handdator

Visa fullständig version : Styrelsearvoden. Hur mycket?


Emperor Foo
2008-10-02, 13:21
I vår förening har vi för närvarande inga styrelsearvoden. För att göra styrelsearbetet mer attraktivt (det har varit problem att få folk att ställa upp) och motiverande, så funderar jag på att föreslå att det ska utgå ett arvode till de som är beredda att lägga ner tid och arbete på föreningen.

Hur mycket är brukligt? Brukar det vara olika arvode för t.ex. ordförande, kassör, ledamot? Hur ser det ut i er förening?


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

clabbe
2008-10-02, 13:27
Vi är en liten förening. Styrelsen delar på 10 000 kr efter egen fördelning (ett år fick ordförande och sekreterare mer än de andra och det blev ett väldigt rabalder hos en av dem som fick mindre. Året därefter återgick vi till att dela lika).
Sen har vi en fastighetsskötare i föreningen som fakturerar 10 000 kr plus moms per år för allehanda praktiska uppgifter.

totiki
2008-10-02, 13:34
I en liten förening som er med endast tio lägenheter behövs inget styrelsearvode.
På stämman som ni ändå ska hålla för att rösta in de blivande medlemmarna i styrelsen, så utökar ni styrelsen till 7 ledamöter och 3 suppleanter alternativt 10 ledamöter. Iofs kan ni då sätta vilket arvode ni vill om det anses attraktivt, ni betalar ju ändå ert eget arvode själv.

En styrelse med alla lgh representerade är bra. Ingen kan dra sig undan ansvar. Alla måste på egen hand hålla sig underrättade om styrelsens arbete och har tillgång till styrelseprotokollen. Underhand lär sig medlemmarna vad som krävs av olika poster och dessa kan rotera. Ledamöterna får större förståelse för kostnader och vilka som betalar dessa.

Enligt skatteverket får inte en hyressänkning p g a. arbete i styrelsen, i storlek, skilja sig från varandra ledamöterna emellan utan likhetsprincipen gäller. En hyressänkning är skattefri medan ett arvode är skattepliktigt.

clabbe
2008-10-02, 14:02
Man kan inte få styrelsearvode som en skattefri avgiftssänkning. Se Skatteverkets broschyr Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/378.4.39f16f103821c58f680007693.html). På sidan 21 står det vad som gäller för självförvaltning.

Däremot om föreningen håller kostnaderna nere genom att inte betala styrelsearvode så är det ju bra (givet att om medlemmarna engagerar sig lika mycket gratis som om de får betalt, vill säga.

totiki
2008-10-02, 14:09
Om alla sitter i styrelsen och alla arvoden eller hyressänkningar är lika, är det samma sak som att man håller hyran nere. Det var precis det jag skrev.

Sedan kan de ge varandra hur mycket som helst i arvode, det kommer att ligga på deras egen månadsavgift.

Vitsen med att alla sitter i styrelsen är att alla kommer att sträva efter så låg månadsavgift som möjligt. Bättre morot finns inte.

stephan
2008-10-02, 14:12
Arvoden i en bostadsrättsförening har diskuterats glatt på dessa sidor.
Små föreningar lite styrelsearvode och vice versa?

Nej, egentligen handlar det ju om vad styrelseldamöterna gör.

Alltså borde "någon" komma på ett system för prestationsbaserat arvode.

Arvodesfördelning är nog det som är orsaken till de flesta "splittringar" av styrelser?

I Brf Väduren, med sina 900 lägenheter, har styrelsen ett arvode om 10 basbelopp, cirka 400 000 kr, att som stämman beslutat "fördela inom sig".

Beslutet om så högt arvode togs år 2000.
Då var styrelsen en väl fungerande "maskin" där ledamöterna bland mycket annat i princip skötte en fasadrenovering á 30 miljoner kronor.

Styrelseledamöterna skötte upphandling, besiktningar, byggmöten och allt därtill i stora entreprenader.
Visst anlitades konsulter men mest som en kontrollåtgärd.

Alla ledamöter förde dagbok på nerlagt arbete och arvodesfördelningen grundades på detta.

Åren går, arvodet sjunker inte, vem föreslår arvodessänkning på en stämma?
Ny förvaltare anlitas, mycket av det styrelsen gjorde förr läggs in i förvaltaravtalet.

Förvaltaren tar över det mesta, till och med att vara sekreterare på styrelsemötena och skriva protokollen.

Detta gör att styrelseledamöterna i genomsnitt får ett årsarvode på 50 000kr, och ingen vill lämna sitt välbetalda styrelseuppdrag.

Till sist: i ett öppet samhälle borde väl arvodesfördelningen skrivas ut i föreningens årsredovisning?

totiki
2008-10-02, 14:21
Ta upp det på stämman i samband med styrelsens ansvarsfrihet och för en öppen diskussion.

Eller som en egen punkt innan den nya styrelsen väljs så att de vet vad som väntar.

"Klara papper för alla parter" ger en rättvis förhandlingssituation.

Micke1
2008-10-02, 20:07
Rätt siffra nu som senare inlägg berättar om.

1% av omsättningen anser jag är rätt nivå på arvodet om det är en medelstor och uppåt förening.
Är det mindre så hade jag förklarat vad man gör på ett år samt ansvaret och därefter får stämman som alltid beslutar arvodet fått avgöra arvodet.

clabbe
2008-10-03, 09:48
10% av omsättningen anser jag är rätt nivå på arvodet om det är en medelstor och uppåt förening.
Är det mindre så hade jag förklarat vad man gör på ett år samt ansvaret och därefter får stämman som alltid beslutar arvodet fått avgöra arvodet.

Oj. Tycker du att det t.ex. i en förening med 38 mkr i årsomsättning ska det vara ett styrelsearvode på 3,8 mkr?

stephan
2008-10-03, 10:04
Det måste vara 1% du menar?

Men det blir väldigt orättvist att gå på omsättningen.

Någon styrelse kan få för sig att gå på 1% av balansomsättningen, vilket i 38 miljoner-kronors-föreningen skulle bli cirka 750 000 kr i styrelsearvode.

Det skulle också slå fel i nya föreningar där avgifterna är höga.

Sist men inte minst skulle det nog dyka upp en och annan styrelseledamot som vill höja avgifterna för att få högre arvode?

Nej, fram för prestationsbundet arvode.

En bra arbetsordning för styrelsen, klart utformade arbetsuppgifter och klara regler hur arvodet skall ersättas.

Är det inte så idag att lättast för att "ta" styrelseuppdrag är de som har tid.

Tyvärr tror jag detta sänker kompetensen i styrelserna.

totiki
2008-10-03, 10:21
Jag tycker man istället ska delegera styrelsearbetet till fler medlemmar genom komittéer för olika områden som, trädgård, energi, fastighetsskötsel m m. Man ska göra arbetsbeskrivningar och lathundar för varje post och på det viset underlätta för sin efterträdare. Då blir det enkelt att efterträda och man får verkligen en efterträdare.

På det viset utbildar man fler i föreningsverksamhet. Får fler som engagerar sig i området och miljön. Ökar det sociala utbytet mellan människorna. Och gör det enklare att ofta rotera och utbyta funktionärer. Vilket ökar det demokratiska förhållandet i föreningen.

I vår båtklubb ingår ett mindre antal timmar arbetsplikt om året, t ex 4 timmar. Visst är det svårt att få gehör för den här typen av förändringar. Men den närmaste framtidens ekonomiska förutsättningar kommer att höja motivationen för den här typen av lösningar. Det är jag säker på. Om det ska ske, så är det nu man ska ge sig in i den här typen av förändringsarbete.

Ju fler som delar på arbetet desto lägre kan arvodena vara. Det optimala är 0 kr.

Admin
2008-10-03, 10:36
Mycket bra förslag, men tyvärr är det en utopi att man kommer i ett läge där en styrelse inte behöver något arvode (utom kanske i vissa brf:ar med 10 eller mindre medlemmar).

Däremot kan man försöka styra in det lite i den riktningen, om möjligt, och kommittéer, arbetsutskott o.dyl. precis som lathundar och arbetsbeskrivningar är något av det viktigaste som överhuvudtaget kan göras i en brf !!!
De föreningar som har detta har kommit långt i utecklingen, och det skapar dessutom trygghet för köpare av lägenheter i dessa brf:ar.

Jag instämmer med Stephan i att en styrelse ska ha arvode i relation till arbetsinsatsen.

Arvoden har diskuterats med jämna mellanrum i forumen här, tex;
Nivå på arvoden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689)

Se även;
Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)

totiki
2008-10-03, 10:44
En utopi kanske eller ett mål. Sikta högt, hälften vunnet.

Fast saken är väl kanske den att ifall man bestämmer en pott av ? % på omsättningen ska denna delas av fler om man har komittéer och arbetsutskott.

Moroten försvinner inte och sticker kanske inte heller i ögonen på dem som inte deltar. Och det blir lättare att kunna ta del av dessa pengar ju fler komittéer och arbetsutskott som bildas. Dessutom är det ju fler funktionärer som är med i diskussionen om att besluta hur fördelningen ska ske. Ytterliggare ökat demokratiskt ansvar och insyn.

Admin
2008-10-05, 17:07
Japp, en demokratisk förening kommer att få ett allt högre relativt värde jämfört med andra föreningar. En väl fungerande förening som är demokratiskt styrd kommer alltså bara genom detta att få bostadsrätter som är värda mer än motsvarande bostadsrätter där det inte råder demokrati.

Att fördela ansvaret på fler, där arvodet också fördelas på fler är definitivt ett sätt att uppnå en mer demokratisk förening.

Men att arvoden ska styras av omsättningen i brf:en är enligt min mening helt orimligt.
Alla kanske inte känner till detta, men för den styrelse inom HSB som inte vill göra ett enda dugg, så kan styrelsen fritt strunta i att lyfta ett finger för föreningen, bara genom att överlåta allt arbete till förvaltare/vaktmästare.

Ska en sådan styrelse få ett arvode över 0 kr, oavsett vad omsättningen ligger på?

totiki
2008-10-05, 17:51
Hur man bestämmer beloppen i bostadsrättsföreningen har jag ingen åsikt om. Vi har inget arvode alls i vår förening. Andra använder basbelopp på olika vis för arvodet. Jag antar att det är en förhandlingsfråga där olika parter får ställa upp argument och bemöta desamma.

I vilket fall är det bra om frågan om belopp underställs stämman och att så sker innan ny styrelse väljs, så alla vet vilka förutsättningar som gäller. Det får inte finnas något slentrianartat som följer med av tradition, år efter år.

stephan
2008-10-05, 20:58
10 HSB-föreningars arvoden

Jag valde på slump HSB-föreningar på bokstaven P.

Antal lgh-omsättning-arvode-revisorsarv-arvode per/lgh-arvode. % av omsättning.

Pampas, Solna
741-24 000 000- 169 000 -15 000-228-0,7

Paradisbacken, Huddinge
190-12 400 000-114 000- 5 000- 600-0,9

Paulus, Malmö
48-2 900 000-26 000-2 400- 538-0,9

Per Albins hem, Malmö
692-26 900 000-173 000-34 600- 250-0,6

Pimjen, Järfälla
24-1 100 000- 6 000-750-250-0,6

Pluto, Tyresö
208-10 000 000-198 000-4 200-950-2

Polaris, Svedala NOT: styrelsen har fungerat som valberedning????
54-1 850 000-24 000-2 000-453-0,2

Pollux, Svedala
30-1 800 000-45 000-2 000-1 520-2,5

Polstjärnan, Gävle
95-4 800 000-107 000-2 300-1 126-2,2

Priorn, Malmö
116- 3 600 000-100 000-12 000-862-2,7Arvoden redovisade innan skatt och sociala avgifter.
2006 års redovisning.

2 av 10 föreningar ersätter en valberedning;
Pampas, Solna: valberedning 6 000 kr.
Per Albins hem, Malmö: valberedning 12 900 kr.

Kommentar:
Revisorsarvodet förtäljer vilken kontroll det är i brf:er?????

Hösta arvodet per lgh;
Pollux Svedala 1 520 kr/lgh

Högsta arvode % av omsättning;
Priorn, Malmö 2,7 %