handdator

Visa fullständig version : Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter


Admin
2008-09-25, 10:53
Följande kontrakt mellan HSB Malmö och varje HSB-representant vill det slutna HSB inte ska komma till medlemmarnas kännedom.
Inte ens brf-styrelserna får reda på vilket avtal denna styrelseledamot, som arvoderas av HSB Malmö, har med HSB (motsvarande gäller i alla HSB-regioner i Sverige).


Uppdragsavtal för HSB ledamöter

Bakgrund:

Styrelsen för HSB Malmö har vid sitt sammanträde den 2004-12-16 beslutat att rekrytering av HSB-ledamöter sker i medlemskåren och bland anställd personal som är medlem i HSB och utses av HSB Malmös styrelse.

I anledning därav har HSB Malmö ek. för. och ___________ pers.nr _________ träffat följande avtal.


Uppdraget:

HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet.

HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper.

Befogenheter:

HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar. Ledamoten har samma ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.

I styrelsearbetet åtar sig ledamoten att iaktta följande:

Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika och att styrelsen i sitt arbete följer föreningens stadgar och gällande lagar, förordningar mm liknande.
Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet och i styrelsearbetet samt att protokoll förs och förvaras betryggande och att övrig dokumentation arkiveras i lämplig omfattning
Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen.
Ledamoten skall hålla föreningen informerad om den service och andra möjligheter som följer av medlemskapet i HSB Malmö.
Jäv för styrelseledamot (6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar):
Det framhålls som en god regel, framför allt för att medlemmarnas förtroende för styrelsens opartiskhet skall kunna upprätthållas, att ledamoten avhåller sig från att delta i behandlingen av ett ärende om det över huvudtaget kan tänkas att han kan ha ett eget intresse däri, även om jäv enligt lagen inte föreligger.
Ledamot skall inte åta sig uppdrag i bostadsrättsföreningens styrelse eller i bostadsrättsföreningen där han är ledamot, såsom ordförande, vicevärd m.m. Kan föreningens styrelse inom sig inte utse ordförande skall styrelsen vända sig till HSB Malmö som har att i samråd med föreningen lösa frågan.Arvode och andra ersättningar:

För uppdraget utgår arvode med belopp som beslutats av HSB Malmö. Ledamoten har utöver arvode rätt till ersättning för resekostnad i enlighet med vad som beslutats av HSB Malmö.

Försäkring:

Via HSB Malmö är ledamoten försäkrad under uppdragstiden enligt vad som framgår av försäkringsvillkoren.

Uppdragets upphörande:

Ledamot som önskar lämna sitt uppdrag skall, om möjligt, varsko HSB Malmö tre månader före sin avgång. Om det är lämpligt kvarstår ledamoten i uppdraget under denna tid.

Kan ledamot inte utöva sitt uppdrag under en längre period pga sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller liknande situation skall ledamoten snarast informera HSB Malmö om detta.

HSB Malmö har rätt att med direkt verkan eller till ett senare angivet datum skilja ledamoten från uppdraget.

Detta är ett avtal mellan HSB MALMÖ och den utsedde LEDAMOTEN och gäller tills vidare.

Malmö den ___ / ___ 2008


.................... ........................
HSB MALMÖ___ LEDAMOTEN


Det finns mycket att säga om detta hemliga avtal mellan HSB och HSB-ledamoten (om t.ex. vad som saknas, vad som är fel och vad som borde formuleras om samt förbättras och förtydligas)!

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#29)
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#28)

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16160)

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692)

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15702)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14381)
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15281)

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15545)

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4411)

Hur många styrelser kan man sitta i? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13430)

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)

Kulan
2008-09-25, 11:41
Det allvarliga med detta dokument är att man refererar till ett styrelsemöte 2004-12-16. Höga tjänstemän från HSB Malmö har informerat om att HSB Malmös styrelse på styrelsemötet 2004-12-16 fattade beslut enligt nedan:

1. Om den lokala brf – styrelsen har en uppfattning och HSB Malmö har en annan uppfattning i en fråga så skall HSB – ledamoten företräda den uppfattning som den lokala brf – styrelsen har.
2. Kort efter denna information ber man HSB - ledamöter och blivande HSB – ledamöter skriva under ett dokument som innebär att HSB – ledamöterna skall företräda den uppfattning som HSB Malmö har, d.v.s. precis tvärtom.
3. Eftersom detta dokument hänvisar till styrelsemöte 2004-12-16 så måste något av följande ha hänt:
 Antingen har man ändrat i protokollet
 Eller så har man från HSB Malmö gått ut med ett avtalsformulär som inte överensstämmer med styrelseprotokollet.
4. Nu är det ju så att HSB Malmö har ju beslutat att det inte har någon betydelse vad som står i protokollen utan det faktiska beslutet, vilket är …. ?

En annan reflektion som man kan göra är ju skillnaden mellan kartan, d.v.s. alla dessa honnörsord som engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan mm. och verkligheten d.v.s. hur det fungerar i praktiken.

Det blev inte många rätt där inte.

Att man sedan smusslar med detta gör inte saken bättre.

stephan
2008-09-25, 12:33
"Jäv för styrelseledamot (6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar):
Det framhålls som en god regel, framför allt för att medlemmarnas förtroende för styrelsens opartiskhet skall kunna upprätthållas, att ledamoten avhåller sig från att delta i behandlingen av ett ärende om det över huvudtaget kan tänkas att han kan ha ett eget intresse däri, även om jäv enligt lagen inte föreligger. "

Jag kan garantera att om det inte sker dagligen, så är det nästan dagligen att detta är på gränsen vad som sker i styrelserna.

Fast det står ju att "han har eget intresse" alltså inte HSB:s intressen?

stephan
2008-09-25, 12:45
Ni kunde för ett år sedan läsa vad den nyss valda VD:n för HSB Skåne gjorde när hon var chef för Riksbyggen.

Är detta förenligt med det HSB-avtal ledamöterna skriver på?

"Den ekonomiska förvaltningen sköttes av Riksbyggen. Det var när den dåvarande ordföranden skulle flytta från föreningen som frågan om skötseln av fastigheten kom upp. Hon erbjöd sig då att fortsätta som vicevärd även om hon inte bodde kvar.

Frågan diskuterades i styrelsen men bordlades. Eftersom ordföranden inte kunde vara med och ta beslut som gällde henne själv, skulle de övriga styrelsemedlemmarna besluta i frågan vid ett särskilt möte där hon inte deltog. Hennes eventuella fortsättning som vicevärd var den enda punkten på dagordningen.

Det var vid det mötet som Ann Irebo, chef för Riksbyggen Serviceområde Malmö och i den befattningen också styrelseledamot i föreningen, lade fram ett avtalsförslag som innebar att Riksbyggen Serviceområde Malmö skulle ta över den tekniska förvaltningen. Avtalet skrevs under. Utan att det stod på dagordningen. Utan att den dåvarande ordföranden deltog eller ens var informerad. Och utan att föreningens mer än 200 medlemmar fått en chans att säga sin åsikt.

Ordföranden fick sluta som vicevärd. I stället skulle alla tjänster köpas in från Riksbyggen. "

Admin
2008-09-25, 14:13
Fast det står ju att "han har eget intresse" alltså inte HSB:s intressen?

Precis min tanke!
Och som Kulan också var inne på!

Högst märkligt att HSB inte har några synpunkter på jävsituationen som HSB-ledamoten befinner sig i genom att han arbetar för HSB (med regelbundna ledamotsträffar).

Jag har en hel del övrig information om HSB-ledamoten som jag kommer att lägga ut senare. Inte för att det kanske är så sensationell information, men det är viktigt i det stora sammanhanget.

Stephan, jag har helt missat denna koppling mellan HSB Skånes nya VD Ann Irebo och de närmast smutsiga affärer som hon ägnat sig åt tidigare.
Mycket intressant, och jag gör därför ett eget ämne (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3895) för detta!

Det du tar upp är också ett lysande exempel på det som så sällan annars uppmärksammas, dvs den jävsituation som HSB-ledamoten/HSB-anställda alltid befinner sig i (även om det i detta specifika fall handlade om Riksbyggen) när de sitter i en styrelse i en brf.

Admin
2008-09-26, 20:39
Bostadsrättsförening

Kooperativt ägt fastighetsföretag
- Medlemmarna är delägare
- Fastighetsföretag
- Medlemsorganisation
Demokratiskt styrt av medlemmarna
- Stämma
- Styrelse
- Revisorer
Självkostnadsprincip
Materiella värden
- Fastigheter
- Maskiner
- Mark
- Verktyg
Immateriella värden
- Goodwill/rykte
- Eftertraktade lägenheter
Styrs av
- Lag om ekonomisk förening
- Bostadsrättslagen
- Stadgarna
- Miljöbalken
- Kommunala beslut
- EU direktiv
- m.m.Styrelsens uppgifter och ansvar

Kontroll på
- Avtal
- Andrahandsupplåtelser
- Delegationsärenden
- Inköp
- Anbud
- Utbetalningar/attest
- Firmateckning
- Fastighetsägaransvaret
- Arbetsgivaransvaret (om anställd personal finns)HSB Bostadsrätten

Bostadsrättens tre delar
- Lägenhetens underhåll
- Nyttjanderätt (rätt att bo)
- Delägare (fastighetsägare)Bostadsrättsförening

Styrelsen förvaltar
- Har personligt ansvar i styrelsearbetet
- Beslutar om avgifter, daglig drift, förvaltning, upphandling, inköp
- Beslutar i medlemsfrågor
Stämman
- Väljer styrelse, valberedning och revisorer
- Beslutar om ansvarsfrihet
- Beslutar om större reparationer, standardförbättringar
- Beslutar om arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevaldaHSB ledamoten

Stadgarna styr hur styrelseledamöter utses
- Av stämman
- Av HSB Malmös styrelse
Samma uppgift, ansvar, möjligheter
Arvoderas av föreningen respektive HSB Malmö
Ledamoten en del av medlemskapet i HSB föreningen
HSB föreningen har ingen möjlighet att styra eller ställa krav på styrelseledamöter...
- Men HSB ledamoten ställer HSB Malmö "krav" på...
"Krav"
- Tillvarata samtliga medlemmars intresse
- Bärare av grundläggande värderingar
- Lagar, stadgar m.m. följs
- Ordning och reda
- "Styrelseproffs"
- Informera om medlemsfördelar
- Uppmana att nyttja medlemsfördelar
- Påläst och informerad
- Lotsa bostadsrättsföreningen rätt inom HSB:s organisation
- Inbjudan till upphandlingar
Ger också stöd i uppdraget
- Utbildning
- Utveckling
- Regelmässiga informationsmöten
- Personlig rådgivning
- AnsvarsförsäkringStyrelsearbete

Alla ledamöter ges samma möjlighet att delta i beslut
Kallelse
Dagordning
Protokoll
Arbetsfördelning
- Formella (ordf. sekr. m.m.)
- Arbetsgrupper
- Delegera
Likabehandlingsprincipen
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062)- Alla behandlas lika
- Etik och moral
Beslutsordning
- Beredning
- Förslag
- Beslut
- Verkställighet
Jävsituationer
Upphandling
- Anbud - offerter
- Anbudsprocessen
Inköp
- Löpande inköp
- Mängder över flera år
- Pröva bästa pris
Krav på leverantören
- Kronofogden
- Kollektivavtal
- Gröna krav
- F-skattesedel
- RättvisemärktMedlemskapet

Bostadsrättsföreningen
- HSB ledamot
- Rådgivning
- Utbildning
- Information
- Ramavtal
Enskilde
- Rådgivning
- Information
- Tjänster/produkter
- FörmånerUpplåtelseformer i Malmö

Hyresrätt, MKB m.fl ..... 14 %
Hyresrätt, privat ........... 36 %
Hyresrätt, HSB Malmö ... 2 %
Bostadsrätt, HSB ........ 21 %
Bostadsrätt, övriga ...... 14 %
Äganderätt ................. 15 %

Bostadsrätt är den tredje största boendeformen (men 2:a största enligt HSB:s lista ovan) efter hyresrätt och äganderätt.

Antal brf:ar och lägenheter

Malmö..... 187 brf:ar... 27.252 lägenheter
Svedala..... 24 brf:ar..... 1.060 lägenheter
Trelleborg.. 21 brf:ar........ 714 lägenheter
Lomma..... 13 brf:ar..... 1.217 lägenheter
Burlöv........ 7 brf:ar........ 628 lägenheter
Vellinge..... 7 brf:ar........ 173 lägenheter
Totalt...... 260 brf:ar....31.044 lägenheter (av totalt ca. 800.000 bostadsrättslägenheter i Sverige) för 42.000 medlemmar i HSB Malmö.

Hushåll

1 boende: 50 %
2 boende: 30 %
3 boende: 10 %
4 eller fler: 10 %Ovanstående presentationsmaterial för de som ska bli HSB-ledamöter i HSB Malmö kanske inte säger så mycket, men det är ett utmärkt diskussionsmaterial att utgå från.

Se även;
Antal föreningar... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1068) )
Antal lgh i snitt per brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=885)
Hur många bostadsrättsföreningar/medlemmar finns det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=49)

clabbe
2008-09-27, 00:02
"Jäv för styrelseledamot (6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar):
Det framhålls som en god regel, framför allt för att medlemmarnas förtroende för styrelsens opartiskhet skall kunna upprätthållas, att ledamoten avhåller sig från att delta i behandlingen av ett ärende om det över huvudtaget kan tänkas att han kan ha ett eget intresse däri, även om jäv enligt lagen inte föreligger. "

Jag kan garantera att om det inte sker dagligen, så är det nästan dagligen att detta är på gränsen vad som sker i styrelserna.

Fast det står ju att "han har eget intresse" alltså inte HSB:s intressen?

Om en person sitter i en styrelse som representant för någon (t.ex. HSB) så faller frågor som rör HSB inom hans egna intresse.

Admin
2008-09-27, 17:56
Jag kan bara instämma. HSB-representanten (också kallad HSB-ledamot) representerar HSB och hamnar därmed i en situation där HSB-representanten ofta får besluta i frågor som ligger inom HSB-representantens intresseområde.

Men märk HSB Malmös formulering om "eget intresse", vilket känns som ett sätt att berättiga HSB-ledamoten att kunna styra verksamheten i enlighet med HSB:s intresse (vilket inte behöver överensstämma med brf:ens intresse).

Ungefär hälften av HSB-ledamöterna arbetar dessutom på HSB, och dessa HSB-tjänstemän är naturligtvis särskilt mycket i en jävsituation i många frågor. Särskilt i upphandlingar. Många styrelser säger att de brukar be HSB-ledamoten att lämna styrelserummet när beslut ska tas i upphandlingar där HSB är involverade. Någon som tror att detta är tillräckligt?

Detta problem med HSB-ledamoten är inget som HSB någonsin kommer att ta tag i. Så länge inte medlemmar (inkl. styrelser) högljutt och kraftigt protesterar mot dagens tillvägagångssätt där HSB-organisationen har en man/kvinna i varje styrelse som påverkar besluten i den riktning som HSB önskar, så kommer inget att hända.

Admin
2011-01-08, 16:09
Ovanstående uppdragsavtal för HSB-ledamöter i HSB Malmö kan jämföras med det avtal som gäller för HSB-ledamöterna i HSB Sydost från 2010-04-29;
Uppdragsavtal för HSB-ledamöter i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

Till skillnad mot HSB Malmö så försöker HSB Sydost inte dölja detta avtal.
Men tyvärr är HSB Sydost den enda regionförening inom HSB som offentliggör detta avtal.