motsvarande fråga för övriga uppgifter. Hur många andra fel finns det i årsredovisningen? Finns det några fullmäktigeledamöter som läser igenom t.ex. bokslutet och sedan ställer frågor på detta? Annars kan det ju stå precis vad som helst där!

Katten Georg
2008-04-20, 17:44
Den springande punkten är inte om fullmäktigeledamöterna läser årsredovisningen, vilket de flesta inte gör, utan den avgörande frågan är ju att de inte begriper vad som står där. Långt över 90% av alla HSB - styrelser består av ekonomiska analfabeter. Många är dessutom "rätttrogna". Jag vet av egen erfarenhet att man, från HSB, kan påstå nästan vad som helst och klara sig undan utan genomborrande frågor.